VAT: Zwolnienie z podatku importu rzeczy do użytku osobistego 

Kończymy omawianie w cyklu ABC zwolnień z podatku VAT z tytułu importu towarów. Dzisiaj o imporcie rzeczy do użytku osobistego osób sprowadzających się do Polski.  

 

Zwolnieniu od podatku VAT podlegają rzeczy osobistego użytku określone w art. 47 ustawy VAT. Wskazano w nim, że zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) rzeczy służyły do osobistego użytku tej osobie w miejscu zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, z tym że towary nieprzeznaczone do konsumpcji musiały służyć do takiego użytku przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego;

2) rzeczy będą używane na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego;

3) osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania;

4) rzeczy te przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie mogą zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego.

Zwolnienia od podatku nie stosuje się do:

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3) środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej;

4) artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.

Jak wskazał WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 12.06.2013r., I SA/Bk 137/13:

„Dla zastosowania zwolnień od akcyzy oraz podatku od towarów i usług, określonych odpowiednio w art. art. 112 ust. 1 u.p.a. oraz w art. 47 ust. 1 u.p.t.u. niezbędne jest wykazanie przez osobę przesiedlającą się, że nastąpiło faktycznie a nie jedynie deklaratoryjne przeniesienie swego miejsca zamieszkania na obszar Wspólnoty.”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: import towarów, podatek od towarów i usług (vat)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...