Prawo do odliczenia VAT: Prewspółczynnik odliczenia podatku

W praktyce obrotu gospodarczego może zdarzyć się sytuacja, w której zakup towaru lub usługi dotyczy zarówno działalności gospodarczej jak i celów innych niż działalność gospodarcza.

 

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT.

Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą. Przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową, a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika.

W takim przypadku – odnośnie odliczenia podatku naliczonego - należy zastosować art. 86 ust. 2a ustawy VAT, który mówi o tzw. prewspółczynniku.

W myśl tego przepisu w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, (z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie), gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Tytułem przykładu wskażmy na treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 04.01.2023r., nr 0112-KDIL1-2.4012.549.2022.1.DS:

„Jak wynika z opisu sprawy, wykonane w celu retencji wodnej inwestycje mają służyć zwiększeniu produkcji i sprzedaży drewna przez Wnioskodawcę - podjęte w związku z realizacją Projektu działania pozytywnie wpłyną na działalność gospodarczą Nadleśnictwa w powyższym zakresie, co przyczyni się do powstania przychodu opodatkowanego podatkiem VAT. Jednocześnie Nadleśnictwo - w zakresie realizowanych zadań - wykonuje czynności, które są wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT (wykonuje działalność inną niż gospodarcza). Tym samym Nadleśnictwu przysługiwać będzie stosowne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, z uwzględnieniem przepisu art. 86 ust. 2a i następne ustawy.”

Należy przy tym zaznaczyć, że jeżeli podatnik potrafi jednoznacznie przypisać dany wydatek wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, to w takim wypadku nie należy stosować prewspółczynnika, gdyż przysługuje pełne prawo do odliczenia.

Prewspółczynnik ma zastosowanie do tych sytuacji gdy nie jest możliwe jednoznaczne przypisanie wydatku do działalności gospodarczej oraz innej działalności nieopodatkowanej.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: prawo do odliczenia podatku vat, prewspółczynnik

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...