Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

E-akta pracownicze

 • 28.08.2015Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pełne problemów
  20 sierpnia 2015 r. zwróciłem się na piśmie do firmy x, która przejęła na przechowanie akta osobowe mojego byłego zakładu pracy, w którym byłem zatrudniony w latach 1978–1988, z prośbą o wystawienie dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia dla potrzeb ZUS, w celu ustalenia kapitału początkowego. W odpowiedzi otrzymałem od tej firmy pismo następującej treści: „W związku z Pana prośbą z dnia 20 sierpnia 20015 r. uprzejmie prosimy o wpłatę w tytułu usługi kwoty 50 zł na nasze konto. Czas załatwienia sprawy około 3–4 miesiące”. Czy rzeczywiście muszę ponosić opłatę za wystawienie tego dokumentu dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego?
  • 27.08.2015Czy zwrot z IKZE podlega PIT?
   Pytanie podatnika: Czy wartość składek podstawowych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym podlega opodatkowaniu po zwrocie z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego?
   • 21.08.2015Planowanie czasu pracy
    Na zaczynające się kolejne miesiące lub lata kalendarzowe niektórzy pracodawcy muszą ułożyć grafiki czasu pracy na nowe okresy rozliczeniowe przed końcem takiego miesiąca lub roku.
    • 19.08.2015Usługi doradcze. Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki?
     • 12.08.2015Składki ZUS przy działalności gospodarczej i umowie o pracę
      Interpelacja nr 33461 w sprawie opłacania składki ZUS w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym zatrudnieniu na umowę o pracę.
      • 06.08.2015Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
       Czy zawsze za pracę przekraczającą wyznaczony na dany dzień wymiar czasu pracy pracownika należy mu się dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?
       • 29.07.2015ZUS. Uwaga na outsourcing
        Firmy zamierzające skorzystać z outsourcingu pracowniczego powinny zwrócić szczególną uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów.
        • 28.07.2015ZUS. Uwaga na outsourcing
         Firmy zamierzające skorzystać z outsourcingu pracowniczego powinny zwrócić szczególną uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów.
         • 27.07.2015Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
          Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W lipcu pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Czy przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego należy brać pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu, czy wynagrodzenie nabyte przez pracownika za trzy miesiące poprzedzające miesiąc wykorzystywania urlopu?
          • 24.07.2015Świadczenia pracownicze. Ewidencjonowanie w PKPiR
           Świadczenia na rzecz pracowników w naturze, świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne ewidencjonowane są w podatkowej księdze w dacie ich wykonania. Wartość świadczeń brutto ujmowana jest w kolumnie 12, natomiast wartość narzutów finansowanych przez pracodawcę – w kolumnie 13.
           • 23.07.2015Świadczenia pracownicze. Ewidencjonowanie w PKPiR
            Świadczenia na rzecz pracowników w naturze, świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne ewidencjonowane są w podatkowej księdze w dacie ich wykonania. Wartość świadczeń brutto ujmowana jest w kolumnie 12, natomiast wartość narzutów finansowanych przez pracodawcę – w kolumnie 13.
            • 17.07.2015Owoce jako koszt uzyskania przychodu firmy?
             Czy zakup owoców dla pracowników i kontrahentów może być kosztem uzyskania przychodów? Zobaczmy.
             • 17.07.2015Prawo do urlopu po podpisaniu kolejnej umowy
              Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony przez okres 6 miesięcy. Bezpośrednio po jej zakończeniu zaproponowano mu kontynuowanie zatrudnienia i podpisano kolejną umowę na czas określony na 2 lata. Podczas trwania pierwszej umowy pracownik nie wykorzystał urlopu. Czy po zakończeniu tej umowy pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent, czy też może udzielić pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy?
              • 16.07.2015Owoce jako koszt uzyskania przychodu firmy?
               Czy zakup owoców dla pracowników i kontrahentów może być kosztem uzyskania przychodów? Zobaczmy.
               • 13.07.2015Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu utraty zaufania
                Od 8 lat pracuję w jednej firmie. Mam stałą umowę. W ubiegłym tygodniu szef wręczył mi na piśmie wypowiedzenie umowy, podając jako przyczynę utratę zaufania w związku ze zdarzeniem, jakie miało miejsce kilka tygodni temu. Czy mógł to zrobić? Czy jest sens, żebym odwoływała do sądu?
                • 30.06.2015Pracownik powinien być zdrowy, przedsiębiorca niekoniecznie?
                 Kosztem uzyskania przychodów może być abonament medyczny kupiony pracownikowi. Abonament, który przedsiębiorca kupi dla siebie, kosztem już nie będzie. Jak widać, pracownik może, a nawet powinien być zdrowy. Zdrowie przedsiębiorcy już tak ważne nie jest.
                 • 30.06.2015Świadczenia pracownicze. Ujęcie w PKPiR
                  Świadczenia na rzecz pracowników w naturze, świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne ewidencjonowane są w podatkowej księdze w dacie ich wykonania. Wartość świadczeń brutto ujmowana jest w kolumnie 12, natomiast wartość narzutów finansowanych przez pracodawcę – w kolumnie 13.
                  • 29.06.2015Pracownik powinien być zdrowy, przedsiębiorca niekoniecznie?
                   Kosztem uzyskania przychodów może być abonament medyczny kupiony pracownikowi. Abonament, który przedsiębiorca kupi dla siebie, kosztem już nie będzie. Jak widać, pracownik może, a nawet powinien być zdrowy. Zdrowie przedsiębiorcy już tak ważne nie jest.
                   • 29.06.2015Świadczenia pracownicze. Ujęcie w PKPiR
                    Świadczenia na rzecz pracowników w naturze, świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne ewidencjonowane są w podatkowej księdze w dacie ich wykonania. Wartość świadczeń brutto ujmowana jest w kolumnie 12, natomiast wartość narzutów finansowanych przez pracodawcę – w kolumnie 13.
                    • 22.06.2015Urlopy wypoczynkowe w 2015 r. Podstawowe zasady
                     Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Zasady udzielania urlopów w 2015 roku wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
                     • 18.06.2015Emerytury i renty: Gdzie szukać dokumentacji pracowniczej byłego zakładu pracy?
                      W myśl art. 125a ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, pracodawca jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.
                      • 17.06.2015Emerytury i renty: Gdzie szukać dokumentacji pracowniczej byłego zakładu pracy?
                       W myśl art. 125a ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, pracodawca jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.
                       • 16.06.2015Nagrody pieniężne przyznane pracownikom w kosztach podatkowych
                        Pytanie podatnika: Czy nagrody pieniężne przyznane pracownikom w danym miesiącu za miesiąc poprzedni i wypłacone w terminie wypłaty wynagrodzenia za miesiąc podlegający ocenie są kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, tj. za miesiąc, w którym zapadła decyzja o ich przyznaniu, jeżeli zostaną wypłacone do 10-go dnia tego miesiąca? Czy składki na ZUS w części finansowanej przez płatnika składek (Spółkę) z tytułu przyznanych i wypłaconych pracownikom nagród pieniężnych, stanowią koszty w miesiącu, za który nagrody te są należne (tj. za miesiąc ich przyznania), w przypadku, gdy składki z tytułu tych nagród zostaną opłacone w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, a same nagrody - wypłacone do końca miesiąca, w którym stały się należne (zostały przyznane)?
                        • 15.06.2015Czy zwolnienie pracownika za brak wyników jest zgodne z prawem?
                         Nieosiąganie przez pracownika wyników satysfakcjonujących pracodawcę uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę, nawet gdy pracownik dokładał należytej staranności w pracy.
                         • 09.06.2015NSA. Wygrana w konkursie dla pracowników a przychód w PIT
                          Z uzasadnienia: O zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykułu, czy także inna osoba, niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z tego rodzaju stosunkiem prawnym. Zatem, przychód związany z uzyskiwaniem nagród z tytułu udziału w konkursach adresowanych wyłącznie do pracowników może być traktowany jako przychód ze stosunku pracy.
                          • 08.06.2015Ruchomy czas pracy niekorzystny dla pracowników?
                           Interpelacja nr 31929 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkodliwych dla pracowników uregulowań prawnych zawartych w nowelizacji ustawy Kodeks pracy
                           • 03.06.2015Abonament medyczny dla pracowników i ich rodzin kosztem podatkowym?
                            Do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, z wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Czy kosztem może być jednak wykupiony abonament medyczny dla pracowników i ich rodzin?
                            • 03.06.2015Badania lekarskie i szkolenia bhp przy umowie cywilnej
                             Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi odbyć badania lekarskie i szkolenie bhp?
                             • 01.06.2015Kto musi przejść szkolenie bhp?
                              Czy każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć szkolenie bhp?
                              • 28.05.2015Miejsce parkowania służbowego samochodu a podwyższone koszty pracownicze
                               Pytanie: Pracodawca zamierza zmienić miejsce wykonywania pracy pracownika. Zamierza również w zawartej z pracownikiem umowie dotyczącej używania firmowego samochodu osobowego do celów służbowych wprowadzić zapis zobowiązujący pracownika do parkowania samochodu po godzinach pracy w jego miejscu zamieszkania. Pracodawca nie będzie wypłacał dodatku za rozłąkę, ale będzie ponosił koszty związane z technicznym i eksploatacyjnym utrzymaniem samochodu. Czy ww. zmiany będą skutkować brakiem prawa do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek?
                               • 27.05.2015Miejsce parkowania służbowego samochodu a podwyższone koszty pracownicze
                                Pytanie: Pracodawca zamierza zmienić miejsce wykonywania pracy pracownika. Zamierza również w zawartej z pracownikiem umowie dotyczącej używania firmowego samochodu osobowego do celów służbowych wprowadzić zapis zobowiązujący pracownika do parkowania samochodu po godzinach pracy w jego miejscu zamieszkania. Pracodawca nie będzie wypłacał dodatku za rozłąkę, ale będzie ponosił koszty związane z technicznym i eksploatacyjnym utrzymaniem samochodu. Czy ww. zmiany będą skutkować brakiem prawa do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek?
                                • 21.05.2015Odprawy dla pracowników a koszt podatkowy
                                 W celu dostosowania do bieżących potrzeb przedsiębiorcy dokonują czasami restrukturyzacji zatrudnienia. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem może jednak wiązać się z obowiązkiem wypłaty odprawy na rzecz pracownika. Powstaje wówczas pytanie czy taka odprawa może stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy, a jeżeli tak, to w którym momencie.
                                 • 21.05.2015Jakie prawa ma pracownica w ciąży?
                                  Czy będąc w ciąży można wykonywać wszelkie prace, czy są jakieś ograniczenia?
                                  • 20.05.2015Odprawy dla pracowników a koszt podatkowy
                                   W celu dostosowania do bieżących potrzeb przedsiębiorcy dokonują czasami restrukturyzacji zatrudnienia. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem może jednak wiązać się z obowiązkiem wypłaty odprawy na rzecz pracownika. Powstaje wówczas pytanie czy taka odprawa może stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy, a jeżeli tak, to w którym momencie.
                                   • 18.05.2015ZUS nie honoruje dokumentacji kadrowo-płacowej?
                                    Interpelacja nr 32057w sprawie zasad honorowania dokumentacji kadrowo-płacowej.
                                    • 11.05.2015Opodatkowanie prezentów dla pracowników
                                     Jednym ze sposobów motywowania pracowników jest przekazywanie na ich rzecz wszelkiego rodzaju świadczeń nieodpłatnych. Najczęściej są to karnety sportowe czy abonamenty medyczne dla samych pracowników, ewentualnie także dla ich rodzin. Niekiedy jednak takie świadczenie jest bardziej wyszukane. Może nim być zarówno luksusowa wycieczka, jak i obóz w szkole przetrwania. Zdarzają się też prezenty w postaci skoku spadochronowego czy lotu balonem.
                                     • 08.05.2015Opodatkowanie prezentów dla pracowników
                                      Jednym ze sposobów motywowania pracowników jest przekazywanie na ich rzecz wszelkiego rodzaju świadczeń nieodpłatnych. Najczęściej są to karnety sportowe czy abonamenty medyczne dla samych pracowników, ewentualnie także dla ich rodzin. Niekiedy jednak takie świadczenie jest bardziej wyszukane. Może nim być zarówno luksusowa wycieczka, jak i obóz w szkole przetrwania. Zdarzają się też prezenty w postaci skoku spadochronowego czy lotu balonem.
                                      • 05.05.2015Pracodawcy przeciwko przechowywaniu dokumentacji przez 50 lat
                                       Pracodawcy nie chcą przechowywać dokumentacji pracowniczej przez okres 50 lat. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, rząd powinien wprowadzić elektroniczną archiwizację takich dokumentów i znacznie skrócić wymagany czas ich przechowywania.
                                       • 04.05.2015Pracodawcy przeciwko przechowywaniu dokumentacji przez 50 lat
                                        Pracodawcy nie chcą przechowywać dokumentacji pracowniczej przez okres 50 lat. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, rząd powinien wprowadzić elektroniczną archiwizację takich dokumentów i znacznie skrócić wymagany czas ich przechowywania.
                                        • 22.04.2015Administracja publiczna najbardziej narażona na korupcję i nadużycia
                                         Administracja publiczna to sektor, który jest najbardziej narażony na nieprawidłowości, w tym nadużycia gospodarcze i korupcję – wynika z badania pn. „Problem nadużyć i korupcji w firmach w wybranych regionach Polski”, przeprowadzonego przez firmę doradczą EY. Wśród najczęściej występujących patologii znajdują się nadużycia pracownicze i sprzeniewierzanie majątku.
                                         • 14.04.2015Obowiązki pracodawcy wobec pracownika ubiegającego się o przyznanie emerytury lub renty
                                          W myśl art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, pracodawcy (płatnicy składek) są zobowiązani: współdziałać z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia, wydawać zatrudnionemu lub organowi rentowemu zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości, przygotować wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożyć go organowi rentowemu.
                                          • 13.04.2015Nielegalne archiwa dokumentacji pracowniczej. Tysiące emerytów dostanie niższe świadczenia
                                           Interpelacja nr 31549 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konsekwencji wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia i sposobu przechowywania dokumentacji płacowej przez niektóre podmioty
                                           • 03.04.2015Przechowywanie dokumentacji pracowniczej – MG zapowiada zmiany
                                            Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w którym proponuje zmniejszenie zakresu dokumentacji podlegającej długookresowemu przechowywaniu przez pracodawcę. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2016 r.
                                            • 03.04.2015Zakup owoców dla pracowników a koszty pracodawcy
                                             Pytanie podatnika: Czy stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztu zakupu owoców dla pracowników spółki?
                                             • 02.04.2015Grafiki i planowanie czasu pracy
                                              Na zaczynające się kolejne miesiące lub lata kalendarzowe niektórzy pracodawcy muszą ułożyć grafiki czasu pracy na nowe okresy rozliczeniowe przed końcem takiego miesiąca lub roku.
                                              • 20.03.2015NIK i PIP wspólnie zajmą się przestrzeganiem prawa pracy
                                               Najwyższa Izba Kontroli oraz Państwowa Inspekcja Pracy zacieśniają współpracę w obszarze przestrzegania uprawnień pracowniczych i prawa pracy. Jednym z priorytetów będzie sprawdzenie, jak obecnie wygląda – pod względem zawieranych umów – zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych.
                                               • 09.03.2015Czy praca w wolny dzień jest obowiązkowa?
                                                Jestem kierownikiem administracyjnym w zakładzie pracy zatrudniającym ponad 500 osób. Zgodnie z regulaminem pracy wszystkie soboty są dla nas dniami wolnymi od pracy wynikającymi z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Bardzo często zdarza mi się pracować w te dni na polecenie pracodawcy – konieczność przyjęcia materiałów biurowych z hurtowni, dopilnowania przeprowadzanych remontów. Czy za pracę w tym dniu należy mi się jakaś dodatkowa gratyfikacja, czy też – jak twierdzi mój pracodawca – ze względu na zajmowane stanowisko są to godziny niepłatne?
                                                • 27.02.2015PIT za 2014: Ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
                                                 IKZE to forma indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi. Prawo do oszczędzania na IKZE ma każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby małoletnie mogą dokonywać wpłat na IKZE tylko w latach, w których uzyskiwały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.
                                                 • 26.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?
                                                  Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 19 ] następna strona »