Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy czas

 • 04.05.2018Jak duo pracuje si w Polsce?
  Teza o tym, e Polacy pracuj wicej ni pracownicy w innych krajach, jest w duej mierze mitem – twierdz eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Przyczyn takiego stanu ma by to, e w Polsce nadal stosunkowo mao rozpowszechniona jest praca w niepenym wymiarze czasu. Wpyw na statystyki ma te niska stopa zatrudnienia.
  • 30.04.2018ZUS: Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne
   Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane skadki na Twoje ubezpieczenia spoeczne.
   • 30.04.2018NSA. Korekta pustych faktur? Tak, ale...
    Istnieje moliwo skutecznego skorygowania faktury, o jakiej mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug. Moliwo ta uzaleniona od wykazania, e wystawca faktury zapobieg w stosownym czasie i cakowicie niebezpieczestwu uszczuplenia dochodów podatkowych. Przypadki, w których Trybuna Sprawiedliwoci uzna, e we waciwym czasie w peni zostao wyeliminowane niebezpieczestwo uszczuplenia dochodów podatkowych, to sytuacje, w których m. in. odliczenie podatku naliczonego z wadliwej faktury nie zostao (ewentualnie nie mogo zosta) dokonane - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
    • 27.04.2018Zawieszanie dziaalnoci gospodarczej - zmiany wprowadzone przez Prawo Przedsibiorców
     Ju w najbliszy poniedziaek, 30.04.2018 r. zaczynaj obowizywa przepisy wprowadzone przez Prawo Przedsibiorców. Warto zdawa sobie spraw, e ta ustawa zastpuje ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej - i w niektórych przypadkach zmiany s do wyrane. A poniewa moliwo zawieszenia dziaalnoci jest istotna dla wielu przedsibiorców, warto przyjrze si, jakie s nowe rozwizania i rónice w stosunku do rozwiza poprzednich.
     • 26.04.2018Zawieszanie dziaalnoci gospodarczej - zmiany wprowadzone przez Prawo Przedsibiorców
      Ju w najbliszy poniedziaek, 30.04.2018 r. zaczynaj obowizywa przepisy wprowadzone przez Prawo Przedsibiorców. Warto zdawa sobie spraw, e ta ustawa zastpuje ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej - i w niektórych przypadkach zmiany s do wyrane. A poniewa moliwo zawieszenia dziaalnoci jest istotna dla wielu przedsibiorców, warto przyjrze si, jakie s nowe rozwizania i rónice w stosunku do rozwiza poprzednich.
      • 20.04.2018Zarzd spóki: Powoanie na stanowisko czonka zarzdu a obowizek opacania skadek ZUS
       Z uzasadnienia: ...czonek zarzdu spóki powoany do penienia tej funkcji wycznie na podstawie uchway waciwego organu spóki nie podlega obowizkowi ubezpiecze spoecznych i w konsekwencji brak jest obowizku opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne z tytuu wynagrodzenia otrzymywanego przez czonka zarzdu za penion funkcj. Taki bowiem tytu nie zosta wymieniony w treci dyspozycji art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz powizanym art. 11 i 12 tej ustawy.
       • 20.04.2018NSA: Wystawa artystyczna moe by zorganizowan czci przedsibiorstwa
        Z uzasadnienia: Posiadanie statusu podatnika podatku od towarów i usug nie jest warunkowane wykonywaniem czynnoci opodatkowanych, gdy istotny jest zamiar wykorzystania nabytych towarów do dziaalnoci gospodarczej.
        • 19.04.2018Umowy zlecenia i o dzieo w ubezpieczeniach spoecznych - ZUS wyjania
         Zamierzasz podpisa umow cywilnoprawn? Sprawd, czym róni si umowa zlecenia od umowy o dzieo i czy bdziesz mie ubezpieczenia spoeczne.
         • 17.04.2018Najem krótkotrway moe by opodatkowany ryczatem
          Pytanie: Czy Wnioskodawczyni najem na krótki okres jako osoba fizyczna nieprowadzca pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, osigajca przychody z tytuu najmu moe – jak dotychczas przy najmie dugoterminowym – rozlicza przychody zryczatowanym podatkiem dochodowym w wysokoci 8,5% dla przychodów do 100 000 z zgodnie z art. 2 ust 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3a ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne?
          • 16.04.2018Rozliczenie PIT z dzieckiem: Samotny rodzic? To nie takie proste!
           Rodzic, który jest stanu cywilnego i w pojedynk troszczy si o zaspokojenie biecych potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowujcej dziecko z racji utrzymywania sporadycznych kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica lub pacenia alimentów. W konsekwencji rodzic, który nie troszczy si o biece potrzeby dziecka, a jedynie wypenia cicy na nim z mocy prawa obowizek alimentacyjny oraz bierze niewielki udzia w innych aspektach wychowania, nie moe by uznany za osob samotnie wychowujc dziecko - stwierdzio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
           • 05.04.2018Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
            Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
            • 05.04.2018Koszty uzyskania przychodów w wysokoci 50% dla nauczycieli akademickich
             Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczajce wyrónienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twórcz, gdy z takiego wyrónienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium
             • 04.04.2018Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
              Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
              • 04.04.2018Pracodawcy postuluj zmiany ws. umów terminowych
               Przepisy dotyczce umów terminowych powinny zosta zmienione, a umowy na okres próbny mogyby by dusze – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszajca pracodawców organizacja postuluje równie m.in. modyfikacje odnonie czasu pracy.
               • 30.03.2018NSA: Kluby mog odlicza VAT z faktur wystawianych przez profesjonalnych sportowców
                Teza: Zawodnik profesjonalny, który na podstawie kontraktu o profesjonalne uprawianie piki nonej wiadczy na rzecz klubu usugi polegajce na „reprezentowaniu barw w charakterze pikarza przez czynn gr, uczestniczenie w treningach i obozach sportowych” moe by podatnikiem podatku od towarów i usug. Brak jest bowiem podstaw do przyjcia, e czcy go z klubem sportowym stosunek prawny okrela odpowiedzialno klubu za te czynnoci (jako dajcego zlecenie) wobec osób trzecich w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.
                • 30.03.2018Warto sprawdzi, czy jest moliwo przeliczenia kapitau pocztkowego
                 Interpelacja nr 16125 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie akcji informujcej ubezpieczonych o moliwoci wystpienia do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitau pocztkowego
                 • 23.03.2018Kontrakt menederski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarzdu
                  Z uzasadnienia: Jest oczywistym, e moliwo swobodnego zorganizowania (wybór wspópracowników, struktury niezbdne do wykonywania zada, godziny pracy), jak te brak zintegrowania w przedsibiorstwie czy w administracji stanowi elementy typowe dla dziaalnoci wykonywanej w sposób samodzielny. Jednake poddanie si niektórym dyrektywom jak te pewnej kontroli czy wadzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy równie w stosunku pracy nie wykluczaj charakteru samodzielnego dziaalnoci.
                  • 22.03.2018Problemy z zawiadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie midzynarodowym
                   Dokument A1 - „Zawiadczenie o ustawodawstwie dotyczcym zabezpieczenia spoecznego majcym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje si w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczcemu zabezpieczenia spoecznego dana osoba podlega oraz powiadczenia, e nie jest ona zobowizana do opacania skadek w innym pastwie czonkowskim.
                   • 21.03.2018Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach
                    Od 1 stycznia 2018 r. dla pracujcych na okrelonych umowach zlecenia oraz umowach o wiadczenie usug, w tym samozatrudnionych obowizuje minimalna stawka godzinowa w wysokoci 13,70 z. Kwota ta jest corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac przysugujcego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.
                    • 20.03.2018Kwoty wynagrodzenia za prac wolne od potrce w 2018 r.
                     Jestem zatrudniony na etacie. Niestety - okazao si, e mam do spaty spor kwot, a poniewa nie mog tego zrobi jednorazowo, komornik zapewne zajmie mi konto. Czy musz liczy si z tym, e komornik zajmie cae wynagrodzenie i nie bd otrzymywa do czasu spaty adnych kwot z tytuu pensji?
                     • 20.03.2018Zakaz handlu w niedziel i wita - PIP wyjania
                      W które niedziele w 2018 r. i w kolejnych latach nie bdzie obowizywa zakaz handlu?  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i wita oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305) przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w których handel i wykonywanie pracy w handlu bdzie dozwolone:  do koca 2018 r. zakaz nie bdzie obowizywa w pierwsz i ostatni niedziel kadego miesica, a take w dwie kolejne niedziele poprzedzajce Boe Narodzenie i w niedziel poprzedzajc Wielkanoc,  w 2019 r. – zakaz nie bdzie obowizywa w ostatni niedziel kadego miesica, a take w dwie kolejne niedziele poprzedzajce Boe Narodzenie i w niedziel poprzedzajc Wielkanoc,  od 2020 r. – zakaz nie bdzie obowizywa w ostatni niedziel stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia kadego kolejnego roku kalendarzowego, a take w dwie kolejne niedziele poprzedzajce Boe Narodzenie i w niedziel poprzedzajc Wielkanoc.
                      • 20.03.2018Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach
                       Od 1 stycznia 2018 r. dla pracujcych na okrelonych umowach zlecenia oraz umowach o wiadczenie usug, w tym samozatrudnionych obowizuje minimalna stawka godzinowa w wysokoci 13,70 z. Kwota ta jest corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac przysugujcego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.
                       • 19.03.2018Zakaz handlu w niedziel i wita - PIP wyjania
                        W które niedziele w 2018 r. i w kolejnych latach nie bdzie obowizywa zakaz handlu?  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i wita oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305) przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w których handel i wykonywanie pracy w handlu bdzie dozwolone:  do koca 2018 r. zakaz nie bdzie obowizywa w pierwsz i ostatni niedziel kadego miesica, a take w dwie kolejne niedziele poprzedzajce Boe Narodzenie i w niedziel poprzedzajc Wielkanoc,  w 2019 r. – zakaz nie bdzie obowizywa w ostatni niedziel kadego miesica, a take w dwie kolejne niedziele poprzedzajce Boe Narodzenie i w niedziel poprzedzajc Wielkanoc,  od 2020 r. – zakaz nie bdzie obowizywa w ostatni niedziel stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia kadego kolejnego roku kalendarzowego, a take w dwie kolejne niedziele poprzedzajce Boe Narodzenie i w niedziel poprzedzajc Wielkanoc.
                        • 19.03.2018NSA. Warto posików powyej diety z PIT
                         Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta wycznie warto tej czci otrzymanych przez pracownika wiadcze na pokrycie kosztów wyywienia w podróy (bez wzgldu na form tego wiadczenia), która nie przekracza wysokoci diety z tytuu podróy subowej. Rezygnacja przez pracodawc z wypacania diety na rzecz zapewnienia bezpatnego i penego wyywienia nie oznacza, e w takiej sytuacji ww. zwolnienie nie okrela limitu dla nalenoci zwizanych z wyywieniem pracownika podczas podróy subowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 16.03.2018Skadki na ZUS: Dziaalno gospodarcza w Polsce, praca w kraju UE
                          Zaoyem w Polsce firm, która do dobrze funkcjonuje, ale mam te propozycj do intratnej pracy na okoo rok w Holandii. Firma dziaa i nie chciabym jej likwidowa. Czy pracujc w Holandii bd musia opaca dodatkowo skadki ZUS od dziaalnoci gospodarczej?
                          • 09.03.2018Nowe zasady uzyskania wiadczenia 500+ dla samotnych rodziców
                           W przypadku gdy alimenty zostan ustalone w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, akt notarialny jest tytuem wykonawczym (a wic spenia warunek okrelony w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci) tylko wówczas, gdy sd nada takiej umowie klauzul wykonalnoci - poinformowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej udostpnio krótki w poradniku dla samotnych rodziców.
                           • 08.03.2018Kwalifikacja usug zarzdzania w spóce samorzdowej
                            Z uzasadnienia: Majc na uwadze fakt, e w zasadzie kady stosunek prawny o charakterze odpatnym istniejcy pomidzy podmiotem zlecajcym wykonanie danej czynnoci a podmiotem, który dan czynno wykonuje, okrela wynagrodzenie oraz przynajmniej podstawowe warunki wykonywania czynnoci, naley uzna, e „odpowiedzialno zlecajcego wobec osób trzecich” jest kryterium kluczowym dla oceny charakteru prawno-podatkowego danego podmiotu.
                            • 08.03.2018NSA: Depozyt nieprawidowy - jak ustali moment powstania przychodów i kosztów?
                             Jeeli strony zawieraj umow, na podstawie której skadajcy oddaje przechowawcy na przechowanie pienidze bd inne rzeczy oznaczone co do gatunku, ponadto z przepisów szczególnych albo z umowy lub okolicznoci wynika, e przechowawca moe rozporzdza przedmiotem przechowania, jest to depozyt nieprawidowy.
                             • 07.03.2018Jak skutecznie wrczy wypowiedzenie umowy o prac?
                              Wypowiedzenie umowy o prac przez pracodawc, nawet dokonane w sposób wadliwy, zawsze jest skuteczne. Natomiast pracownikowi w takiej sytuacji przysuguj rodki prawne w postaci odwoania od wypowiedzenia do sdu pracy i dania (powoujc si na nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie) uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowania. Uznanie, e dorczenie nie zostao dokonane w sposób prawidowy (pracownik nie móg bowiem realnie si z nim zapozna) kwalifikuje si jako naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów (przesdza o niezgodnoci wypowiedzenia z prawem) - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                              • 06.03.2018PIT od dochodów z najmu, dzierawy osiganych poza dziaalnoci gospodarcz
                               Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odrbne ródo przychodów:  najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym równie dzieraw, poddzieraw dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaów specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadników majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                               • 06.03.2018PIT za 2017: Alimenty a prawo do ulgi na dzieci
                                Pytanie: Wnioskodawczyni jest matk samotnie wychowujc 3 synów: bliniaków, które maj obecnie 12 lat oraz penoletniego syna. Ojciec dzieci w stosunku do modszych synów ma ograniczone kontakty orzeczone wyrokiem sdowym oraz opaca alimenty. Natomiast na starszego syna paci alimenty. Czy, w zwizku z brakiem moliwoci porozumienia si z ojcem dzieci, Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 100% ulgi za rok 2017 na maoletnich synów oraz penoletniego uczcego si syna?
                                • 05.03.2018PIT od dochodów z najmu, dzierawy osiganych poza dziaalnoci gospodarcz
                                 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odrbne ródo przychodów:  najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym równie dzieraw, poddzieraw dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaów specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadników majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                                 • 28.02.2018Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                                  Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2017 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do 28 lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                                  • 26.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na FGP i FEP z przykadami
                                   Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Publikujemy poradnik, dotyczcy Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
                                   • 23.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na FGP i FEP z przykadami
                                    Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Publikujemy poradnik, dotyczcy Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
                                    • 23.02.2018Finansowanie noclegów pracownikom mobilnym i przychód ze stosunku pracy
                                     Obowizek zapewnienia prawidowej organizacji pracy nie moe by utosamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiaów biurowych czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu subowego czy kosztów zuytej energii elektrycznej. Ten obowizek naley i trzeba odnosi i analizowa w kontekcie konkretnych obowizków pracowniczych i wynikajcych z tych obowizków oczekiwa pracodawcy.
                                     • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na Fundusz Pracy z przykadami
                                      Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Dzisiaj publikujemy poradnik, powicony opacaniu skadek na Fundusz Pracy.
                                      • 16.02.2018Uyczenie na rzecz spóki osobowej nie jest uyczeniem na rzecz wspólnika
                                       W przypadku otrzymania przez spók osobow wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze, warto tych wiadcze nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy. Zwolnienie przewidziane w tym przepisie odnosi si bowiem do wiadcze otrzymanych od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Za taki podmiot nie moe by uznana spóka osobowa.
                                       • 15.02.2018Kwoty wynagrodzenia za prac wolne od potrce w 2018 r.
                                        Jestem zatrudniony na etacie. Niestety - okazao si, e mam do spaty spor kwot, a poniewa nie mog tego zrobi jednorazowo, komornik zapewne zajmie mi konto. Czy musz liczy si z tym, e komornik zajmie cae wynagrodzenie i nie bd otrzymywa do czasu spaty adnych kwot z tytuu pensji?
                                        • 15.02.2018Koszty uzyskania: Wynagrodzenia prokurentów spóki komandytowej
                                         Ustawa PIT nie zawiera przepisów szczególnych dotyczcych moliwoci, czy te sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej wynagrodzenia nalenego prokurentowi. Moliwo zaliczenia tego wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodu uzaleniona jest od spenienia ogólnych przesanek uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.
                                         • 09.02.2018Po wyroku NSA w sprawie odliczenia VAT od samochodów: zmiana na korzy podatnika
                                          NSA wyda wany dla wielu podatników wyrok - w efekcie organ podatkowy zosta skoniony do zmiany interpretacji na korzy podatnika. Fiskus kwestionowa pogld, zgodnie z którym firma - pod pewnymi  warunkami - moe zezwoli pracownikom na parkowanie samochodu subowego poza siedzib, uznajc jednoczenie, e samochód wykorzystywany jest wycznie na potrzeby dziaalnoci. Teraz ju ten pogld aprobuje.
                                          • 07.02.2018WSA. Ekwiwalent za przejazdy subowe komunikacj miejsk a przychód pracownika
                                           Z uzasadnienia: wiadczenia w postaci pokrycia przez pracodawc kosztów dojazdów pracownika z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowizków subowych nie s wiadczeniami spenionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosz one pracownikowi korzyci w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatków, które musiaby on samodzielnie ponie. W efekcie wydatki poniesione przez pracodawc na zwrot kosztów dojazdu nie stanowi przychodu dla pracownika.
                                           • 05.02.2018Informowanie pracowników o nieprzedueniu umowy
                                            W mojej ocenie nie wydaje si konieczne wprowadzenie obowizku informowania pracownika przez pracodawc o zamiarze, bd te braku zamiaru kontynuowania stosunku pracy (nawizania nowej umowy o prac) w zwizku ze zbliajcym si terminem rozwizania umowy o prac na czas okrelony. Taka regulacja rodziaby wtpliwoci co charakteru prawnego takiego obowizku, tzn. czy byby wicy dla pracodawcy i czy na jego podstawie pracownik mógby dochodzi roszczenia o nawizanie umowy o prac - poinformowa Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                            • 05.02.2018Uyczenie samochodu od rodziny firmie a przychód w PIT
                                             Pytanie: Czy Wnioskodawca jest zobowizany do ustalenia przychodu z tytuu nieodpatnie uyczonego przez swojego tecia samochodu osobowego, wykorzystywanego w celu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej?
                                             • 02.02.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasików - ubezpieczeni nie bdcy pracownikami
                                              Prawidowe ustalenie podstawy wymiaru zasików to zadanie, z którym musz zmierzy si wszyscy wyliczajcy wynagrodzenia i wiadczenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o wiadczeniach pieninych szczegóowo i na przykadach wyjania zasady ustalenia tych zasików.
                                              • 02.02.2018NSA: Zasiek chorobowy nie jest przychodem ze stosunku pracy
                                               Teza: Zasiek chorobowy stanowi „inne ródo przychodu”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odsetek za opónienie w wypacie takiego zasiku nie mona zakwalifikowa jako przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 powoanej ustawy).
                                               • 01.02.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasiku chorobowego - ubezpieczeni nie bdcy pracownikami
                                                Prawidowe ustalenie podstawy wymiaru zasików to zadanie, z którym musz zmierzy si wszyscy wyliczajcy wynagrodzenia i wiadczenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o wiadczeniach pieninych szczegóowo i na przykadach wyjania zasady ustalenia tych zasików.
                                                • 29.01.2018NSA. Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych do pracy za granic nie stanowi ich przychodu
                                                 Z uzasadnienia: Przepisy prawa pracy nie nakadaj na pracownika obowizku ponoszenia za pracodawc wydatków zwizanych ze wiadczeniem pracy w zwizku z podpisanym kontraktem zagranicznym. Inaczej rzecz ujmujc, wszystkie te wydatki, które zapewniaj wykonanie/wywizanie si pracodawcy z zawartego kontraktu s wydatkami pracodawcy a nie wydatkami ponoszonymi w imieniu/interesie pracownika. Konstatacji tej nie zmienia fakt, e pracownik korzysta ze wiadcze mu zaoferowanych, gdy to pracodawca a nie pracownik ma - w myl zawartego kontraktu - zapewni realizacj zagranicznego kontraktu.
                                                 • 29.01.2018ZUS 2018: Przez dugi stracisz prawo do zasików
                                                  W kontekcie przyznawania wiadcze krótko i dugoterminowych, dla osób opacajcych skadki na ubezpieczenie wasne („sam za siebie”) wane jest opacenie wszystkich nalenych skadek za czas podlegania ubezpieczeniom spoecznym, w tym te dobrowolnych. Przyjta zasada pokrywania nalenoci od najstarszych zmienia dla nich struktur zaduenia z tytuu skadek, moe wpywa na prawo do wiadcze krótkoterminowych. Jednak dotychczas fakt nieopacania lub nieterminowego opacania skadek mia taki sam skutek - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                                  • 26.01.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasiku chorobowego (3)
                                                   Prawidowe ustalenie podstawy wymiaru zasików to zadanie, z którym musz zmierzy si wszyscy wyliczajcy wynagrodzenia i wiadczenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o wiadczeniach pieninych szczegóowo i na przykadach wyjania zasady ustalenia tych zasików.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 49 ] nastpna strona »