PIT: Wpłata na rachunek spoza białej listy - koszty uzyskania przychodów

Tak zwana biała lista to wykaz czynnych oraz zwolnionych podatników podatku VAT, który zawiera dane identyfikacyjne podatników oraz numery zgłoszonych rachunków bankowych. W założeniu pełni ona głównie rolę mechanizmu weryfikacyjnego kontrahentów - podatników VAT, przeciwdziałając wyłudzeniom zwrotów tego podatku.

 

Podatnicy mają w określonych sytuacjach dokonywać płatności wyłącznie na rachunki z tej listy, a kiedy to jest niemożliwe, zawiadamiać o płatności na rachunek z poza listy administrację podatkową.

Warto pamiętać, że zagadnienie dokonywania płatności na zgłoszone do białej listy rachunki bankowe ma również znaczenie w przypadku kosztów podatkowych w rozumieniu ustawy PIT.

Jak wynika bowiem z treści art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy PIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w białej liście.

W tym miejscu należy podkreślić, że chodzi wyłącznie o transakcje określone w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z tym przepisem dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W rezultacie wyłączenie z kosztów nie będzie dotyczyć transakcji poniżej 15 000 zł. Dodatkowo powyższe regulacje odnoszą się do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, a zatem nie znajdą zastosowania gdy jedną ze stron transakcji jest konsument.

Dokonanie płatności z pominięciem rachunku wykazanego na białej liście wiąże się z brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca wskazał na wyjątek od tej reguły, dzięki któremu możliwe jest ujęcie wydatku w kosztach nawet w sytuacji, w której zapłata została dokonana na inny rachunek bankowy.

Otóż możliwe jet zaliczenie takiego wydatku w koszty podatkowe jeżeli zapłata należności została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu (w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemiologicznego termin został wydłużony do 14 dni).

Zawiadomienie ZAW-NR zawiera:

1) numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - adres miejsca zamieszkania, podatnika, który dokonał zapłaty należności;

2) dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres);

3) numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;

4) wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3, i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, rejestr (wykaz) podatników vat (biała lista podatników vat)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...