Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy czas

 • 23.02.2018Finansowanie noclegów pracownikom mobilnym i przychód ze stosunku pracy
  Obowizek zapewnienia prawidowej organizacji pracy nie moe by utosamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiaów biurowych czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu subowego czy kosztów zuytej energii elektrycznej. Ten obowizek naley i trzeba odnosi i analizowa w kontekcie konkretnych obowizków pracowniczych i wynikajcych z tych obowizków oczekiwa pracodawcy.
  • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na Fundusz Pracy z przykadami
   Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Dzisiaj publikujemy poradnik, powicony opacaniu skadek na Fundusz Pracy.
   • 16.02.2018Uyczenie na rzecz spóki osobowej nie jest uyczeniem na rzecz wspólnika
    W przypadku otrzymania przez spók osobow wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze, warto tych wiadcze nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy. Zwolnienie przewidziane w tym przepisie odnosi si bowiem do wiadcze otrzymanych od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Za taki podmiot nie moe by uznana spóka osobowa.
    • 15.02.2018Kwoty wynagrodzenia za prac wolne od potrce w 2018 r.
     Jestem zatrudniony na etacie. Niestety - okazao si, e mam do spaty spor kwot, a poniewa nie mog tego zrobi jednorazowo, komornik zapewne zajmie mi konto. Czy musz liczy si z tym, e komornik zajmie cae wynagrodzenie i nie bd otrzymywa do czasu spaty adnych kwot z tytuu pensji?
     • 15.02.2018Koszty uzyskania: Wynagrodzenia prokurentów spóki komandytowej
      Ustawa PIT nie zawiera przepisów szczególnych dotyczcych moliwoci, czy te sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej wynagrodzenia nalenego prokurentowi. Moliwo zaliczenia tego wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodu uzaleniona jest od spenienia ogólnych przesanek uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.
      • 09.02.2018Po wyroku NSA w sprawie odliczenia VAT od samochodów: zmiana na korzy podatnika
       NSA wyda wany dla wielu podatników wyrok - w efekcie organ podatkowy zosta skoniony do zmiany interpretacji na korzy podatnika. Fiskus kwestionowa pogld, zgodnie z którym firma - pod pewnymi  warunkami - moe zezwoli pracownikom na parkowanie samochodu subowego poza siedzib, uznajc jednoczenie, e samochód wykorzystywany jest wycznie na potrzeby dziaalnoci. Teraz ju ten pogld aprobuje.
       • 07.02.2018WSA. Ekwiwalent za przejazdy subowe komunikacj miejsk a przychód pracownika
        Z uzasadnienia: wiadczenia w postaci pokrycia przez pracodawc kosztów dojazdów pracownika z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowizków subowych nie s wiadczeniami spenionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosz one pracownikowi korzyci w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatków, które musiaby on samodzielnie ponie. W efekcie wydatki poniesione przez pracodawc na zwrot kosztów dojazdu nie stanowi przychodu dla pracownika.
        • 05.02.2018Informowanie pracowników o nieprzedueniu umowy
         W mojej ocenie nie wydaje si konieczne wprowadzenie obowizku informowania pracownika przez pracodawc o zamiarze, bd te braku zamiaru kontynuowania stosunku pracy (nawizania nowej umowy o prac) w zwizku ze zbliajcym si terminem rozwizania umowy o prac na czas okrelony. Taka regulacja rodziaby wtpliwoci co charakteru prawnego takiego obowizku, tzn. czy byby wicy dla pracodawcy i czy na jego podstawie pracownik mógby dochodzi roszczenia o nawizanie umowy o prac - poinformowa Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
         • 05.02.2018Uyczenie samochodu od rodziny firmie a przychód w PIT
          Pytanie: Czy Wnioskodawca jest zobowizany do ustalenia przychodu z tytuu nieodpatnie uyczonego przez swojego tecia samochodu osobowego, wykorzystywanego w celu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej?
          • 02.02.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasików - ubezpieczeni nie bdcy pracownikami
           Prawidowe ustalenie podstawy wymiaru zasików to zadanie, z którym musz zmierzy si wszyscy wyliczajcy wynagrodzenia i wiadczenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o wiadczeniach pieninych szczegóowo i na przykadach wyjania zasady ustalenia tych zasików.
           • 02.02.2018NSA: Zasiek chorobowy nie jest przychodem ze stosunku pracy
            Teza: Zasiek chorobowy stanowi „inne ródo przychodu”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odsetek za opónienie w wypacie takiego zasiku nie mona zakwalifikowa jako przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 powoanej ustawy).
            • 01.02.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasiku chorobowego - ubezpieczeni nie bdcy pracownikami
             Prawidowe ustalenie podstawy wymiaru zasików to zadanie, z którym musz zmierzy si wszyscy wyliczajcy wynagrodzenia i wiadczenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o wiadczeniach pieninych szczegóowo i na przykadach wyjania zasady ustalenia tych zasików.
             • 29.01.2018NSA. Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych do pracy za granic nie stanowi ich przychodu
              Z uzasadnienia: Przepisy prawa pracy nie nakadaj na pracownika obowizku ponoszenia za pracodawc wydatków zwizanych ze wiadczeniem pracy w zwizku z podpisanym kontraktem zagranicznym. Inaczej rzecz ujmujc, wszystkie te wydatki, które zapewniaj wykonanie/wywizanie si pracodawcy z zawartego kontraktu s wydatkami pracodawcy a nie wydatkami ponoszonymi w imieniu/interesie pracownika. Konstatacji tej nie zmienia fakt, e pracownik korzysta ze wiadcze mu zaoferowanych, gdy to pracodawca a nie pracownik ma - w myl zawartego kontraktu - zapewni realizacj zagranicznego kontraktu.
              • 29.01.2018ZUS 2018: Przez dugi stracisz prawo do zasików
               W kontekcie przyznawania wiadcze krótko i dugoterminowych, dla osób opacajcych skadki na ubezpieczenie wasne („sam za siebie”) wane jest opacenie wszystkich nalenych skadek za czas podlegania ubezpieczeniom spoecznym, w tym te dobrowolnych. Przyjta zasada pokrywania nalenoci od najstarszych zmienia dla nich struktur zaduenia z tytuu skadek, moe wpywa na prawo do wiadcze krótkoterminowych. Jednak dotychczas fakt nieopacania lub nieterminowego opacania skadek mia taki sam skutek - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
               • 26.01.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasiku chorobowego (3)
                Prawidowe ustalenie podstawy wymiaru zasików to zadanie, z którym musz zmierzy si wszyscy wyliczajcy wynagrodzenia i wiadczenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o wiadczeniach pieninych szczegóowo i na przykadach wyjania zasady ustalenia tych zasików.
                • 26.01.2018MF: Pierwsza opublikowana na stronach SIP opinia zabezpieczajca
                 W Systemie Informacji Podatkowej, znajdujcym si na stronach Ministerstwa Finansów opublikowana zostaa pierwsza opinia zabezpieczajca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Do tej pory publikowane byy kilkukrotnie jedynie odmowy wydania takiej opinii - tym razem zaprezentowane rozwizanie znalazo akceptacj KAS. Dotyczy rozwizania motywujcego, pozwalajcego zaliczy ew. wypaty wynagrodzenia do przychodów z kapitaów pieninych zamiast do przychodów ze stosunku pracy.
                 • 25.01.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasików (cd.)
                  Prawidowe ustalenie podstawy wymiaru zasików to skomplikowane czsto zadanie, z jakim borykaj si pracownicy wyliczajcy wynagrodzenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o wiadczeniach pieninych szczegóowo i na przykadach wyjania zasady ustalenia wysokoci tych zasików.
                  • 24.01.2018Do koca stycznia czas na zoenie ZUS IWA
                   31 stycznia 2018 r. mija termin na zoenie "Informacji o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2017 rok. Obowizek ten dotyczy patników, którzy speniaj cznie nastpujce warunki: byli zgoszeni nieprzerwanie w ZUS jako patnicy skadek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu 2018 r., w 2017 r. zgaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2017 r.
                   • 23.01.2018Kodeks pracy: Bd nowe uprawnienia dla pracowników?
                    Aktualnie nie s planowane prace legislacyjne dotyczce rozszerzenia uprawnie wynikajcych z przepisu art. 178 Kodeksu pracy na pracowników opiekujcych si osobami niepenosprawnymi lub pracowników samotnie wychowujcych dzieci. Tacy pracownicy mog korzysta z obecnie obowizujcych rozwiza na ogólnych zasadach, tj. korzysta z zakazu zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak równie delegowania poza stae miejsce pracy, do ukoczenia przez dziecko 4 roku ycia. Natomiast ródem szczególnych rozwiza prawnych adresowanych do tych grup pracowników mog by ukady zbiorowe pracy - wyjanio MRPiPS.
                    • 19.01.2018Ustalanie podstawy wymiaru zasików w przykadach
                     Prawidowe ustalenie podstawy wymiaru zasików to skomplikowane zadanie, a pracownicy wyliczajcy wynagrodzenia powicaj wiele czasu, aby przeprowadzi rachunki w nie cakiem typowych sytuacjach. ZUS, w komentarzu do ustawy o wiadczeniach pieninych szczegóowo i na przykadach wyjania zasady ustalenia tych zasików.
                     • 17.01.2018Elektroniczne zawiadczenia lekarskie e-ZLA - informacja ZUS dla patników
                      Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona zostaa moliwo wystawiania zawiadcze lekarskich o czasowej niezdolnoci do pracy w formie dokumentu elektronicznego1). W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca  2018 r.2) lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer, zwany dalej "lekarzem" moe wystawia zawiadczenia lekarskie zarówno w formie dokumentu elektronicznego, jak i  wedug zasad obowizujcych przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA.
                      • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
                       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                       • 12.01.2018Dokumentowanie prawa do zasiku macierzyskiego
                        Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa ilustrowany przykadami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzi szczegóowo o dokumentowaniu prawa do zasiku macierzyskiego w rónych przypadkach.
                        • 05.01.2018ZUS: Ustalanie wysokoci zasiku macierzyskiego
                         Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa ilustrowany przykadami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzi pierwsza cz zasad dotyczcych ustalania wysokoci zasiku macierzyskiego, a jutro cz dotyczca podwyszania zasiku macierzyskiego do kwoty wiadczenia rodzicielskiego.
                         • 05.01.2018ZUS: Podwyszenie zasiku macierzyskiego do kwoty wiadczenia rodzicielskiego
                          Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa ilustrowany przykadami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzi o tym, w jakich przypadkach naley podwyszy zasiek macierzyski do kwoty wiadczenia rodzicielskiego.
                          • 04.01.2018ZUS: Ustalanie wysokoci zasiku macierzyskiego
                           Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa ilustrowany przykadami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzi pierwsza cz zasad dotyczcych ustalania wysokoci zasiku macierzyskiego, a jutro cz dotyczca podwyszania zasiku macierzyskiego do kwoty wiadczenia rodzicielskiego.
                           • 29.12.2017ZUS: Zasiek macierzyski za okres urlopu rodzicielskiego
                            Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa ilustrowany przykadami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj o zasiku macierzyskim za okres urlopu rodzicielskiego.
                            • 29.12.2017ZUS: Zasiek macierzyski i urlop rodzicielski (cd.)
                             Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa ilustrowany przykadami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Kontynuujemy publikacj czci komentarza powiconej zasikowi macierzyskiemu i urlopowi rodzicielskiemu.  
                             • 28.12.2017ZUS: Zasiek macierzyski za okres urlopu rodzicielskiego
                              Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa ilustrowany przykadami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj o zasiku macierzyskim za okres urlopu rodzicielskiego.
                              • 22.12.2017ZUS: wiadczenie rehabilitacyjne, zasiek wyrównawczy i zasiek macierzyski
                               Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj publikujemy cz dotyczc wiadczenia rehabilitacyjnego i zasików - wyrównawczego i macierzyskiego.
                               • 21.12.2017NSA: Skutki opónienia wydania decyzji
                                W przypadku, gdy to kontrolowany/podatnik zarzuca organowi, e do opónienia w wydaniu decyzji doszo z przyczyn zalenych od organu, powinien wykaza, e podejmowane przez organ czynnoci nie byy uzasadnione i celowe, gdy nie zmierzay do dokadnego wyjanienia sprawy i realizacji zasady prawdy materialnej; czynnoci te pozbawione byy dla sprawy jakiegokolwiek znaczenia (byy nieistotne) lub polegay, np. na nieuprawnionym przeprowadzaniu wszystkich dowodów wnioskowanych przez stron postpowania lub polegay na wielokrotnym przeprowadzaniu tych samych dowodów z wasnej inicjatywy.
                                • 18.12.2017Jak ustali wysoko zasiku chorobowego - komentarz ZUS z przykadami
                                 Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo (równie na przykadach) wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj publikujemy kolejn jego cz, w której przedstawione zostay zasady ustalania wysokoci zasiku chorobowego.
                                 • 15.12.2017Zasiek chorobowy - ilustrowany przykadami komentarz ZUS
                                  Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo (równie na przykadach) wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Publikacj rozpoczynamy od zagadnie zwizanych z ustalaniem prawa do zasiku chorobowego.
                                  • 15.12.2017Jak ustali wysoko zasiku chorobowego - komentarz ZUS z przykadami
                                   Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo (równie na przykadach) wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj publikujemy kolejn jego cz, w której przedstawione zostay zasady ustalania wysokoci zasiku chorobowego.
                                   • 14.12.2017Zasiek chorobowy - ilustrowany przykadami komentarz ZUS
                                    Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo (równie na przykadach) wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Publikacj rozpoczynamy od zagadnie zwizanych z ustalaniem prawa do zasiku chorobowego.
                                    • 12.12.2017WSA. Nocleg i transport nie jest przychodem zleceniobiorcy
                                     Z uzasadnienia: Za przychód pracownika (tu: zleceniobiorcy) mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie zleceniodawcy) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu zleceniobiorcy (nie jest dostpna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
                                     • 07.12.2017Outsourcing pracowniczy moe by niebezpieczny dla firm
                                      Niedawno uchwalona zmiana w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych wprowadzia mechanizm, dziaajcy w sposób podobny do mechanizmu odpowiedzialnoci za zobowizania osób trzecich. W skrócie polega na tym, e firma, zlecajca innej firmie outsourcing pracowniczy odpowiada za nalenoci skadkowe pracowników w przypadku, w którym agencja zatrudnienia po przejciu pracowników zleceniodawcy, nie odprowadza za nich skadek za ubezpieczenie spoeczne.
                                      • 06.12.2017WSA. Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? Fiskus swoje, a sdy swoje
                                       Z uzasadnienia: wiadczeniem pracodawcy nie jest samo udostpnienie samochodu. Jest nim zapewnienie moliwoci jego prawidowego uywania, take i ponoszenie wszystkich niezbdnych wydatków umoliwiajcych takie uywanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwizanych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma adnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowice odrbne wiadczenie.
                                       • 04.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                                        Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                                        • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                                         Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                                         • 01.12.2017NSA: Wyjazd naukowy w ramach programu dofinansowanego moe by podró subow
                                          Z uzasadnienia: Podró subowa charakteryzuje si tym, e jest odbywana: (1) poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, (2) na polecenie pracodawcy, (3) w celu wykonania okrelonego przez pracodawc zadania. Wszystkie te cechy wystpi musz cznie.
                                          • 23.11.2017NSA: Odprawa to nie odszkodowanie
                                           Z uzasadnienia: Odprawy zwizane ze zwolnieniami grupowymi s swoist "zapat" przez pracodawc za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie si od zobowizania zatrudnienia pracownika. Funkcj odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utrat moliwoci zarobkowania, bowiem zakoczenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utrat moliwoci zarobkowania w ogóle.
                                           • 21.11.2017Przerwy w pracy przysugujce pracownikowi
                                            W postanowieniach ukadu zbiorowego, regulaminu pracy lub w umowach o prac pracodawca moe, zgodnie z zasad uprzywilejowania pracownika, wprowadzi przerw dusz ni 15-minutowa z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (a take wicej ni jedn z zastrzeeniem, i co najmniej jedna z nich musi trwa nie krócej ni 15 minut). Pracodawca moe take wprowadzi jedn przerw w pracy niewliczan do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczajcym 60 minut, przeznaczon na spoycie posiku lub zaatwienie spraw osobistych - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                            • 17.11.2017Prowadzenie dziaalnoci w Polsce i umowa o prac w innym kraju UE
                                             Mam zarejestrowan dziaalno gospodarcz w Polsce. Jednoczenie pracuj w Wielkiej Brytanii na umow o prac. Które przepisy o ubezpieczeniu spoecznym naley stosowa w takim wypadku?
                                             • 16.11.2017Kontrola umów zlecenia i o dzieo przez ZUS
                                              Tytuem do ubezpiecze spoecznych jest, co do zasady, m.in. wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia. Tytuem do tych ubezpiecze nie jest natomiast wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieo. Wyjtkiem s osoby, które zawary umow o dzieo z pracodawc, z którym pozostaj w stosunku pracy lub wykonujce w ramach takiej umowy prac na rzecz pracodawcy, z którym pozostaj w stosunku pracy.
                                              • 15.11.2017Kontrola umów zlecenia i o dzieo przez ZUS
                                               Tytuem do ubezpiecze spoecznych jest, co do zasady, m.in. wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia. Tytuem do tych ubezpiecze nie jest natomiast wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieo. Wyjtkiem s osoby, które zawary umow o dzieo z pracodawc, z którym pozostaj w stosunku pracy lub wykonujce w ramach takiej umowy prac na rzecz pracodawcy, z którym pozostaj w stosunku pracy.
                                               • 13.11.2017Wypata wynagrodze – rzd chce wprowadzi now zasad
                                                Podstawow form wypaty wynagrodzenia stanie si patno na rachunek patniczy pracownika – wynika z rzdowego projektu zmian dotyczcych przechowywania akt pracowniczych. Wypata wynagrodzenia do rk wasnych bdzie moliwa, jeli dany pracownik zoy odpowiedni wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.
                                                • 09.11.2017Wypata wynagrodze – rzd chce wprowadzi now zasad
                                                 Podstawow form wypaty wynagrodzenia stanie si patno na rachunek patniczy pracownika – wynika z rzdowego projektu zmian dotyczcych przechowywania akt pracowniczych. Wypata wynagrodzenia do rk wasnych bdzie moliwa, jeli dany pracownik zoy odpowiedni wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.
                                                 • 03.11.2017Dorczenie zastpcze take zawiesza bieg przedawnienia
                                                  Z uzasadnienia: Wszystkie zastpcze formy dorczenia pism rodz domniemanie prawne, e pismo zostao dorczone adresatowi. Wobec czego, bez wzgldu na to, czy pismo rzeczywicie w ten sposób doszo do rk adresata, przyjmuje si prawdziwo twierdzenia o jego dorczeniu.
                                                  • 27.10.2017Ubezpieczenie zdrowotne przy umowie zlecenia
                                                   Osoby wykonujce prac na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, albo innej umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, podlegaj obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeeli:

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 49 ] nastpna strona »