Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zagranicznego

 • 21.04.2009Maleje deficyt handlowy UE
  Według pierwszych szacunków, w lutym 2009 r. bilans handlu zagranicznego UE27 wyniósł -10,6 mld euro, w porównaniu z -13,3 mld rok wcześniej – podał Eurostat. W styczniu 2009 saldo ukształtowało się na poziomie -27,2 mld euro w porównaniu do -30,3 mld w styczniu 2008. W lutym 2009 – w ujęciu miesięcznym – eksport wzrósł o 8 proc., a import spadł o 1,9 proc.
 • 16.04.2009Blisko 60 proc. kwoty deficytu po I kwartale
  Deficyt budżetu państwa wyniósł po trzech pierwszych miesiącach blisko 60 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok – poinformowało Ministerstwo Finansów. Procentowy wskaźnik wykonania wydatków o ponad 2 pkt. przekracza wskaźnik wykonania dochodów.
 • 16.04.20091,2 mld euro spłacone w marcu
  Ministerstwo Finansów podało w komunikacie w sprawie stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa, że w ubiegłym miesiącu spłaciło blisko 1,2 mld euro zadłużenia.
 • 02.04.2009Polska spłaciła większość zadłużenia wobec Klubu Paryskiego
  Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, z końcem pierwszego kwartału zostało zakończone spłacanie nierynkowego zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa, czyli długu wobec Klubu Paryskiego. 31 marca dokonana została spłata ostatniej raty o równowartości 886 mln dol. (657 mln euro).
 • 30.03.2009BIEC: Pogorszenie koniunktury w marcu
  W marcu ponownie spadł Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce. Skala obecnego spadku wskazuje, że w najbliższych miesiącach w gospodarce dominować będzie regres – ocenia Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC.
 • 23.03.2009Zgodność przepisów o zastosowaniu stawki VAT 0 proc. przy WDT z prawem UE
  Przyjęta w art. 42 ust. 1, 12 i 13 ustawy o VAT konstrukcja spełnienia warunków uprawniających do zastosowania przez podatnika stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w okresie miesiąca czasu i pozbawienia go prawa do tej stawki, jeżeli dostawy tej nie wykaże w deklaracji za miesiąc dokonania wysyłki ze stawką krajową - godzi w zasadę neutralności podatkowej VAT i pozostaje w sprzeczności z art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy VI Dyrektywy, w sytuacji gdy niespornym jest, że podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i nie zachodzą okoliczności wskazujące na jakiekolwiek nadużycie podatkowe – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 17.03.2009Limit deficytu wykorzystany w 30 proc.
  Po dwóch miesiącach bieżącego roku deficyt budżetu państwa wyniósł blisko 5,3 mld zł, czyli 29 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok – poinformowało Ministerstwo Finansów. Wykonanie wydatków było o 1,2 pkt. proc. wyższe niż dochodów.
 • 10.03.2009Polska przoduje w realizacji strategii lizbońskiej
  Z opublikowanego przez belgijski instytut Lisbon Council dokumentu „Monitor europejskiego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 2009: Wskaźniki sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy” wynika, że Polska – obok Finlandii – jest obecnie najbliższa spełnieniu celów postawionych przed państwami UE w strategii lizbońskiej. Na jednym z ostatnich miejsc rankingu znalazła się Irlandia.
 • 06.03.2009Indeks Biznesu najniższy od I połowy 2003 r.
  Spadkowa tendencja w gospodarce utrzyma się dłużej niż tylko przez pierwszy kwartał, a odbicia od dna nie można spodziewać się wcześniej niż w drugiej połowie roku – zapowiada Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Podstawą tej prognozy są lutowe notowania Indeksu Biznesu PKPP Lewiatan, które okazały się najniższe od sześciu lat.
 • 03.03.2009KNF o transakcjach zagranicznych w polskim sektorze bankowym
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował analizę danych o wzajemnych przepływach finansowych między podmiotami polskiego sektora bankowego a zagranicznymi instytucjami finansowymi. W opinii KNF banki wprowadziły istotne zmiany w polityce dywidendowej, zwiększyły poziom finansowania pozyskiwanego od zagranicznych instytucji i zredukowały lokaty deponowane za granicą.
 • 02.03.2009W IV kwartale 2008 wzrost PKB spadł do 2,9 proc.
  Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne szacunki dotyczące tempa wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Wynika z nich, że produkt krajowy brutto w okresie od października do grudnia 2008 roku zwiększył się w ujęciu rocznym o 2,9 proc. wobec 4,8 proc. w III kwartale oraz odpowiednio 5,8 i 6 proc. w II i I kwartale ubiegłego roku.   
 • 20.02.2009Kiedy dochody z zagranicznej budowy będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, a kiedy za granicą?
  Zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.
 • 17.02.20097,3 mld zł na obsługę zadłużenia
  Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat w sprawie operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa, przeprowadzonych w styczniu tego roku.
 • 17.02.20092,9 mld zł nadwyżki w budżecie państwa
  Ministerstwo Finansów podało, że na koniec stycznia dochody budżetu państwa o ponad 2,9 mld zł przewyższyły wydatki. Po stronie dochodów najszybciej realizowane są wpływy z podatków pośrednich, po stronie wydatków stosunkowo najwyższe są koszty obsługi zadłużenia zagranicznego.
 • 04.02.2009Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej za granicą (1)
  Pytanie: Mieszkam w Polsce, ale zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie Słowacji. Czy czekają mnie w związku z tym obowiązki podatkowe w Polsce?
 • 04.02.2009Opodatkowanie zagranicznych dywidend
  Pytanie: Otrzymuję dywidendy od francuskiej spółki. W jaki sposób powinienem je opodatkować?
 • 04.02.2009Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
  Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
 • 04.02.2009Zwrot podatku zapłaconego za granicą a podatek należny w Polsce?
  Pytanie: W 2008 r. otrzymałem zwrot podatku zapłaconego w 2007 r. z tytułu wynagrodzenia uzyskanego za granicą. Czy powinienem ten zwrot uwzględnić w zeznaniu składanym za 2008 r. w Polsce?
 • 04.02.2009Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
  Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
 • 22.01.2009Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych
  Zakres obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca unormował w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ostat. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; dalej: updop).
 • 20.01.2009Realizacja budżetu 2008: Plan minus 10 proc.
  Niższe o około 10 proc. dochody, wydatki i deficyt – tak wygląda realizacja budżetu państwa po 12 miesiącach 2008 roku. Po stronie dochodów w pełnej wysokości nie udało się zrealizować przede wszystkim wpływów z podatków pośrednich oraz dotacji z Unii Europejskiej. Po stronie wydatków mniejsze od zakładanych były głównie środki przeznaczone na obsługę zadłużenia.
 • 20.01.2009W 2009 PKB Unii niższe o 1,8 proc.
  Komisja Europejska opublikowała śródokresowe prognozy gospodarcze na lata 2009–2010. Zgodnie z nimi PKB Unii Europejskiej spadnie w bieżącym roku o 1,8 proc., a w roku 2010 wzrośnie nieznacznie – o 0,5 proc. Jest to efekt skutków, jakie wywiera na gospodarkę głęboki kryzys finansowy, następujące po nim globalne spowolnienie, którego dowodem jest głównie wyraźny spadek obrotów handlowych i produkcji przemysłowej na całym świecie.
 • 19.01.2009Zagraniczni doradcy ministra gospodarki
  Zintensyfikowanie kontaktów gospodarczych z zagranicą oraz dotarcie do nowych partnerów handlowych to główny cel powołania doradców zagranicznych ministra gospodarki. Szef resortu, wicepremier Waldemar Pawlak wręczył nominacje ośmiu przedsiębiorcom polonijnym.
 • 16.01.2009Spłaty zadłużenia w grudniu
  Ministerstwo Finansów poinformowało o przeprowadzonych w grudniu operacjach związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa. Resort wydał na nie ponad 450 mln zł.
 • 15.01.2009Jak zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia w zeznaniu za rok 2008
  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), czyli popularnie zwana ustawą abolicyjną, wyrównała obciążenia podatkowe wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Ustawa dotyczy podatników, którzy uzyskiwali dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Metodę tę przewidują umowy zawarte między innymi z: Austrią, Belgią, Danią, Islandią, Finlandią, Holandią, Kazachstanem, Rosją. Z reguły jest to metoda bardziej niekorzystna od metody wyłączenia z progresją, stąd przyjęte rozwiązania umożliwią podatnikom uzyskującym dochody w tych krajach wyrównanie obciążeń podatkowych w stosunku do podatników stosujących metodę wyłączenia z progresją.
 • 19.12.2008KNF: Wypłacalność ubezpieczycieli niezagrożona
  Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację na temat wypłacalności zakładów ubezpieczeń, opracowaną na podstawie danych finansowych według stanu na 30 września 2008 r. W trzech przypadkach stwierdzono naruszenia prawa w zakresie wysokości środków własnych, którymi powinni dysponować ubezpieczyciele. Uchybienia te nie zagrażają jednak wypłacalności towarzystw.
 • 16.12.2008Połowa planowanego deficytu po 11 miesiącach
  Do końca listopada budżet państwa wykorzystał nieco ponad połowę sumy deficytu planowanej na cały rok. Poziom realizacji dochodów budżetowych o 2,5 pkt proc. przewyższył wykonanie wydatków.
 • 28.11.2008W III kwartale PKB wzrósł o 4,8 proc.
  Jak wstępnie szacuje Główny Urząd Statystyczny, produkt krajowy brutto w III kwartale 2008 r. wzrósł realnie o 4,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy, który rósł wolniej niż PKB i w III kwartale zwiększył się o 4,3 proc.
 • 28.11.2008Rozliczanie faktur korygujących z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  Zjawiskiem często spotykanym w praktyce dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest otrzymywanie od kontrahentów zagranicznych faktur korygujących zwiększających i zmniejszających obrót z dostawcą, co skutkuje zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości podatku od towarów i usług, należnego i naliczonego z tytułu zmiany cen towarów oraz niedoborów i nadwyżek w nabyciach towarów.
 • 19.11.2008Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia?
  Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjątków, a sporo cudzoziemców, którzy chcą pracować na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwać zezwolenia na pracę.
 • 17.11.2008Po 10 miesiącach 11,6 mld zł deficytu
  Od stycznia do końca października tego roku deficyt budżetu państwa wyniósł 11,6 mld zł – poinformowało Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że dopuszczalna kwota deficytu została wykorzystana w ponad 40 proc. W tym samym okresie zarówno dochody, jak i wydatki budżetu znacznie przekroczyły poziom 70 proc.
 • 04.11.2008Firmom trudniej o kredyt
  Około jednej trzeciej banków zaostrzyło kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorców – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków przez NBP na przełomie września i października bieżącego roku. W badaniu uczestniczyły 24 banki, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 72,1 proc.
 • 04.11.2008Orzecznictwo: Środki pieniężne w bankach zagranicznych związane z działalnością gospodarczą
  "Naczelny Sąd Administracyjny zgadza się z interpretacją wspomnianego unormowania, zaprezentowaną przez Dyrektora Izby Skarbowej i Sąd wojewódzki, iż rachunek bankowy utrzymywany w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, to taki rachunek, który służy przedsiębiorcy do prowadzenia tejże działalności. Jest to zatem taki rachunek, za pomocą którego dokonywane są rozliczenia z tytułu zawieranych przez przedsiębiorcę transakcji. Rozchody i przychody na takim rachunku dotyczą co do zasady odpowiednio spłacanych długów i wpłat z tytułu posiadanych wierzytelności, związanych z zobowiązaniami przedsiębiorcy zaciąganymi w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dostawami usług lub towarów)."
 • 28.10.2008Mapa drogowa do euro
  Intencją rządu jest, aby w 2011 r. Polska spełniała nominalne kryteria konwergencji – ogłosił we wtorek rząd. Rada Ministrów zaakceptowała mapę drogową przyjęcia przez Polskę euro, przedłożoną przez ministra finansów.
 • 28.10.2008Niższe wartości Indeksu Biznesu PKPP Lewiatan
  Ekonomiści współpracujący z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych nie wykluczają, że tegoroczny wzrost PKB – mimo negatywnych skutków kryzysu finansowego – może utrzymać się powyżej 5 proc. Nadzieję na to dają ostatnie notowania rocznego Indeksu Biznesu, który stracił w porównaniu z poprzednim miesiącem tylko 2 pkt. proc.
 • 24.10.2008VAT przy roamingu
  Usługa roamingu, która jest świadczona przez operatora telefonii komórkowej na rzecz abonentów przebywających za granicą, jest usługą telekomunikacyjną, a nie usługą pośrednictwa. W takiej sytuacji świadczącym usługę jest polski, a nie zagraniczny operator. Dlatego też operator musi naliczać VAT od całego wynagrodzenia otrzymanego od abonenta za tę usługę, w tym także od równowartości kwoty przekazanej w rozliczeniu operatorowi zagranicznemu, a nie tylko od pobranej prowizji - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 23.10.2008Rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i za granicą
  Pytanie podatnika: Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce, opodatkowaną podatkiem liniowym. Prowadzę również działalność gospodarczą w Belgii. W jaki sposób powinienem opodatkować dochody z belgijskiej działalności w Polsce?
 • 23.10.2008KPP popiera zmiany w kodeksie spółek handlowych
  Konfederacja Pracodawców Polskich popiera zmiany zawarte w rządowym projekcie nowelizacji kodeksu spółek handlowych, którym zajmuje się nadzwyczajna komisja do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekt, który ma ułatwić spółkom prowadzenie działalności gospodarczej, przewiduje m.in. zniesienie obowiązku przekształcenia spółek cywilnych w spółki jawne oraz obniżenie minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.
 • 17.10.2008Zadłużenie zagraniczne niższe o kilka miliardów
  Ministerstwo Finansów poinformowało o dokonanych we wrześniu operacjach związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa. W ich wyniku dług zagraniczny Polski zmalał o ponad 5 mld zł.
 • 16.10.2008Deficyt na koniec września wyniósł 4,2 mld zł
  Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane na temat wykonania budżetu państwa za okres styczeń – wrzesień 2008 r. Resort ocenia, że w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku deficyt w państwowej kasie sięgnął 4,2 mld zł, wzrastając do poziomu 15,5 proc. kwoty limitu, zapisanego w ustawie budżetowej.
 • 30.09.2008PKB w 2007 roku: 1,17 bln zł
  Główny Urząd Statystyczny poinformował, że – według skorygowanego szacunku – w 2007 roku wartość nominalna (w cenach bieżących) produktu krajowego brutto wyniosła blisko 1,2 biliona zł, a wzrost gospodarczy osiągnął poziom 6,7 proc.
 • 29.09.2008Konsekwencje podatkowe likwidacji spółki
  Pytanie podatnika: Czy na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku dochodowego z tytułu przekazywanego udziałowcom Spółki majątku likwidacyjnego, jeżeli wartość majątku likwidacyjnego (w tym środków pieniężnych) otrzymanego przez udziałowców będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych o którym mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy wobec spełnienia się warunków zawartych w art. 22 ust. 4 i 4a ww. ustawy, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy?
 • 02.09.2008Wyniki banków w I półroczu
  8,7 mld zł zarobiły w pierwszej połowie bieżącego roku polskie banki – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Od stycznia do czerwca szybciej przybywało kredytów niż depozytów – wartość tych pierwszych przekroczyła pół biliona złotych.
 • 29.08.2008PKB wzrósł w II kwartale o 5,8 proc.
  Według wstępnych danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, PKB w II kwartale bieżącego roku zwiększył się o blisko 6 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Motorem wzrostu był popyt krajowy.
 • 25.08.2008Raport MG: Przedsiębiorczość w Polsce w 2007 r.
  Kondycja przedsiębiorstw na tle sytuacji makroekonomicznej kraju, warunki, w jakich firmy prowadzą działalność, a także próba określenia obszarów, w których konieczne są usprawnienia – to główne tematy szóstej edycja raportu „Przedsiębiorczość w Polsce”, opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki.
 • 19.08.2008280 mln zł na obsługę zadłużenia
  W lipcu rząd przeznaczył blisko 280 mln zł na spłatę zagranicznych długów – poinformowało Ministerstwo Finansów.
 • 19.08.20082,7 mld zł deficytu na koniec lipca
  Na koniec lipca deficyt budżetu państwa osiągnął niespełna 10 proc. limitu zapisanego w ustawie określającej poziom dochodów i wydatków na 2008 rok.
 • 18.08.200820 mld euro deficytu
  Na koniec czerwca w handlu zagranicznym Unia Europejska odnotowała deficyt w wysokości 20,1 mld euro – poinformował Eurostat. Największą nadwyżkę w handlu ze Wspólnotą osiągnęły Chiny i Rosja.
 • 14.08.2008Dochodzenie zwrotu VAT przez podmioty zagraniczne
  Podatnicy, którzy dokonują nabycia towarów bądź usług za granicą, nie mają możliwości odliczenia podatku VAT zapłaconego w innym kraju od podatku należnego w kraju swojej siedziby. Zgodnie jednak z zasadą neutralności, leżącą u podstaw konstrukcji tego podatku, VAT nie powinien obciążać podatników uczestniczących w obrocie towarami i usługami, niebędących ich ostatecznymi odbiorcami – konsumentami.
 • 14.08.2008Składka na rzecz Pracowniczego Programu Emerytalnego jako KUP
  Pytanie podatnika dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych składki podstawowej płaconej na pracowniczy program emerytalny (ppe), realizowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] następna strona »