Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

absolwent bezrobotny

 • 07.10.2009We wrześniu wzrosło bezrobocie
  Jak szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 11 proc. i w porównaniu do sierpnia tego roku wzrosła o 0,2 pkt proc. Liczba bezrobotnych na koniec trzeciego kwartału wyniosła 1 mln 714,1 tys. osób i w stosunku do sierpnia br. wzrosła o 25,1 tys. osób (1,5 proc.).
 • 08.09.2009Stopa bezrobocia bez zmian
  Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w sierpniu br. stopa bezrobocia rejestrowanego – określona w odniesieniu do liczby pracujących z końca lipca - wyniosła 10,8 proc., czyli tyle samo, ile w poprzednim miesiącu, choć w liczbach bezwzględnych poziom bezrobocia nieznacznie wzrósł. Wzrost odsetka osób bez pracy odnotowano w 10 województwach, a w pozostałych 6 - w porównaniu do poprzedniego miesiąca - nie zmienił się on. W sierpniu 2008 roku wskaźnik bezrobocia wynosił 9,1 proc.
 • 26.05.2009Szkoły dla dorosłych produkują bezrobotnych
  NIK negatywnie oceniła powiązanie kształcenia zawodowego dorosłych w systemie oświaty publicznej z potrzebami rynku pracy. Według najnowszego raportu Izby poświęconego temu problemowi, zawody, jakich uczą się słuchacze - często bezrobotni, poszukujący pracy - w szkołach dla dorosłych, nie są dostosowane do potrzeb rynku. W minionym roku szkolnym ponad połowa słuchaczy tych szkół kształciła się w 20 zawodach, w których panuje największe bezrobocie: pracownik administracyjny, asystent ekonomiczny, technik handlowiec, technik mechanik, kucharz małej gastronomii.
 • 14.01.2009Co z tą ulgą?
  Interpelacja nr 5927 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nieuregulowania kwestii zatrudnienia opiekunek do dzieci
 • 07.08.2008MPiPS: Bezrobocie w lipcu spadło do 9,4 proc.
  Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca) wyniosła w lipcu 2008 r. 9,4 proc. i w porównaniu do czerwca spadła o 0,2 pkt. proc. – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Liczba bezrobotnych wyniosła w końcu lipca 1 mln 424,4 tys. i w porównaniu czerwcem spadła o 31 tys. osób (2,1 proc.).
 • 27.05.2008NIK: Szkolenia bezrobotnych są skuteczne
  Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację szkoleń bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy. Badaniami kontrolnymi, przeprowadzonymi na terenie 8 województw, objęto 31 powiatowych oraz 8 wojewódzkich urzędów pracy.
 • 14.03.20081000 pytań o podatki – Zatrudnianie bezrobotnych i absolwentów a karta podatkowa
  Czy, zatrudniając bezrobotnych lub absolwentów zarejestrowanych w urzędzie pracy, traci się prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej?
 • 24.12.2007KPP: Bezrobocie — mniejszy problem, ale problem
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich w przyszłym roku bezrobocie powinno osiągnąć poziom średniej unijnej. Mimo powolnej stabilizacji na rynku pracy wciąż jest wiele do zrobienia w dziedzinie walki z bezrobociem — przekonują przedsiębiorcy.
 • 24.08.2007GUS: Bezrobocie w lipcu 2007
  W lipcu 2007 odnotowano kolejny spadek liczby bezrobotnych. Natomiast większa niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, m.in. ze względu na rejestrujących się absolwentów szkół ponadpodstawowych. Spadła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy.
 • 05.07.2007MPiPS: Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2007 r.
  Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 2007 roku 12,4 proc. i w porównaniu do maja spadła o 0,6 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia - w granicach od 0,3 do 0,8 punktu - odnotowano we wszystkich województwach.
 • 03.07.2007Program reform według PKPP Lewiatan
  Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyżki CIT - trwa festiwal pomysłów rządu na dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Podwyżek płac domagają się kolejne grupy społeczne. Tymczasem koalicja rządowa już wcześniej wydała wiele z efektów wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje się zagrożeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjściem jest szybkie porozumienie rządu, pracodawców i związkowców w sprawie systemowych reform gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusję.
 • 01.03.2007PKPP Lewiatan: Migracja, mobilność, elastyczność – nowy model rynku pracy
  Jesteśmy świadkami widocznych zmian na polskim rynku pracy. Z jednej strony mamy wciąż wysoką stopę bezrobocia, z drugiej - rozwijającym się dzięki dobrej koniunkturze firmom coraz trudniej znaleźć odpowiednich pracowników. Czy z tego zaklętego kręgu jest jakieś wyjście? Tematem nie schodzącym z pierwszych stron gazet jest emigracja zarobkowa Polaków i pogłębiający się deficyt wykwalifikowanych pracowników.
 • 20.02.2007Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
  Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
 • 12.02.2007Preferencje (zwolnienia) oraz obowiązki podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
 • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
  Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.
 • 13.09.2006TK: Prawo do zasiłku przedemerytalnego
  18 września 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone: skargę Jerzego L. i wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące prawa do zasiłku przedemerytalnego.
 • 09.07.2006MPiPS: Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2006
  1. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2006 wyniosła 2489,0 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca maja 2006 spadła o 94,0 tys. osób (3,6 proc.).
 • 28.05.2006Środki finansowe otrzymane w ramach programu "Pierwsza Praca" i prawo do odliczenia podatku VAT
  Pytanie podatnika: Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach wyposażenia (środki na zakupy wyposażenia pochodzą od Ministerstwa Gospodarki i Pracy).

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]