Zwolnienie przedmiotowe z obowiązku stosowania kas fiskalnych

W poprzednim artykule z cyklu ABC omówiliśmy zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych do rejestracji obrotu - związane z wysokością przychodu. Ale ze zwolnienia mogą korzystac również podatnicy bez względu na wysokość przychodów - choć tylko w odniesieniu do niektórych czynności.

 

Zgodnie z §  2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy fiskalnej zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie stosuje się pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w tym załączniku.

Chyba najczęściej stosowane zwolnienie wskazano w pozycji załącznika do rozporządzenia. To świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby można było skorzystać z prawa do zwolnienia muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłata za usługi następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia do których nie stosuje się zwolnień.

W tym miejscu warto wskazać na korzystny wyrok WSA w Warszawie z dnia z 30 marca 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1390/20, w którym sąd potwierdził, że płatność kartą płatniczą spełnia ww. kryterium i sprzedawca w takim przypadku może korzystać ze zwolnienia.

 

 

W ocenie sądu przepisy rozporządzenia nie przewidują warunku, by płatność była dokonana z rachunku bankowego. Wystarczy, że jest ona otrzymana za pośrednictwem banku, tzn. na rachunek bankowy. Wynika z tego, że nie ma żadnego znaczenia, w jaki sposób płatności dokonuje klient - istotna jest tylko perspektywa odbiorcy płatności. Jeśli np. klient w celu dokonania zapłaty używa gotówki (np. w punkcie wykonującym przelewy na zlecenie) i z jego perspektywy jest to transakcja gotówkowa, to fakt, że odbiorca - pomimo wpłacenia gotówki przez klienta - otrzymał tę płatność na rachunek bankowy, uprawnia odbiorcę do skorzystania ze zwolnienia.

Rozporządzenie nie formułuje także wymogu, aby do płatności zaangażowane były wyłącznie banki. Wymagane jest jedynie "pośrednictwo" banku przy otrzymaniu płatności, zaś bez znaczenia pozostaje np. to, że do płatności zaangażowani są też pośrednicy (np. operator karty płatniczej). Oznacza to, że każda forma płatności, w którą bank jest zaangażowany (i płatność ostatecznie powoduje uznanie na rachunku bankowym odbiorcy) - będzie pozwalała odbiorcy zastosować zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

 

Marcin Sadej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...