Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

E-akta pracownicze

 • 23.06.2014Zmiany w Kodeksie pracy: Minimalna płaca godzinowa
  Interpelacja nr 25522 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej
  • 16.06.2014Poczęstunek dla pracowników i kontrahentów a VAT
   Przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony przy nabyciu artykułów spożywczych zużytych przez pracowników lub gości (kontrahentów), gdy nabywane artykuły należą się pracownikom na podstawie wewnętrznych regulacji, czy też są udostępniane na spotkaniach roboczych lub spożywane na spotkaniach biznesowych z kontrahentami mających związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
   • 13.06.2014Poczęstunek dla pracowników i kontrahentów a VAT
    Przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony przy nabyciu artykułów spożywczych zużytych przez pracowników lub gości (kontrahentów), gdy nabywane artykuły należą się pracownikom na podstawie wewnętrznych regulacji, czy też są udostępniane na spotkaniach roboczych lub spożywane na spotkaniach biznesowych z kontrahentami mających związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
    • 13.06.2014KUP: Zwrot pracownikowi wydatków na zakup okularów
     Pytanie podatnika: Spółka zamierza nabywać pracownikom okulary korekcyjne (oprawa, soczewki) na podstawie wystawionej na spółkę faktury VAT. Spółka pokryje koszt okularów jedynie do wysokości limitu - tylko 250 zł (netto 231,48 zł + 18,52 VAT = 250 zł brutto), płacąc tę kwotę na konto bankowe wystawcy faktury (Zakładu Optycznego). Czy spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość dokonanych zwrotów pracownikom do kwoty netto?
     • 11.06.2014Związki zawodowe dbają już tylko o własny interes?
      Interpelacja nr 25650 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie działalności związków zawodowych
      • 29.05.2014Urlop w wymiarze proporcjonalnym. Podstawowe zasady
       Pracownik ma prawo do urlopu. Gwarantują mu to przepisy prawa pracy. Sprawdźmy, komu i w jakich sytuacjach przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym.
       • 19.05.2014Wypadek przy pracy. Kogo zawiadomić?
        Jakie organy ma zawiadomić pracodawca w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy lub podejrzenia choroby zawodowej?
        • 12.05.2014Wymiar urlopu pracownika na część etatu
         Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, że pracownik ten korzystając z przysługujących mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni staż pracy) faktycznie będzie mógł być nieobecny w pracy przez 28 dni?
         • 09.05.2014Rozliczenie pracowników delegowanych do zarządu
          Pytanie podatnika: Czy koszty pracownicze, w tym wynagrodzenia i składki FUS oddelegowanych pracowników do zarządu spółki zależnej stanowić będą koszty uzyskania przychodu dla Sp. z o.o. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszty poniesione w celu zabezpieczenia źródła przychodów?
          • 07.05.2014Łączenie spółek a koszty uzyskania przychodów
           Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z przygotowaniem oraz realizacją procesu połączenia stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, potrącalne w momencie ich poniesienia?
           • 06.05.2014Emerytura za pracę w warunkach szczególnych
            Interpelacja nr 25072 w sprawie osób ubiegających się o emeryturę za pracę w warunkach szczególnych, których dokumenty potwierdzające prawo do tego świadczenia zredagowane są nieprawidłowo.
            • 06.05.2014Komornik sądowy jako płatnik PIT
             Teza: Komornik sądowy, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli nie dokonuje za zakład pracy wypłaty świadczeń określonych w art. 12 wymienionej ustawy. Sporządzenie projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości nie stanowi wypłaty świadczeń, o której mowa w art. 42 ust. 1 (cyt.) ustawy podatkowej.
             • 29.04.2014Opozycja proponuje podniesienie kwoty wolnej od podatku
              Kwota wolna od podatku PIT jest aktualnie zdecydowanie za niska – twierdzą posłowie Twojego Ruchu, którzy przygotowali projekt nowelizacji zakładający podniesienie tej kwoty. Suma możliwego odliczenia miałaby ulec podwojeniu.
              • 29.04.2014Opozycja proponuje podniesienie kwoty wolnej od podatku
               Kwota wolna od podatku PIT jest aktualnie zdecydowanie za niska – twierdzą posłowie Twojego Ruchu, którzy przygotowali projekt nowelizacji zakładający podniesienie tej kwoty. Suma możliwego odliczenia miałaby ulec podwojeniu.
               • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracowników mobilnych z noclegów sfinansowanych przez pracodawcę
                Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegów „w terenie” przez pracowników mobilnych na koszt pracodawcy będzie stanowić dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy przychód ten będzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatków poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
                • 17.04.2014Badania lekarskie uczniów i studentów a możliwość podjęcia pracy
                 Nie można uznać, że zaświadczenia lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań uczniów – kandydatów do szkół ponadpodstawowych spełniają wymogi przepisów art. 191 § 1 i art. 201 § 1 Kodeksu pracy. Nie są one zatem wystarczające do zawarcia umowy o pracę z pracownikiem młodocianym – potwierdza PIP.
                 • 15.04.2014Prawa pracownicze. Jest porozumienie ws. nowej dyrektywy
                  W poniedziałek Rada UE przyjęła – uzgodniony już wcześniej z Parlamentem Europejskim – projekt nowej unijnej dyrektywy w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom. Dyrektywa ma ułatwić przepływ pracowników między poszczególnymi krajami członkowskimi wspólnoty.
                  • 09.04.2014Polskie standardy rachunkowości coraz mniej zgodne z MSSF
                   Podjęta niedawno przez Komitet ds. Standardów Rachunkowości decyzja o nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości (KSR) nr 6 zmniejszyła jego zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Jak tłumaczą eksperci firmy doradczej Deloitte, rozbieżności dotyczą sposobu dokonywania oraz ujmowania w sprawozdaniach wyceny zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych.
                   • 03.04.2014Podatek od niemieckiej emerytury. W Polsce czy w Niemczech?
                    Pytanie podatnika: Czy świadczenia emerytalne z Deutsche Rentenversicherung Bund i Pensionskasse Hoechst będą opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym osób fizycznych, czy będą zwolnione od tego podatku?
                    • 31.03.2014Komu przysługuje urlop uzupełniający?
                     W jaki sposób należy interpretować przepisy art. 158 Kodeksu pracy dotyczące urlopu uzupełniającego?
                     • 24.03.2014Prawo pracy. Im więcej dzieci, tym dłuższy urlop?
                      Interpelacja nr 24534 w sprawie zwiększenia liczby dni wolnych od pracy dla pracowników w zależności od liczby posiadanych dzieci.
                      • 24.03.2014Umorzenie zaległych składek i podatków
                       Teza: Każda zmiana okoliczności faktycznych, w szczególności sytuacji majątkowej, rodzinnej lub zdrowotnej osoby zobowiązanej, może być zawsze podstawą do wystąpienia z ponownym wnioskiem o umorzenie zaległość (…)Zobowiązany do uiszczenia zaległości może występować o jej umorzenie tak długo, jak długo zaległość ta istnieje zwłaszcza, jeśli jego sytuacja ulegnie zmianie.
                       • 20.03.2014Zaległe składki do ZUS. Czy mogą być kosztem podatkowym?
                        Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość składek ZUS za lata 2010, 2011 i 2012 zapłacone za pracowników dużo później, po kontroli ZUS?
                        • 19.03.2014Wynagrodzenie członka rodziny w kosztach działalności
                         Pytanie podatnika: Czy wydatki (składki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP, wynagrodzenie dla pracownika w wysokości płacy minimalnej + ewentualnej premii uznaniowej) związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę (lub w formie długoterminowej umowy - umowa zlecenie) - członka rodziny (żony Wnioskodawcy) będą stanowiły dla prowadzącego działalność gospodarczą koszt uzyskania przychodów?
                         • 13.03.2014Umowa o pracę. Podstawowe zasady
                          W literaturze i orzecznictwie przyjęło się, że umowa o pracę, która nie została zawarta jako umowa terminowa, jest ze swej istoty umową na czas nieokreślony, nawet jeżeli nie została tak nazwana.
                          • 10.03.2014Krajowe Standardy Rachunkowości dostosowane do znowelizowanych MSR
                           Komitet Standardów Rachunkowości 4 marca podjął uchwałę o przyjęciu nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości (KSR) nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" – poinformowało Ministerstwo Finansów. Nowelizacja dostosowuje standard do zmienionych zapisów Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) nr 19.
                           • 10.03.2014Nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6
                            Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 4 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe". Nowelizacja ma za zadanie dostosowanie standardu do zmienionych zapisów Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze".
                            • 26.02.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                             Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                             • 24.02.2014Prawo pracy 2014. Prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego
                              Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego? W myśl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Stosownie do art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.
                              • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybrać?
                               Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                               • 13.02.2014Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej do zmiany?
                                Interpelacja nr 22763 w sprawie prac powołanego zespołu roboczego do przechowywania dokumentacji pracowniczej.
                                • 13.02.2014Zaległe składki ZUS a koszty uzyskania przychodów płatnika
                                 Pytanie podatnika: Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącach dokonania ich zapłaty w części leżącej po stronie Spółki - jako zlecającej wykonanie prac oraz w części, którą powinien zapłacić zleceniobiorca, a które opłaciła Spółka jako płatnik składek?
                                 • 10.02.2014Odprawa pieniężna po przejściu pracownika do innego pracodawcy
                                  Czy w przypadku przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy pracownikom tej części zakładu należy się odprawa pieniężna?
                                  • 07.02.2014Składki ZUS od zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia
                                   W związku z brakiem stosownego przepisu pozwalającego na wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia, jej wartość podlegać będzie uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Uwzględnienie to powinno nastąpić w miesiącu, w którym dojdzie do faktycznej wypłaty tej zaliczki pracownikowi. Wartość ww. zaliczki, która zostanie wypłacona pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym będzie stanowiła również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
                                   • 31.01.2014Wcześniejsza emerytura ze względu na szkodliwe warunki pracy
                                    Interpelacja nr 22845 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nierównego traktowania przez ZUS pracowników posiadających prawo do wcześniejszej emerytury z racji pracy w szkodliwych warunkach
                                    • 27.01.2014Ewidencjonowanie czasu pracy
                                     Ewidencję czasu pracy należy tak wypełnić, aby prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za pracę. Poznajmy najważniejsze zasady ewidencjonowania czasu pracy.
                                     • 24.01.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                                      Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                      • 23.01.2014Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym
                                       Sorry, ale taki mamy klimat – tłumaczy wicepremier Bieńkowska. Takie wyjaśnienie nie zwalnia jednak pracodawców z dodatkowych obowiązków związanych z zimową aurą. Główny Inspektor Pracy apeluje o przestrzeganie przepisów. Poznajmy zimowe obowiązki pracodawców.
                                       • 20.01.2014Badania wstępne i okresowe pracowników. Czy będą zmiany przepisów?
                                        Interpelacja nr 22200 w sprawie wykonywania badań wstępnych i okresowych pracowników.
                                        • 20.01.2014Rozliczenie wypłaty rocznej premii
                                         Pytanie podatnika: Czy wypłacona w obowiązującym terminie premia roczna oraz składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP w części finansowanej przez Spółkę, których podstawą obliczenia jest kwota przedmiotowej premii, stanowią koszty uzyskania przychodów tego roku, w którym premia jest wypłacana?
                                         • 16.01.2014Koszty uzyskania przychodów. Rozliczenie wydatków na kwiaty i wieńce pogrzebowe
                                          Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika, emeryta, rencisty oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty), można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                          • 09.01.2014Prawo do urlopu w 2014 roku
                                           Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                                           • 08.01.2014Okresy wliczane do stażu pracy
                                            Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy
                                            • 31.12.2013Rozliczenia międzyokresowe kosztów – ujęcie rachunkowe
                                             Zgodnie z przepisami prawa bilansowego jednostki, które podlegają przepisom ustawy o rachunkowości, mają obowiązek dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów w przypadkach, w których ponoszone w danym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą innych okresów rozliczeniowych, niż tych w których zostały poniesione. Rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonać będzie trzeba zatem w sytuacji np. zapłaty w 2013 roku za prenumeratę prasy w 2014 roku.
                                             • 23.12.2013Forma zawarcia umowy o pracę
                                              Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Dla zachowania formy pisemnej umowy obie strony powinny podpisać dokument obejmujący treść oświadczenia woli sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Kodeks nie reguluje skutków niezachowania formy pisemnej umowy o pracę.
                                              • 20.12.2013Skutki podatkowe nadpłaty w składkach na ubezpieczenie społeczne
                                               Pytanie podatnika: Czy kwotę nadpłaty w składkach na ubezpieczenie społeczne należy potraktować jako przychód podatkowy spółki? Czy powinien on dotyczyć okresu w którym sporządzono korektę deklaracji DRA, czy może okresu w którym rozlicza się powstałą nadpłatę?
                                               • 06.12.2013Interpretacja podatkowa a przepisy prawa pracy
                                                Jeżeli przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa jest regulacja prawa podatkowego, która odwołuje się do przepisów prawa pracy, ocena możliwości stosowania i wykładnia interpretowanej normy podatkowej przepisy te powinna uwzględniać i obejmować - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                                • 05.12.2013Przychody pracownika: Podwyższone koszty i ulga podatkowa po ustaniu zatrudnienia
                                                 Pytanie: Wynagrodzenia za pracę wypłacane są w mojej firmie do 10. dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc. Dotyczy to wszystkich pracowników, zarówno tych zatrudnionych jak i zwolnionych w danym miesiącu. Czy wypłacając wynagrodzenie (np. 10 czerwca) dla pracownika zwolnionego w poprzednim miesiącu (np. 31 maja) należy uwzględnić podwyższone koszty uzyskania przychodów (pracownik zamieszkuje poza miejscowością w której wykonywał pracę i złożył stosowane oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu) i ulgę podatkową (pracownik miał złożony PIT-2 w trakcie zatrudnienia)?
                                                 • 03.12.2013Wydatki na imprezę dla pracowników w kosztach działalności
                                                  1. Finansowanie osobom zatrudnionym oraz ich rodzinom rozrywki i wypoczynku nie ma bezpośredniego związku z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na tej podstawie, z uwagi na skład osobowy uczestników takiej imprezy, wydatek ten nie może zostać uznany za koszt podatkowy.
                                                  • 25.11.2013Sprzedaż nieruchomości z majątku odrębnego a prawo do ulgi przy meldunku małżonka
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego, przy czym stroną kupującą wymienioną w akcie notarialnym z 23 października 2008 r. jest tylko wnioskodawca, bez małżonki, choć był już wtedy w związku małżeńskim. W mieszkaniu tym zameldowana jest tylko żona. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwała ulga meldunkowa przy sprzedaży ww. lokalu? Czy od 1 stycznia 2014 r. (po upływie 5 pełnych lat) bez względu na wszystko Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 19 ] następna strona »