Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zagranicznego

 • 30.07.2008Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
  Reforma przepisów dotyczących międzynarodowego postępowania cywilnego oraz doprecyzowanie rozwiązań, które uzupełniają przepisy prawa europejskiego w tej dziedzinie, to główne założenia przygotowanej przez rząd nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Wśród wprowadzonych zmian jest m.in. regulacja dotycząca spraw z zakresu prawa pracy i nieruchomości.
 • 24.07.2008Abolicja dla zarabiających za granicą
  W dniu 10 lipca 2008 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli popularnie zwaną ustawą abolicyjną. Po przyjęciu ustawy przez Senat i podpisaniu jej przez Prezydenta wejdą w życie przepisy mające na celu wyrównanie obciążeń podatkowych Polaków spowodowanych różnicami pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania stosowanych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawarła Polska.
 • 16.07.2008Łatwiejsza konfiskata orzeczona przez sąd innego kraju UE
  Przepisy umożliwiające wykonywanie nakazów konfiskaty (przepadku) bezpośrednio na podstawie orzeczeń właściwych sądów innych państw Unii znalazły się w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
 • 16.07.2008Prawie 3,5 mld zł deficytu po I półroczu
  Ministerstwo Finansów szacuje, że na koniec czerwca bieżącego roku deficyt budżetu państwa wyniósł blisko 3,5 mld zł. Na stosunkowo niski poziom deficytu miał wpływ fakt, że realizacja budżetowych dochodów była w pierwszych sześciu miesiącach o 3 pkt. proc. szybsza niż realizacja wydatków.
 • 17.06.2008Budżet państwa: Pojawił się deficyt
  Po raz pierwszy w roku 2008 wydatki budżetu państwa przewyższyły dochody. Ministerstwo Finansów podało, że na koniec maja w państwowej kasie odnotowano deficyt w wysokości 1,85 mld zł.
 • 13.06.2008Przekazanie realizacji zadań ze środków pomocowych innemu podmiotowi przez beneficjenta pomocy a zwolnienie od CIT
  Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione od podatku dochodowego są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy. Jak więc wynika z treści przepisu, prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługuje jedynie podmiotom, którym bezpośrednio służy przekazana pomoc. Jeżeli natomiast bezpośredni beneficjent zleci wykonanie zadania, na które przeznaczone są bezzwrotne środki, innemu wykonawcy, w tym również osobie fizycznej, to dochody osoby prawnej czy fizycznej wykonującej zlecenie nie będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w wymienionym wyżej przepisie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 12.06.2008WDT - kiedy nie ma potwierdzenia, że towar dotarł do nabywcy
  Jak powinien postąpić podatnik, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej towaru na rzecz podatnika VAT z państwa członkowskiego WE, ale nie otrzymał potwierdzenia, że towar dotarł do nabywcy?
 • 04.06.2008Wyniki finansowe banków w I kwartale
  Banki działające w Polsce osiągnęły w okresie od stycznia do marca 2008 r. około 4 mld zł zysku – poinformował GUS. W I kwartale działalność prowadziły 64 banki komercyjne (w tym 54 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie należące do zagranicznych akcjonariuszy) oraz 579 banków spółdzielczych.
 • 02.06.2008Spadek wartości rezerw w przeliczeniu na złote niegroźny
  Według Narodowego Banku Polskiego zmniejszenie się rezerw walutowych w przeliczeniu na złote nie będzie miało negatywnych skutków dla stabilności polskiej waluty. O „gigantycznej stracie” banku centralnego za ubiegły rok, spowodowanej umocnieniem się złotego, pisał „Dziennik”.
 • 30.05.2008Wzrost PKB w I kwartale: 6,1 proc.
  Główny Urząd Statystyczny poinformował o wstępnym szacunku wzrostu produktu krajowego brutto w I kwartale bieżącego roku. W ujęciu rocznym wyniósł on 6,1 proc., a w porównaniu z poprzednim kwartałem 1,4 proc.
 • 29.05.2008Przedterminowy wykup polskiego długu wobec Francji
  347 mln euro zadłużenia wobec Francji spłaci do końca września 2008 r. polski Skarb Państwa. W środę, podczas szczytu polsko-francuskiego, minister finansów Jacek Rostowski i sekretarz stanu ds. europejskich w rządzie Republiki Francuskiej Jean-Pierre Jouyet podpisali umowę w tej sprawie.
 • 28.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych
  Podmiot, któremu przysługuje zwrot akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 254 ze zm.), nie musi przedstawić faktury dostawy, jeżeli przedstawił inne dokumenty, potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, z wymienionych w ust. 2 tego artykułu i par. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. nr 74, poz. 673).
 • 16.05.20080,6 mld zł nadwyżki
  Po czterech miesiącach 2008 roku w budżecie państwa utrzymuje się nadwyżka. Na koniec kwietnia wyniosła ona 600 mln zł. Plan dochodów i wydatków państwa przewiduje na cały rok deficyt w wysokości ponad 27 mld zł.
 • 15.05.2008Składki podstawowe w ramach PPE jako KUP
  Pytanie podatnika: Czy wydatki Spółki z tytułu opłacania składek z tytułu zakładowej umowy emerytalnej na podstawie przepisów o pracowniczym programie emerytalnym w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 • 15.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Rozróżnianie pracowniczych programów emerytalnych jest nieuzasadnione
  Art. 15 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest doprecyzowaniem zasady ogólnej wynikającej z art. 15 ust. 1 tej ustawy lecz stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z opłacaniem składek podstawowych na pracowniczy program emerytalny prowadzony w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 • 12.05.2008Różnice kursowe
  Pytanie podatnika: Czy do wystąpienia różnic kursowych potrzebne są dwie przesłanki – faktura wystawiona w walucie obcej i zapłata w walucie obcej? Czy naliczanie różnic kursowych od przychodów należnych jest prawidłowe? Czy otrzymany przychód w innej walucie niż Euro na konto Euro jest prawidłowo rozliczony? Czy naliczanie różnic kursowych poniesionych kosztów, także tych, które są dokonywane w innej walucie niż Euro z konta Euro jest prawidłowe? Czy otrzymany rachunek w walucie obcej na zakup usług należy przetłumaczyć na język polski?
 • 12.05.2008MF spłaciło 0,9 mld zł
  Resort finansów wydał komunikat w sprawie operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa. Wynika z niego, że w kwietniu zwrócił zagranicznym wierzycielom blisko 900 mln zł.
 • 08.05.2008Polsko-Hiszpańskie Forum Przedsiębiorczości
  W środę 7 maja rozpoczęło się Polsko-Hiszpańskie Forum Przedsiębiorczości zorganizowane przez hiszpańskie Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu we współpracy z Hiszpańskim Instytutem Handlu Zagranicznego oraz Biurem Radcy Handlowego Ambasady Hiszpanii w Polsce.
 • 05.05.2008Opodatkowanie podnajmu lokalu mieszkalnego
  Pytanie podatnika: Czy do wynajmu mieszkania można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług pomimo faktu, iż Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości a jedynie podmiotem podnajmującym lokal?
 • 30.04.2008Miejsce świadczenia usługi targowej
  Interpelacja nr 1094 do ministra finansów w sprawie zaliczenia usług targowych do usług reklamy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług
 • 24.04.2008Spotkanie przedstawicieli służb celnych
  Uruchomienie na przejściach granicznych „zielonych pasów” dla samochodów osobowych przewożących towary, które nie podlegają ocleniu, wymiana informacji o ważeniu samochodów ciężarowych, uruchomienie dodatkowego punktu odpraw towarów podlegających kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej – to ustalenia, jakie zapadły podczas spotkania przedstawicieli polskich i ukraińskich służb celnych.
 • 18.04.20084,2 mld zł na spłatę zadłużenia
  Resort finansów poinformował o przeprowadzonych w marcu operacjach związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa.
 • 17.04.2008Inwestycje zagraniczne w 2007 r.
  12 mld 834 mln euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) napłynęło w 2007 roku do Polski - wynika z wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego (NBP). To prawie miliard więcej niż w roku poprzednim.
 • 15.04.2008Budżet po I kwartale: 3,1 mld zł nadwyżki
  Na koniec marca dochody budżetu państwa o 3,1 mld zł przewyższyły wydatki – poinformowało Ministerstwo Finansów.
 • 14.04.2008Banki zarobiły prawie 14 mld zł
  W 2007 roku polskie banki wypracowały zysk w wysokości 13,7 mld zł, co oznacza wzrost o blisko jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2006. W podobnym tempie rosły przychody banków z działalności operacyjnej.
 • 07.04.2008KPP: Polsce grozi recesja
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich krajowej gospodarce grozi recesja. Według przedsiębiorców Polska nie jest w wystarczającym stopniu przygotowana na spowolnienie gospodarcze. KPP obawia się zwłaszcza o kondycję polskich eksporterów w związku ze znacznym wzmocnieniem kursu złotego wobec euro.
 • 04.04.200846 mld zainwestowane w SSE
  Wzrost nakładów inwestycyjnych do poziomu blisko 46 mld zł, ponad 140 tys. nowych miejsc pracy – to efekty działalności specjalnych stref ekonomicznych w roku 2007. Wyniki SSE podsumowano podczas spotkania wicepremiera Waldemara Pawlaka z zarządami stref.
 • 31.03.20081000 pytań o podatki – Metoda odliczenia proporcjonalnego
  W jaki sposób powinienem obliczyć podatek do zapłaty, jeżeli w przypadku kraju, w którym zarabiałem, znajduje zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego?
 • 27.03.2008MF planuje emisję obligacji we frankach
  Resort finansów ogłosił, że wybrał banki, które przeprowadzą emisję obligacji Skarbu Państwa nominowanych we frankach szwajcarskich. Będzie to szósta emisja obligacji w tej walucie. Dotychczas polski rząd pożyczył w ten sposób 3,8 mld franków, czyli około 8,5 mld zł.
 • 25.03.2008Koniunktura bez zmian
  W marcu ogólny klimat koniunktury jest oceniany podobnie jak w lutym (plus 22). Poprawę koniunktury sygnalizuje w obu miesiącach 31 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie – 9 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.
 • 18.03.2008Prawie 0,9 mld zł na obsługę długu
  Ministerstwo Finansów ogłosiło komunikat w sprawie operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa. Wynika z niego, że tylko w lutym budżet wydał na obsługę zadłużenia zewnętrznego blisko 0,9 mld zł.
 • 18.03.2008Wykonanie budżetu: 21 mln nadwyżki
  Do 21,2 mln zł – z ponad 4,4 mld zł w styczniu – stopniała w lutym nadwyżka budżetu państwa. W drugim miesiącu bieżącego roku znacznie wzrosły wydatki, niemal zrównując się z budżetowymi dochodami.
 • 17.03.2008Interpretacja Ministra Finansów w sprawie pracowniczych programów emerytalnych
  W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), przekazuję wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych składki podstawowej płaconej przez pracodawców w związku z realizacją pracowniczych programów emerytalnych.
 • 13.03.2008Obroty handlu zagranicznego: 4,15 mld zł deficytu  w styczniu
  Import przewyższył w styczniu eksport o 4,15 mld zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Deficyt jest przede wszystkim efektem nierównowagi w wymianie handlowej z Chinami i Koreą Południową.
 • 28.02.2008Opłata za wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
  Pytanie: Z jakim kosztem powinienem się liczyć, występując o zezwolenie na zatrudnienie zagranicznego pracownika?
 • 27.02.2008Zatrudnianie obywateli państw sąsiadujących z Polską
  Od dnia 01 lutego 2008 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, obywatele państw graniczących z Rzeczpospolitą Polską i wykonujących pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy mogą pracować na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem, że otrzymają oświadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy od pracodawcy, które należy zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.
 • 21.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Przywracanie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zwrot VAT
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2007 r., sygn. akt. III SA/Wa 874/07
 • 18.02.2008MF spłaciło w styczniu blisko 1,1 mld zł
  Ministerstwo Finansów wydało komunikat w sprawie operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa. Z informacji wynika, że w styczniu na spłatę zadłużenia za granicą – łącznie: kapitału i odsetek – przeznaczono prawie 1,1 mld zł.
 • 15.02.20084,4 mld zł nadwyżki na koniec stycznia
  Po pierwszym miesiącu bieżącego roku w budżecie państwa odnotowano nadwyżkę w wysokości ponad 4,4 mld zł – poinformowało Ministerstwo Finansów. Podczas gdy dochody udało się zrealizować na poziomie 8 proc. zakładanej kwoty, wydatki nie przekroczyły 6 proc. planu.
 • 14.02.2008KPP: Oczekiwane zmiany służące przedsiębiorcom
  Konfederacja Pracodawców Polskich wyraziła rozczarowanie tempem wprowadzania zmian stymulujących przedsiębiorczość i liberalizujących gospodarkę, a zapowiadanych przez rząd premiera Donalda Tuska. - Niekorzystne otoczenie prawne biznesu w Polsce wciąż spowalnia rozwój gospodarczy oraz utrudnia napływ kapitału zagranicznego – twierdzą pracodawcy.
 • 05.02.2008Indeks Biznesu wskazuje na spowolnienie gospodarcze
  I ndeks Biznesu PKPP Lewiatan w notowaniu kwartalnym stracił w styczniu 9 punktów. Wynika z tego, że wysoka dynamika wzrostu osiągnięta w ubiegłym roku nie zostanie w najbliższym czasie utrzymana. Dodatkowo napięcia na zagranicznych rynkach finansowych podnoszą ryzyko inwestycyjne i grożą spadkiem popytu zagranicznego – ocenia Konfederacja.
 • 05.02.2008Zmiana opodatkowania austriackich dochodów
  W poniedziałek został podpisany protokół o zmianie umowy między Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej 4 lata temu w Wiedniu.
 • 21.01.2008UE: 16,8 mld euro deficytu w handlu zagranicznym
  Z pierwszych szacunkowych danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że na koniec listopada 2007 r. deficyt w obrotach handlowych Unii Europejskiej z zagranicą wyniósł 16,8 mld euro. Tym samym wzrósł o ponad 35,5 proc. w porównaniu z XI 2006 i o 17,5 proc. w stosunku do X 2007 r.
 • 17.01.2008109 mln euro na obsługę długu
  Prawie 109 mln euro wydał rząd w grudniu 2007 r. na operacje związane z obsługą długu zagranicznego – wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów.
 • 16.01.2008Deficyt 2007 o połowę niższy?
  Z szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa, które opublikowało Ministerstwo Finansów, wynika, że deficyt na koniec grudnia osiągnął 56,4 proc. planowanej na cały rok kwoty 30 mld zł.
 • 15.01.2008Ponad 56 mld zł deficytu w handlu zagranicznym
  Na koniec listopada 2007 r. Polska w obrotach handlowych z zagranicą odnotowała deficyt w wysokości 56,2 mld zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny.
 • 14.01.2008Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym
  Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Wprawdzie formularz ma tylko jedna stronę, jednak niejasności dotyczące tego jak ustalić kwoty, które należy w nim wykazać oraz bardzo skromne oficjalne informacje Ministerstwa Finansów sprawiają, że formularz ten może sprawić sporo kłopotów podatnikom. W niniejszym artykule postaram się je rozwiać.
 • 18.12.2007Dług zagraniczny: Rząd spłacił blisko 0,5 mld zł
  Ministerstwo Finansów opublikowało informację na temat dokonanych w listopadzie br. operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa.
 • 14.12.20076 mld zł deficytu po 11 miesiącach
  Deficyt budżetu państwa wyniósł na koniec listopada 20 proc. sumy zaplanowanej na cały rok. Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane na temat stanu budżetu po 11 miesiącach.
 • 14.12.2007Miejsce świadczenia usług przez pośrednika bez pełnomocnictwa
  Usługi pośrednictwa wykonywane w imieniu i na rzecz zagranicznego dostawcy opodatkowane są w miejscu dokonania dostawy. Jest tak także wówczas, gdy pośrednik nie posiada pełnomocnictwa do wykonywania tych czynności — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] następna strona »