Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dzieło

 • 31.01.2013PIT 2012: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
  Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne (zobacz: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne), ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
  • 30.01.2013PIT 2012: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
   Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy.
   • 30.01.2013Działalność gospodarcza i umowa zlecenia a źródło przychodu w PIT
    Pytanie podatnika: Czy zawierając umowę zlecenia i umowę o dzieło poza prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca może ją zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?
    • 29.01.2013PIT: Rozliczenie straty podatkowej
     Strata ze źródła przychodów (tzw. strata podatkowa) występuje wówczas, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów z tego źródła. Mimo że zarówno strata, jak i dochód to różnica między przychodami z danego źródła przychodu a kosztami jego uzyskania, to wyraźnie widać, że do straty podatkowej mają zastosowanie inne zasady niż do dochodów.
     • 24.01.2013Składki ZUS: Umowa o pracę i umowa zlecenia
      Pytanie: Pracuję na pełny etat jako fotograf. Dodatkowo po godzinach, na podstawie umowy zlecenia zawartej z moim pracodawcą, pracuję przy projektowaniu stron www. Ostatnio podpisałem także inną umowę zlecenia - będę pracował przy obróbce zdjęć w firmie mojego znajomego. Czy ww. umowy zlecenia podlegają składkom ZUS?
      • 18.01.2013Obowiązek sporządzenia PIT-4R
       Początek roku to czas, w którym przedsiębiorcy muszą pamiętać o dopełnieniu wielu obowiązków wobec różnych instytucji. Jednym z nich może być konieczność sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT-4R. Jest to deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
       • 16.01.2013Płatnik podatku: Obowiązki i odpowiedzialność w świetle przepisów Ordynacji podatkowej
        Zgodnie z art. 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
        • 16.01.2013Prawa pracownicze – rząd przygotował nowelizację
         Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustaw o związkach zawodowych i organizacjach pracodawców. Wśród najważniejszych planowanych zmian znajduje się kwestia uregulowania praw pracowniczych, przysługujących osobom pracującym na podstawie umowy o pracę nakładczą.
         • 14.01.2013Podatki 2013: Wybór formy opodatkowania PIT
          Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychody z najmu do 21 stycznia (20 to dzień wolny od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2013 roku. O tym, czy podatnik będzie miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też jest takiego prawa pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierza prowadzić. Jeżeli jest uprawniony do skorzystania z płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, będzie musiał zdecydować, czy chce z tego prawa skorzystać. Jeśli jednak uważa, że aby uzyskać przychody ze swojej działalności, będzie musiał ponosić duże wydatki – w tej sytuacji korzystniejsze może być płacenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Dodajmy, że podatnik ma również prawo, o ile spełnia warunki określone w ustawie, do płacenia 19% podatku od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. podatek liniowy).
          • 10.01.2013Rozliczenie roczne: Ulga prorodzinna a dochody dziecka
           Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając zasady preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci pełnoletnie, uczące się, określił łączną wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej oraz dochodów ze zbycia papierów wartościowych, której osiągnięcie przez dziecko nie powoduje utraty prawa do preferencyjnego rozliczenia przez osobę samotnie je wychowującą. O ile dochód opodatkowany na zasadach określonych w art. 30b będzie odpowiadać dochodowi zdefiniowanemu w art. 9 ust 2 ustawy, to dla ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 konieczne jest wyliczenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 ustawy.
           • 04.01.2013Koszty uzyskania przychodów twórców zatrudnionych na umowę o pracę
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50 % stawki kosztów dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieło oraz dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę?
            • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
             Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
             • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
              Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
              • 21.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013 – zmiany w pytaniach i odpowiedziach
               Projekt (z dnia 8 listopada 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
               • 20.12.2012Umowa o roboty budowlane – podstawowe zasady
                Umowa o roboty budowlane to umowa cywilnoprawna uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 647–658). Jednym z jej podstawowych elementów przedmiotowo istotnych jest wzajemne zobowiązanie stron umowy, w ramach którego wykonawca zobowiązuje się do wykonania umówionego obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a z drugiej strony inwestor zobowiązuje się do:
                • 19.12.2012Zatrudnienie w innej firmie przy karcie podatkowej
                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub kontrakt menadżerski w firmie brata Wnioskodawcy zajmującej się wykonywaniem usług będących również przedmiotem działalności Zainteresowanego, nie utraci on prawa do opodatkowania swoich przychodów na zasadzie karty podatkowej?
                 • 18.12.2012Opodatkowanie współdziałania zagraża podatnikom
                  Opodatkowanie współdziałania stanowi poważne zagrożenie dla podatników – uważa Business Centre Club. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem NSA z 6 grudnia 2012 r., zatrudniany przez firmę menedżer musi zapłacić podatek dochodowy z tytułu np. pokrycia przez firmę kosztów biletu kolejowego czy udostępnienia samochodu służbowego.
                  • 12.12.2012Podatki 2013: Zmiany w PIT. Koszty uzyskania przychodów twórców
                   Koszty uzyskania przychodów stanowią drugi, obok przychodu, istotny element wpływający na podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku. Są one w nierozerwalny sposób powiązane z pojęciem przychodu i jego źródłem. Wskazuje na to art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), w którym w różny sposób – w zależności od rodzaju źródła przychodów – określone są koszty uzyskania przychodu.
                   • 11.12.2012Firmanctwo jako przestępstwo skarbowe
                    Firmanctwo jest przestępstwem skarbowym zarówno po stronie firmanta (prowadzącego działalność pod cudzą nazwą), jak i po stronie firmującego (użyczającego swojej nazwy).
                    • 10.12.2012Usługi firmy małżonka w kosztach podatkowych
                     Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług notarialnych. Moja żona również prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy na zlecenie innych podmiotów usługi związane z administracyjną obsługą biura. Zamierzam, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zlecić jej wykonywanie usług na rzecz mojej kancelarii. Czy będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności wydatki na administracyjną obsługę biura kancelarii, wynikające z rachunków wystawionych przez żonę jako przedsiębiorcę, czyli przez firmę żony?
                     • 07.12.2012PIT: Akcje promocyjno-reklamowe. Podatek od drobnych upominków
                      Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Spółkę drobnego upominku w związku z organizowaną akcją promocyjno - reklamową, w której warunkiem udziału jest zakup produktów lub usług, a jednorazowa wartość upominku nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym?
                      • 06.12.2012Plany PIP na 2013 rok – prawie 100 tys. kontroli
                       W 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić dokładnie 88 tys. kontroli. Różnego rodzaju działaniom prewencyjnym poddanych zostanie co najmniej 200 tys. przedsiębiorców, rolników, pracowników oraz uczniów i studentów. Na celowniku PIP znajdą się m.in. umowy o dzieło i zlecenia.
                       • 29.11.2012Wydłużenie urlopu macierzyńskiego – rząd przedstawia wyjaśnienia
                        Nowelizacja wprowadzająca możliwość wydłużenia urlopu macierzyńskiego wejdzie w życie 1 września 2013 r. – obiecuje kancelaria premiera, która udzieliła odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie szczegółów planowanych zmian. Koszty wydłużenia urlopu wyniosą maksymalnie 2,7 mld zł w skali roku.
                        • 28.11.2012Obowiązki płatnika: Drobne zlecenie na czas nieokreślony
                         Pytanie: Zawarłem umowę cywilnoprawną z osobą niebędącą moim pracownikiem. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, określono w niej należność z tytułu wykonania umowy na kwotę 50 zł miesięcznie. Od wypłacanej należności, co miesiąc, naliczam i odprowadzam zaliczkę na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidłowo obliczam zaliczkę na podatek dochodowy od ww. umowy?
                         • 27.11.2012PIT: Skutki udzielenia licencji na używanie oprogramowania
                          Pytania podatnika: W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć dochody uzyskane od podmiotu zagranicznego? Czy powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w każdym miesiącu, czy może rozliczyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym? W jaki sposób powinien rozliczyć koszty uzyskania przychodów?
                          • 26.11.2012Bez przemysłu gospodarka się nie rozwinie
                           Bez przemysłu nie będzie rozwoju gospodarczego – twierdzą związkowcy z NSZZ „Solidarność”. Polityka przemysłowa Polski była jednym z głównych tematów ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów tej organizacji.
                           • 22.11.2012VAT na projekt opracowania graficznego czasopisma specjalistycznego
                            Pytanie: Na zlecenie wydawcy będę wykonywał projekt opracowania graficznego specjalistycznego miesięcznika informacyjnego. Dodam, że jestem właścicielem praw autorskich i wraz ze sprzedażą ww. opracowania wydawcy nastąpi przeniesienie praw autorskich na wydawcę. Całość opracowania przekazywana będzie wydawcy na nośniku fizycznym (CD, DVD, pamięć usb). Za opracowanie graficzne i przygotowanie do druku otrzymam ustalone z wydawcą honorarium. Jaką stawkę w podatku VAT należy zastosować do tego rodzaju opracowań 8% czy 5%?
                            • 22.11.2012Warunki zastosowania kosztów autorskich u pracownika
                             Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o pracę rozróżniono wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część honoracyjną związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła, nie jest natomiast wystarczające rozróżnienie - wyodrębnienie czasu pracy przeznaczonego na pracę twórczą, bo z takiego rozróżnienia nie wynika, czy utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium, nie jest także dopuszczalne szacunkowe ustalanie ilości pracy "twórczej".
                             • 09.11.2012Łapownictwo w biznesie. Odpowiedzialność za łapówki
                              Już od prawie dziesięciu lat za wzięcie łapówki odpowiadać może nie tylko urzędnik, lecz także biznesmen.
                              • 02.11.2012Rząd wyda kolejne miliony na wynagrodzenia
                               Rząd wydaje kolejne miliony na opłacenie pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło. Jeszcze w tym roku na ten cel przeznaczonych zostanie dodatkowe 8,928 mln zł. Zgodę na przekroczenie limitu wynagrodzeń bezosobowych wydał szef resortu finansów.
                               • 31.10.2012Menadżer zasiadający w zarządzie jako podatnik VAT
                                Z uzasadnienia: Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi on kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa on jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on zatem w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje swojej działalności w swoim imieniu i na własny rachunek lecz w imieniu zarządzanej spółki. Zatem, osoby pełniące obowiązki członków zarządów spółek na podstawie kontraktów menedżerskich nie są podatnikami na gruncie VAT.
                                • 30.10.2012Umowy śmieciowe – „Solidarność” rozpoczyna kampanię
                                 „Solidarność” ruszyła z nową kampanią informacyjną dotyczącą umów śmieciowych. Jej symbolem jest Syzyf. – Dla nas nie ma żadnej różnicy czy pracownik pracuje na umowę śmieciową czy pracuje na czarno – mówi przewodniczący NSZZ „S”, Piotr Duda.
                                 • 12.10.2012Kolejne expose premiera Donalda Tuska
                                  W piątek przed południem premier Donald Tusk po raz trzeci, i drugi raz w tej kadencji przedstawiał plany swojego rządu. Najważniejsze zapowiedzi to duże inwestycje w drogi i kolej, które mają być sposobem na walkę z kryzysem. Dużo miejsca premier poświęcił też polityce prorodzinnej.
                                  • 12.10.2012Podwyższone koszty uzyskania przychodów twórców i artystów
                                   Pytanie podatnika: Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006-2011, przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
                                   • 10.10.2012Umowa o dzieło – podstawowe zasady
                                    Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną uregulowaną w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 627–646). Przedmiotem zobowiązań stron umowy jest wykonanie oznaczonego dzieła (po stronie zleceniobiorcy – przyjmującego zamówienie) oraz zapłata umówionego wynagrodzenia (po stronie zleceniodawcy – zamawiającego). Cechy charakterystyczne umowy to: odpłatność, wzajemność, konsensualność oraz zobowiązujący charakter.
                                    • 05.10.2012Składki ZUS osób zatrudnianych do pracy sezonowej
                                     Interpelacja nr 6376 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ponoszonych kosztów pracy przy zatrudnieniu sezonowym
                                     • 02.10.2012Wynagrodzenie prokurenta jako przychód z innych źródeł
                                      Osoby wykonujące obowiązki prokurentów najczęściej są jednocześnie pracownikami spółki zatrudnionymi na podstawie umów o pracę. Zwyczajowo z prokurentami nie zawiera się odrębnych umów, a powierzenie obowiązków prokurenta następuje w drodze uchwały.
                                      • 14.09.2012Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku jako przychód z praw autorskich
                                       Z uzasadnienia: Osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wyglądu, wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporządzanie nimi. Prawa autorskie dotyczą utworu, a więc nie wizerunku danej osoby lecz jego przedstawienia w określonej formie będącej utworem w rozumieniu tego prawa. Wizerunek danej osoby staje się utworem, będącym przedmiotem prawa autorskiego, dopiero wówczas, gdy stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawo do wizerunku, a więc własnego wyglądu, nie jest również prawem pokrewnym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, skoro niewątpliwie nie stanowi artystycznego wykonania utworu lub dzieła sztuki ludowej.
                                       • 12.09.2012Szpitale-instytuty w zapaści finansowej – raport NIK
                                        Najbardziej zadłużone szpitale w Polsce to instytuty podległe Ministrowi Zdrowia. Kondycja finansowa skontrolowanych przez NIK instytutów badawczych jest bardzo trudna. NIK alarmuje, że ten poziom zadłużenia zagraża wprost istnieniu wysokospecjalistycznych szpitali.
                                        • 12.09.2012Pracodawca jako płatnik składek od umowy zlecenia pracownika
                                         Interpelacja nr 6815 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapłacenia składek z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych przez pracowników z kontrahentami pracodawcy
                                         • 27.08.2012Fotograf na weselu kolegi – jaki podatek zapłacić?
                                          Jestem fotografem-amatorem. Dotychczas wszystkie zdjęcia robiłem do tzw. szuflady. Ostatnio zostałem poproszony przez kolegę, abym robił zdjęcia na jego ślubie i weselu. Kolega chce mi zapłacić za zdjęcia. Zależy mi na tym, by wszystko było załatwione w sposób zgodny z prawem. Jak mam rozliczyć się z otrzymanego wynagrodzenia z urzędem skarbowym?
                                          • 27.08.2012Zasiłek dla bezrobotnych
                                           Interpelacja nr 6029 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku dla bezrobotnych
                                           • 22.08.2012Zatrudnianie pracowników – cechy stosunku pracy
                                            Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
                                            • 22.08.2012Usługi twórców i artystów a opodatkowanie i stawka VAT
                                             Pytanie podatnika: Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usługi sprzedaży projektu wraz z przekazaniem nabywcy praw autorskich do tego projektu – 8% czy 23%?
                                             • 09.08.2012Faktyczne koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy zlecenia
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca podpisał 3-letnią umowę zlecenie z firmą na świadczenie usług stomatologicznych. W ramach tej umowy musiał zapewnić sprzęt, narzędzia i materiały. Zatem dokonał zakupu potrzebnych sprzętów i materiałów. W styczniu 2012 r. otrzymał od zleceniodawcy informację o dochodach (PIT-11), w której wykazano 20% kosztów uzyskania przychodu. Faktyczne koszty jakie Wnioskodawca poniósł, udokumentowane fakturami VAT, były znacznie większe. Czy koszty zakupu urządzeń i narzędzi, które mogą służyć w dalszej pracy (mające okres użytkowania dłuższy niż 1 rok), można wliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy zlecenia?
                                              • 08.08.2012Postępowanie podatkowe: Powołanie i wynagrodzenie biegłego
                                               Do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego, powołanego przez organ podatkowy na podstawie art. 197 § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, do określenia wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej, stosuje się zgodnie z art. 265 § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 267 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, przepisy o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                               • 24.07.2012Praca członków rodziny, dzieci, męża i żony a koszty uzyskania przychodów
                                                Przedsiębiorcy dość często współpracują z członkami swoich rodzin. Zatrudniają żony, mężów, dzieci. Sprawdźmy, w jaki sposób rozliczać ich wynagrodzenie. Czy kwoty wypłacone rodzinie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?
                                                • 18.07.2012Nowe obowiązki dla pracodawców – już od soboty
                                                 Już od soboty (21 lipca 2012 r.) zaczną obowiązywać przepisy ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski. Ustawa nakłada nowe obowiązki na pracodawców zatrudniających cudzoziemców, m.in. konieczność sprawdzania dokumentów pobytowych.
                                                 • 18.07.2012Dopuszczalność rozporządzania i korzystania z opracowania cudzej fotografii
                                                  Przepisami prawa autorskiego są objęte tylko te fotografie, które są utworami. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.; dalej: pr.a.), przedmiotem tej regulacji są utwory fotograficzne. Aby dane zdjęcie było uznane za utwór, musi jednakże spełniać przesłanki wynikające z art. 1 ust. 1 pr.a., tzn. być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
                                                  • 16.07.2012Elastyczne zatrudnienie – plusy i minusy
                                                   Zdecydowana większość (83%) pracowników najbardziej ceni sobie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Nieco inaczej do form zatrudnienia podchodzą pracodawcy, dla których z reguły korzystniejsze są elastyczne formy zatrudnienia, m.in. umowy-zlecenia i umowy o dzieło – wynika z badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 16 ] następna strona »