Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dzieło

 • 25.10.2013Umowa o dzieło: Zawiadomienie zamawiającego o wadliwości materiałów
  Zasadniczą cechą umowy o dzieło jest jej rezultat. Przedmiot umowy o dzieło nie może być oznaczony w sposób zbyt ogólny. Rezultat w umowie musi być określony z góry, dokładnie i według obiektywnie sprawdzalnych cech. Należy zwrócić uwagę, że nazwa umowy z wyeksponowaniem terminologii służącej podkreśleniu, że umowa ma charakter umowy o dzieło nie jest elementem decydującym samodzielnie o rodzaju zobowiązania w oderwaniu od oceny rzeczywistego przedmiotu tej umowy oraz okoliczności jego wykonania.
  • 09.10.2013Moment potrącalności kosztów dotyczących wypłaconych wynagrodzeń
   Pytanie podatnika: Spółka zatrudnia na podstawie umowy o dzieło ekspertów z różnych państw. Wynagrodzenia wypłacane są na konta bankowe w różnych krajach, nie tylko w obrębie Unii Europejskiej, ale również w innych rejonach świata, pomimo obciążenia rachunku bankowego firmy dokładnie w dniu wypłaty wynagrodzenia, przelewy wpływają na konta bankowe wykonawców w różnych terminach. Czy słuszne jest stanowisko spółki, iż momentem powstania kosztu uzyskania przychodu jest moment złożenia dyspozycji przelewu wynagrodzeń oraz obciążenia konta firmowego po raz pierwszy?
   • 07.10.2013Rabat dla pracownika a opodatkowanie PIT
    Pytanie podatnika: Czy w związku z realizacją opisanego programu rabatowego, adresowanego do pracowników Spółki i innych odbiorców zewnętrznych niebędących podmiotami współpracującymi ze Spółką na podstawie umów lub porozumień handlowych, udzielane rabaty dla pracowników będą stanowiły dla pracownika przychód, od którego Spółka powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
    • 04.10.2013Kontrakt menedżerski a podatek od towarów i usług
     Z uzasadnienia: Zważywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej, w ramach której zawarł on ze spółką, w której pełni równocześnie funkcję członka zarządu, kontrakt menedżerski o świadczenie usług w zakresie zarządzania, przewidujący zarówno brak podporządkowania wobec spółki, jak i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, należy skonstatować, że stosunek prawny łączący wnioskodawcę ze spółką nie nosił cech właściwych zarówno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zbliżonemu, co uniemożliwia zastosowanie wyłączenia z VAT do kontraktu.
     • 18.09.2013Składki ZUS od dodatku za rozłąkę
      W sytuacji gdy pracodawca wypłaca swoim pracownikom oddelegowanym do wykonywania pracy poza granicami kraju dodatek za rozłąkę mający na celu zrekompensowanie faktu czasowego przebywania pracownika z dala od rodziny z powodu świadczenia przez niego pracy poza miejscowością siedziby pracodawcy i zakładu głównego, to wartość tego dodatku (w wysokości nie przekraczającej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju) nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
      • 10.09.2013Koszty uzyskania przychodów: Przekroczenie limitu kosztów autorskich
       Pytanie: Czy wypłacając należności dla twórcy na podstawie umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych po przekroczeniu przez twórcę progu 42 764 zł, należy zastosować koszty 20% przysługujące z tytułu umowy o dzieło, zlecenia określone w art. 22 ust. 9 pkt 4 w wysokości 20% przychodu?
       • 19.08.2013Składki ZUS 2013: Zmiany dotyczące rodziców już od 1 września
        Za niecałe dwa tygodnie zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzająca rozszerzony katalog osób opiekujących się dziećmi, za które państwo opłaci składki ubezpieczeniowe. Na zmianach skorzystają bezrobotni, rolnicy, samozatrudnieni oraz osoby pracujące na podstawie tzw. umów śmieciowych.
        • 16.08.2013Ministerstwa zatrudniają na „śmieciówkach” i łamią prawo pracy
         Urzędy administracji państwowej chętnie zatrudniają na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), zwanych często śmieciowymi. Łamane są przy tym również zapisy prawa pracy – wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała wykonanie zeszłorocznego budżetu.
         • 01.08.2013Składki ZUS: Umowa o dzieło ze szkoleniowcem
          Interpelacja nr 18216 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kwestionowania umów o dzieło przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
          • 29.07.2013Dochody z umowy o dzieło i zlecenia a opodatkowanie PIT
           Pytanie podatnika: Czy podatnik ma prawo zawrzeć umowę cywilnoprawną poza działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, mimo pokrywających się przedmiotów działalności? Czy ma prawo opodatkować taką umowę poza prowadzoną działalnością gospodarczą? Jak powinny być opodatkowane dochody stanowiące przychód ze wspomnianych umów?
           • 22.07.2013Roszczenie o ustalenie stosunku pracy – podstawowe zasady
            Warunkiem podjęcia pracy było zarejestrowanie działalności gospodarczej. Pracuję w stałych godzinach pracy i w biurze firmy, wykonuję także polecenia kierownika biura. W czasie trwania umowy korzystałam również z urlopu wypoczynkowego. Czy wykonywanie pracy w takich warunkach na podstawie umowy o współpracę można uznać za stosunek pracy?
            • 18.07.2013Licencja na program a podatek u źródła
             Z uzasadnienia: Skoro w treści umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w artykułach definiującym należności licencyjne nie wymieniono należności z tytułu licencji do korzystania z praw do programów komputerowych, a mając na uwadze obowiązującą w Polsce ustawę o prawie autorskim nie można programów komputerowych przyporządkować do żadnej z wymienionych w/w ustawie grup utworów, to nie można uznać, iż opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania praw autorskich do programów komputerowych stanowią należności licencyjne w rozumieniu konwencji.
             • 09.07.2013Działalność gospodarcza i umowa o dzieło a źródło przychodów w PIT
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca wykonuje w ramach umowy o dzieło usługę z zakresu informatyki, która wygasa z dniem 31 grudnia 2013 r. Natomiast w dniu 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa w dziedzinie informatyki. Przedmiot umowy o dzieło wchodzi w zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy rachunki wynikające z umowy o dzieło wystawione przez Wnioskodawcę po 1 stycznia 2013 r. powinny być rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
              • 04.07.2013PIT: Dochody z praw autorskich a działalność gospodarcza
               Do niedawna właściwie bezdyskusyjne było to, że twórca, który w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwał również przychody z tytułu umów o dzieło z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich, miał obowiązek rozliczania zarówno tych przychodów, jak i poniesionych w związku z nimi kosztów, jedynie w ramach tej działalności.
               • 26.06.2013Mobbing w miejscu pracy
                Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów: psychologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną definicję mobbingu składają się wszystkie zachowania w pracy, nie zawsze dotyczące osoby zatrudnionej, które naruszają dobra osobiste niezależnie od kierunku i rodzaju działań oraz osób w nie zaangażowanych.
                • 21.06.2013Rząd chce przejąć rynek wydawniczy - alarmuje ZPP
                 Przygotowywane przez rząd Donalda Tuska reformy będą mieć bardzo poważne konsekwencje dla rynku wydawniczego i powiązanych z nim sektorów, głównie dystrybucyjnego, poligraficznego i papierniczego – ostrzega Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja szacuje, że działania rządu mogą doprowadzić do wzrostu liczby bezrobotnych nawet o kilkadziesiąt tysięcy.
                 • 12.06.2013Składki ZUS: Umowa o dzieło z własnym pracodawcą w trakcie urlopu bezpłatnego
                  Osoby przebywające na urlopie bezpłatnym nie posiadają statusu „własnego pracownika" co skutkuje brakiem możliwości zastosowania do tych osób art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W rezultacie osoby takie z tytułu wykonywania umów o dzieło również nie podlegają ubezpieczeniom społecznym - wyjaśnił ZUS.
                  • 10.06.2013Kto w UE pracuje najwięcej?
                   Eurostat opublikował szczegółowe dane dotyczące unijnych rynków pracy w 2012 r. Przeciętnie tygodniowo pracownik w UE pracuje 40,4 godzin. Liderami są pracownicy w Wielkiej Brytanii oraz Austrii. Zdecydowanym liderem w innej kategorii jest natomiast Polska – chodzi o skalę zatrudniania na podstawie tzw. umów śmieciowych.
                   • 10.06.2013Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu a przychód w CIT
                    Art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują na trafność tezy, że zawarcie przez strony nieodpłatnej umowy ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 3051 Kodeksu cywilnego nie stanowi dla przedsiębiorstwa, na rzecz którego tę służebność ustanowiono nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                    • 10.06.2013Definicja pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych
                     Interpelacja nr 16771 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przez ZUS rozszerzającej definicji pracownika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz informacji, jakiej może żądać pracodawca od pracownika w związku z przeprowadzoną przez ZUS kontrolą w przedsiębiorstwie Uzdrowisko Busko-Zdrój SA w Busku-Zdroju
                     • 05.06.2013Oskładkowanie umów cywilnoprawnych? Wzrośnie bezrobocie i szara strefa
                      Sektor małych i średnich firm (MSP) bardzo niechętnie podchodzi do pomysłu oskładkowania umów cywilnoprawnych. Jeżeli dojdzie do „ozusowania” takich umów, spora część przedsiębiorców zmniejszy zatrudnienie albo będzie zatrudniać „na czarno” – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
                      • 29.05.2013Składki ZUS: Wykonywanie zlecenia na rzecz własnego pracodawcy
                       W świetle art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma znaczenia zakres wykonywanych przez pracowników umów o pracę zawartych z własnym pracodawcą i umów cywilnoprawnych zawartych z innym podmiotem świadczącym usługi na rzecz ich pracodawcy. Istotne znaczenie ma natomiast fakt, że podmiot, który ma podpisane umowy cywilnoprawne z pracownikami świadczy usługi na rzecz ich pracodawcy. Wnioskodawca wyraźnie stwierdził, że inny podmiot mający umowy z jego pracownikami obciąża go kosztem pracy tych pracowników, którzy świadczą pracę na jego rzecz, choć formalnie zatrudnia je inny podmiot - wyjaśnił ZUS.
                       • 23.05.2013PIP chce odebrać nieuczciwym pracodawcom prawo do ulg
                        W co drugiej polskiej firmie dochodzi do nieprawidłowości – wynika z podsumowania kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2010-2012. Głównymi problemami pozostają: zatrudnianie „na czarno”, zaległości w wypłatach oraz nieprzestrzeganie czasu pracy. Inspekcja proponuje zaostrzenie przepisów, w tym m.in. odebranie nieuczciwym pracodawcom prawa do ulg podatkowych.
                        • 22.05.2013Firmy rezygnują z umów na czas określony
                         Firmy w Polsce coraz rzadziej zatrudniają na podstawie umów o pracę na czas określony – wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do 2010 r. liczba umów na czas nieokreślony jest obecnie wyższa o 272 tys.
                         • 16.05.2013Autorskie koszty uzyskania przychodów podczas urlopu twórcy
                          Pytanie podatnika: Jakie są możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, kiedy pracownik przebywa na płatnym urlopie naukowym i podczas tego urlopu następuje przejęcie przez pracodawcę utworu i wypłata wynagrodzenia?
                          • 14.05.2013VAT: Udostępnianie współpracownikom telefonów i samochodów
                           Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności spółka zawiera umowy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą - współpracownikami. Są to umowy o świadczenie usług w zakresie m.in.: informatyki, outsourcingu, rekrutacji, zarządzania, sprzedaży usług (spółka nie zawiera umów o pracę, umów zlecenia, ani umów o dzieło). Czy udostępnianie współpracownikom telefonów komórkowych i opłacanie faktur za telefony oraz udostępnianie samochodów osobowych na warunkach opisanych w przedstawionej sytuacji, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                           • 07.05.2013Obowiązki płatnika a 50% koszty uzyskania przychodów dla twórców
                            Pytanie podatnika: Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych postępuje prawidłowo, że do wyliczenia prawidłowej zaliczki na podatek dochodowy za pracowników wykonujących prace twórcze (w stosunku do których stosuje 50% koszty uzyskania przychodów), po przekroczeniu limitu kosztów 42.764,00 zł, stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości „0”, nie zależnie czy pracownik złoży lub nie oświadczenie dotyczące rezygnacji z ich stosowania?
                            • 06.05.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
                             Pytanie podatnika:  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                             • 26.04.2013PIT 2012: Podwyższanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów
                              Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów są wykazywane w informacji PIT-11 przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy, sporządzając zeznanie roczne, na ogół przepisują te kwoty wprost do odpowiedniego formularza. Zwykle pamiętają jedynie o tym, że niekiedy koszty wykazane w informacjach PIT-11 należy ograniczyć. Przeanalizujmy jednak kwestę kosztów uzyskania przychodów pod kątem ewentualnej możliwości wykazania ich w kwotach wyższych niż wynikające z PIT-11.
                              • 23.04.2013Kryzys zadłużeniowy w UE. Dług rośnie, deficyty maleją
                               Deficyt sektora finansów spadł w Unii Europejskiej z 4,4 proc. w 2011 r. do 4 proc. w 2012 r. – poinformował Eurostat. Tempo zmniejszania deficytów było mniejsze niż w poprzednich latach. Efektem jest wzrost zadłużenia publicznego z 82,5 do 85,3 proc. PKB. Poważne problemy z zadłużeniem ma również Polska.
                               • 17.04.2013PIT 2012: Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka
                                Sposób rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodów osiągniętych przez małoletnie dziecko – zarówno własne, jak i przysposobione – jest uzależniony od rodzaju źródła przychodów, z którego one pochodzą. Jedne dochody dolicza się do dochodów rodziców (z pewnymi zastrzeżeniami), inne zaś wykazuje się w zeznaniu rocznym składanym na imię i nazwisko dziecka.
                                • 10.04.2013Budżet państwa opłaci składki ZUS za osoby wychowujące dzieci
                                 Interpelacja nr 13789 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa bez względu na formę i fakt zatrudnienia
                                 • 09.04.2013Zeznanie roczne – jak postąpić w przypadku braku PIT-11?
                                  Podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochód, ewentualnie ponieśli stratę, są obowiązani w terminie do 30 kwietnia następnego roku złożyć zeznanie podatkowe. Powinność taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT).
                                  • 04.04.201350% koszty uzyskania przychodów od premii pracownika
                                   Z uzasadnienia: Spółka jako płatnik może w odniesieniu do wypłacanych premii pracownikom (twórcom) utworów obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości 50%.
                                   • 03.04.2013PIT 2012: Dochody małoletnich
                                    Pytanie: Jakie dochody dzieci dolicza się do zeznania podatkowego rodziców? W jaki sposób należy je ująć w zeznaniu?
                                    • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r.
                                     Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363), zwane dalej rozporządzeniem. Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 2008.
                                     • 22.03.2013Udzielanie licencji na program komputerowy a opodatkowanie VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy opisana usługa udzielenia przez Wnioskodawcę licencji na program komputerowy korzysta z 8% stawki podatku VAT na podstawie załącznika nr 3 poz. 81 do ustawy o podatku od towarów i usług?
                                      • 21.03.2013Związki zawodowe chcą radykalnych zmian w prawie pracy
                                       Likwidacja tzw. umów śmieciowych, ograniczenie elastycznego czasu pracy, obniżenie wieku emerytalnego oraz podniesienie płacy minimalnej – to główne postulaty „Solidarności”, zgłaszane szczególnie często w ostatnich dniach. Do propozycji związkowców krytycznie odnoszą się środowiska pracodawców.
                                       • 20.03.2013Podatkowe skutki finansowania zleceniobiorcy badań z zakresu medycyny pracy
                                        Umowa zlecenia jest regulowana przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Niekiedy jednak mogą mieć do niej zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.). I tak, na podstawie art. 304 § 1 K.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (...) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
                                        • 11.03.2013Podatek dochodowy od drobnych zleceń
                                         Pytanie podatnika: W jaki sposób należy opodatkować uzyskane należności z tytułu zawartych umów zlecenia w przypadku gdy wynagrodzenie wynikające z umowy zawartej na czas nieokreślony ustalono w wysokości 100 zł miesięcznie, ale które może ulec zwiększeniu do wysokości przekraczającej miesięcznie kwotę 200 zł?
                                         • 08.03.2013Działalność gospodarcza a stosunek pracy
                                          Cechami charakterystycznymi dla stosunku pracy są: zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem i zobowiązanie go do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem – wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
                                          • 05.03.2013Niewystawienie faktury a odpowiedzialność karna
                                           Reguła ogólna jest prosta i kategoryczna: „kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia (...), podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Tak brzmi art. 62 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (ustawa z 10 września 1999 r. - tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 186; dalej: K.k.s). W niniejszym artykule zajmujemy się zasadami odpowiedzialności za ten czyn.
                                           • 05.03.2013Koszty przejazdów i noclegów podwykonawców jako koszt podatkowy
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca przy realizacji usług korzysta m.in. z pracy osób zatrudnionych na umowę o dzieło (wykonawców) oraz firm podwykonawców. Umowy z podwykonawcami zawierają klauzulę, że koszty związane z dojazdem podwykonawców do miejsca wykonywania zleconych przez Wnioskodawcę czynności opłacane będą przez Wnioskodawcę i nie będą refakturowane na podwykonawców. Również w umowach o dzieło zawarty jest zapis mówiący, że koszty przejazdów oraz noclegów finansowane będą przez Wnioskodawcę i nie będą obciążać wykonawców. Czy koszty związane z przejazdami podwykonawców oraz przejazdami oraz noclegami wykonawców (umowy o dzieło) stanowią koszty uzyskania przychodów?