Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dzieło

 • 10.06.2013Definicja pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych
  Interpelacja nr 16771 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przez ZUS rozszerzającej definicji pracownika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz informacji, jakiej może żądać pracodawca od pracownika w związku z przeprowadzoną przez ZUS kontrolą w przedsiębiorstwie Uzdrowisko Busko-Zdrój SA w Busku-Zdroju
  • 05.06.2013Oskładkowanie umów cywilnoprawnych? Wzrośnie bezrobocie i szara strefa
   Sektor małych i średnich firm (MSP) bardzo niechętnie podchodzi do pomysłu oskładkowania umów cywilnoprawnych. Jeżeli dojdzie do „ozusowania” takich umów, spora część przedsiębiorców zmniejszy zatrudnienie albo będzie zatrudniać „na czarno” – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
   • 29.05.2013Składki ZUS: Wykonywanie zlecenia na rzecz własnego pracodawcy
    W świetle art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma znaczenia zakres wykonywanych przez pracowników umów o pracę zawartych z własnym pracodawcą i umów cywilnoprawnych zawartych z innym podmiotem świadczącym usługi na rzecz ich pracodawcy. Istotne znaczenie ma natomiast fakt, że podmiot, który ma podpisane umowy cywilnoprawne z pracownikami świadczy usługi na rzecz ich pracodawcy. Wnioskodawca wyraźnie stwierdził, że inny podmiot mający umowy z jego pracownikami obciąża go kosztem pracy tych pracowników, którzy świadczą pracę na jego rzecz, choć formalnie zatrudnia je inny podmiot - wyjaśnił ZUS.
    • 23.05.2013PIP chce odebrać nieuczciwym pracodawcom prawo do ulg
     W co drugiej polskiej firmie dochodzi do nieprawidłowości – wynika z podsumowania kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2010-2012. Głównymi problemami pozostają: zatrudnianie „na czarno”, zaległości w wypłatach oraz nieprzestrzeganie czasu pracy. Inspekcja proponuje zaostrzenie przepisów, w tym m.in. odebranie nieuczciwym pracodawcom prawa do ulg podatkowych.
     • 22.05.2013Firmy rezygnują z umów na czas określony
      Firmy w Polsce coraz rzadziej zatrudniają na podstawie umów o pracę na czas określony – wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do 2010 r. liczba umów na czas nieokreślony jest obecnie wyższa o 272 tys.
      • 16.05.2013Autorskie koszty uzyskania przychodów podczas urlopu twórcy
       Pytanie podatnika: Jakie są możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, kiedy pracownik przebywa na płatnym urlopie naukowym i podczas tego urlopu następuje przejęcie przez pracodawcę utworu i wypłata wynagrodzenia?
       • 14.05.2013VAT: Udostępnianie współpracownikom telefonów i samochodów
        Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności spółka zawiera umowy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą - współpracownikami. Są to umowy o świadczenie usług w zakresie m.in.: informatyki, outsourcingu, rekrutacji, zarządzania, sprzedaży usług (spółka nie zawiera umów o pracę, umów zlecenia, ani umów o dzieło). Czy udostępnianie współpracownikom telefonów komórkowych i opłacanie faktur za telefony oraz udostępnianie samochodów osobowych na warunkach opisanych w przedstawionej sytuacji, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
        • 07.05.2013Obowiązki płatnika a 50% koszty uzyskania przychodów dla twórców
         Pytanie podatnika: Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych postępuje prawidłowo, że do wyliczenia prawidłowej zaliczki na podatek dochodowy za pracowników wykonujących prace twórcze (w stosunku do których stosuje 50% koszty uzyskania przychodów), po przekroczeniu limitu kosztów 42.764,00 zł, stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości „0”, nie zależnie czy pracownik złoży lub nie oświadczenie dotyczące rezygnacji z ich stosowania?
         • 06.05.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
          Pytanie podatnika:  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
          • 26.04.2013PIT 2012: Podwyższanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów
           Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów są wykazywane w informacji PIT-11 przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy, sporządzając zeznanie roczne, na ogół przepisują te kwoty wprost do odpowiedniego formularza. Zwykle pamiętają jedynie o tym, że niekiedy koszty wykazane w informacjach PIT-11 należy ograniczyć. Przeanalizujmy jednak kwestę kosztów uzyskania przychodów pod kątem ewentualnej możliwości wykazania ich w kwotach wyższych niż wynikające z PIT-11.
           • 23.04.2013Kryzys zadłużeniowy w UE. Dług rośnie, deficyty maleją
            Deficyt sektora finansów spadł w Unii Europejskiej z 4,4 proc. w 2011 r. do 4 proc. w 2012 r. – poinformował Eurostat. Tempo zmniejszania deficytów było mniejsze niż w poprzednich latach. Efektem jest wzrost zadłużenia publicznego z 82,5 do 85,3 proc. PKB. Poważne problemy z zadłużeniem ma również Polska.
            • 17.04.2013PIT 2012: Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka
             Sposób rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodów osiągniętych przez małoletnie dziecko – zarówno własne, jak i przysposobione – jest uzależniony od rodzaju źródła przychodów, z którego one pochodzą. Jedne dochody dolicza się do dochodów rodziców (z pewnymi zastrzeżeniami), inne zaś wykazuje się w zeznaniu rocznym składanym na imię i nazwisko dziecka.
             • 10.04.2013Budżet państwa opłaci składki ZUS za osoby wychowujące dzieci
              Interpelacja nr 13789 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa bez względu na formę i fakt zatrudnienia
              • 09.04.2013Zeznanie roczne – jak postąpić w przypadku braku PIT-11?
               Podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochód, ewentualnie ponieśli stratę, są obowiązani w terminie do 30 kwietnia następnego roku złożyć zeznanie podatkowe. Powinność taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT).
               • 04.04.201350% koszty uzyskania przychodów od premii pracownika
                Z uzasadnienia: Spółka jako płatnik może w odniesieniu do wypłacanych premii pracownikom (twórcom) utworów obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości 50%.
                • 03.04.2013PIT 2012: Dochody małoletnich
                 Pytanie: Jakie dochody dzieci dolicza się do zeznania podatkowego rodziców? W jaki sposób należy je ująć w zeznaniu?
                 • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r.
                  Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363), zwane dalej rozporządzeniem. Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 2008.
                  • 22.03.2013Udzielanie licencji na program komputerowy a opodatkowanie VAT
                   Pytanie podatnika: Czy opisana usługa udzielenia przez Wnioskodawcę licencji na program komputerowy korzysta z 8% stawki podatku VAT na podstawie załącznika nr 3 poz. 81 do ustawy o podatku od towarów i usług?
                   • 21.03.2013Związki zawodowe chcą radykalnych zmian w prawie pracy
                    Likwidacja tzw. umów śmieciowych, ograniczenie elastycznego czasu pracy, obniżenie wieku emerytalnego oraz podniesienie płacy minimalnej – to główne postulaty „Solidarności”, zgłaszane szczególnie często w ostatnich dniach. Do propozycji związkowców krytycznie odnoszą się środowiska pracodawców.
                    • 20.03.2013Podatkowe skutki finansowania zleceniobiorcy badań z zakresu medycyny pracy
                     Umowa zlecenia jest regulowana przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Niekiedy jednak mogą mieć do niej zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.). I tak, na podstawie art. 304 § 1 K.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (...) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
                     • 11.03.2013Podatek dochodowy od drobnych zleceń
                      Pytanie podatnika: W jaki sposób należy opodatkować uzyskane należności z tytułu zawartych umów zlecenia w przypadku gdy wynagrodzenie wynikające z umowy zawartej na czas nieokreślony ustalono w wysokości 100 zł miesięcznie, ale które może ulec zwiększeniu do wysokości przekraczającej miesięcznie kwotę 200 zł?
                      • 08.03.2013Działalność gospodarcza a stosunek pracy
                       Cechami charakterystycznymi dla stosunku pracy są: zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem i zobowiązanie go do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem – wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
                       • 05.03.2013Niewystawienie faktury a odpowiedzialność karna
                        Reguła ogólna jest prosta i kategoryczna: „kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia (...), podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Tak brzmi art. 62 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (ustawa z 10 września 1999 r. - tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 186; dalej: K.k.s). W niniejszym artykule zajmujemy się zasadami odpowiedzialności za ten czyn.
                        • 05.03.2013Koszty przejazdów i noclegów podwykonawców jako koszt podatkowy
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca przy realizacji usług korzysta m.in. z pracy osób zatrudnionych na umowę o dzieło (wykonawców) oraz firm podwykonawców. Umowy z podwykonawcami zawierają klauzulę, że koszty związane z dojazdem podwykonawców do miejsca wykonywania zleconych przez Wnioskodawcę czynności opłacane będą przez Wnioskodawcę i nie będą refakturowane na podwykonawców. Również w umowach o dzieło zawarty jest zapis mówiący, że koszty przejazdów oraz noclegów finansowane będą przez Wnioskodawcę i nie będą obciążać wykonawców. Czy koszty związane z przejazdami podwykonawców oraz przejazdami oraz noclegami wykonawców (umowy o dzieło) stanowią koszty uzyskania przychodów?
                         • 01.03.2013Egzekucje komornicze przy umowach cywilnoprawnych
                          Interpelacja nr 12767 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w przepisach dotyczących zajęcia komorniczego w przypadku umów zlecenia oraz umów o dzieło
                          • 28.02.2013Opodatkowanie świadczeń - kontrowersje wokół wyroku NSA
                           W grudniu Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przychodem osoby zatrudnionej na kontrakcie menedżerskim są wszystkie świadczenia otrzymane w celu wykonania usługi. – Orzeczenie opiera się na nietrafionym rozumowaniu i może prowadzić do absurdalnych interpretacji – ocenia Rada Podatkowa PKPP Lewiatan.
                           • 27.02.2013Obowiązek przekazania informacji IFT-1R
                            IFT-1R to roczna informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez nierezydentów, czyli osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.
                            • 26.02.2013Kontrola legalności zatrudnienia – najważniejsze zasady
                             Kontrolę legalności zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy rozpoczynają zazwyczaj od ustalenia liczby, tożsamości i charakteru pobytu osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie kontrolowanej firmy.
                             • 26.02.2013Skutki podatkowe sprzedaży zdjęć w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii
                              Pytanie podatnika: Czy konieczne jest zakładanie pozarolniczej działalności gospodarczej? W jaki sposób należy zakwalifikować przychody ze sprzedaży zdjęć w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii? Jak je opodatkować?
                              • 22.02.2013Skutki podatkowe sprzedaży praw do fotografii za pośrednictwem portali internetowych
                               Pytanie podatnika: W jaki sposób należy zakwalifikować przychody uzyskane ze sprzedaży fotografii? Jak je opodatkować?
                               • 12.02.2013Zeznanie roczne cudzoziemców – dochody z umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło
                                Niektóre obowiązki wynikające z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. składanie zeznań rocznych – dotyczą także cudzoziemców. Sposób rozliczenia osiąganych przez nich dochodów (przychodów) zależy przede wszystkim od tego, czy mają oni status polskiego rezydenta podatkowego, a także od rodzaju źródła tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich położenia.
                                • 12.02.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy przychody z Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                 • 06.02.2013Skan rachunku do umowy zlecenia jako dokument poniesienia kosztu
                                  Pytanie podatnika: Czy posiadanie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jedynie wydruku skanu rachunku wystawionego w związku z wykonaniem umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez osobę fizyczną, nie wykonującą jej w ramach działalności gospodarczej, nie będącej również podatnikiem podatku od towarów i usług, stanowi samoistny powód nieuznania wydatku za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                  • 31.01.2013Składki ZUS: Działalność gospodarcza a umowa o pracę lub umowa zlecenia
                                   Pytanie: Pracuję na pełnym etacie jako grafik. Dodatkowo, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej sprzętu komputerowego. Czasami wykonuję również zlecenia dla znajomych - umowy dotyczą wykonywania zdjęć na różnych imprezach rodzinnych. Czy od tych wszystkich umów powinny być odprowadzane składki ZUS?
                                   • 31.01.2013PIT 2012: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                                    Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne (zobacz: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne), ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
                                    • 30.01.2013PIT 2012: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
                                     Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy.
                                     • 30.01.2013Działalność gospodarcza i umowa zlecenia a źródło przychodu w PIT
                                      Pytanie podatnika: Czy zawierając umowę zlecenia i umowę o dzieło poza prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca może ją zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?
                                      • 29.01.2013PIT: Rozliczenie straty podatkowej
                                       Strata ze źródła przychodów (tzw. strata podatkowa) występuje wówczas, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów z tego źródła. Mimo że zarówno strata, jak i dochód to różnica między przychodami z danego źródła przychodu a kosztami jego uzyskania, to wyraźnie widać, że do straty podatkowej mają zastosowanie inne zasady niż do dochodów.
                                       • 24.01.2013Składki ZUS: Umowa o pracę i umowa zlecenia
                                        Pytanie: Pracuję na pełny etat jako fotograf. Dodatkowo po godzinach, na podstawie umowy zlecenia zawartej z moim pracodawcą, pracuję przy projektowaniu stron www. Ostatnio podpisałem także inną umowę zlecenia - będę pracował przy obróbce zdjęć w firmie mojego znajomego. Czy ww. umowy zlecenia podlegają składkom ZUS?
                                        • 18.01.2013Obowiązek sporządzenia PIT-4R
                                         Początek roku to czas, w którym przedsiębiorcy muszą pamiętać o dopełnieniu wielu obowiązków wobec różnych instytucji. Jednym z nich może być konieczność sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT-4R. Jest to deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
                                         • 16.01.2013Płatnik podatku: Obowiązki i odpowiedzialność w świetle przepisów Ordynacji podatkowej
                                          Zgodnie z art. 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
                                          • 16.01.2013Prawa pracownicze – rząd przygotował nowelizację
                                           Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustaw o związkach zawodowych i organizacjach pracodawców. Wśród najważniejszych planowanych zmian znajduje się kwestia uregulowania praw pracowniczych, przysługujących osobom pracującym na podstawie umowy o pracę nakładczą.
                                           • 14.01.2013Podatki 2013: Wybór formy opodatkowania PIT
                                            Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychody z najmu do 21 stycznia (20 to dzień wolny od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2013 roku. O tym, czy podatnik będzie miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też jest takiego prawa pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierza prowadzić. Jeżeli jest uprawniony do skorzystania z płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, będzie musiał zdecydować, czy chce z tego prawa skorzystać. Jeśli jednak uważa, że aby uzyskać przychody ze swojej działalności, będzie musiał ponosić duże wydatki – w tej sytuacji korzystniejsze może być płacenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Dodajmy, że podatnik ma również prawo, o ile spełnia warunki określone w ustawie, do płacenia 19% podatku od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. podatek liniowy).
                                            • 10.01.2013Rozliczenie roczne: Ulga prorodzinna a dochody dziecka
                                             Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając zasady preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci pełnoletnie, uczące się, określił łączną wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej oraz dochodów ze zbycia papierów wartościowych, której osiągnięcie przez dziecko nie powoduje utraty prawa do preferencyjnego rozliczenia przez osobę samotnie je wychowującą. O ile dochód opodatkowany na zasadach określonych w art. 30b będzie odpowiadać dochodowi zdefiniowanemu w art. 9 ust 2 ustawy, to dla ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 konieczne jest wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 ustawy.
                                             • 04.01.2013Koszty uzyskania przychodów twórców zatrudnionych na umowę o pracę
                                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50 % stawki kosztów dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieło oraz dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę?
                                              • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                               Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                                               • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                                Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                                • 21.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013 – zmiany w pytaniach i odpowiedziach
                                                 Projekt (z dnia 8 listopada 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
                                                 • 20.12.2012Umowa o roboty budowlane – podstawowe zasady
                                                  Umowa o roboty budowlane to umowa cywilnoprawna uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 647–658). Jednym z jej podstawowych elementów przedmiotowo istotnych jest wzajemne zobowiązanie stron umowy, w ramach którego wykonawca zobowiązuje się do wykonania umówionego obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a z drugiej strony inwestor zobowiązuje się do:
                                                  • 19.12.2012Zatrudnienie w innej firmie przy karcie podatkowej
                                                   Pytanie podatnika: Czy w przypadku podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub kontrakt menadżerski w firmie brata Wnioskodawcy zajmującej się wykonywaniem usług będących również przedmiotem działalności Zainteresowanego, nie utraci on prawa do opodatkowania swoich przychodów na zasadzie karty podatkowej?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 17 ] następna strona »