INDEKS TEMATYCZNY » podatek od towarów i usług (VAT)

 • 17-07-2024
  Darowizna samochodu wykupionego z leasingu. Czy trzeba korygować VAT?
  Czy w przypadku wykupu samochodu osobowego od leasingodawcy, a następnie darowizny tego samochodu na rzecz żony, spowoduje konieczność dokonania korekty podatku VAT w odniesieniu do odliczonej kwoty podatku VAT z faktur wystawionych przez leasingodawcę w okresie poprzedzającym wykup pojazdu oraz z faktur dotyczących wydatków eksploatacyjnych? więcej »
 • 17-07-2024
  Sprzedawca nie może korygować danych nabywcy na fakturze notą
  Nota korygująca może być wystawiana wyłącznie przez nabywcę, a nie przez sprzedawcę i ma zastosowanie w ograniczonych przypadkach. Możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek dotyczących danych nabywcy, takich jak np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze NIP, czy też oznaczeniu towaru. Korygowanie faktury notą korygującą należy zatem do obowiązków nabywcy, a nie do obowiązków wystawcy faktury. więcej »
 • 15-07-2024
  MF: Nie będzie wyższego limitu zwolnienia podmiotowego z VAT
  Od 1 stycznia 2025 r. limit zwolnienia podmiotowego w Polsce w niezmienionej wysokości będzie obowiązywał zarówno podatników posiadających siedzibę działalności na terytorium kraju, jak i podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska. Wynika to z przyjętej zasady, że progi ustalone przez państwo członkowskie nie mogą wprowadzać rozróżnienia między podatnikami mającymi siedzibę i podatnikami niemającymi siedziby w tym państwie członkowskim - limit dla obu grup podatników musi pozostać identyczny - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską. więcej »
 • 15-07-2024
  Sprzedaż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
  Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni lub na czas określony - od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego). więcej »
 • 10-07-2024
  VAT: Darowizna małżonkowi samochodu osobowego wykupionego z leasingu
  Przedsiębiorca zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego, który był wykorzystywany częściowo na cele prowadzonej działalności, a częściowo na cele osobiste. Obecnie planuje wykupić samochód z leasingu na cele osobiste. Wykup zostanie udokumentowany fakturą. Czy przekazania żonie w formie darowizny samochodu wykupionego z leasingu podlega VAT? więcej »
 • 09-07-2024
  WSA. Po terminie przedawnienia fiskus ma prawo badać zasadność zwrotu VAT
  Skoro podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji z wykazanym podatkiem do zwrotu nawet w ostatnim dniu biegu terminu przedawnienia, to oczywistym jest, że żądanie zwrotu podatku zawarte w takiej korekcie nigdy nie mogłoby zostać rozpoznane przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania (zwrotu podatku). Tak więc upływ terminu do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji w zakresie określenia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 21 § 3 O.p. z uwagi na przedawnienie, nie wyklucza możliwości prowadzenia postępowania i wypowiedzenia się - w ramach postępowania w sprawie zwrotu podatku wykazanego w korektach deklaracji - co do zasadności skorygowania deklaracji, wykazania zwrotu podatku (jego wysokości) oraz wskazanych przez podatnika przesłanek uzasadniających przyczynę korekty - jeżeli zasadność korekty deklaracji i wykazanego zwrotu podatku budzi wątpliwości. więcej »
 • 09-07-2024
  Do limitu zwolnienia podmiotowego VAT nie wlicza się usług świadczonych za granicą
  Do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (200 tys. zł), przedsiębiorca nie powinien wliczać kwot z tytułu wykonania usług, które nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Tak uznał Dyrektor KIS w lipcowej interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 05-07-2024
  Zakup samochodu do działalności zwolnionej bez odliczenia VAT
  Przedsiębiorczyni, zarejestrowany i czynny podatnik VAT, zakupiła samochód i poniosła z tego tytułu koszty (łącznie z podatkiem VAT). Wydatki poniesione na zakup samochodu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT. Czy przy nabyciu pojazdu przedsiębiorczyni ma możliwość odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług? więcej »
 • 02-07-2024
  Odliczanie VAT z faktur za wynajem miejsca parkingowego
  W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajduje art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy. Najem miejsc parkingowych nie jest związany bowiem z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności. Zatem, w takim przypadku przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe. więcej »
 • 01-07-2024
  Prawo do odliczenia VAT z faktury bez NIP
  Przepis art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług enumeratywnie określa listę przypadków, w których podatnik został pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jednakże nie wymienia braku NIP nabywcy jako przesłanki negatywnej powodującej utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zatem brak numeru NIP na fakturze nie przesądza o braku prawa do odliczenia podatku VAT. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY