Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

państwowa inspekcja pracy

 • 09.09.2019PIP i UDT zacieśniają współpracę. Planowane są m.in. wspólne kontrole
  Państwowa Inspekcja Pracy i Urząd Dozoru Technicznego zawarły nowe porozumienie dotyczące współdziałania. W uzasadnionych przypadkach urzędy mają informować się wzajemnie o stwierdzanych w trakcie dozoru i kontroli naruszeniach. W niektórych sytuacjach PIP i UDT będą mogły prowadzić wspólne kontrole.
  • 08.07.2019Przepisy dot. podróży służbowych do zmiany?
   Kwoty diet i kwoty limitów na nocleg stosowanych przy podróżach zagranicznych, z reguły są zmieniane na podstawie propozycji nadesłanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz placówki dyplomatyczne. W okresie obowiązywania rozporządzenia nie zgłaszano propozycji zmiany wysokości diet z tytułu podróży zagranicznej. W odniesieniu do wysokości diety krajowej należy zauważyć, że ewentualna zmiana wysokości diet z tytułu podróży służbowej wiązałaby się z obligatoryjnymi dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawców, w tym z wpływem na finanse publiczne. Ewentualne zmiany muszą uwzględniać możliwości finansowe jednostek państwowej i samorządowej sfery budżetowej - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   • 04.06.2019Praca biurowa - dobrodziejstwo czy przekleństwo?
    Wyniki raportu HealthDesk na temat zdrowia pracowników biurowych pokazują, że praca biurowa, kojarząca się często z posadą marzeń, niesie za sobą wcześniej niemierzone, a co ważne, istotne konsekwencje w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego. Siedząca praca, patrzenie bez przerwy w monitor komputera, brak naturalnego światła i stresująca atmosfera to prosta droga do poważnych problemów zdrowotnych pracowników. Problem będą mieć też pracodawcy, jeśli zawczasu nie zadbają o profilaktykę, udogodnienia oraz zmiany nawyków, ale też zmiany organizacyjne w swoich firmach.
    • 27.05.2019Dopuszczalny poziom hałasu w miejscu pracy
     Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci m.in. hałasu wykonuje się co najmniej raz na dwa lata – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN), a co najmniej raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN). Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu, wykonanych w odstępie dwóch lat, natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN), pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.
     • 29.04.2019PIP zwiększa liczbę kontroli w zakładach pracy
      W 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi w sumie ok. 70 tys. kontroli w zakładach pracy. Liczba kontroli będzie w praktyce przeszło dwa razy większa względem poprzedniego roku. Działania kontrolne mają dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych z wypłacaniem wynagrodzeń oraz przepisów ws. czasu pracy i zatrudniania na czas określony.
      • 26.04.2019PIP zwiększa liczbę kontroli w zakładach pracy
       W 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi w sumie ok. 70 tys. kontroli w zakładach pracy. Liczba kontroli będzie w praktyce przeszło dwa razy większa względem poprzedniego roku. Działania kontrolne mają dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych z wypłacaniem wynagrodzeń oraz przepisów ws. czasu pracy i zatrudniania na czas określony.
       • 08.03.2019Co będzie kontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy w 2019?
        Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizację I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych dotyczących wielu obszarów, w których występują ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzić 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli będzie między innymi przestrzeganie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, a także obowiązku dokonywania wpłat do PPK.
        • 07.03.2019Co będzie kontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy w 2019?
         Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizację I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych dotyczących wielu obszarów, w których występują ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzić 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli będzie między innymi przestrzeganie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, a także obowiązku dokonywania wpłat do PPK.
         • 08.01.2019Kodeks pracy: Po 33 miesiącach umowa na czas nieokreślony
          Po zmianach Kodeksu pracy, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Zgodnie natomiast z przepisami przejściowymi, pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę na czas określony na dzień 22 lutego 2016 r. i pozostający w tym zatrudnieniu nieprzerwanie w okresie do 22 listopada 2018 r., od tego dnia już uważani za zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
          • 14.12.2018PIP przedstawiła program kontroli na 2019 r.
           W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy rozpocznie m.in. realizację I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych, których celem będzie ograniczenie zagrożeń związanych z wypadkami w pracy. Z kontrolami muszą liczyć się przede wszystkim firmy z branż uważanych za najbardziej niebezpieczne. Inspektorzy będą też prowadzić intensywne działania dotyczące ochrony pracy.
           • 31.10.2018Domniemanie istnienia stosunku pracy sposobem na umowy śmieciowe?
            Prawne uprzywilejowanie umów o pracę (w postaci wprowadzenia domniemania istnienia stosunku pracy) kolidowałoby zarówno z zasadą swobody nawiązania stosunku pracy, jak również z systemem prawa cywilnego, wedle którego umowa cywilna, zawarta zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i na podstawie zgodnej woli stron, stanowi dozwoloną prawem formę nawiązania stosunku prawnego i jej udowodnienie nie powinno odbywać się w formie obalania domniemania - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
            • 16.07.2018PIP zachęca do legalnego zatrudniania
             Państwowa Inspekcja Pracy zamierza podnosić świadomość pracodawców i pracowników w kontekście zasad legalnego zatrudniania. W ramach trwającej akcji pn. „Pracuję legalnie!” przedstawiane są korzyści wynikające z legalnego zatrudniania. Organizatorzy tej kampanii informacyjnej-edukacyjnej przedstawili w ostatnich dniach m.in. nową broszurę.
             • 11.06.2018Minimalna stawka godzinowa – PIP apeluje o nowe przepisy
              Polskie prawo powinno zostać uzupełnione o przepisy utrudniające obchodzenie regulacji ws. minimalnej stawki godzinowej – twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy. W ubiegłym roku inspektorzy PIP przeprowadzili w sumie niemal 20 tys. kontroli dotyczących minimalnej stawki godzinowej, a w 27 proc. przypadków ujawniono różne nieprawidłowości.
              • 08.06.2018Minimalna stawka godzinowa – PIP apeluje o nowe przepisy
               Polskie prawo powinno zostać uzupełnione o przepisy utrudniające obchodzenie regulacji ws. minimalnej stawki godzinowej – twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy. W ubiegłym roku inspektorzy PIP przeprowadzili w sumie niemal 20 tys. kontroli dotyczących minimalnej stawki godzinowej, a w 27 proc. przypadków ujawniono różne nieprawidłowości.
               • 17.01.2018PIP propaguje legalne zatrudnienie
                Pracodawcy i pracownicy powinni mieć większą świadomość dotyczącą zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującym prawem – twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy, która prowadzi obecnie ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Pracuję legalnie!”. Organizatorzy liczą na to, że akcja przyczyni się do zmniejszenia liczby nieprawidłowości na rynku pracy.
                • 07.12.2017Outsourcing pracowniczy może być niebezpieczny dla firm
                 Niedawno uchwalona zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadziła mechanizm, działający w sposób podobny do mechanizmu odpowiedzialności za zobowiązania osób trzecich. W skrócie polega na tym, że firma, zlecająca innej firmie outsourcing pracowniczy odpowiada za należności składkowe pracowników w przypadku, w którym agencja zatrudnienia po przejęciu pracowników zleceniodawcy, nie odprowadza za nich składek za ubezpieczenie społeczne.
                 • 02.10.2017Stawka godzinowa przy umowie o dzieło
                  Umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, podobnie jak umowy o pracę, są umowami starannego działania. Natomiast w przypadku umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła o charakterze materialnym lub niematerialnym - niezależnie od czasu oraz wysiłku, który w pracę nad nim zostanie włożony. Umowa o dzieło nie jest więc odpowiednia do regulowania stosunków, które są przedmiotem umów o pracę oraz zastępujących je w niektórych przypadkach umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług; z tego względu umowa o dzieło pozostaje poza zakresem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
                  • 24.07.2017NIK i PIP: Medycyna pracy nie do skontrolowania
                   Interpelacja nr 13573 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra zdrowia w sprawie badań profilaktycznych pracownika
                   • 04.07.2017PIP proponuje zmiany dotyczące umów cywilnoprawnych
                    Zgłoszenie pracownika i zleceniobiorcy do ZUS oraz potwierdzenie zawarcia umowy cywilnoprawnej na piśmie powinny odbywać się jeszcze przed rozpoczęciem pracy – twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy. Jak oceniają eksperci Pracodawców RP, obecne zasady są dobre, ale kłopoty rodzi ich przestrzeganie oraz egzekwowanie.
                    • 04.07.2017Stawka godzinowa przy umowie o dzieło
                     Interpelacja nr 13227 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie minimalnej stawki godzinowej za pracę
                     • 03.07.2017PIP proponuje zmiany dotyczące umów cywilnoprawnych
                      Zgłoszenie pracownika i zleceniobiorcy do ZUS oraz potwierdzenie zawarcia umowy cywilnoprawnej na piśmie powinny odbywać się jeszcze przed rozpoczęciem pracy – twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy. Jak oceniają eksperci Pracodawców RP, obecne zasady są dobre, ale kłopoty rodzi ich przestrzeganie oraz egzekwowanie.
                      • 26.06.2017Umowy cywilnoprawne, praca „na czarno” i agencje głównymi celami PIP
                       W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła przeszło 82 tys. kontroli, które dotyczyły 68 tys. pracodawców. Inspektorzy koncentrowali się głównie na kwestiach związanych z umowami cywilnoprawnymi, pracą „na czarno” oraz agencjami zatrudnienia.
                       • 10.05.2017Praca tymczasowa na nowych zasadach – prezydent podpisał nowelę
                        Agencja pracy tymczasowej będzie mogła wysłać pracownika tymczasowego do jednej firmy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w trakcie 3 lat – to jedna ze zmian, które wprowadzone zostaną do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, a większość nowych przepisów wejdzie w życie już z początkiem czerwca.
                        • 10.04.2017Przepisy o stawce godzinowej są omijane?
                         Interpelacja nr 11018 w sprawie nieuczciwego postępowania pracodawców wobec pracowników pracujących na podstawie umowy zlecenia
                         • 09.03.2017Godzinowa stawka minimalna zamiast pomóc szkodzi?
                          Interpelacja nr 9857 w sprawie omijania przez pracodawców godzinowej stawki minimalnej
                          • 01.03.2017Zadaniowy czas pracy w praktyce
                           Zapytanie nr 2034 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sprawdzenia w praktyce stosowania zadaniowego czasu pracy przez firmy i administrację publiczną
                           • 27.02.2017Praca tymczasowa – rząd chce ograniczyć nadużycia związane z outsourcingiem
                            W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W założeniu projekt ma poprawić warunki zatrudnienia i podnieść standardy pracy tymczasowej. Plany zmian pozytywnie oceniają środowiska biznesowe, ale apelują równocześnie o jasne i precyzyjne przepisy.
                            • 06.02.2017Okresy rozliczeniowe czasu pracy do poprawki?
                             Interpelacja nr 9021 w sprawie wydłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy
                             • 27.01.2017PIP zajmie się stawką godzinową i programami prewencyjnymi
                              Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że sprawdzenie, czy minimalna stawka godzinowa (13 zł brutto) jest wypłacana zleceniobiorcom oraz samozatrudnionym zgodnie z obowiązującymi od początku roku przepisami, będzie dla niej priorytetem. Kontynuowane mają być również skierowane do pracodawców działania prewencyjne.
                              • 20.01.2017Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?
                               Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                               • 17.01.2017Przychody pracownika. Zakup części korekcyjnej do okularów ochronnych
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca będzie nabywał okulary ochronno-korekcyjne na wniosek pracownika, udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, które będzie poświadczało konieczność noszenia okularów korekcyjnych. Czy wydatki ponoszone na zakup części korekcyjnej w okularach ochronno-korekcyjnych stanowią przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                • 02.01.2017Minimalna stawka godzinowa już od 1 stycznia
                                 Z początkiem 2017 r. weszły w życie nowe regulacje, które wprowadzają tzw. minimalną stawkę godzinową za pracę. Ma ona zastosowanie głównie do niektórych umów cywilnoprawnych. Stawka wynosi 13 zł za godzinę pracy. Za naruszenie nowych przepisów grożą kary wynoszące nawet do 30 tys. zł.
                                 • 30.12.2016Minimalna stawka godzinowa już od 1 stycznia
                                  Z początkiem 2017 r. wchodzą w życie nowe regulacje, które wprowadzają tzw. minimalną stawkę godzinową za pracę. Będzie mieć ona zastosowanie głównie do niektórych umów cywilnoprawnych. Stawka wyniesie 13 zł za godzinę pracy. Za naruszenie nowych przepisów grozić będą kary wynoszące nawet do 30 tys. zł.
                                  • 21.12.2016Okulary ochronno-korekcyjne w przychodach pracowniczych
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca będzie nabywał okulary ochronno-korekcyjne na wniosek pracownika, udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, które będzie poświadczało konieczność noszenia okularów korekcyjnych. Czy wydatki ponoszone na zakup części korekcyjnej w okularach ochronno-korekcyjnych stanowią przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                   • 16.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                                    Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                                    • 15.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                                     Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                                     • 21.09.2016PIP z nowymi uprawnieniami od 2017 r.
                                      Państwowa Inspekcja Pracy uzyska z początkiem 2017 r. nowe uprawnienia. Do zadań kontrolerów PIP należeć będzie od tego czasu również sprawdzanie prawidłowości wypłacania wynagrodzeń niektórym osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. Zmiany są ściśle związane z zaplanowanym wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej na poziomie 12 zł. 
                                      • 20.09.2016PIP z nowymi uprawnieniami od 2017 r. 
                                       Państwowa Inspekcja Pracy uzyska z początkiem 2017 r. nowe uprawnienia. Do zadań kontrolerów PIP należeć będzie od tego czasu również sprawdzanie prawidłowości wypłacania wynagrodzeń niektórym osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. Zmiany są ściśle związane z zaplanowanym wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej na poziomie 12 zł. 
                                       • 09.08.2016PIP przeprowadzi masowe kontrole
                                        W kolejny poniedziałek (15 sierpnia br.), który jest świętem państwowym i kościelnym, przeprowadzone zostaną nasilone kontrole placówek handlowych w całej Polsce – zapowiedziała Państwowa Inspekcja Pracy. Kontrole mają dotyczyć głównie kwestii przestrzegania zakazu pracy w handlu. Działań kontrolnych na taką skalę nie prowadzono od 2008 r.
                                        • 15.06.2016Delegowanie pracowników - nowe przepisy już od soboty
                                         W najbliższą sobotę wejdą w życie nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników. Ustawa określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, w tym także zasady współpracy z odpowiednimi organami innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jak oceniają eksperci, zmiany przyczynią się do poprawy warunków pracy wykonywanej przez zagranicznych pracowników.
                                         • 14.06.2016Delegowanie pracowników – nowe przepisy już od soboty
                                          W najbliższą sobotę wejdą w życie nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników. Ustawa określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, w tym także zasady współpracy z odpowiednimi organami innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jak oceniają eksperci, zmiany przyczynią się do poprawy warunków pracy wykonywanej przez zagranicznych pracowników.
                                          • 11.05.2016Dyskryminacja w rekrutacji czyli niestosowne pytania na rozmowie o pracę
                                           Interpelacja nr 2172 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niedozwolonych pytań zadawanych podczas rozmów rekrutacyjnych
                                           • 18.04.2016Minimalna stawka za godzinę coraz bliżej?
                                            Interpelacja nr 1749 w sprawie 12 zł stawki minimalnej za godzinę dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.
                                            • 24.03.2016Delegowanie pracowników – już od czerwca nowe regulacje
                                             W połowie czerwca w życie wejdzie nowa ustawa o delegowaniu pracowników – projekt został już przyjęty przez rząd. Nowe regulacje mają przede wszystkim zwiększyć ochronę pracowników delegowanych do pracy w innych krajach w ramach świadczenia usług.
                                             • 08.03.2016Inspektor PIP będzie mógł zmienić umowę cywilnoprawną na umowę o pracę?
                                              Interpelacja nr 933 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie planów zwiększenia uprawnień inspektorów pracy i umożliwienia im zamiany pracownikom umów cywilnoprawnych na etaty w drodze decyzji administracyjnej
                                              • 25.02.2016Nowela ustawy o wynagrodzeniu minimalnym zwiększy biurokrację?
                                               Szykowana przez rząd nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu minimalnym będzie skutkować zwiększeniem biurokracji – twierdzą Pracodawcy RP, którzy krytycznie oceniają zamiar wprowadzenia wymogu ewidencjonowania przepracowanych godzin przy realizacji zleceń, świadczeniu usług i osobistym prowadzeniu działalności gospodarczej. Nowela ma wejść w życie z początkiem lipca. 
                                               • 24.02.2016Nowela ustawy o wynagrodzeniu minimalnym zwiększy biurokrację?
                                                Szykowana przez rząd nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu minimalnym będzie skutkować zwiększeniem biurokracji – twierdzą Pracodawcy RP, którzy krytycznie oceniają zamiar wprowadzenia wymogu ewidencjonowania przepracowanych godzin przy realizacji zleceń, świadczeniu usług i osobistym prowadzeniu działalności gospodarczej. Nowela ma wejść w życie z początkiem lipca.