aktywa warunkowe

 • 07.02.2012Ujęcie praw do emisji gazów cieplarnianych – zmiana zasad
  Komitet Standardów Rachunkowości znowelizował swoje stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje w tym zakresie obowiązują od 30 grudnia 2011 r., czyli od daty opublikowania stanowiska w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.
 • 19.12.2011Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy a koszty
  Odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na wypłatę dywidendy należnej jej udziałowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są kosztem uzyskania przychodów tej spółki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 30.09.2011Bilansowy i podatkowy moment ujęcia kosztu
  Kierując się zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów, w księgach rachunkowych danego roku obrotowego, należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
 • 20.06.2011NSA: Nabycie akcji obcej spółki nie jest przychodem pracownika
  Objęcie i nabycie akcji, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy także akcji zagranicznych (niekrajowych) spółek kapitałowych, z tym że od 1 stycznia 2011 r. tylko akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • 15.06.2011Pożyczka zaciągnięta na wypłatę dywidendy a KUP
  Wypłata dywidendy nie jest związana z żadną z przesłanek z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowi bowiem wydatku umożliwiającego powstanie przychodu, ani też nie jest związana z utrzymaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Oznacza to, że nie stanowi ona kosztu podatkowego, a zatem koszty związane z pożyczką zaciągniętą na ten cel również nie mogą stanowić kosztów podatkowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 24.05.2011Nieodpłatne nabycie własnych udziałów w celu umorzenia a CIT
  Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Tryb umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94,poz.1037 ze zm.). Skutki podatkowe tego rodzaju czynności wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 12 maja 2011 r. nr IPPB3/423-95/11-6/JB.
 • 29.03.2011NSA: Wypłata dywidendy po dniu podjęcia uchwały o podziale zysku
  Tezy: W stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. określenie w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o podziale zysku terminu wypłaty dywidendy wspólnikom późniejszego niż dzień podjęcia uchwały nie powodowało otrzymania przez spółkę nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.
 • 18.01.2011Słabe wykorzystanie środków na Internet szerokopasmowy
  Interpelacja nr 18992do ministra rozwoju regionalnegow sprawie wykorzystania środków unijnych na budowę szerokopasmowego Internetu
 • 26.11.2010Protokoły warunkowe z kontroli, czyli urzędowa wolna amerykanka
  Interpelacja nr 19136 do ministra finansów w sprawie trybu przeprowadzania czynności kontrolnych przez urzędników skarbowych
 • 08.11.2010KUP: Dokumentowanie wydatków wewnętrznym dowodem zastępczym
  Pytanie podatnika: Czy Spółka postąpi prawidłowo zaliczając do podatkowych kosztów rozliczanego okresu sprawozdawczego, wydatki na zakupione towary/usługi udokumentowane wewnętrznym dowodem zastępczym sporządzonym według oszacowanej przez Spółkę wartości?
 • 27.10.2010Ulgi (na razie) zostają – spadną wydatki, wzrośnie VAT
  W przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych nie znalazły się ostatecznie zapisy przewidujące likwidację na trzy lata 50- i 20- proc. kosztów uzyskania przychodów oraz prorodzinnej i internetowej ulgi w PIT. Rada Ministrów zgodziła się na podwyżkę stawek VAT od 1 stycznia 2011 r., a także kolejne – jeśli dług publiczny przekroczy poziom 55 proc. PKB. Przewidziano też wprowadzenie tzw. reguły wydatkowej.
 • 22.10.2010Koncentracja na rynku reklamy zewnętrznej
  Najsilniejsza na rynku wynajmu nośników reklamy zewnętrznej firma Stroer może przejąć spółkę News Outdoor Poland – ogłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od początku 2010 roku prezes UOKiK wydała już 109 decyzji z zakresu kontroli koncentracji, z czego dwie warunkowe. Zgodnie z przepisami, transakcja połączenia podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w poprzedzającym ją roku przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.
 • 22.09.2010ZRP przeciw podwyżce VAT
  Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie ocenia pomysł podwyższenia stawki VAT – napisała w opinii ZRP dla rządu Elżbieta Znosko-Łapczyńska, dyrektor generalny tej organizacji. Jej zdaniem, nawet nieznaczna podwyżka stawek podatku przełoży się na wzrost cen towarów i usług, a to nigdy nie jest korzystne ani dla przedsiębiorcy, ani dla konsumenta.
 • 07.09.2010NSA: Banki nie udzielają darowizn
  Redukcja odsetek w ugodzie zawartej między bankiem a kredytobiorcą, dokonana pod warunkiem spłaty zadłużenia głównego w sposób określony w tej ugodzie, oznacza otrzymanie przez kredytobiorcę - po dokonaniu wspomnianej spłaty- nieodpłatnego świadczenia, które jest przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 10.08.2010Kiedy należy ustalać rezerwy na świadczenia pracownicze?
  Interpelacja nr 16554 do ministra finansów w sprawie stosowania uchwał Komitetu Standardów Rachunkowości
 • 09.06.2010Usuwanie skutków powodzi: Rząd przyjął ustawę
  Preferencyjne kredyty na spłatę zobowiązań bankowych zaciągniętych na remont lub budowę domu, wspomaganie inwestycji dotyczących urządzeń wodnych, a także zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych osób pracujących w przedsiębiorstwach o wysokich stratach z tytułu powodzi oraz rolników przewiduje zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Rząd przyjął także uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocowego.
 • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
  W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
 • 26.06.2009Orzecznictwo: Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach kas fiskalnych
  W uzasadnieniu skargi kasacyjnej pełnomocnik strony skarżącej wskazywał, że w sprawie zostały zastosowane niewłaściwe przepisy prawa materialnego z uwagi na naruszenie zasady lex retro non agit. Wskazywał, że strona skarżąca zgodnie z obowiązującymi art. 29 ust. 2 b cyt. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( tj. w granicach określonych przez ten przepis) odliczyła od podatku należnego kwoty związane z zakupem kas fiskalnych. Obowiązujące w dacie odliczenia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników - nie przewidywał sankcji za naruszenie obowiązku kas do przeglądu technicznego. Obowiązek taki przewidywały późniejsze przepisy tj. obowiązujące od 1 kwietnia 2002r.
 • 19.06.2009Orzecznictwo: Odpowiedzialność członków zarządu i likwidatorów w spółce z o.o.
  Odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania.
 • 04.11.2008Nabycie akcji własnych celem ich umorzenia a obowiązki płatnika
  Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty przychodów z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczególności, czy będzie spełniony: a. warunek utrzymywania minimalnej ilości akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat akcji spółki wypłacającej należności? 2. Czy w związku z powyższym na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez E z tytułu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.
 • 25.09.2008UOKiK: Warunki przejęcia sieci Plus przez Biedronkę
  Jeronimo Martins Dystrybucja może przejąć sieć sklepów Plus – zdecydowała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właściciel Biedronki musi jednak sprzedać 38 placówek, a w trzech kolejnych wynająć część powierzchni handlowej.
 • 23.06.2008Przejęcie na rynku multipleksów
  Multikino może przejąć kina należące do sieci Silver Screen - postanowiła prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Transakcja może się jednak odbyć tylko pod określonymi warunkami.
 • 27.04.2007Opłata za wieczyste użytkowanie jako koszt uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy koszty poniesione w związku ze zwrotem na rzecz Zbywcy nieruchomości wydatków poniesionych przez niego na opłatę za użytkowanie wieczyste za okres wskazany w umowie stanowią dla „E” koszt uzyskania przychodu?
 • 17.07.2006Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  Kodeks karny skarbowy reguluje dwa rodzaje czynów zabronionych: przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Odpowiedzialność za ich popełnienie charakteryzuje ten sam zespół znamion, zgodnie z którym czyn taki ma być społecznie szkodliwy (w stopniu wyższym niż znikomy), zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, a jego sprawcy może być przypisana wina. Ponadto zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia skarbowe mogą być popełnione bądź umyślnie, bądź – jeśli ustawa wyraźnie tak stanowi – nieumyślnie. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić, co wynika (przede wszystkim na gruncie wymiaru kary oraz prowadzonego postępowania) z zakwalifikowania danego czynu bądź do przestępstw, bądź do wykroczeń skarbowych.

« poprzednia strona