Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

jednostki budżetowe

 • 21.02.2013Zwrot kosztów podróży osobie niebędącej pracownikiem a zwolnienie z PIT
  Pytanie podatnika: Czy zwrot wydatków dokonany przez Wnioskodawcę na rzecz osób zatrudnionych na działalności gospodarczej z tytułu odbytych podróży w celu realizacji zlecenia na rzecz Wnioskodawcy będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wydatki te nie będą stanowiły przychodu z ich własnej działalności?
  • 12.02.2013Podatki na świecie: Izrael wypowiada wojnę oszustom podatkowym
   Izrael rozpoczął ofensywę wymierzoną przeciwko oszustom podatkowym. Głównym elementem „ataku” jest kampania medialna zachęcająca do donoszenia na takie osoby. W planach znajduje się też utworzenie specjalnej jednostki, która zajmie się wykrywaniem przekrętów podatkowych.
   • 23.01.2013Podróż służbowa prywatnym samochodem: Zwrot kosztów opłat za parkingi i autostrady a zwolnienie z PIT
    Pytanie podatnika: Pracownicy Wnioskodawcy odbywają krajowe podróże służbowe. Zdarza się, że na wniosek pracownika wyraża on zgodę na odbycie podróży służbowej prywatnym samochodem. Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradą podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też należy je uznać jako przekroczenie kilometrówki, uznać za przychód ze stosunku służbowego i opodatkować?
    • 07.01.2013Sprawozdawczość finansowa – zmiany w sektorze publicznym
     Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Zmianie ulegną wzory sprawozdań kwartalnych (Rb-Z) i rocznych (Rb-UZ).
     • 17.12.2012Zwrot kosztów ubezpieczenia w podróży a przychód pracownika
      Pytanie: Nasz pracownik został oddelegowany do Australii w celu wzięcia udziału w konferencji naukowej. W związku z wyjazdem służbowym pracownik zakupił polisy ubezpieczeniowe ważne na okres trwania podróży (ubezpieczenie: kosztów leczenia oraz assistance, NNW, OC, od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego, opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego, opóźnienia lotu). Wyraziliśmy zgodę na zwrot wydatków poniesionych na zakup tych polis. Czy kwoty składek ubezpieczeniowych można uznać za „inne wydatki” zgodnie z rozporządzeniem ws. zagranicznej podróży służbowej?
      • 13.12.2012Odliczanie VAT od kilometrówki
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca, będący podatnikiem podatku od towarów i usług, zlecił Kancelarii Radcy Prawnego czynność z zakresu pomocy prawnej. Wnioskodawca otrzymał od ww. zleceniobiorcy fakturę VAT, w której znajdują się następujące pozycje: wynagrodzenie z umowy oraz koszty dojazdu samochodem do sądu. Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług naliczony od tzw. „kilometrówki”?
       • 03.12.2012Podatki 2013: Wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe
        Interpelacja nr 9683 do ministra finansów w sprawie podwyżki stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe
        • 26.11.2012Ubezpieczenie w podróży służbowej jako przychód pracownika
         Z uzasadnienia: Zakup przez pracodawcę polisy stanowić będzie przychód pracownika, który należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy. Pracownik zyskuje tu realną korzyść (bez zaangażowania własnego majątku), bowiem jako beneficjent ubezpieczenia zawartego przez pracodawcę korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, w tym jest uprawniony do podstawowego dobrodziejstwa związanego z przedmiotową polisą tj. ewentualnego odszkodowania.
         • 07.11.2012Opłata deszczowa, czyli jak podreperować gminny budżet
          Interpelacja nr 8842 do ministra finansów w sprawie wprowadzania przez samorządy opłat od ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych do miejskich kanalizacji deszczowych
          • 30.10.2012Limit zwolnienia dla stypendiów w PIT
           Interpelacja nr 8080 do ministra finansów w sprawie podwyższenia kwoty stypendium wolnej od podatku
           • 25.10.2012Dokumentowanie podróży służbowej
            Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki służbowe zapłacone kartą służbową pracownika spółki udokumentowane: formularzem zlecenia podróży służbowej; wyciągiem bankowym z karty służbowej; oświadczeniem pracownika zawierającym przyczynę braku faktury (rachunku), paragonu lub biletu za przejazd środkiem komunikacji (taxi, autobus, metro, kolej podmiejska, tramwaj) oraz zawierającym oświadczenie, iż przejazd odbywał się w ramach zleconej podróży służbowej (potwierdzonym przez przełożonego pracownika)?
            • 16.10.2012Wyżywienie w czasie podróży służbowej a przychód pracownika
             Pytanie podatnika: Spółka zamierza sporządzić regulamin wewnętrzny, w ramach którego pracownicy odbywający podróże służbowe uzyskają umocowanie do tego, aby odbywając podróże nabywali w imieniu i na rzecz Spółki posiłki lub korzystali z posiłków nabytych przez Spółkę w inny sposób (np. w cenie konferencji, w której pracownik uczestniczy itp.). Stosując takie rozwiązanie Spółka przyjmowała będzie, że jako pracodawca zapewniła pracownikom wyżywienie, co wyeliminuje obowiązek wypłaty diety. Czy zapewniając pracownikom posiłki o wartości wyższej niż kwota diety Spółka jako płatnik musi pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
             • 02.10.2012Kiedy nota korygująca, kiedy faktura korygująca
              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić noty korygujące w przypadku faktur dokumentujących nabycie przez Niego towarów i usług wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, które to faktury zawierają nieprawidłowe dane identyfikacyjne wiążące się z nabywcą (są wystawione na Ośrodek), podczas gdy podmiotem dokonującym zakupu towarów i usług był Wnioskodawca?
              • 20.09.2012Korygowanie błędów w otrzymanej fakturze
               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić noty korygujące w przypadku faktur dokumentujących nabycie przez niego towarów i usług wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, które to faktury zawierają nieprawidłowe dane identyfikacyjne wiążące się z nabywcą (nieprawidłowa nazwa i NIP), podczas gdy podmiotem dokonującym zakupu towarów i usług był Wnioskodawca?
               • 22.08.2012Usługi twórców i artystów a opodatkowanie i stawka VAT
                Pytanie podatnika: Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usługi sprzedaży projektu wraz z przekazaniem nabywcy praw autorskich do tego projektu – 8% czy 23%?
                • 03.08.2012Podatek od odziedziczonych jednostek funduszy inwestycyjnych
                 Dochody uzyskane przez podatnika z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nabytych w drodze dziedziczenia (art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych) po dniu 1 grudnia 2001 r., nie zostały objęte zwolnieniem na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                 • 25.07.2012Zwrot kosztów wyżywienia a przychód pracownika
                  Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                  • 19.07.2012Koszty uzyskania przychodów: Wypłata wynagrodzenia w kasie urzędu pocztowego
                   Pytanie podatnika: Spółka wypłaca swoim pracownikom z tytułu wykonywanej pracy należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowe należności, zgodnie z dyspozycją pracownika wypłacane są na konta bankowe, bądź też gotówkowo w kasach urzędów pocztowych. Czy Spółka ma prawo do ujęcia należności wypłacanych gotówkowo pracownikom za pośrednictwem poczty w miesiącu, w którym zostały faktycznie wypłacone lub postawione do dyspozycji?
                   • 17.07.2012Przekazanie firmy żonie a remanent likwidacyjny
                    Pytanie podatnika: W związku z podjęciem pracy jako dyrektor jednostki budżetowej Wnioskodawca zobowiązany do rezygnacji z działalności gospodarczej. Żona Wnioskodawcy zamierza zarejestrować działalność na własne nazwisko i złożyć deklarację VAT-R w urzędzie skarbowym. Następnie Wnioskodawca po dokonaniu spisu z natury, dokona przesunięcia majątku służącego prowadzeniu działalności pod swoim nazwiskiem na rzecz majątku służącego prowadzeniu działalności żony. Czy w związku z przekazaniem żonie firmy remanent likwidacyjny można uznać za zerowy, a co za tym idzie nie odprowadzać wcześniej odliczonego podatku VAT? Czy w sensie podatkowym nastąpi likwidacja działalności gospodarczej bez obowiązku zapłaty podatku VAT likwidacyjnego?
                    • 26.06.2012Ulga na zakup kasy fiskalnej
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga na zakup nowych kas fiskalnych w ilości 8 sztuk w brzmieniu art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
                     • 11.05.2012Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy
                      Pytanie podatnika: Czy czynności wykonywane przez zakład z zakresu gospodarki mieszkaniowej, utrzymania dróg, ulic, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, na rzecz gminy, podlegają VAT? Czy wykonywane czynności zobowiązują zakład do wystawiania faktur na rzecz gminy, czy można je rozliczać wystawiając notę księgową, rachunek?
                      • 23.04.2012Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości ośrodków sportu i rekreacji
                       Przystępując do omówienia zagadnień dotyczących opodatkowania tzw. „OSiRów” należy zdefiniować jaki jest status prawny takich podmiotów. Ośrodki sportu i rekreacji są najczęściej jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi powołanymi przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał Rad Miejskich, których głównym zadaniem jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców danej miejscowości.
                       • 20.04.2012Podyplomowe studia z rachunkowości a VAT
                        Pytanie podatnika: Czy w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku przepisów ustawy o VAT usługi związane z organizacją i prowadzeniem studiów podyplomowych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy o VAT?
                        • 29.03.2012Przywrócenie terminu podatkowego po chorobie podatnika
                         Jeśli uchybienie terminu procesowego nastąpiło z powodu choroby to uprawdopodobnienie, o jakim mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej następuje zawsze wtedy kiedy zainteresowany, który skorzystał z ambulatoryjnego świadczenia zdrowotnego do podania o przywrócenie terminu dołączy medyczny dokument indywidualny zewnętrzny będący zaświadczeniem (orzeczeniem, opinią lekarską), z którego wynika, że pacjent nawet w ostatnim dniu terminu nie mógł dokonać czynności procesowej osobiście z powodu jego chorobowego stanu klinicznego będącego rozstrojem zdrowia powodującym zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu.
                         • 28.03.2012Rejestracja firmy za granicą a opodatkowanie w Polsce
                          Interpelacja nr 2241 do ministra finansów w sprawie planów zmiany zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
                          • 22.03.2012Zasady składania rocznych zeznań CIT-8
                           Obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynika z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.). Dotyczy on podatników będących:
                           • 21.03.2012Handel samochodami używanymi a zwolnienie podmiotowe w VAT
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni planuje rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi na terytorium kraju. Przedmiotem sprzedaży będą wyłącznie używane samochody nabyte w Polsce. Czy Wnioskodawczynie może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT?
                            • 20.02.2012Opodatkowanie gminnych dróg wewnętrznych
                             Interpelacja nr 667 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości mienia gminnego
                             • 10.02.2012Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych – jak i kiedy złożyć
                              1 marca 2012 r. upływa termin przekazania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2011.
                              • 30.01.2012Podatek od wynagrodzeń z funduszy UE
                               Treść art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia możliwości skorzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w tym przepisie, od bezpośredniego przekazania środków pomocowych przez właściwy podmiot, a jedynie aby cel programu był realizowany przy pomocy tych środków. Z kolei, podatnik chcąc skorzystać ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy musi otrzymać środki bezzwrotnej pomocy bezpośrednio od jednego z podmiotów udzielających tej pomocy, bądź od podmiotu uprawnionego do jej rozdziału - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                               • 17.01.2012Usługi świadczone przez jednostki budżetowe a VAT
                                Pytanie podatnika: Czy posiłki sprzedawane dla wychowanków i pracowników Domu Dziecka będą opodatkowane podatkiem VAT?
                                • 21.12.2011Miejsce rozpoczęcia podróży służbowej a zwolnienie z PIT
                                 Pytanie podatnika: Czy należność - przysługująca pracownikowi na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową - wypłacona na podstawie przedstawionej ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z obowiązującymi limitami, gdzie trasa od miejsca zamieszkania do miejscowości siedziby kontrahenta wynosi ok. 60 km - zwolniona jest z podatku od osób fizycznych, czy też za prawidłowe należy uznać wypłacenie pracownikowi należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową za ok. 20 km. (trasa siedziba pracodawcy - siedziba kontrahenta)?
                                 • 08.12.2011Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
                                  Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc nie później niż: • do 5 dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, • do 10 dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, • do 15 dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy, • do 15 dnia następnego miesiąca - płatnicy opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
                                  • 04.11.2011Opłata skarbowa – ile wynosi i kiedy trzeba ją zapłacić
                                   Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek oraz wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
                                   • 31.10.2011Jak rozliczać podatek odroczony? Wynik bilansowy a wynik podatkowy
                                    Jakie są przyczyny różnicy pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania? Przede wszystkim, ustawa podatkowa wyłącza pewne kategorie z kosztów/przychodów podatkowych oraz w niektórych przypadkach odmiennie reguluje moment uznania kosztu za poniesiony, a przychodu za osiągnięty.
                                    • 24.10.2011Usługi wydawania posiłków a VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy poprawne będzie stosowanie następujących stawek podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 r.: posiłki wydawane dla młodzieży będącej uczniami Szkoły i uczniami sąsiednich szkół podlegających pod ten sam organ prowadzący (PKWiU 85 – usługi w zakresie edukacji) – zwolnione?
                                     • 21.10.2011Usługi zakwaterowania a VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy poprawne będzie stosowanie następujących stawek podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 r.: zakwaterowanie młodzieży Szkoły i młodzieży sąsiednich szkół na podstawie umów zawartych z tymi szkołami (PKWiU 85 – usługi w zakresie edukacji) – zwolnione?
                                      • 11.10.2011Fundusz alimentacyjny w księgach rachunkowych jednostek samorządowych
                                       Przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) określają m.in. zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania świadczeń z tego funduszu. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
                                       • 26.08.2011Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych
                                        Pytanie podatnika: Kiedy można zastosować zwolnienie od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych dla pracowników firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych?
                                        • 24.08.2011Sprzedaż posiłków w szkolnych stołówkach a VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy sprzedaż posiłków uczniom oraz nauczycielom szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                         • 09.08.2011Ubezpieczenie samochodu w leasingu a odliczenie VAT
                                          Pytanie podatnika: Czy w związku z otrzymaniem faktur korygujących z wykazanym podatkiem od towarów i usług w miejsce dotychczas stosowanego zwolnienia od podatku oraz bieżących faktur z opodatkowanym ubezpieczeniem pojazdów, Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tych faktur, w sytuacji gdy jako czynność podlegająca opodatkowaniu wykazano ubezpieczenie pojazdu?
                                          • 20.07.2011Podatek VAT rujnuje rynek usług szkoleniowych
                                           Interpelacja nr 21930 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowiska rządu wobec propozycji zmian w polskim prawie podatkowym w odniesieniu do wprowadzenia podatku VAT na usługi szkoleniowe
                                           • 01.07.2011Problemy z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
                                            Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników
                                            • 06.06.2011Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcy a podatek dochodowy
                                             Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
                                             • 03.06.2011Sprzedawca ma obowiązek zweryfikować oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego
                                              Interpelacja nr 21716 do ministra finansów w sprawie zobowiązań podatkowych nakładanych na podmioty prowadzące sprzedaż paliw, w szczególności oleju opałowego
                                              • 12.05.2011Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
                                               Instytucja zabezpieczenia roszczeń pieniężnych powstała na gruncie prawa cywilnego. Jej podstawowym celem jest zmniejszenie ryzyka wierzyciela związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez dłużnika ciążących na nim obowiązków. Wyrazem szczególnej ochrony prawnej zobowiązań podatkowych jest możliwość ich zabezpieczenia na majątku podatnika przed terminem płatności podatku.
                                               • 27.04.2011Wykaz podmiotów, którym jednostki samorządu terytorialnego udzieliły ulg podatkowych
                                                Konieczne jest sporządzanie i publikowanie wykazu podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. Obowiązek ten został nałożony na jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
                                                • 22.04.2011Wynajem mieszkania zwolniony z VAT
                                                 Pytanie podatnika: Spółka prowadzi działalność handlowo-usługową. Na podstawie umowy dzierżawy weszła w posiadanie domu mieszkalnego. Za zgodą właściciela budynku podnajmuje nieruchomość innej firmie na potrzeby mieszkaniowe pracowników tej firmy. W domu mieszkalnym zakwaterowano około 20 osób. Wynajęty dom pełni rolę hotelu robotniczego. Czy Spółka dobrze czyni stosując stawkę VAT do wynajmu domu mieszkalnego - zwolnione traktując pobyt pracowników w wynajętym domu jako cel mieszkaniowy?
                                                 • 19.04.2011Stawka VAT przy sprzedaży domeny internetowej
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu. W związku ze zmianą partnera handlowego, Wnioskodawca chciałby sprzedać domenę internetową (transakcja na terenie Polski), którą stworzył osobiście, nie ponosząc żadnych kosztów poza własną pracą. Strona internetowa ma charakter informacyjny (nie jest sklepem internetowym i nigdy nie była narzędziem handlu). Czy Wnioskodawca może sprzedać domenę internetową i wystawić fakturę VAT? Jakiej wysokości podatek VAT ze sprzedaży domeny internetowej powinien zapłacić?
                                                  • 11.04.2011Ministerstwo Finansów o zmianach w VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.
                                                   W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa ta została opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym że: - z dniem 1 września 2011 r. wchodzą w życie przepisy w zakresie kas rejestrujących, - z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci. Wiele z wprowadzonych ww. ustawą uregulowań ma istotny wpływ na zasady rozliczania podatku przez podatników. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.:

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] następna strona »