Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zagranicznego

 • 05.02.2010PAIiIZ ceniona przez inwestorów
  Z badania satysfakcji inwestorów z usług świadczonych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że Agencja jest postrzegana jako ważny partner w procesie przygotowywania i realizacji inwestycji, szybki w działaniu i profesjonalny w udzielaniu wsparcia. Wszystkie aspekty działalności PAIiIZ uzyskały przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi.
 • 29.01.2010Polacy podzieleni w ocenie euro
  Ukazał się pierwszy numer „Monitora opinii publicznej”, prezentującego aktualne opinie na temat wprowadzenia euro w Polsce. Publikacja wydana przez biuro pełnomocnika rządu ds. wprowadzenia euro przynosi wyniki badania przeprowadzonego w grudniu 2009 r. na zlecenie Ministerstwa Finansów przez Ipsos Observer na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1001 osób w wieku 15 i więcej lat. Ankietowanych, którzy są zwolennikami wspólnej waluty, jest tyle samo co przeciwników.
 • 21.01.2010Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
  Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
 • 19.01.2010Zwrot podatku zapłaconego za granicą a podatek należny w Polsce?
  Pytanie: W 2009 r. otrzymałem zwrot podatku zapłaconego w 2008 r. z tytułu wynagrodzenia uzyskanego za granicą. Czy powinienem ten zwrot uwzględnić w zeznaniu składanym za rok 2009 w Polsce?
 • 18.01.2010Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
  Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
 • 15.01.2010Orzecznictwo WSA: Definicja podróży służbowej przedsiębiorcy
  Z uzasadnienia: Organy podatkowe naruszyły art. 23 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonując ich błędnej wykładni, uznając, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług konsultacji i doradztwa w zakresie zarządzania produkcją z obszaru przetwórstwa mięsnego dla firmy (zleceniodawcy) mającej siedzibę na Ukrainie) nie wchodzi w zakres podróży służbowych.
 • 14.01.2010Opodatkowanie przychodu z telepracy na rzecz pracodawcy zagranicznego
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni obecnie pracuje w Anglii dla angielskiego pracodawcy i tam płaci podatek dochodowy i ubezpieczenie. Pracodawca ten nie posiada w Polsce żadnego oddziału, ani przedstawicielstwa. Pracodawca zgodziłby się, aby Wnioskodawczyni wykonywała swoją pracę w Polsce na zasadach telepracy. Wnioskodawczyni wykonywałaby dokładnie tę samą pracę, jaką wykonuje w Anglii. Byłoby to możliwe poprzez zdalne połączenie z biurem w Wielkiej Brytanii poprzez Internet. Czy dochody z telepracy będą opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce?
 • 11.01.2010Zyski banków za 3 kwartały 2009 wyniosły 7 mld zł
  Na koniec września ubiegłego roku wynik finansowy netto prawie 70 banków komercyjnych i 600 banków spółdzielczych działających w Polsce wyniósł 7 mld zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Depozyty zgromadzone w bankach osiągnęły wartość prawie 590 mld zł, a kredyty – prawie 650 mld. Zadłużenie gospodarstw domowych przekroczyło 404 mld zł.
 • 06.01.2010MF pożyczy w I kwartale kilkadziesiąt miliardów złotych
  Od 28 do 44 mld zł na rynku krajowym i co najmniej 1,2 mld euro w międzynarodowych instytucjach finansowych – takie kwoty przedstawiło Ministerstwo Finansów w komunikacie na temat finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w pierwszym kwartale bieżącego roku. Łącznie daje to około 50 mld zł.
 • 05.01.2010Podatki 2010 – Jednolita procedura zwrotu podatku VAT dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej
  Interpelacja nr 12671 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów o podatku VAT
 • 16.12.2009Menedżerowie optymistycznie o sytuacji gospodarczej w 2010 r.
  Z badania klimatu biznesowego wśród przedstawicieli największych firm Europy Środkowej, przeprowadzonego przez firmę Deloitte w ramach drugiej edycji Deloitte Business Sentiment Index (DBSI), wynika, że Polska jest najbardziej optymistycznie nastawionym krajem w regionie. 74,1 proc. kadry kierowniczej uważa, że kondycja polskiej gospodarki poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Krytycznie zostały ocenione polskie podatkowe instrumenty wsparcia firm - 60 proc. przedsiębiorców nie bierze ich pod uwagę przy podejmowaniu biznesowych decyzji o rozpoczęciu inwestycji.
 • 23.11.2009Orzecznictwo WSA: Nieaktualne dane w VIES a prawo do 0-proc. stawki VAT
  1. Podatnik, któremu na wniosek złożony w trybie art. 97 ust 17 ustawy o podatku od towarów i usług biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdziło, na ściśle wskazaną we wniosku datę, zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną (ust 19), zachowuje nadal prawo do rozliczenia dostawy towarów jak wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 42 ust 1 ustawy o VAT, nawet wówczas, gdy w wyniku dokonania późniejszego zaktualizowania danych w europejskim systemie - VAT Exchange Information System (VIES) okaże się, iż w rzeczywistości podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy nie posiadającego już wówczas ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. 2. Warunkiem do skorzystania z tego prawa jest jednakże wykazanie, że dokonując dostawy, podatnik działał w dobrej wierze, czyli nie był w posiadaniu wiedzy o nieaktualności informacji udzielonej mu przez organy o zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, lub też nie mógł z łatwością przy istnieniu powiązań personalnych, kapitałowych czy osobistych, wiedzą taką dysponować.
 • 20.11.2009Zezwolenie na pracę typu A
  Mimo wielu ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy wciąż wielu cudzoziemców musi uzyskiwać zezwolenie na pracę. Z dniem 1 lutego 2009 r. istotnie zmieniły się zasady wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (w sytuacji gdy cudzoziemiec musi je uzyskać). Dwuetapową procedurę obejmującą uzyskanie w pierwszej kolejności przyrzeczenia pracy, a następnie zezwolenia uproszczono, rezygnując z konieczności uzyskiwania przyrzeczenia pracy. Kwestie dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
 • 18.11.2009Zagraniczne sieci handlowe nie płacą w Polsce podatków?
  Zapytanie nr 4900 do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
 • 17.11.2009W ciągu miesiąca wykonanie deficytu wzrosło o ponad 9 pkt proc.
  Z 79 proc. we wrześniu do 88,4 proc. w październiku wzrósł poziom wykorzystania dopuszczalnej kwoty deficytu, zaplanowanej w tegorocznym budżecie państwa – podało Ministerstwo Finansów. Większość wydatków jest bliska bądź przekroczyła 90 proc., a nawet sięga 100 proc. planu, natomiast większość dochodów została wykonana na poziomie wyraźnie poniżej 90 proc. budżetowych założeń.
 • 09.11.2009Ułatwienia dla zagranicznych firm
  Zniesienie wymogu uzyskania zgody regulatora rynku finansowego dla banków i instytucji kredytowych rozpoczynających działalność w Polsce to jedna ze zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej zaproponowana przez departament administrowania obrotem (DAO) Ministerstwa Gospodarki. Resort pracuje także nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • 16.10.2009Deficyt budżetu wyższy o 6 mld zł
  Na koniec września, w porównaniu z sierpniem tego roku, deficyt budżetowy wzrósł o prawie 6 mld zł – wynika z szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa za okres od stycznia do września bieżącego roku. Tempo realizacji wydatków było na koniec III kwartału wyższe niż tempo  realizacji dochodów budżetowych.
 • 16.10.2009Prawie 0,6 mld zł na spłatę długów
  Z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów comiesięcznego komunikatu w sprawie stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa wynika, że we wrześniu tego roku resort wydał prawie 600 mln zł na spłatę zadłużenia zaciągniętego za granicą.
 • 05.10.2009Transakcje z podmiotami powiązanymi a określanie dochodu w drodze oszacowania
  Jeżeli podatnik zawarł transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo, to organ podatkowy może wydać decyzję określającą dochód oraz podatek dochodowy w drodze oszacowania. W praktyce prowadzi to najczęściej do powstania zaległości podatkowej. Dla skorzystania z tej możliwości organ podatkowy musi wykazać, że powiązania kapitałowe doprowadziły do ustalenia warunków transakcji, jakich nie ustaliłyby podmioty niezależne i że doprowadziło to do niewykazania lub zaniżenia dochodu w porównaniu z dochodem, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby powiązań nie było – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
 • 02.10.2009Lewiatan: Polska wchodzi w okres stagnacji
  Zdaniem ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, pogarszające się wyniki handlu zagranicznego, symptomy załamywania się krajowego popytu oraz mało prawdopodobna przy silniejszej złotówce poprawa eksportu netto mogą sprawić, że w najbliższych kilku kwartałach będzie się w Polsce utrzymywała gospodarcza stagnacja. Uniknięcie tego scenariusza będzie możliwe, jeśli ożywienie w światowej gospodarce przyniesie wzrost popytu zagranicznego.
 • 30.09.2009W 2010 dług publiczny przekroczy 50 proc. PKB
  Relacja długu do PKB przekroczy w 2010 r. próg 50 proc., co - zgodnie z ustawą o finansach publicznych - będzie oznaczać konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r. relacji deficytu budżetowego do dochodów nie wyższej niż założona w budżecie na 2011 r. – przewiduje przyjęta przez rząd „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-12”.
 • 30.09.2009Rząd przyjął projekt budżetu na 2010 rok
  Dochody osiągną 248,9 mld zł, wydatki nie przekroczą 301,1 mld zł, a deficyt wyniesie nie więcej niż 52,2 mld – zakłada ostateczny rządowy projekt ustawy budżetowej na 2010 r. Przychody z prywatyzacji zaplanowano w wysokości ok. 25 mld zł. W 2010 r. po raz pierwszy zostaną oddzielone dochody, wydatki i deficyt „krajowego” budżetu od budżetu środków Unii Europejskiej. Projekt ustawy budżetowej przygotowano także w układzie zadaniowym. Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę realny wzrost PKB o 1,2 proc. oraz inflację na poziomie 1 proc.
 • 28.09.2009Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i w Belgii
  Pytanie: Mieszkam w Polsce, tutaj też prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej opodatkowaną podatkiem liniowym. Zamierzam też podjąć indywidualną działalność gospodarczą w Belgii. Czy i w jaki sposób dochody z tej działalności będą podlegały opodatkowaniu w Polsce?
 • 18.09.2009Długi czas oczekiwania na wydanie certyfikatu księgowego
  Zapytanie nr 4467 do ministra finansów w sprawie wydania przez ministra finansów certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • 16.09.2009Lepsza sytuacja budżetu
  W sierpniu wzrosła ściągalność podatków, dzięki czemu poprawiła się sytuacja budżetu państwa – wynika z przedstawionej przez Ministerstwo Finansów informacji o wykonaniu planu dochodów i wydatków państwa po ośmiu miesiącach. W porównaniu z lipcem br. deficyt budżetu wzrósł tylko o kilkaset milionów złotych.
 • 09.09.2009Poradnik ZUS: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński
  Od 1 września 2009 r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób pobierających zasiłek macierzyńskie oraz zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które wprowadziła ustawa z dnia 24 czerwca 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609). Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, a także zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ustalania podstawy wymiaru składek zostały przedstawione w niniejszym poradniku.
 • 09.09.2009Rząd przyjął projekt budżetu na 2010 rok
  W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok zapisano, że dochody budżetu wyniosą 245,5 mld zł, wydatki - nie więcej niż 297,7 mld zł, a deficyt państwa nie przekroczy 52,2 mld zł. Przy planowaniu budżetu na następny rok rząd założył, że realny wzrost PKB wyniesie 1,2 proc., inflacja spadnie do poziomu 1 proc., spożycie ogółem zwiększy się o 1,1 proc., a realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce nie będzie wyższy niż 1 proc. Przychody z prywatyzacji zaplanowano w wysokości ok. 25 mld zł.
 • 17.08.2009Miejsce świadczenia usług pośrednictwa
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku przedstawionej kompleksowej usługi pośrednictwa związanego z dostawami towarów, która będzie świadczona przez Spółkę, za miejsce jej świadczenia (opodatkowania), należy uznać, zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług miejsce dokonania dostawy towarów, tj. miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu, a w konsekwencji, w przypadku świadczenia przez Spółkę przedstawionych powyżej usług pośrednictwa, miejscem ich świadczenia (opodatkowania) będzie terytorium państwa, z którego wysyłane będą towary, a w efekcie, usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce?
 • 10.08.2009IBnGR: PKB wzrośnie o 0,7 proc.
  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje, że w 2009 roku tempo wzrostu produktu krajowego brutto w Polsce wyniesie 0,7 proc. Według analityków Instytutu w ujęciu kwartalnym najniższe tempo wzrostu PKB polska gospodarka odnotowała w drugim kwartale, kiedy to – jak twierdzą - wzrost gospodarczy wyniósł 0,2 proc. Z prognoz IBnGR wynika, że druga połowa roku powinna być nieco lepsza dla gospodarki - wzrost PKB w trzecim kwartale wyniesie 0,5 proc, a w czwartym 1,1 proc. W 2010 roku polska gospodarka będzie rozwijała się szybciej niż w 2009 roku - prognozowany przez Instytut wzrost PKB wynosi 1,8 proc.
 • 07.08.2009Orzecznictwo: Dowód na poniesienie kosztu podatkowego musi mieć formę określoną w przepisach
  Z uzasadnienia: Brak prawidłowo wystawionego dowodu księgowego nie eliminuje bowiem możliwości dowodzenia innymi dowodami, w tym dowodami z zeznań świadków. Jednakże należy stwierdzić, że w sytuacji, kiedy przepis prawa materialnego wprost uzależnia zaistnienie określonego skutku od zachowania określonej formy dowodowej, odstępstwa od tak zapisanej zasady nie mogą mieć miejsca. W takiej sytuacji dowody z zeznań świadków lub stron nie mogą zastąpić dowodów z dokumentów, mogą natomiast przyczynić się tylko do wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią istniejącego dowodu, ale nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do obciążenia kosztów podatkowych.
 • 24.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Zakup biletów lotniczych stanowi przychód pracownika
  Z uzasadnienia: Niespełnienie warunku odbywania podróży służbowej przez pracowników ma ten skutek prawny, że uzyskany przez pracowników przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia (w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stanowi dla nich określone przysporzenie majątkowe, które nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. A skoro tak, to organ słusznie również uznał na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 2 omawianej ustawy, że wartość pieniężną tego świadczenia stanowi w stosunku do usług zakupionych - cena nabycia, i że na skarżącej jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży obowiązek obliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanych w ten sposób przychodów ze stosunku pracy.
 • 23.07.2009Zakup usług marketingowych
  W codziennej praktyce życia gospodarczego nierzadko zdarza się, że przedsiębiorcy nabywają różnego rodzaju usługi niematerialne, w tym m.in. usługi doradcze, zarządzania, marketingowe oraz wiele innych. Uzasadnienie tego rodzaju zakupów może być bardzo różne, od pozycjonowania danej firmy na rynku w ramach określonej branży, poprzez jego analizy, ugruntowanie marki, znaku firmowego itp., aż do wyboru i sprawdzenia najlepszych metod promocji, reklamy czy dystrybucji oferowanych towarów i usług.
 • 20.07.2009MG uruchomił system Insigos
  Bezpłatny dostęp do danych statystycznych dotyczących gospodarki i handlu zagranicznego zapewnia Internetowy System Informacji Gospodarczej (Insigos) uruchomiony przez Ministerstwo Gospodarki. Celem projektu jest przybliżenie użytkownikom sytuacji polskiego handlu zagranicznego oraz informacji o finansowej kondycji polskich przedsiębiorstw.
 • 16.07.2009Deficyt budżetu rośnie wolniej niż dochody i wydatki
  W czerwcu – w porównaniu z majem tego roku – dochody i wydatki budżetu państwa wzrosły o około 8 pkt proc. natomiast deficyt zwiększył się o niespełna 1,5 pkt - podało Ministerstwo Finansów. Ten ostatni wyraźniej niż w maju przekroczył poziom 90 proc., podczas gdy kwoty, jakie wpłynęły do budżetu i te, które zostały rozdysponowane, stanowią mniej niż 50 proc. dochodów i wydatków planowanych na cały rok.
 • 13.07.2009Podatki marynarzy
  W opodatkowaniu dochodów marynarzy od wielu lat powszechne są dwa przesądy: po pierwsze, marynarze nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a po drugie, marynarze podlegają opodatkowaniu w tym kraju, pod banderą którego pływają. O tym, że często te przesądy okazują się błędne, przekonuje się wielu marynarzy, których dochody i prawidłowość ich opodatkowania poddane zostaną kontroli ze strony urzędu skarbowego. Co jakiś czas w ramach akcji kontrolnych „na celowniku” organów podatkowych znajdują się właśnie marynarze.
 • 06.07.2009GUS: Dobra kondycja firm faktoringowych w 2008 r.
  Według Głównego Urzędu Statystycznego, faktoring staje się coraz lepiej znanym źródłem finansowania przedsiębiorstw, o czym świadczy m. in. wzrost w 2008 r. wartości wykupionych wierzytelności do ok. 45,5 mld zł (o 50,8 proc. w ciągu roku) oraz wzrost liczby kontrahentów (4,8 tys. wobec 4,5 tys. przed rokiem). W faktoringu coraz wyraźniej dominują spółki założone przez nierezydentów wywodzących się z sektora ubezpieczeniowego i bankowego. Działalność faktoringowa (zarówno pod względem liczby umów, klientów, jak i wartości transakcji) koncentrowała się województwach najwyżej rozwiniętych, ¾ transakcji wykupu faktur zrealizowano w dwu sekcjach: przetwórstwie przemysłowym i handlu hurtowym.
 • 06.07.2009Zatrudnienie pracowników za granicą – kiedy mija 183 dni?
  Zgodnie z przepisami umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie. Zasada ta oznacza, że wynagrodzenia co do zasady podlegają opodatkowaniu w tym kraju, w którym praca jest wykonywana. Oczywiście, jak od każdej zasady, tak i od tej są wyjątki.
 • 30.06.2009Kolejne zmiany w podatku VAT
  Na mocy Dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. polski ustawodawca został zobligowany do wprowadzenia w życie znowelizowanych reguł dotyczących miejsca świadczenia usług oraz informacji podsumowującej w zakresie świadczenia usług transgranicznych. Zmiana przepisów przewiduje niemalże rewolucję w zakresie rozliczania usług w obrocie międzynarodowym. Modyfikacji ulegnie bowiem podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług, którą w chwili obecnej jest opodatkowanie usługi w kraju, w którym świadczący usługę posiada swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo stałe miejsce zamieszkania lub pobytu.
 • 23.06.2009Nieco lepsze nastroje bankowców
  Indeks PENGAB, czyli wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych, wzrósł w czerwcu o 0,1 pkt. w stosunku do maja tego roku (z 13,5 do 13,6) – podał Związek Banków Polskich. Z kolei wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, określany na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród bankowców, spadł w stosunku do maja o 8,2 pkt i wynosi 8,8 proc.
 • 16.06.2009Deficyt handlowy powyżej 10 mld zł
  W ciągu pierwszych czterech miesięcy roku ujemne saldo obrotów handlu zagranicznego ukształtowało się na poziomie 10,2 mld zł wobec minus 25,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku – podał GUS. W okresie styczeń - kwiecień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 133 mld zł, a import 143,2 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport zmniejszył się o 5 proc., a import o 13,5 proc.
 • 16.06.200916,4 mld zł deficytu po pięciu miesiącach
  Na koniec maja kwota deficytu budżetu państwa przekroczyła 90 proc. limitu przewidzianego na cały rok – poinformowało Ministerstwo Finansów. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku poziom realizacji dochodów (111,05 mld zł) był o 3,1 pkt. proc. niższy niż wykonanie wydatków budżetowych (127,45 mld zł).
 • 04.06.2009Orzecznictwo: Opodatkowanie odsetek od kredytu kupieckiego na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.d.op. podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają ograniczonemu obowiązki podatkowemu, od dochodów , które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.op. podatek dochodowy z tytułu uzyskanych odsetek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 wynosi 20 % przychodów. Przepis ten ma zastosowanie przy uwzględnieniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Umowy odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie (Polska) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Chiny) mogą podlegać opodatkowaniu w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże zgodnie z art. 11 ust. 2 Umowy odsetki takie mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek.
 • 29.05.2009Wzrost PKB w I kwartale wyniósł 0,8 proc.
  Główny Urząd Statystyczny podał, że w I kwartale 2009 produkt krajowy brutto w średniorocznych, stałych cenach z ubiegłego roku wzrósł o 0,8 proc. w ujęciu rocznym. Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy.
 • 27.05.2009GUS o inwestycjach zagranicznych w Polsce po wejściu do UE
  Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2004-2008 skierowane do Polski bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosły prawie 62 mld euro. Zwiększony strumień BIZ podniósł udział Polski w transferach globalnych z 0,7 proc. w okresie przedakcesyjnym do 1,1 proc. w latach 2004-2007.
 • 22.05.2009Przedsiębiorcy o sposobach wspierania polskiej gospodarki
  PKPP Lewiatan uważa, że obecnie priorytetami polityki gospodarczej i społecznej w Polsce powinny być: pomoc firmom w utrzymaniu miejsc pracy i zachowaniu płynności finansowej, pomoc osobom, które utracą pracę, przywrócenie zaufania na rynkach finansowych w celu zapewnienia finansowania gospodarce, a także utrzymanie możliwie dużego napływu kapitału zagranicznego.
 • 19.05.2009NBP: Polskie podmioty muszą w tym roku spłacić prawie 64 mld euro
  Polskie zadłużenie zagraniczne przypadające do spłaty w 2009 r. wynosi 63,9 mld euro – podał Narodowy Bank Polski. Z tej kwoty 46,1 mld euro to zadłużenie o terminie pierwotnym do 1 roku włącznie, natomiast 17,8 mld euro to część długoterminowego zadłużenia zagranicznego z terminem wymagalności do 1 roku, tj. do uregulowania w 2009 r. Ponad połowę zadłużenia przypadającego do spłaty w 2009 r. stanowią zobowiązania między firmami matkami a ich córkami działającymi w Polsce.
 • 18.05.200915,3 mld deficytu do końca kwietnia
  Deficyt budżetu państwa po czterech miesiącach bieżącego roku sięgnął 15 mld 335 mln zł – podało Ministerstwo Finansów. To 84,3 proc. kwoty deficytu zaplanowanej na cały rok. Tymczasem dochody budżetu ogółem nie przekraczają 30 proc. planu.
 • 11.05.2009Zyski banków w 2008 - blisko 15 mld zł
  Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, zysk netto 70 banków komercyjnych i niespełna 580 banków spółdzielczych wyniósł w ubiegłym roku 14,7 mld zł. Banki zarabiały głównie na kredytach, których łączna wartość sięgnęła 611 mld zł, podczas gdy depozyty nie przekroczyły kwoty 550 mld.
 • 30.04.2009Lewiatan: Poprawa sytuacji gospodarczej w III kwartale
  Jak informuje PKPP Lewiatan, Indeks Biznesu spadł w kwietniu o cztery punkty (do 36 pkt.) w ujęciu kwartalnym, natomiast indeks roczny zmalał o dwa punkty (do 38 pkt.). Konfederacja zwraca uwagę, że indeks roczny jest powyżej kwartalnego, co – jej zdaniem – sugeruje, że dno spowolnienia gospodarczego przypadnie na drugi kwartał tego roku, a poprawa nastąpi najwcześniej w trzecim kwartale.
 • 21.04.2009Maleje deficyt handlowy UE
  Według pierwszych szacunków, w lutym 2009 r. bilans handlu zagranicznego UE27 wyniósł -10,6 mld euro, w porównaniu z -13,3 mld rok wcześniej – podał Eurostat. W styczniu 2009 saldo ukształtowało się na poziomie -27,2 mld euro w porównaniu do -30,3 mld w styczniu 2008. W lutym 2009 – w ujęciu miesięcznym – eksport wzrósł o 8 proc., a import spadł o 1,9 proc.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] ... [ 16 ] następna strona »