Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych

Często dochodzi do sytuacji, w której w stosunku do podatnika posiadającego zaległości podatkowe powstanie jednocześnie nadpłata. To oznacza, że podatnik jest jednocześnie zobowiązany do zapłaty podatku oraz uprawniony do zwrotu nadpłaty wobec fiskusa. Pojawia się w związku z tym pytanie, jak postępować w takiej sytuacji.

 

Aby udzielić odpowiedzi, należy sięgnąć do treści art. 76 Ordynacji podatkowej który wskazuje, że nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Na mocy art. 76a Ordynacji w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem:

1) powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2;

2) złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 05.04.2022r., II GSK 1040/19 jeżeli istniały zaległości w opłacie, bądź bieżące zobowiązania, ex lege następuje zaliczenie nadpłaty, czy zwrotu na poczet tych należności wraz z odsetkami. Zaliczenie w tych przypadkach nie jest zależne ani od uznania organu, ani od woli strony.

 

 

Inaczej jest jedynie w odniesieniu do przyszłych zobowiązań; zainteresowana strona może złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań. W przedmiocie zaliczenia nadpłaty organ podatkowy zobowiązany jest wydać postanowienie, które stwierdza jedynie powstałe z mocy prawa dokonane zaliczenie.

W rezultacie jeżeli podatnik posiadający zaległości podatkowe ma jednocześnie nadpłatę, nie może wnioskować o jej zwrot. Taka nadpłata podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych. Ponadto w takim przypadku organ podatkowy wydaje z urzędu postanowienie w tym zakresie.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: zaliczenie na poczet zaległości podatkowej, zaliczenie nadpłaty, nadpłata podatku

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...