Podatek PIT: Ulga prowzrostowa (ulga na ekspansję)

Ulga prowzrostowa, zwana również ulgą na ekspancję, skierowana jest do podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Zgodnie z art. 26gb ustawy PIT przedsiębiorca może odliczyć od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Należy jednak podkreślić, że skorzystanie z ulgi prowzrostowej jest uzależnione od spełnienia określonego warunku. Otóż zgodnie z art. 26gb ust. 4 ustawy PIT podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony to podatnik który skorzystał z odliczenia ma obowiązek w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej.

Dodatkowo warto wskazać, że w art. 26gb ustawy PIT określono kilka definicji ustawowych związanych z ulgą prowzrostową.

Możemy tam przeczytać, że przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika. W rezultacie omawianą preferencją podatkową nie są objęte towary handlowe nabyte w celu dalszej odsprzedaży.

Natomiast za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

1) uczestnictwa w targach poniesione na:

a) organizację miejsca wystawowego,

b) zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,

c) zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Jak zatem widać mamy określony zamknięty katalog wydatków uprawniających do ulgi prowzrostowej. Podkreślenia wymaga również, że wydatki te stanowią koszt podatkowy na bieżąco i jednocześnie mogą zostać ponownie odliczone w zeznaniu rocznym w ramach analizowanej preferencji podatkowej.

Strata w roku podatkowym a odliczenie ulgi

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w danym roku stratę (lub wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących odliczeń), to dokonuje odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), ulga na ekspansję (prowzrostowa)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...