VAT: Faktura wystawiona w innej walucie

Zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy VAT kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

 

Z tego przepisu wynika, że ustawodawca tylko w jednym przypadku wyraźnie określa jaka wartość na wystawionej fakturze winna być wyrażona w walucie polskiej - jest to kwota podatku. Istnieje zatem możliwość wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż w dowolnej walucie wymienialnej, ale kwota podatku powinna być zawsze wyrażona w walucie polskiej.

Zgodnie natomiast z treścią art. 31a ust. 1 ustawy VAT w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Również z treści art. 358 Kodeksu cywilnego wynika, że jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia wyłącznie w walucie obcej.

Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna zastrzega inaczej.

W interpretacji Dyrektora KIS z dnia 14 marca 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.42.2018.1.KB czytamy:

„Należy zauważyć, że z ustawy nie wynika, aby w treści faktury kwota podatku musiała być wyrażona w walucie obcej. Powołany powyżej art. 106e ust. 11 ustawy jednoznacznie wskazuje, że kwoty podatku wykazuje się w złotych. Zatem brak wskazania w otrzymanej fakturze korygującej kwoty podatku VAT w walucie oraz prawidłowej, całkowitej kwoty należności w walucie (tj. kwoty netto wraz z należnym podatkiem VAT) nie stanowi błędu w zakresie danych, które muszą znaleźć się w treści faktury (faktury korygującej).”

W konsekwencji jeśli faktura jest wystawiona w innej walucie to kwota podatku mimo wszystko powinna być wykazana również w złotych. Powyższe prowadzi także do wniosku, że nie ma zakazu rozliczania między kontrahentami części transakcji w walucie obcej, a części transakcji w złotych. Istotne jest aby kwoty podatku VAT były wykazane na fakturze w złotych.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: fakturowanie

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...