Ulgi, preferencje i zwolnienia związane z pandemią COVID-19

[Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W związku z licznymi i nieustannie uzupełnianymi i korygowanymi przepisami część terminów, limitów i zwolnień podatkowych została zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Ponieważ zmiany te są bardzo płynne i na bieżąco korygowane, w zależności od sytuacji epidemicznej, nanoszenie bieżących korekt w e-kursach podatki.biz byłoby dezorientujące i nie zapewniałoby bieżącego dostępu do aktualnych informacji. Dlatego opracowaliśmy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieżąco aktualizujemy w razie pojawienia się kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstępie.

Spis treści

Przesunięcia terminów

 • Rozliczenie roczne i 1% na OPP

 • Złożenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych i wpłata podatku

 • Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na PIT decyzją płatnika

 • Podatek minimalny (od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem)

 • Przesunięcie terminu obowiązku złożenia informacji w zakresie cen transferowych

 • Odroczenie stosowania negatywnych konsekwencje dla dłużników wynikających z ulgi na złe długi

 • Zawieszenie stosowania matrycy stawek VAT

 • Przesunięcie terminu ochrony Wiążącej Informacji Stawkowej

 • Zmiana terminu dotycząca stosowania nowego JPK połączonego z deklaracją VAT

 • Odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

 • Raportowanie schematów podatkowych

 • Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza wykazu

 • Podatek od nieruchomości

 • Podatek VAT - ewidencja obowiązkowa w kasach on-line

 • Sprawozdania finansowe

 • Informacje o umowach zawartych z nierezydentami, oraz wypłatach na ich rzecz

Preferencje podatkowe, ułatwienia

 • Nowe zwolnienia i podwyższenie limitu zwolnień dotychczasowych

 • Darowizny

 • Rozliczenie straty za 2020 r.

 • Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla niektórych środków trwałych

 • Koszty kwalifikowane na działalność B+R

 • Kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

 • Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych

 • Złagodzenie wymogów dla podatkowych grup kapitałowych

 • Zwolnienie sprzedaży i zamiany walut wirtualnych z PCC

 • Przekazanie paragonu lub faktury w formie elektronicznej

 • Decyzje dotyczące uznaniowych ulg w zapłacie podatków - odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty

 • Inne ulgi i preferencje

Informacja MF - zwolnienie ze składek ZUS a podatek dochodowy

Informacja MF - dofinansowania do wynagrodzeń

Informacja MF - jak rozumieć pojęcie: "negatywne konsekwencje ekonomiczne"

Informacja MF - zwolnienie ze składek - podatek dochodowy od osób prawnych

 

Rozliczenie roczne i 1% na OPP

Termin do rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych został przesunięty do 31.05.2020 r. (w praktyce, do 1.06, ponieważ 31 maja to dzień wolny).

Złożenie rozliczenia rocznego i wpłata podatku w tym terminie nie narażają na odpowiedzialność karną skarbową, a odsetki nie będą naliczane. Przepis ten ma charakter epizodyczny, i w kolejnym roku obowiązują przepisy dotychczasowe.

Dyspozycja 1% na OPP

W związku z przedłużeniem terminu do złożenia rozliczenia rocznego odpowiedniemu przesunięciu uległy też terminy do złożenia dyspozycji w sprawie przeznaczenia 1% podatku.

 

Informacja Ministerstwa Finansów

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności, w tym roku dajemy więcej czasu na złożenie zeznań podatkowych. Choć standardowy termin minął 30 kwietnia, w tym roku można złożyć PIT do 1 czerwca (31 maja 2020 r. to niedziela, dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego termin przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.) bez żadnych konsekwencji (brak odsetek za zwłokę). Dotyczy to wszystkich zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Usługa Twój e-PIT po 30 kwietnia

Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT zostało automatycznie zaakceptowane zeznanie podatkowe (jeśli wcześniej nie zostało złożone samodzielnie). Gdyby okazało się, że automatycznie zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to nadal zrobić zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie wypełniają i przesyłają zeznanie do urzędu skarbowego.

Po 30 kwietnia nadal można skorzystać z usługi i do 1 czerwca, poprzez opcję korekty deklaracji, która została automatycznie zaakceptowana, złożyć swój PIT. Składając korektę można w deklaracji zmienić wszelkie zawarte automatycznie informacje m.in. dane dot. ulg czy OPP, której przekazujemy1% podatku.

Więcej informacji o usłudze znajduje się na stronie podatki.gov.pl, są tam również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, w tym dot. rozliczenia PIT po 30 kwietnia - Q&A.

Niedopłata i zwrot nadpłaty w usłudze Twój e-PIT

Jeśli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji jest 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od 1 czerwca, będą naliczane odsetki. Warto również samemu sprawdzić czy z deklaracji automatycznie zaakceptowanej w usłudze Twój e-PIT nie wynika kwota podatku do zapłaty, a jeżeli tak wpłacić ją do 1 czerwca. To ostatni moment na rozliczenie PIT bez konieczności zapłaty odsetek.

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z rocznych zeznań pozostaje bez zmian. Podatnicy, którzy złożyli zeznanie podatkowe elektronicznie otrzymają zwrot nadpłaty do 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast dla rozliczeń składanych papierowo termin ten wynosi 3 miesiące.

Aplikacja e-Deklaracje po 30 kwietnia

Aplikacja e-Deklaracje również umożliwia złożenie zeznania PIT po 30 kwietnia. Są tam formularze dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców, a także oświadczenie PIT-OP, za pomocą którego można przekazać 1% podatku wybranej OPP. Możesz złożyć zeznanie, jak i korektę.

Pamiętaj!

Jeśli wcześniej złożyłeś PIT albo zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, to kolejna deklaracja jest korektą.

PIT-OP również do 1 czerwca

Dzięki oświadczeniu PIT-OP podatnik może przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskazaniem celu szczegółowego. Może to zrobić poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub papierowo, składając oświadczenie do specjalnych urn zlokalizowanych we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce.

Jednym z rozwiązań wprowadzonych Tarczą antykryzysową jest wydłużenie terminu na przekazanie OPP 1% podatku. W tym roku złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca oraz 30 czerwca 2020 w przypadku korekty zeznania, umożliwi przekazanie 1% na rzecz wybranej OPP.

Osoby, które chcą przekazać 1 zaznaczają to w zeznaniu. Jeżeli nie składają zeznania (emeryci/renciści) wówczas mogą skorzystać z oświadczenia PIT-OP. Korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

Mikrorachunek podatkowy

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. PIT (podobnie jak CIT i VAT) płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na swój indywidualny rachunek podatkowego (mikrorachunek podatkowy). Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wyjdzie kwota do zapłaty, będą mieli automatycznie dodany właściwy mikrorachunek. Mogą wpłacić podatek online bezpośrednio w usłudze.

 

Informacja Ministerstwa Finansów - zapłata podatku po 30.04.2020 r.

Czy składając zeznanie podatkowe po dacie 30.04.2020r. i dokonując wpłaty podatku po tym terminie będzie należało dokonać tej wpłaty wraz z odsetkami naliczanymi od 01.05.2020r.?

Ustawa „Tarcza antykryzysowa” daje możliwość rozliczenia się w zakresie podatku PIT po terminie 30.04.2020r. bez sankcji karno-skarbowych.

Należy także zauważyć, że ww. ustawa wskazuje na możliwość zwolnienia podatnika z zapłaty odsetek od zaległości podatkowej poprzez delegację zawartą w art. 15za ust. 2 o treści: „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.”

Minister Finansów skorzystał z tego uprawnienia i wydał w dniu 23 kwietnia 2020 r. rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz.U. poz. 728). Rozporządzanie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.

 

Złożenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych i wpłata podatku

Do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, kończącym się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Do tego samego dnia przesunięto termin wpłaty podatku CIT wynikającego z zeznania. Ponieważ 31 maja to dzień wolny od pracy, rzeczywistym terminem jest 1.06.2020 r.

Uwaga!

Dla podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione przedmiotowo z opodatkowania lub podatników, u których co najmniej 80% przychodów to przychody z działalności pożytku publicznego termin przedłużono do 31.07.2020 r.

Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na PIT decyzją płatnika

Wszyscy płatnicy pobierający zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 mogli przesunąć do 1.06.2020 r. termin wpłaty do US pobranych zaliczek na podatek od przychodów ze stosunków pracy i służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Odroczenie dotyczy również zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Odroczyć można także wpłatę zaliczek z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie 1 czerwca br., poszczególne terminy zostały wydłużone. W konkretnych przypadkach zaliczki i podatek pobrane: w marcu – podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.; w kwietniu – podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.; w maju – podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 972).

 

Informacja Ministerstwa Finansów

Czy płatnik podatku, o którym mowa w art. 31 i 41 ust. 1 i 4 updof ma prawo do pobrania wynagrodzenia płatnika, jeśli dokona płatności pobranego podatku zgodnie z art. 52o updof do 01.06.2020r. i poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

Tak. Ustawa „Tarcza antykryzysowa” dała możliwość płatnikom podatku PIT na dokonywanie wpłat pobranych zaliczek w terminie późniejszym, którego dotrzymanie jest równoznaczne z terminowym odprowadzeniem tego podatku.

Podatek minimalny (od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem)

Do 20 lipca 2020 roku został przedłużony termin zapłaty podatku od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem.

Przedłużenie dotyczy podatków za miesiące marzec, kwiecień oraz maj 2020 r.

Aby skorzystać z przedłużenia terminów, należy łącznie spełnić następujące warunki:

 • poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19,

 • uzyskanie w danym miesiącu przychodów z działalności gospodarczej niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego. (Podatnik, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. ustala spadek przychodów w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich miesięcznych przychodów, które ustala się jako kwotę stanowiącą iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność).

Warunku dotyczącego spadku przychodów nie stosuje się do podatników, opodatkowanych w 2019 r. w formie, nie wymagającej ustalania przychodów, podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności lub rozpoczęli działalność w 2020 r.

Przesunięcie terminu obowiązku złożenia informacji w zakresie cen transferowych

Do 30 września 2020 r. przedłużono termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nałożony na podmioty powiązane, które:

 • są zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub

 • realizujące transakcje kontrolowane.

Uwaga!

Przesunięcie terminu dotyczy wyłącznie podmiotów, w których rok podatkowy rozpoczął się po 31.12.2018 r. i zakończył przed 31.12.2019 r.

Odroczenie stosowania negatywnych konsekwencji dla dłużników wynikających z ulgi na złe długi

Dłużnicy (podatnicy PIT i CIT), którzy zalegają ze swoimi zobowiązaniami pieniężnymi powyżej 90 dni, są zobowiązani do dokonywania korekty dochodów o niezapłacone w terminie należności, zaliczone uprzednio do kosztów. Ci, którzy spełnią ustawowe warunki mogą w poszczególnych okresach rozliczeniowych 2020 roku odstąpić od tego obowiązku (to prawo nie powoduje symetrycznej zmiany po stronie wierzycieli - Ci nadal mogą korzystać ze swoich praw do korekty przychodów/dochodów).

Aby móc skorzystać z tego odroczenia, należy łącznie spełnić następujące warunki:

 • ponieść w okresie rozliczeniowym w którym następuje korzystanie z preferencji negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

 • uzyskać w okresie rozliczeniowym przychody niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego. (Podatnik, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. ustala spadek przychodów w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich miesięcznych przychodów, które ustala się jako kwotę stanowiącą iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność).

Warunku dotyczącego spadku przychodów nie stosuje się do podatników, opodatkowanych w 2019 r. w formie, nie wymagającej ustalania przychodów, podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności lub rozpoczęli działalność w 2020 r.

Uwaga!

Podatnik, którego rok podatkowy zakończy się przed dniem 1 października 2020 r., posiadający zobowiązania nie uregulowane do dnia złożenia zeznania rok 2020, zobowiązania te dolicza do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r. (jeśli do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie nie zostanie uregulowane).

Zawieszenie stosowania matrycy stawek VAT

Od 1.04.2020 r. miało rozpocząć się stosowanie nowej matrycy stawek VAT (połączone ze zmianami stosowanych klasyfikacji statystycznych). Termin ten został zmieniony na 1.07.2020 r.

Przesunięcie terminu ochrony Wiążącej Informacji Stawkowej

Razem z nową matrycą stawek VAT miała rozpocząć swoją rolę ochronną Wiążąca Informacja Stawkowa. Termin ten, podobnie jak poprzedni, został przesunięty na 1.07.2020 r. Do 1 lipca br. nadal będą stosowane w zakresie dotyczącym stawek podatku VAT indywidualne interpretacje podatkowe.

Zmiana terminu dotycząca stosowania nowego JPK połączonego z deklaracją VAT

Przed zmianą, w terminie 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy powinni rozpocząć prowadzenie ewidencji VAT w postaci, umożliwiającej im prawidłowe sporządzenie i złożenie raportów JPK_VAT w znowelizowanej postaci (połączenie ewidencji VAT i deklaracji VAT).

Termin ten został przesunięty na 1.07.2020 r.

Ministerstwo FInansów poinformowało niedawno, że prowadzi prace nad rozporządzeniem przesuwającym ten termin po raz kolejny - tym razem dla wszystkich podatników - na 1.10.2020 r.

Odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Po długim okresie sporów z UE i uzgodnieniach dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej pobór tego podatku miał rozpocząć się od 1.07.2020 r. W związku z pandemią COVID-19 podatek będzie pobierany od przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych przez podatników tego podatku od 1.01.2021 r.

Raportowanie schematów podatkowych

Podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych zyskały czas na ich przekazanie. W okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r. terminy raportowania nie rozpoczynają się, a terminy rozpoczęte podlegają zawieszeniu. Wszystkie terminy biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 r.

 

Informacja Ministerstwa Finansów - schematy podatkowe

Do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane.

Informacje:

Nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane na podstawie przepisów o schematach podatkowych w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Kto może skorzystać

Wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania informacji i zawiadomień na podstawie przepisów o schematach podatkowych (tzn. promotor, korzystający lub wspomagający) - raportowanie schematów podatkowych w formie elektronicznej – na stronie https://mdr.mf.gov.pl.

Co zyskasz

Do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane.

Gdzie składasz dokumenty

Informacje o schematach podatkowych składane są przez stronę https://mdr.mf.gov.pl

 

Termin na wydanie interpretacji indywidualnej

Termin na wydanie interpretacji indywidualnych niewydanych przed wejściem w życie ustawy o COVID19 (8.03.2020 r.), od dnia wejścia w życie ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do dnia jego odwołania, ulega wydłużeniu o 3 miesiące (z 3 do 6 miesięcy). Termin ten może ulec kolejnemu wydłużeniu, jeśli tak zdecyduje Minister Finansów w rozporządzeniu, wydanym na podstawie delegacji ustawowej, nie więcej jednak niż o dalsze 3 miesiące.

Nie zmienia się termin na wydanie interpretacji ogólnych na wniosek uprawionych wnioskodawców.

Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza wykazu

W określonych sytuacjach podatnicy, którzy zapłacili swoim kontrahentom na rachunek, nie znajdujący się na tzw. białej liście, mogą, w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji (sankcja, odpowiedzialność solidarna, wyłączenie z KUP) powiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika US. Trzydniowy termin na złożenie tego zawiadomienia został w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii przedłużony do czternastu dni.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest daniną lokalną, podlegającą w dużej mierze regulacjom Rady gminy. Na mocy specustawy Rada gminy otrzymała uprawnienie do wprowadzenia, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uchwałą będzie mogła również przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Decyzje te dotyczyć mogą podmioty dotknięte negatywnymi skutkami wywołanymi pandemią COVID-19.

Ważne!

Omawiane przesunięcia terminów i zwolnienia z podatku nie są obligatoryjne, i mogą różnić się w poszczególnych gminach.

Ewidencja w kasach on-line

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że terminy umożliwiające prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczasowych kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii będą przesunięte. W efekcie terminy na wymianę kas na kasy online mają zostać przedłużone do 31 grudnia 2020 i 30 czerwca 2021 r.

I grupa podatników to podatnicy: – świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; – dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

W II grupie znajdują się podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 11 maja 2020 r.) Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Sprawozdania finansowe

Minister Finansów zyskał delegację ustawową do określenia w drodze rozporządzenia, innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wynikających z:

 • ustawy o rachunkowości i zakresie aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy

 • ustawy o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Korzystając w tej delegacji Minister wydał m.in. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (znajdziecie je tutaj).

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000057001.pdf

W rozporządzeniu określa się przesunięcie terminów do sporządzenia informacji i sprawozdań o 2 lub 3 miesiące, w zależności od rodzaju podmiotu.

Informacje o umowach zawartych z nierezydentami, oraz wypłatach na ich rzecz

Do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane, uległy terminy do sporządzenia i przesłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Dotyczy to terminów upływających w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Przedłuża się również termin do przesłania informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku podatnikom i urzędowi skarbowemu, do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat.

Przedłużenie stosuje się do podmiotów zobowiązanych, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Nowe zwolnienia i podwyższenie limitu zwolnień dotychczasowych

Zwolnienia i limity, które tu omawiamy, dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększeniu ulegają limity:

 • zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: z tzw. innych źródeł (innych niż: funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 kwoty 10 000 zł (w pozostałych latach - dotychczasowa kwota: 6000 zł)

 • tzw. innych zapomóg, wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 kwoty 3000 zł (w pozostałych latach kwota dotychczasowa wynosząca 1000 zł),

 • wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 oraz 2021 kwoty 2000 zł (w pozostałych latach dotychczasowa kwota wynosząca 1000 zł);

 • ? dopłat do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjnoszkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18 z tzw. innych źródeł (innych niż: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 202 i 2021 kwoty 3000 zł (w pozostałych dotychczasowa kwota wynosząca 2000 zł).

Zwolnione od podatku dochodowego zostają natomiast otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:

 • świadczenia postojowe,

 • świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19 (nie wlicza się ich też do podstawy składek na ubezpieczenia społeczne).

Art 15x. specustawy

 

Art. 15x. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

3) zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, przepisu art. 1515 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy nie stosuje się;

4) polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do pracodawców zatrudniających pracowników:

1) w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania:

a) systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695),

b) sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych w rozumieniu art. 3 pkt 11a i 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.);

2) w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej, o której mowa w pkt 1 lit. a i b, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej;

3) zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 10h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz stacji gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284 i 568);

4) u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie, o którym mowa w art. 11 ust. 2;

5) w przedsiębiorstwie pełniącym funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

6) na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, umieszczonych w wykazach, o których mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy;

7) w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na świadczeniu czynności bankowych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321);

8) w przedsiębiorstwie prowadzącym obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 oraz z 2020 r. poz. 284), którego działanie lub niewłaściwe działanie może spowodować poważny wypadek, wynikający z krótkoterminowej lub długoterminowej utraty stateczności tego obiektu obejmującej wszelkie awarie mechanizmów związanych z jego konstrukcją lub jego niewłaściwej eksploatacji, który skutkuje znacznym ryzykiem utraty życia, poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska;

9) u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:

1) pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;

2) pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu, o którym mowa w art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony.

Zwolnione od podatku są również zasiłki otrzymane na podstawie art. 31zy3 ustawy o COVID-19 (zasiłki dla rolników i domowników.

Darowizny

Omawiane zmiany dotyczą podatników PIT (również ryczałt od przychodów) i CIT (na podstawie ustawy o pdop).

Podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 r., uprzednio nieodliczone darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;

2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

3) do Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W przypadku darowizny przekazanej:

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

2) w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Darowiźnie podlegają środki przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19 (specustawy).

 

Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca darowizn podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Darowizny przekazane na walkę z COVID-19

Co można odliczyć

Darowizny (gotówkowe lub rzeczowe) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kto może otrzymać darowiznę

Darowiznę mogą otrzymać:

 • podmioty wykonujące działalność leczniczą [1],

 • Agencja Rezerw Materiałowych,

 • Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Kto może odliczyć darowiznę

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, także opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ile można odliczyć

Darowizny przekazane:

 • do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości większej niż wartość darowizny - 200% wartości darowizny,

 • w maju 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny,

 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Których darowizn nie odlicza się

 • zwróconych w jakiejkolwiek formie,

 • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

 • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 • uprzednio odliczonych od dochodu,

 • odliczonych już na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak udokumentować darowiznę

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,

 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Realizacja odliczenia

Realizacja odliczenia w trakcie roku podatkowego następuje przy:

 • obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, z najmu, dzierżawy, które są opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej,

 • obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Odliczenie darowizn stosuje się od 31 marca 2020 r.

[1] wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Rozliczenie straty za 2020 r.

Omawiana możliwość dotyczy podatników PIT (również w płacących ryczałt od przychodów) i CIT.

PIT

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, o którym mowa w specustawie

1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

- mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przez łączne przychody dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 (zasady ogólne) i art. 30c (podatek jednolity) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Aby dokonać tego obniżenia podatnik będzie składał korektę zeznania za rok 2019 r.,

Strata, która nie zostanie odliczona w powyższy sposób będzie mogła zostać odliczona na dotychczasowych zasadach ogólnych.

CIT

Analogiczne zasady dotyczą podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy ponieśli straty w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Tutaj obniżenie również będzie dokonywać się w wyniku złożenia korekty odpowiedniego zeznania podatkowego.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla niektórych środków trwałych

Możliwość dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego dotyczy środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

Za towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19 uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Koszty kwalifikowane na działalność B+R (IP Box)

Omawiana preferencja dotyczy zarówno podatników PIT jak i CIT. Polega na tym, że koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 podatnik może odliczyć od dochodu, który jest podstawą obliczenia zaliczki na podatek.

 

Informacja Ministerstwa Finansów

 

Ulga IP Box

Dzięki przyjętym rozwiązaniom, z ulgi IP Box można skorzystać już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie 2020 r. Z preferencyjnej 5 proc. stawki podatku można skorzystać w przypadku kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Z preferencyjnej stawki w podatku CIT lub PIT mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) uzyskane w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Przepisy te stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy (oczekiwania) uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy ­- licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5 proc. stawkę podatku.

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 • patent,

 • prawo ochronne na wzór użytkowy (wzór użytkowy obejmuje np. nowe funkcje kombinezonu ochronnego albo sposób techniczny jego wykonania),

 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (wzór przemysłowy obejmuje np. inny kształt, kolor itp. np. kombinezonu lub maski ochronnej),

 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin (uzyskanie patentu jest procesem długotrwałym, toteż w przypadku leków (cząstek aktywnych) stosuje się dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową),

 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu (w przypadku leków, patent jest udzielany na cząstkę aktywną. Dla leku (produkt rynkowy, składający się z cząstki aktywnej i substancji wspomagających itp.) stosuje się prawo z rejestracji leku,

 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

To kolejna preferencja dotycząca zarówno podatników PIT jak i CIT.

Podatnicy, którzy osiągną w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku w wysokości 5%, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Jak obliczyć zaliczkę

 • pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., z zastosowaniem stawki 5%;

 • zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem stawki 5%, od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.

Zasady te stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.

Zasady te obowiązują również podatników CIT, osiągających wspomniane dochody w roku podatkowym, który:

 • rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub

 • rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych

Mali podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro, posiadający odpowiedni staż prowadzenia działalności, mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek (wysokość zaliczki ustala się w oparciu o dane przeszłe). Wskutek wystąpienia pandemii COVID-19 ta metoda ustalania wysokości zaliczek może okazać się bardzo niekorzystna i wpływać negatywnie na płynność. Dlatego podatnicy ci mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek - dotyczy to miesięcy marzec-grudzień 2020 r.

Warunkiem jest poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek trzeba poinformować w zeznaniu składanym za 2020 r.

Preferencja ta dotyczy zarówno podatników PIT jak i CIT, przy czym odpowiednio stosuje się je w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy.

 

Informacja Ministerstwa Finansów - rezygnacja z zaliczek uproszczonych

W jaki sposób należy wyliczyć zaliczki, jeśli podatnik na mocy art. 52r updof zrezygnował z wpłacania zaliczek uproszczonych?

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 44 ust. 6b ustawy PIT, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, na podstawie art. 52r ust. 1 ustawy PIT, zaliczki należne do końca roku oblicza się zgodnie z art. 44 ust. 3 albo 3f ustawy PIT począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, na podstawie art. 52r ust. 1 ustawy PIT, podatnicy informują w zeznaniu składanym za 2020 r. (ust. 3 w art. 52 r ustawy PIT).

Podatnicy są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek – na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy PIT – ustala się w następujący sposób:

 • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1;

 • zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b;

 • zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Natomiast podatnicy opodatkowani na zasadach określonych w art. 30c ustawy PITsą obowiązani – zgodnie z ust. 3f w art. 44 ustawy PIT – wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące.

Zatem po rezygnacji z zaliczki uproszczonej, przy wyliczaniu zaliczek według reguł ogólnych wynikających z art. 44 ust. 3 lub ust. 3f ustawy PIT, należy przyjąć dochody (przychody/koszty) narastająco od początku roku – także za miesiąc styczeń.

Złagodzenie wymogów dla podatkowych grup kapitałowych

Przedsiębiorcy mogą tworzyć podatkowe grupy kapitałowe, ale możliwość ta warunkowana jest między innymi zachowaniem wymogów dotyczącymi rentowności czy udziału w przychodach poszczególnych podmiotów tworzących grupę w relacji do całej grupy.

Grupy kapitałowe, ponoszące w 2020 roku negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, i w związku z tym nie spełniające wymogu rentowności oraz braku zaległości podatkowych o których mowa w ustawie o CIT, zachowają mimo to status podatkowej grupy kapitałowej.

Przepis ten odnosi się wyłącznie do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Zwolnienie sprzedaży i zamiany walut wirtualnych z PCC

To zwolnienie nie jest związane z epidemią (choć przepisy je normujące zostały umieszczone w przepisach specustawy).

Zwalnia się od podatku PCC umowy zamiany i sprzedaży walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zwolnienie dotyczy czynności dokonanych od 1 lipca 2020 r. - do tego momentu obowiązuje inne zwolnienie, o tożsamym zakresie, na mocy rozporządzenia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Przekazanie paragonu lub faktury w formie elektronicznej

Sprzedawcy, zobowiązani do rejestrowanie sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych mają obecnie możliwość przesłania paragonu lub faktury w uzgodnionej z klientem formie elektronicznej.

Decyzje dotyczące uznaniowych ulg w zapłacie podatków - odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty

Podatnicy mogą starać się w przypadku wystąpienia różnego rodzaju trudności i problemów o zastosowanie w stosunku do nich szczególnych preferencji - odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych. Pomijając fakt, iż dość trudno uzyskać taką decyzję, zaległość potraktowana w sposób preferencyjny podlega tzw. opłacie prolongacyjnej - to zmniejszone w stosunku do podstawowych odsetki za zwłokę (preferencja polega również na tym, że czasami odmiennie traktowane są na gruncie KUP).

W odniesieniu do decyzji organów podatkowych, wydanych na podstawie wniosków złożonych w okresie obowiązywania stanu epidemicznego, stanu epidemii lub w okresie 30 dni po ich odwołaniu, pozwalających:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną,

i dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa, nie stosuje się przepisów dotyczących opłaty prolongacyjnej.

Inne ulgi i preferencje

Oprócz omówionych tu preferencji podatkowych i związanych z terminami w rachunkowości, obowiązują również liczne ulgi, preferencje i dopłaty, bazujące na przepisach specustawy (i jej uzupełnień) oraz przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawy zasiłkowej.

Omawiamy je na bieżąco w naszych artykułach.

 

Informacja Ministerstwa Finansów

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek w związku z zatrudnianiem pracowników, na podstawie art. 31zo ustawy COVID-19.

Czy pracodawca, który uzyska zwolnienie z obowiązku opłacenia składek w związku z zatrudnianiem pracowników, powinien z tego tytułu rozpoznać przychód do opodatkowania?

Uzyskanie przez pracodawcę zwolnienia z obowiązku opłacania składek związanych z zatrudnieniem pracowników tj. na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, nie powoduje obowiązku rozpoznania przychodu.

Czy pracodawca, który uzyska zwolnienie z obowiązku opłacenia składek w związku z zatrudnianiem pracowników, w części finansowanej przez pracodawcę, może uznać nieopłacone składki jako koszt uzyskania przychodu ?

Jeżeli pracodawca naliczył składki związane z zatrudnieniem pracowników, które powinny być finansowane przez niego, i ich nie odprowadził do ZUS, to w takiej sytuacji nie poniósł wydatków z tym związanych. W konsekwencji nie rozpatruje tych składek w kategorii kosztów uzyskania przychodów.

Czy pracodawca, który uzyska zwolnienie z obowiązku opłacenia składek w związku z zatrudnianiem pracowników, może pełną kwotę wynagrodzenia brutto pracownika uznać jako koszt uzyskania przychodu?

Jeżeli pracodawca skorzystał ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracowników, tzn. pobrał składki z wynagrodzenia pracowników i ich nie odprowadził do ZUS, to w takiej sytuacji nie poniósł wydatków z tym związanych. W konsekwencji nie rozpatruje tych składek w kategorii kosztów uzyskania przychodów.

Czy będzie można odliczyć, przy wyliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pobrane przez płatnika, ale nieprzekazane do ZUS w sytuacji, kiedy składki nie podlegają wpłacie do ZUS, w związku ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 31zo ustawy COVID-19?

Zarówno przepis art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b updof jak i art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b updof wskazuje na składki pobrane przez płatnika ze środków podatnika. Zatem zasadne wydaje się przy obliczeniu zaliczki na podatek przez płatnika dokonanie stosownych obniżeń pobranych składek społecznych i zdrowotnych. Wskazane zwolnienie, o którym mowa w art. 31zo ustawy COVID-19, dotyczy bowiem płatnika. Natomiast nie odnosi się do sytuacji prawnopodatkowej pracownika, która nie uległa w tym zakresie zmianie.

Należy wziąć pod uwagę dwie możliwości:

 • jeżeli pracodawca pobrał z dochodu pracownika składki na ubezpieczenia społeczne, których nie przekazał do ZUS, to o ich kwotę może pomniejszyć dochód zatrudnionego dla potrzeb obliczenia zaliczki na PIT. Pracodawca zmniejsza także zaliczkę na podatek o pobraną ze środków pracownika kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • (nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru tej składki). W tej sytuacji bowiem pracownik zapłacił ze swojego dochodu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

 • jeżeli pracodawca nie tylko nie odprowadził do ZUS składek w części finansowanej przez pracownika, lecz także ich nie potrącił z przychodów zatrudnionego, to nie może niepobranych przez siebie składek odliczyć przy obliczaniu zaliczki na podatek od dochodów pracownika.

 

Informacja Ministerstwa Finansów - dofinansowania do wynagrodzeń

Czy otrzymane dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz do należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15zzb oraz art. 15g ust. 1 ustawy o COVID - 19), należy zaliczyć do przychodu podatkowego?

Czy wynagrodzenia oraz należne od nich składki na ubezpieczenie społeczne, opłacone z ww. dofinansowań pochodzących z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach?

Zgodnie z art. 15zzb ust. 1 ustawy o COVID (wprowadzonego ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

W myśl art. 15g ust. 1 ustawy o COVID przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10.

Zgodnie z art. 31q ust. 1 ustawy o COVID koszty, o których mowa w art. 15zzb oraz art. 15zzc– 15zze, są finansowane w roku 2020 r. ze środków Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w ramach kwot ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2020.

Należy wyjaśnić, że nie stanowią przychodu podatkowego zwrócone wydatki niezaliczone do kosztów podatkowych. Jeśli więc wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne w części w jakiej zostały sfinansowane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych, sfinansowanie tych kosztów nie stanowi też przychodu podatkowego (art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy PIT i at. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy CIT).

Powyższe ma zastosowanie również w przypadku podatników, którzy wybrali opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Informacja Ministerstwa Finansów - negatywne konsekwencje ekonomiczne

Jak należy rozumieć pojęcie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, o którym mowa w art. 52o updof?

Odnosząc się do użytego w art. 52o ustawy PIT sformułowania „negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19” należy zauważyć, że obowiązujące przepisy nie definiują tego pojęcia. Jest to celowy zabieg ustawodawcy z uwagi na fakt, że u każdego podatnika/płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem dochodów, koniecznością ograniczenia prowadzonej działalności, utratą płynności finansowej. Dlatego też ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna. Niemniej jednak musi być oparta na całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.

W przepisach podatkowych brak jest wprost wskazania, co należy rozumieć pod pojęciem „negatywnych konsekwencji ekonomicznych”. Zawarcie takiego wskazania jest niemożliwe z uwagi na różnorodność możliwych do wystąpienia stanów faktycznych, skrajną odmienność branż, w jakich podatnicy działają, wielorakość czynników ekonomicznych, które mogą mieć zastosowanie.

Za przesłanki, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie kwalifikacji, można uznać np.:

 • spadek przychodów w porównaniu z poprzednim miesiącem bądź podobnym reprezentatywnym okresem,

 • brak spadku przychodów przy rezygnacji kontrahentów z kontraktów, które miały być wykonane w późniejszym okresie i miały spowodować ich wzrost,

 • zaniechanie inwestycji rozwojowych i strategicznych,

 • utrata dofinansowań, subwencji itp. w związku z np. brakiem spełnienia wymaganych przesłanek, których nie można było dotrzymać w związku z COVID-19,

 • utrata płynności finansowej, przy zachowaniu działalności na dotychczasowym poziomie, w związku z brakiem płatności od kontrahentów,

 • straty w związku z brakiem możliwości sprzedaży towarów i wyrobów, które były wyprodukowane przed epidemią COVID-19, a obecnie brak jest na nie zapotrzebowania lub jest ono zdecydowanie zmniejszone.

 

Informacja Ministerstwa Finansów - zwolnienie ze składek - podatek dochodowy od osób prawnych

Czy pracodawca, który uzyska zwolnienie z obowiązku opłacenia składek w związku z zatrudnianiem pracowników, powinien z tego tytułu rozpoznać przychód do opodatkowania?

Uzyskanie przez pracodawcę zwolnienia z obowiązku opłacania składek związanych z zatrudnieniem pracowników tj. na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, nie powoduje obowiązku rozpoznania przychodu.

Czy pracodawca, który uzyska zwolnienie z obowiązku opłacenia składek w związku z zatrudnianiem pracowników, może pełną kwotę wynagrodzenia brutto pracownika uznać jako koszt uzyskania przychodu?

Jeżeli pracodawca skorzystał ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracowników, tzn. pobrał składki z wynagrodzenia pracowników i ich nie odprowadził do ZUS, to w takiej sytuacji nie poniósł wydatków z tym związanych. W konsekwencji nie rozpatruje tych składek w kategorii kosztów uzyskania przychodów.

Czy pracodawca, który uzyska zwolnienie z obowiązku opłacenia składek w związku z zatrudnianiem pracowników, w części finansowanej przez pracodawcę, może uznać nieopłacone składki jako kosz uzyskania przychodu?

Jeżeli pracodawca naliczył składki związane z zatrudnieniem pracowników, które powinny być finansowane przez niego i ich nie odprowadził do ZUS, to w takiej sytuacji nie poniósł wydatków z tym związanych. W konsekwencji nie rozpatruje tych składek w kategorii kosztów uzyskania przychodów.

Redakcja działu szkoleń podatki.biz

 

Hasła tematyczne: koronawirus (covid-19), tarcza antykryzysowa, pandemia covid 19

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...