Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obowiązek podatkowy VAT 2014

 • 04.09.2013VAT od transportu i spedycji - interpretacja MF
  Z uwagi na zakwestionowanie przez TSUE w świetle uregulowań unijnych poprawności przepisu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT do podatnika należy wybór momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
  • 29.08.2013Podatki 2014: Otrzymanie całości bądź części zapłaty a VAT
   Podobnie jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym, tak i po 31 grudnia 2013 r. będą istniały szczególne regulacje w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do niektórych rodzajów sprzedaży.
   • 27.08.2013Sprzedaż wysyłkowa a kasy rejestrujące
    Pytanie podatnika: Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z ewidencjonowania za pomocą kasy realizowanej sprzedaży wysyłkowej?
    • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
     Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
     • 23.08.2013Wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w VAT. Zasady ogólne
      Większość zagadnień dotyczących obowiązku podatkowego jest omówiona w art. 19 ustawy o VAT. Regulacje szczególne zawarte są w rozporządzeniu wykonawczym z 4 kwietnia 2011 r. Pojęcie „obowiązku podatkowego” zamieszczono wprawdzie w Ordynacji podatkowej, ale nie jest to definicja prosta i pasująca do charakteru podatku od towaru i usług.
      • 07.08.2013Likwidacja zwrotu VAT na materiały budowlane
       Interpelacja nr 18192 do ministra finansów w sprawie planów zniesienia możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na materiały budowlane
       • 26.07.2013Dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników
        Pytanie podatnika: Czy prawidłowy jest sposób dokumentowania sprzedaży dla indywidualnego klienta - wystawiając mu tylko fakturę bez paragonu? Czy konieczne jest wystawianie paragonu do faktury pobraniowej jeżeli gotówka w kasie nie istnieje? W którym momencie należy wystawić paragon dla klienta indywidualnego, który otrzymał fakturę za pobraniem, jednak gotówka za ten towar znajdzie się w kasie dopiero po kilku dniach? Czy konieczne jest wystawianie paragonu również dla klientów, którzy zrobili przedpłatę na konto bankowe?
        • 24.07.2013Jednorazowa sprzedaż samochodu używanego a obowiązek instalacji kasy rejestrującej
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (praktyka lekarska) - jedynie w celu dyżurowania w szpitalach, jedyną formą rozliczeń jest wystawianie rachunków dla szpitali. Wnioskodawca nie wykonuje i nie ma zamiaru w przyszłości wykonywać czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani rolników ryczałtowych. Wnioskodawca sprzedał samochód używany w prowadzonej działalności gospodarczej. Była to czynność jednorazowa. Czy konieczne jest zainstalowanie kasy fiskalnej?
         • 19.07.2013Terminy instalowania kas rejestrujących
          Pytanie: Prowadzę 3 punkty sprzedaży swoich usług. W 2012 r. moje obroty przekroczyły 20.000 zł., ale nie przekroczył 40.000 zł. W lutym br. zgłosiłem do urzędu skarbowego informację, że od 1 marca rozpoczynam sprzedaż przez kasę rejestrującą. Czy postąpiłem właściwie zgłaszając przed 1 marca informację o 3 stanowiskach kasowych, przy czym na dzień 1 marca jest zakupiona i ufiskalniona jedna kasa, a w pozostałych punktach będą instalowane kolejne kasy sukcesywnie każdego pierwszego następnego miesiąca, i czy prawidłowo będzie prowadzona w pozostałych punktach do dnia instalacji kasy ewidencja sprzedaży w formie papierowej?
          • 19.07.2013Świadczenia na rzecz pracowników a limit zwolnienia z kas
           Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów VAT i rozporządzenia spółka powinna wykazywać jako obrót - na potrzeby VAT i na potrzeby ustalania limitu zwolnień z obowiązku instalowania kas fiskalnych - wyłącznie cenę odsprzedaży pracownikom wskazanych świadczeń, bez uwzględniania wartości dofinansowywanej przez spółkę jako pracodawcę?
           • 12.07.2013Rejestracja na kasie zaliczki i sprzedaży
            Pytanie podatnika: W jakim momencie i w jakich kwotach należy zarejestrować zaliczkę i sprzedaż na kasie fiskalnej, gdy zaliczka za usługę od osoby fizycznej wpływa na konto Wnioskodawcy przelewem, a następnie nabywca w momencie wykonania usługi płaci gotówką, zaznaczając, że od momentu zaliczki do wykonania usługi może upłynąć nawet kilka miesięcy?
            • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujących
             Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowiązków związanych z kasami fiskalnymi
             • 06.06.2013Kasy rejestrujące: Jak rejestrować nieodpłatne usługi?
              Pytanie podatnika: Jak rejestrować nieodpłatne usługi, jeśli kasa fiskalna nie akceptuje kwoty 0 zł?
              • 31.05.2013Kasa fiskalna przy sprzedaży sezonowej
               Pytanie podatnika: Czy, prowadząc od kilku lat sezonową działalność gospodarczą w okresie czerwiec - wrzesień 2012 r., podobnie w poprzednich latach, chcąc korzystać w 2013 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej, jest Pan zobowiązany do rozliczenia całego limitu w wysokości 20.000 zł, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących w odniesieniu do czterech miesięcy 2012 r., w których działalność była wykonywana, czy w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2012 r.?
               • 29.05.2013Wyrok ETS: Obowiązek podatkowy w usługach transportowych
                Po ponad 9 latach obowiązywania ustawy o VAT oraz przy kończącym się terminie obowiązywania przepisów dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do niektórych czynności Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł o niezgodności z dyrektywą 112 polskiego przepisu regulującego moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług transportowych.
                • 28.05.2013Podatki 2014: Zmiany ws. terminów przedawnienia
                 Do Ordynacji podatkowej trafią szczegółowe uregulowania dotyczące stosowania zapisów o przedawnieniu zobowiązania podatkowego, m.in. w stosunku do odsetek za zwłokę i zwrotu podatku VAT. Dzięki temu, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, zakończone zostaną spory prawne co do terminu, w jakim dopuszczalne jest wydanie decyzji. Nowe przepisy wejdą w życie w lipcu 2014 r.
                 • 28.05.2013Miejsce prowadzenia działalności w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2
                  Pytanie podatnika: Co uznaje się za miejsce prowadzenia działalności, które należy zgłosić w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, w którym przechowuje swoje towary i z którego przewozi je dalej do swoich kontrahentów w celu sprzedaży? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, który podnajmuje od innego podmiotu? Albo modernizowanego budynku, który dostosowuje do potrzeb prowadzenia działalności czy też budynku wynajmowanego w całości dla kontrahentów, nie prowadząc w nim w ogóle własnej działalności?
                  • 22.05.2013Podatki 2014: Ustalanie podstawy opodatkowania dla celów VAT określonej w walucie obcej
                   Pytanie: Fakturuję sprzedaż usług na rzecz jednego kontrahenta fakturą zbiorczą (zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia fakturowego). Faktury wystawiane są w walucie obcej (euro), a stosowany kurs do przeliczenia wartości faktury biorę z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (świadczę usługi, co do których obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie ogólnej). Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2014 r. takie fakturowanie będzie możliwe? Czy do przeliczenia wartości tej faktury będę musiał stosować kilka kursów euro – w zależności od dnia wykonania usługi?
                   • 15.05.2013Jednorazowa sprzedaż środka trwałego a obowiązek instalacji kasy
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca dokonał sprzedaży środka trwałego używanego - samochodu osobowego osobie fizycznej, która dokonała zakupu na cele prywatne (a ponadto, prowadzi także działalność gospodarczą). Była to jedyna taka transakcja na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub dokonującej zakupu na cele osobiste, niezwiązane z działalnością gospodarczą dokonana w 2012 r. Czy Wnioskodawca ma obowiązek instalacji kasy rejestrującej od dnia 1 marca 2013 r.?
                    • 02.05.2013Sprzedaż przez internet a VAT
                     Sprzedaż za pośrednictwem internetu rodzi określone konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług, w szczególności w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, dokumentowania sprzedaży i stosowania kas rejestrujących.
                     • 15.04.2013Prawo karne skarbowe: Kasy fiskalne jako księgi podatkowe
                      Na gruncie prawa karnego skarbowego zapisy kasy rejestrującej, nazywanej powszechnie kasą fiskalną, traktowane są jak księga podatkowa, wobec czego przepisy karne dotyczące ksiąg stosuje się również do kas fiskalnych. Ponadto są dwa typy czynów zabronionych dotyczących wyłącznie tych kas.
                      • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
                       Od 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikają przede wszystkim z:
                       • 02.04.2013Kasy rejestrujące: Sprzedaż wysyłkowa towarów z własnym transportem
                        Pytanie podatnika: Spółka z o.o. prowadzi sklep internetowy, w którym są sprzedawane meble, a także akcesoria domowe i dekoratorskie. Czy w przypadku, gdy zakupiony w sklepie towar będzie dostarczany za pośrednictwem transportu własnego, bądź firm transportowych, Wnioskodawcy będzie w dalszym ciągu przysługiwało zwolnienie z rejestrowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy jest możliwa częściowa rejestracja za pomocą kasy rejestrującej tylko tą część sprzedaży, która nie podlega zwolnieniu?
                        • 03.01.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT: Termin wystawiania faktur
                         Duża część zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r., w podatku od towarów i usług dotyczy fakturowania. Oprócz zmian w zakresie treści faktury dokonano również wydłużenia terminu jej wystawienia w odniesieniu do niektórych czynności opodatkowanych. Wprowadzono także możliwość dokumentowania jedną fakturą sprzedaży dokonanej w trakcie miesiąca.
                         • 27.12.2012Podatki 2013: Zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących
                          1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.
                          • 20.12.2012Podatki 2013. Kasy fiskalne 2013: Nowe limity obrotu
                           1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382, dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie to zawiera ważne zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Przewiduje ono przede wszystkim obniżenie limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia ze względu na jego wysokość.
                           • 18.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Metoda kasowa
                            Znane są już terminy wejścia w życie nowych przepisów dotyczących VAT. Ustawodawca zdecydował, że będą to trzy następujące terminy: 1 stycznia 2013 r., 1 kwietnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. Zmiany, które wejdą w życie na początku przyszłego roku, odnoszą się głównie do dwóch zagadnień. Pierwsza grupa zmian reguluje opodatkowanie małych podatników tzw. metodą kasową, natomiast druga – modyfikuje zasady rozliczania tzw. ulgi na złe długi.
                            • 27.09.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT. Unijne dotacje będą opodatkowane?
                             Interpelacja nr 7994 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT od dotacji otrzymywanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej po wejściu w życie projektowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w ustawie o podatku od towarów i usług
                             • 04.09.2012Eksport a VAT – obowiązek podatkowy, fakturowanie, zaliczki
                              Pytanie podatnika: Czy Spółka dokona eksportu towarów na rzecz podmiotu z Finlandii (Nabywca) do Odbiorcy w Korei Południowej? Czy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych kolejnych zaliczek? Kiedy wystawić fakturę? Czy można wystawić fakturę zbiorczą?
                              • 11.07.2012Przedpłata na zakup lokalu a ulga mieszkaniowa
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca przeznaczy środki uzyskane ze zbycia mieszkania nabytego w 2010 r. na własne cele mieszkaniowe tj. zakup mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera. Uzyskane z odpłatnego zbycia mieszkania (odrębnej własności) środki finansowe wpłaci na konto developera do dnia 31 grudnia 2012 r., jako przedpłatę na mieszkanie, które zamierza kupić. Czy taka płatność (przedpłata) może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
                               • 04.07.2012Zmiany w VAT 2013: Odliczenie i zwrot podatku
                                Zgodnie z przygotowanym przez resort finansów projektem dużej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, Ministerstwo zamierza utrzymać do końca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodów osobowych oraz utrzymać zakaz odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do służbowych aut osobowych. Inne zmiany w zakresie odliczenie podatku od towarów i usług, a więc działu IX ustawy, wiążą się z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
                                • 13.01.2012Zmiana przeznaczenia inwestycji - konsekwencje na gruncie VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wskutek rozpoczęcia wykorzystywania jej do świadczenia usług opodatkowanych VAT, podatnik będzie miał prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
                                 • 18.04.2011Korekta podatku naliczonego w przypadku wyboru zwolnienia VAT
                                  Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności, w sierpniu 2009 r., Wnioskodawca zakupił samochód osobowy i w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc odliczył 60% kwoty podatku. Do dnia 31 grudnia 2009 r. Wnioskodawca był czynnym podatnikiem VAT, natomiast od dnia 1 stycznia 2010 r. korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Czy w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku, Wnioskodawca ma prawo do składania deklaracji VAT-7 za styczeń z wykazaną korektą podatku od zakupu środków trwałych w wysokości 1/5 kwoty podatku naliczonego, począwszy od deklaracji VAT-7 za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku, aż do zakończenia korekty?
                                  • 30.03.2011Kierowcy zapłacą za likwidację ulgi akcyzowej od biokomponentów
                                   Interpelacja nr 20299 do ministra finansów w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliw
                                   • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                                    Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                                    • 16.11.2010MF: Nie będzie obniżki podatków
                                     Interpelacja nr 18169 do ministra finansów w sprawie stanu systemu podatkowego w Polsce
                                     • 27.10.2010Ulgi (na razie) zostają – spadną wydatki, wzrośnie VAT
                                      W przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych nie znalazły się ostatecznie zapisy przewidujące likwidację na trzy lata 50- i 20- proc. kosztów uzyskania przychodów oraz prorodzinnej i internetowej ulgi w PIT. Rada Ministrów zgodziła się na podwyżkę stawek VAT od 1 stycznia 2011 r., a także kolejne – jeśli dług publiczny przekroczy poziom 55 proc. PKB. Przewidziano też wprowadzenie tzw. reguły wydatkowej.
                                      • 04.10.2010Umowa dożywocia jest formą odpłatnego zbycia nieruchomości
                                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek zapłacenia podatku dochodowego w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o dożywocie, przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lokalowej?
                                       • 22.02.2010Odpłatne zbycie nieruchomości – opodatkowanie przychodu (dochodu)
                                        Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom poradnik dotyczacy opodatkowania przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. Ponieważ odpłatne zbycie nieruchomości i jego skutki podatkowe rodzą wiele pytań, publikujemy informacje ministersrstwa, które będą na pewno dobrym wstępem do dokładnego poznania tej tematyki.

                                       « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ]