Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

E-akta pracownicze

 • 22.04.2015Administracja publiczna najbardziej narażona na korupcję i nadużycia
  Administracja publiczna to sektor, który jest najbardziej narażony na nieprawidłowości, w tym nadużycia gospodarcze i korupcję – wynika z badania pn. „Problem nadużyć i korupcji w firmach w wybranych regionach Polski”, przeprowadzonego przez firmę doradczą EY. Wśród najczęściej występujących patologii znajdują się nadużycia pracownicze i sprzeniewierzanie majątku.
  • 14.04.2015Obowiązki pracodawcy wobec pracownika ubiegającego się o przyznanie emerytury lub renty
   W myśl art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, pracodawcy (płatnicy składek) są zobowiązani: współdziałać z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia, wydawać zatrudnionemu lub organowi rentowemu zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości, przygotować wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożyć go organowi rentowemu.
   • 13.04.2015Nielegalne archiwa dokumentacji pracowniczej. Tysiące emerytów dostanie niższe świadczenia
    Interpelacja nr 31549 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konsekwencji wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia i sposobu przechowywania dokumentacji płacowej przez niektóre podmioty
    • 03.04.2015Przechowywanie dokumentacji pracowniczej – MG zapowiada zmiany
     Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w którym proponuje zmniejszenie zakresu dokumentacji podlegającej długookresowemu przechowywaniu przez pracodawcę. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2016 r.
     • 03.04.2015Zakup owoców dla pracowników a koszty pracodawcy
      Pytanie podatnika: Czy stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztu zakupu owoców dla pracowników spółki?
      • 02.04.2015Grafiki i planowanie czasu pracy
       Na zaczynające się kolejne miesiące lub lata kalendarzowe niektórzy pracodawcy muszą ułożyć grafiki czasu pracy na nowe okresy rozliczeniowe przed końcem takiego miesiąca lub roku.
       • 20.03.2015NIK i PIP wspólnie zajmą się przestrzeganiem prawa pracy
        Najwyższa Izba Kontroli oraz Państwowa Inspekcja Pracy zacieśniają współpracę w obszarze przestrzegania uprawnień pracowniczych i prawa pracy. Jednym z priorytetów będzie sprawdzenie, jak obecnie wygląda – pod względem zawieranych umów – zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych.
        • 09.03.2015Czy praca w wolny dzień jest obowiązkowa?
         Jestem kierownikiem administracyjnym w zakładzie pracy zatrudniającym ponad 500 osób. Zgodnie z regulaminem pracy wszystkie soboty są dla nas dniami wolnymi od pracy wynikającymi z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Bardzo często zdarza mi się pracować w te dni na polecenie pracodawcy – konieczność przyjęcia materiałów biurowych z hurtowni, dopilnowania przeprowadzanych remontów. Czy za pracę w tym dniu należy mi się jakaś dodatkowa gratyfikacja, czy też – jak twierdzi mój pracodawca – ze względu na zajmowane stanowisko są to godziny niepłatne?
         • 27.02.2015PIT za 2014: Ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
          IKZE to forma indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi. Prawo do oszczędzania na IKZE ma każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby małoletnie mogą dokonywać wpłat na IKZE tylko w latach, w których uzyskiwały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.
          • 26.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?
           Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
           • 26.02.2015PIT za 2014: Ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
            IKZE to forma indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi. Prawo do oszczędzania na IKZE ma każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby małoletnie mogą dokonywać wpłat na IKZE tylko w latach, w których uzyskiwały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.
            • 26.02.2015Stawki PIT nie powinny zależeć od źródła przychodu?
             Zapytanie nr 7811 do ministra finansów w sprawie zróżnicowania stawek podatku dochodowego
             • 25.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?
              Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
              • 23.02.2015Które branże są najbardziej atrakcyjne dla pracowników?
               Za najbardziej atrakcyjne branże do pracy Polacy uważają energetykę, motoryzację oraz surowce i paliwa – wynika z tegorocznej edycji badania pn. „Randstad Award”. Jak stwierdzili ankietowani, energetyka to sektor, w którym można liczyć na wysokie wynagrodzenia, benefity pracownicze oraz stabilność zatrudnienia.
               • 20.02.2015Które branże są najbardziej atrakcyjne dla pracowników?
                Za najbardziej atrakcyjne branże do pracy Polacy uważają energetykę, motoryzację oraz surowce i paliwa – wynika z tegorocznej edycji badania pn. „Randstad Award”. Jak stwierdzili ankietowani, energetyka to sektor, w którym można liczyć na wysokie wynagrodzenia, benefity pracownicze oraz stabilność zatrudnienia.
                • 12.02.2015Urlop wypoczynkowy dla pracownika w 2015 r.
                 Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
                 • 05.02.2015Czy umowa o pracę musi być na piśmie?
                  Czy niepotwierdzenie umowy o pracę w formie pisemnej powoduje jej nieważność? Czy pracownik może przed sądem pracy powołać na świadków koleżanki i kolegów z pracy, którzy potwierdzą fakt wykonywania pracy? Czy pracodawca, który tak postępuje łamie prawo? Co powinien zrobić pracownik?
                  • 29.01.2015Terminowe umowy o pracę do zmiany?
                   Interpelacja nr 29984 w sprawie terminowych umów o pracę
                   • 19.01.2015Podatkowe skutki podziału przedsiębiorstwa
                    Pytanie podatnika: Czy w związku z przejęciem działalności podstawowej w ramach podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
                    • 19.01.2015Jak ustalać rozkład czasu pracy?
                     Czy możliwe jest ustalenie rozkładu czasu pracy, zgodnie z którym w niektórych tygodniach pracownik będzie pracował sześć dni, a w innych tylko trzy lub cztery dni?
                     • 14.01.2015Podatki 2015: Dowóz pracowników – zmiana przepisów
                      Wielu pracodawców, chcąc zachęcić do pracy pracowników z miejscowości odległych od zakładu pracy, decyduje się na zapewnienie im transportu pracowniczego. Bardzo często transport ten odbywa się autobusami lub innymi środkami komunikacji samochodowej. Pracodawcy mieli jednak problem z prawidłowym rozliczeniem podatkowym takiego świadczenia. W szczególności problematyczne było, czy w takim przypadku po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy.
                      • 13.01.2015Podatki 2015: Dowóz pracowników – zmiana przepisów
                       Wielu pracodawców, chcąc zachęcić do pracy pracowników z miejscowości odległych od zakładu pracy, decyduje się na zapewnienie im transportu pracowniczego. Bardzo często transport ten odbywa się autobusami lub innymi środkami komunikacji samochodowej. Pracodawcy mieli jednak problem z prawidłowym rozliczeniem podatkowym takiego świadczenia. W szczególności problematyczne było, czy w takim przypadku po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy.
                       • 24.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
                        Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                        • 23.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
                         Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                         • 17.12.2014Pomoc pracodawcy przy przeprowadzce a przychód pracownika
                          Pytanie: Prawdopodobnie zdecydujemy się na pokrycie kosztów przeprowadzki pracownika (zatrudniony na umowę o pracę) z jego miejsca zamieszkania i aktualnego wykonywania pracy do siedziby spółki. Czy w sytuacji pokrycia ww. kosztów, koszty te można potraktować jako koszty przeniesienia służbowego, a w związku z tym zastosować art. 21 pkt 14 ustawy o PIT, dotyczący zwolnienia z opodatkowania kwoty do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie?
                          • 16.12.2014Umowa zlecenia a prawo do urlopu
                           Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba?
                           • 15.12.2014Umowa zlecenia a prawo do urlopu
                            Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba?
                            • 09.12.2014Rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach rachunkowych
                             Jednostki, które podlegają przepisom ustawy o rachunkowości, zobowiązane są do dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów. Chodzi o przypadki, w których ponoszone w danym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą innych okresów rozliczeniowych niż tych, w których zostały poniesione. Ma to zatem znaczenie zwłaszcza pod koniec roku bilansowego.
                             • 08.12.2014Rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach rachunkowych
                              Jednostki, które podlegają przepisom ustawy o rachunkowości, zobowiązane są do dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów. Chodzi o przypadki, w których ponoszone w danym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą innych okresów rozliczeniowych niż tych, w których zostały poniesione. Ma to zatem znaczenie zwłaszcza pod koniec roku bilansowego.
                              • 21.11.2014Przedsiębiorcy apelują o reformę systemu podatkowego
                               Ułatwienie uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) oraz wprowadzenie nowej Ordynacji podatkowej, która byłaby oparta na zasadzie, że wątpliwości rozstrzyga się na korzyść podatnika - to część rekomendacji dla rządu, przedstawionych w czwartek przez Konfederację Lewiatan.
                               • 20.11.2014Przedsiębiorcy apelują o reformę systemu podatkowego
                                Ułatwienie uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) oraz wprowadzenie nowej Ordynacji podatkowej, która byłaby oparta na zasadzie, że wątpliwości rozstrzyga się na korzyść podatnika – to część rekomendacji dla rządu, przedstawionych w czwartek przez Konfederację Lewiatan.
                                • 12.11.2014Skutki podatkowe wpływu pieniędzy na wspólne konto małżonków
                                 Pytanie podatnika: Czy sam fakt przelania środków pieniężnych z konta żony Wnioskodawcy, na ich konto wspólne, czyli wniesienie majątku osobistego żony do majątku wspólnego małżonków (nie do majątku osobistego Wnioskodawcy) rodzi skutki w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn?
                                 • 10.11.2014Niepełny etat a wymiar urlopu wypoczynkowego
                                  Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, że pracownik ten korzystając z przysługujących mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni staż pracy) faktycznie będzie mógł być nieobecny w pracy przez 28 dni?
                                  • 27.10.2014Czy umowa o pracę musi być na piśmie?
                                   Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Czy jednak niepotwierdzenie umowy o pracę w formie pisemnej powoduje jej nieważność? Czy pracownik może przed sądem pracy powołać na świadków koleżanki i kolegów z pracy, którzy potwierdzą fakt wykonywania pracy?
                                   • 15.10.2014Umowa-zlecenie a ochrona wynagrodzenia przed egzekucją
                                    Interpelacja nr 27204 do ministra sprawiedliwości w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących zajęć komorniczych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
                                    • 14.10.2014Emerytury kapitałowe: Godne czy głodowe?
                                     Interpelacja nr 27940 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kapitałowej formuły obliczania świadczeń emerytalnych
                                     • 13.10.2014Szczepienia pracowników a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
                                      Jesień to czas, w którym wielu pracodawców decyduje się sfinansować swoim pracownikom szczepienia ochronne przeciwko grypie. Sprawdźmy, czy wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Jak należy je rozliczyć?
                                      • 30.09.2014Składki ZUS wspólników spółek z o.o. – ważny wyrok TK
                                       Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które dotyczą wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), są zgodne z ustawą zasadniczą – stwierdził w ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzono, że kwestionowany przepis realizuje konstytucyjną gwarancję zabezpieczenia społecznego.
                                       • 29.09.2014Składki ZUS wspólników spółek z o.o. – ważny wyrok TK
                                        Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które dotyczą wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), są zgodne z ustawą zasadniczą – stwierdził w ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzono, że kwestionowany przepis realizuje konstytucyjną gwarancję zabezpieczenia społecznego.
                                        • 17.09.2014Podatki 2015: Prezydent podpisał ustawę ws. opodatkowania CFC
                                         Z początkiem przyszłego roku wejdą w życie przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation). Ustawę w tej sprawie podpisał we wtorek prezydent Bronisław Komorowski.
                                         • 16.09.2014Polacy chcą ustawowych zapisów o minimalnej stawce godzinowej
                                          Większość Polaków (74 proc.) jest za wprowadzeniem minimalnej stawki za godzinę pracy, która dotyczyłaby również zatrudnionych na podstawie umów zleceń – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Badani najczęściej wskazywali, że stawka powinna wynosić 15 zł.
                                          • 16.09.2014Przepisy o ewidencjonowaniu czasu pracy do zmiany?
                                           Interpelacja nr 26744 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia ewidencji godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
                                           • 16.09.2014Zwrot składek ZUS opłaconych przez pracowników a PIT-11 i PIT-40
                                            Pytanie podatnika: Czy wartość zwróconych spółce jako pracodawcy nienależnie uiszczonych składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracowników oraz wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne, która nie pomniejszała zobowiązania podatkowego pracownika, powinna zostać doliczona pracownikom do dochodu ze stosunku pracy, opodatkowana i wykazana na druku PIT-11 (PIT-40)? Czy zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne, w części w jakiej składka ta pomniejszała w latach wcześniejszych zobowiązanie podatkowe pracownika, powinien teraz powiększyć kwotę bieżącego zobowiązania podatkowego pracownika i wykazany na druku PIT-11 (PIT-40)?
                                            • 25.08.2014Czy trzeba poinformować pracodawcę o ciąży?
                                             Od dwóch miesięcy jestem w ciąży. Czy mam obowiązek poinformować o tym pracodawcę? Boję się, że gdy to zrobię, stracę pracę.
                                             • 18.08.2014Podwyżki podatków. Po cichu i tylnymi drzwiami
                                              Stawki podatku dochodowego od paru lat są na jednakowym poziomie. Wydawać się zatem może, że podatków płacimy tyle samo. Ustawodawca pozwala sobie jednak na coroczne podwyższanie podatku. Czyni to po cichu. Działa niejako z ukrycia. Podatnicy płacą natomiast coraz wyższy PIT.
                                              • 18.08.2014Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
                                               Zasadą, wyrażoną w art.152 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) jest to, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
                                               • 25.07.2014WSA: Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników nie jest kosztem
                                                Z uzasadnienia: Nie można uznać, że przyjęcie przez skarżącą ciężaru finansowania tych składek, będące wynikiem wcześniejszych nieprawidłowości związanych z błędną kwalifikacją jako działalność socjalna świadczeń na rzecz pracowników polegających na wydaniu bonów towarowych, służy uzyskiwaniu przez skarżącą jakichkolwiek przysporzeń, w tym mających charakter przychodów. Koszty te nie służyły również zachowaniu ani zabezpieczeniu źródeł przychodów skarżącej. Wydatki te nie spełniają zatem jednej z podstawowych cech definiujących kategorię podatkową "kosztów uzyskania przychodów" - nie są ponoszone w celu uzyskania przychodów ani w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
                                                • 24.07.2014Prawo pracy. Czy będzie pomoc dla przedsiębiorców?
                                                 Interpelacja nr 26546 w sprawie niekorzystnych przepisów prawa pracy.
                                                 • 10.07.2014Programy motywacyjne dla pracowników. Skutki podatkowe
                                                  Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę akcji „B” jest przychodem ze stosunku pracy lub innych źródeł? Czy też jest to przychód z kapitałów pieniężnych? Czy dochody związane z otrzymaniem akcji „B” będą podlegały opodatkowaniu dwukrotnie; pierwszy raz w momencie ich nieodpłatnego otrzymania i kolejny raz w momencie ich zbycia? Czy też dochód zrealizuje się jednokrotnie dopiero na etapie zbycia akcji spółki „B”?
                                                  • 26.06.2014Polityka prorodzinna. Urlop dla ojca
                                                   Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Pracodawca nie może odmówić ojcu udzielenia urlopu na wychowanie dziecka, nie może go również zwolnić w trakcie trwania urlopu.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 19 ] następna strona »