Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy czas

 • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
  Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
  • 26.07.2018Opieka nad chorym dzieckiem - zasady usprawiedliwiania nieobecnoci
   Okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad chorym czonkiem rodziny (chorym dzieckiem) jest okresem usprawiedliwionej nieobecnoci pracownika w pracy. W okresie tej nieobecnoci pracownikowi przysuguje zasiek opiekuczy na zasadach i przez czas okrelony w przepisach ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.
   • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
    Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
    • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
     Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
     • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
      Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
      • 24.07.2018Zwolnienie na dziecko mona wybra w dniach lub godzinach
       Pracownikowi wychowujcemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysuguje w cigu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania tego zwolnienia pracownik decyduje w pierwszym wniosku o jego udzielenie zoonym w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, e pracownik moe uzyska zwolnienie od pracy nie tylko na cae dwa dni jego pracy, ale take na cz dnia, np. na godzin lub dwie godziny (maksymalnie bdzie móg korzysta ze zwolnienia w roku kalendarzowym przez 1 godzin w cigu 16 dni) – wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
       • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
        Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
        • 23.07.2018ZUS: Kontrola zwolnienia lekarskiego i skutki wystpienia nieprawidowoci
         Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (dalej: ustawa z 25 czerwca 1999 r.), przewiduj przeprowadzanie kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie od pracy ubezpieczonych, którzy s niezdolni do pracy z powodu choroby oraz koniecznoci sprawowania opieki. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo jest ustalane, czy w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy s poza ubezpieczonym inni czonkowie rodziny mogcy zapewni opiek dziecku lub choremu czonkowi rodziny.
         • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
          Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
          • 20.07.2018ZUS: Kontrola zwolnienia lekarskiego i skutki wystpienia nieprawidowoci
           Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (dalej: ustawa z 25 czerwca 1999 r.), przewiduj przeprowadzanie kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie od pracy ubezpieczonych, którzy s niezdolni do pracy z powodu choroby oraz koniecznoci sprawowania opieki. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo jest ustalane, czy w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy s poza ubezpieczonym inni czonkowie rodziny mogcy zapewni opiek dziecku lub choremu czonkowi rodziny.
           • 20.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
            Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
            • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
             Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
             • 05.07.2018Zadouczynienie dla pracownika za wypadek przy pracy z PIT
              Pytanie: Wnioskodawczyni zawara umow na czas nieokrelony w formie ustnej z pracodawc i patnikiem prowadzcym dziaalno gospodarcz. Podczas istniejcej umowy o prac Zainteresowana ulega wypadkowi w pracy. Pracodawca z tego tytuu wypaci jej zadouczynienie. Zadouczynienie wynika z umowy zawartej po wypadku i jest to umowa inna ni sdowa. Jest to umowa z pracodawc i nie dotyczy adnej ugody, w tym sdowej. Czy Wnioskodawczyni ma zapaci podatek od otrzymanego zadouczynienia? Jeli tak, to w jakiej kwocie?
              • 25.06.2018WSA. Zwrot kosztw dojazdu do pracy nie jest przychodem pracownika
               Z uzasadnienia: wiadczenia w postaci pokrycia przez pracodawc kosztów dojazdów pracownika z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowizków subowych nie s wiadczeniami spenionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosz one pracownikowi korzyci w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatków, które musiaby on samodzielnie ponie. W efekcie wydatki poniesione przez pracodawc na zwrot kosztów dojazdu nie stanowi przychodu dla pracownika.
               • 25.06.2018Prywatny najem mieszka na krótkie okresy na ryczacie
                Pytanie: Czy Wnioskodawczyni najem na krótki okres jako osoba fizyczna nieprowadzca pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, osigajca przychody z tytuu najmu moe – jak dotychczas przy najmie dugoterminowym – rozlicza przychody zryczatowanym podatkiem dochodowym w wysokoci 8,5% dla przychodów do 100 000 z zgodnie z art. 2 ust 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3a ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne?
                • 13.06.2018PIT: Jazdy prywatne firmowym samochodem czasem z ewidencj
                 Pytanie: Czy z tytuu uywania subowych samochodów osobowych przez pracowników Wnioskodawcy jako pracodawca i patnik zobowizana bdzie ustali pracownikom przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy opacaj oni koszty tego uywania wyliczone przez pracodawc na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i wskanika amortyzacji? Czy ustalenie przez Wnioskodawc jako pracodawc i patnika tego przychodu pracownikom do opodatkowania bdzie uzalenione od kwoty, jak zostaje miesicznie obciony pracownik?
                 • 12.06.2018Abolicja skadek ZUS w 2018 r.
                  Od 1 stycznia 2018 r. kwoty mogce by umorzone na podstawie przepisów ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu nalenoci powstaych z tytuu nieopaconych skadek przez osoby prowadzce pozarolnicz dziaalno s coraz mniejsze, natomiast przedsibiorcy staj si biecymi dunikami ZUS. To oznacza, e najbardziej racjonalnym zachowaniem przedsibiorcy, którego wniosek o umorzenie skadek zoony na podstawie cytowanej ustawy nie zosta jeszcze rozpatrzony, jest zaprzestanie opacania biecych skadek.
                  • 30.05.2018PIT: Uywanie prywatnego samochodu przy wykonywaniu zlecenia
                   Jestem zatrudniona w spóce z o.o. na podstawie umowy zlecenia. W ramach zawartej umowy realizuj zadania m.in. w zakresie przewozu i transportu. Do jazd wykorzystuj prywatny samochód osobowy. Moje wynagrodzenie skada si z dwóch czci. Jedna cz to rozliczenie przepracowanych godzin, a druga – to kilometrówka za uywanie prywatnego samochodu do celów subowych. Za pierwsz cz Zleceniodawca pobiera podatek dochodowy oraz odprowadza skadki ZUS. Za drug – pobierany jest podatek dochodowy. Czy Zleceniodawca prawidowo pobiera podatek od kilometrówki?
                   • 29.05.2018PIT: Uywanie prywatnego samochodu przy wykonywaniu zlecenia
                    Jestem zatrudniona w spóce z o.o. na podstawie umowy zlecenia. W ramach zawartej umowy realizuj zadania m.in. w zakresie przewozu i transportu. Do jazd wykorzystuj prywatny samochód osobowy. Moje wynagrodzenie skada si z dwóch czci. Jedna cz to rozliczenie przepracowanych godzin, a druga – to kilometrówka za uywanie prywatnego samochodu do celów subowych. Za pierwsz cz Zleceniodawca pobiera podatek dochodowy oraz odprowadza skadki ZUS. Za drug – pobierany jest podatek dochodowy. Czy Zleceniodawca prawidowo pobiera podatek od kilometrówki?
                    • 28.05.2018Pracownicy za granic - problemy z ustaleniem rodzaju wyjazdu
                     W przypadku, w którym pracownik zostaje przez pracodawc wysany za granic powstaje trudno w ustaleniu, czy bdzie to dla niego podró subowa czy te oddelegowanie, które podró subow nie jest. Obie te formy wyjazdu pracownika przynosz odrbne skutki, nakadaj bowiem na pracodawc inne obowizki.
                     • 25.05.2018Pracownicy za granic - problemy z ustaleniem rodzaju wyjazdu
                      W przypadku, w którym pracownik zostaje przez pracodawc wysany za granic powstaje trudno w ustaleniu, czy bdzie to dla niego podró subowa czy te oddelegowanie, które podró subow nie jest. Obie te formy wyjazdu pracownika przynosz odrbne skutki, nakadaj bowiem na pracodawc inne obowizki.
                      • 25.05.2018Komu przysuguje renta rodzinna?
                       Renta rodzinna jest wiadczeniem z ubezpieczenia spoecznego majcym na celu zapewnienie rodków pieninych po mierci ubezpieczonego tym sporód czonków rodziny, którzy wraz z jego mierci utracili ywiciela. Zasady nabywania prawa do renty rodzinnej zostay cile okrelone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.
                       • 18.05.2018Jednoosobowa dziaalno gospodarcza - poradnik dla pocztkujcych (1)
                        Decyzja o rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej jest dla osoby nigdy wczeniej jej nie prowadzcej decyzj, której skutki mog okaza si bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekcie. Prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz przestaje by dla organów pastwa konsumentem i zaczyna by przedsibiorc - nabywajc nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowizków. Czy to oznacza, e rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej to bd? Oczywicie nie, a dokadniej rzecz ujmujc - nie zawsze.
                        • 18.05.2018NSA: Okolicznoci uzyskania dochodu naley uprawdopodobni
                         Z uzasadnienia: Wg Sownika Jzyka Polskiego PWN uprawdopodobni, to "sprawi, e co staje si prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobn naley rozumie sytuacj, która wydaje si by prawdziwa; jest dua szansa, e si wydarzya. W ocenie rozpatrujcego spraw skadu orzekajcego do uprawdopodobnienia uzyskania okrelonych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, e podatnik w okrelonych okolicznociach faktycznych móg uzyska przysporzenie we wskazywanej wysokoci. Istotne jest równie przedstawienie dodatkowych faktów (okolicznoci), a nawet dowodów uwiarygodniajcych przypuszczenie, e z dziaalnoci takiej podatnik rzeczywicie móg okrelone dochody uzyska, e byo to prawdopodobne oraz, e dochody (przysporzenia) te zostay opodatkowane lub byy wolne od opodatkowania.
                         • 17.05.2018Jednoosobowa dziaalno gospodarcza - poradnik dla pocztkujcych (1)
                          Decyzja o rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej jest dla osoby nigdy wczeniej jej nie prowadzcej decyzj, której skutki mog okaza si bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekcie. Prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz przestaje by dla organów pastwa konsumentem i zaczyna by przedsibiorc - nabywajc nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowizków. Czy to oznacza, e rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej to bd? Oczywicie nie, a dokadniej rzecz ujmujc - nie zawsze.
                          • 17.05.2018Emerytury: Nieustajce problemy z dokumentowaniem zatrudnienia
                           Zawiadczenie stwierdzajce wysoko osiganych wynagrodze lub dochodu powinno by wystawione przez pracodawc lub prawnego nastpc pracodawcy na podstawie dokumentacji pacowej. Jeeli jednak dokumentacja taka nie istnieje dopuszcza si moliwo, by zawiadczenie o wysokoci osignitych wynagrodze pracodawca lub nastpca prawny pracodawcy wyda na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o prac, pismach o powoaniu, mianowaniu oraz w innych pismach, okrelajcych wynagrodzenie danej osoby.
                           • 14.05.2018WSA. Zawinione niedobory powoduj konieczno korekty VAT
                            W przypadku niedoborów zawinionych przez podatnika, nie przysuguje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, a jeli podatnik z tego prawa skorzysta, zobowizany jest dokona korekty podatku naliczonego - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                            • 11.05.2018Nie bdzie zmian w wysokoci maksymalnych potrce z rachunku bankowego dunika
                             rodki pienine znajdujce si na rachunkach oszczdnociowych, rachunkach oszczdnociowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczdnociowych jednej osoby, niezalenie od liczby zawartych umów, s wolne od zajcia na podstawie sdowego lub administracyjnego tytuu wykonawczego, w kadym miesicu kalendarzowym, w którym obowizuje zajcie, do wysokoci 75% minimalnego wynagrodzenia za prac.
                             • 10.05.2018Zwrot kosztów za dojazdy na posiedzenia Rad Nadzorczych jest opodatkowany
                              Zwrot kosztów z tytuu dojazdu czonków Rady Nadzorczej z miejscowoci zamieszkania do siedziby spóki na posiedzenia Rady Nadzorczej nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W zwizku z tym na spóce ciy obowizek patnika zwizany z pobraniem i przekazaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
                              • 10.05.2018Nie bdzie ulg podatkowych dla pracodawców zatrudniajcych straaków ochotników
                               Pracodawca jest obowizany zwolni od pracy pracownika bdcego czonkiem ochotniczej stray poarnej na czas niezbdny do uczestniczenia w dziaaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakoczeniu, a take w wymiarze nieprzekraczajcym cznie 6 dni w cigu roku kalendarzowego na szkolenie poarnicze.
                               • 09.05.2018NSA: Odsetki od zasiku chorobowego z PIT
                                Zasiek chorobowy stanowi „inne ródo przychodu”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odsetek za opónienie w wypacie takiego zasiku nie mona zakwalifikowa jako przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 powoanej ustawy) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                • 09.05.2018Zwolnienie z VAT tylko przy wynajmie na cele mieszkalne
                                 Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje miejsca noclegowe w lokalu mieszkalnym. Najemcami s osoby fizyczne, które pochodz gównie z zagranicy, a w Polsce przebywaj w celu wiadczenia pracy. Wnioskodawca przyznaje najemcy prawo do wycznego korzystania z jednego miejsca noclegowego, przez co rozumie jedno óko oraz prawo do korzystania z kuchni oraz azienki w niezbdnym wymiarze uwzgldniajcym potrzeby pozostaych najemców. Czy ww. usugi najmu wiadczone przez Wnioskodawc korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania VAT?
                                 • 08.05.2018Zwrot pracownikom wydatków na paliwo z PIT
                                  Pytanie: Czy wypacone pracownikowi kwoty z tytuu czciowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy i w konsekwencji, czy Spóka jako patnik PIT nie bdzie zobowizana do ustalenia przychodu po stronie pracownika i pobrania zaliczki na podatek?
                                  • 07.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                                   Prawo Przedsibiorców obowizujce od 30.04.2018 r. umoliwio wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Mimo, e dziaalno nierejestrowa moliwa jest dopiero od 30.04.2018 r., naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce pilnej odpowiedzi. 
                                   • 07.05.2018ZUS: Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne
                                    Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane skadki na Twoje ubezpieczenia spoeczne.
                                    • 07.05.2018WSA. Fiskus nie moe opodatkowa dochodu z przestpstwa
                                     Definicja legalna zawarta w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wycza mienie/rodki pozyskane z przestpstwa jako przychód a to z kolei oznacza, e mienie/rodki te nie stanowi ani przychodu opodatkowanego ani nieopodatkowanego okrelonego w art. 25b ust. 3 i 4 ustawy o PIT, a to z tej przyczyny, e wobec obalenia domniemania okrelonego w art. 2 ust. 6 ustawy zostay wyczone z zakresu jej zastosowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                                     • 04.05.2018Jak duo pracuje si w Polsce?
                                      Teza o tym, e Polacy pracuj wicej ni pracownicy w innych krajach, jest w duej mierze mitem – twierdz eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Przyczyn takiego stanu ma by to, e w Polsce nadal stosunkowo mao rozpowszechniona jest praca w niepenym wymiarze czasu. Wpyw na statystyki ma te niska stopa zatrudnienia.
                                      • 30.04.2018ZUS: Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne
                                       Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane skadki na Twoje ubezpieczenia spoeczne.
                                       • 30.04.2018NSA. Korekta pustych faktur? Tak, ale...
                                        Istnieje moliwo skutecznego skorygowania faktury, o jakiej mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug. Moliwo ta uzaleniona od wykazania, e wystawca faktury zapobieg w stosownym czasie i cakowicie niebezpieczestwu uszczuplenia dochodów podatkowych. Przypadki, w których Trybuna Sprawiedliwoci uzna, e we waciwym czasie w peni zostao wyeliminowane niebezpieczestwo uszczuplenia dochodów podatkowych, to sytuacje, w których m. in. odliczenie podatku naliczonego z wadliwej faktury nie zostao (ewentualnie nie mogo zosta) dokonane - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                        • 27.04.2018Zawieszanie dziaalnoci gospodarczej - zmiany wprowadzone przez Prawo Przedsibiorców
                                         Ju w najbliszy poniedziaek, 30.04.2018 r. zaczynaj obowizywa przepisy wprowadzone przez Prawo Przedsibiorców. Warto zdawa sobie spraw, e ta ustawa zastpuje ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej - i w niektórych przypadkach zmiany s do wyrane. A poniewa moliwo zawieszenia dziaalnoci jest istotna dla wielu przedsibiorców, warto przyjrze si, jakie s nowe rozwizania i rónice w stosunku do rozwiza poprzednich.
                                         • 26.04.2018Zawieszanie dziaalnoci gospodarczej - zmiany wprowadzone przez Prawo Przedsibiorców
                                          Ju w najbliszy poniedziaek, 30.04.2018 r. zaczynaj obowizywa przepisy wprowadzone przez Prawo Przedsibiorców. Warto zdawa sobie spraw, e ta ustawa zastpuje ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej - i w niektórych przypadkach zmiany s do wyrane. A poniewa moliwo zawieszenia dziaalnoci jest istotna dla wielu przedsibiorców, warto przyjrze si, jakie s nowe rozwizania i rónice w stosunku do rozwiza poprzednich.
                                          • 20.04.2018Zarzd spóki: Powoanie na stanowisko czonka zarzdu a obowizek opacania skadek ZUS
                                           Z uzasadnienia: ...czonek zarzdu spóki powoany do penienia tej funkcji wycznie na podstawie uchway waciwego organu spóki nie podlega obowizkowi ubezpiecze spoecznych i w konsekwencji brak jest obowizku opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne z tytuu wynagrodzenia otrzymywanego przez czonka zarzdu za penion funkcj. Taki bowiem tytu nie zosta wymieniony w treci dyspozycji art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz powizanym art. 11 i 12 tej ustawy.
                                           • 20.04.2018NSA: Wystawa artystyczna moe by zorganizowan czci przedsibiorstwa
                                            Z uzasadnienia: Posiadanie statusu podatnika podatku od towarów i usug nie jest warunkowane wykonywaniem czynnoci opodatkowanych, gdy istotny jest zamiar wykorzystania nabytych towarów do dziaalnoci gospodarczej.
                                            • 19.04.2018Umowy zlecenia i o dzieo w ubezpieczeniach spoecznych - ZUS wyjania
                                             Zamierzasz podpisa umow cywilnoprawn? Sprawd, czym róni si umowa zlecenia od umowy o dzieo i czy bdziesz mie ubezpieczenia spoeczne.
                                             • 17.04.2018Najem krótkotrway moe by opodatkowany ryczatem
                                              Pytanie: Czy Wnioskodawczyni najem na krótki okres jako osoba fizyczna nieprowadzca pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, osigajca przychody z tytuu najmu moe – jak dotychczas przy najmie dugoterminowym – rozlicza przychody zryczatowanym podatkiem dochodowym w wysokoci 8,5% dla przychodów do 100 000 z zgodnie z art. 2 ust 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3a ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne?
                                              • 16.04.2018Rozliczenie PIT z dzieckiem: Samotny rodzic? To nie takie proste!
                                               Rodzic, który jest stanu cywilnego i w pojedynk troszczy si o zaspokojenie biecych potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowujcej dziecko z racji utrzymywania sporadycznych kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica lub pacenia alimentów. W konsekwencji rodzic, który nie troszczy si o biece potrzeby dziecka, a jedynie wypenia cicy na nim z mocy prawa obowizek alimentacyjny oraz bierze niewielki udzia w innych aspektach wychowania, nie moe by uznany za osob samotnie wychowujc dziecko - stwierdzio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                               • 05.04.2018Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                                Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                                • 05.04.2018Koszty uzyskania przychodów w wysokoci 50% dla nauczycieli akademickich
                                                 Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczajce wyrónienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twórcz, gdy z takiego wyrónienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium
                                                 • 04.04.2018Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                                                  Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                                                  • 04.04.2018Pracodawcy postuluj zmiany ws. umów terminowych
                                                   Przepisy dotyczce umów terminowych powinny zosta zmienione, a umowy na okres próbny mogyby by dusze – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszajca pracodawców organizacja postuluje równie m.in. modyfikacje odnonie czasu pracy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 50 ] nastpna strona »