PIT: Sposób rozliczania dochodów małoletnich dzieci

 

Rozwój i powszechna dostępność internetu spowodowały, iż małoletni coraz częściej uzyskują przychody z różnego rodzaju sieciowej aktywności. Ustawa PIT przewiduje szczególne regulacje w zakresie rozliczania dochodu małoletnich dzieci. 

 

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy PIT dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

W konsekwencji małoletnie dzieci nie rozliczają się samodzielnie z osiąganych dochodów i nie są podatnikami podatku dochodowego. Ich dochody podlegają bowiem doliczeniu do dochodów rodziców. Zasada doliczania dochodów małoletnich dzieci do dochodów rodziców nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do dochodów z pracy dzieci, ze stypendiów, do dochodów z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku. Natomiast w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci, żadne dochody małoletnich dzieci nie podlegają kumulacji z dochodami rodziców. Wówczas dochody te podlegają opodatkowaniu na imię małoletniego dziecka.

Stosownie do treści art. 101 § 1 i § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Natomiast z treści art. 101 § 3 ww. Kodeksu wynika, że: rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

W świetle powyższych regulacji wyróżniono zatem dwie sytuacje. Pierwsza z nich ma miejsce, gdy rodzice, jako przedstawiciele ustawowi, dokonują czynności prawnej w imieniu dziecka, druga - kiedy rodzice wyrażają zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu przez dziecko.

W rezultacie doliczenia do własnych dochodów dokonują tylko rodzice (biologiczni lub przysposabiający), którym przysługuje prawo dysponowania dochodami dzieci.

Prawa takiego nie mają, np.:

  • osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej,

  • rodzice pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka - jak w sytuacji, gdy sąd opiekuńczy powierza zarząd majątku małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Jeżeli małoletnie dziecko uzyskuje dochody, które powinny być doliczone do dochodów rodziców, rodzice wykazują te dochody w zeznaniu rocznym. Rodzice mają obowiązek doliczenia do swoich własnych dochodów dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych. Dodatkowym obowiązkiem jest dołączenie do zeznania rocznego załącznika PIT/M.

 


Z wyjaśnień organów podatkowych


Dochody z pracy - jak je rozumieć

(...)

Zamierza Pani w roku bieżącym podpisać umowę, w ramach której będzie prowadzić zarobkową działalność artystyczną od (…) lipca 2022 r. (mając wówczas skończone lat 16) z firmą amerykańską podaną w poniżej przedstawionym drafcie umowy: (...)

Umowa dotyczy usługi polegającej na wykonywaniu utworów muzycznych dla publiczności zgromadzonej zdalnie, za pomocą udostępnionego interaktywnego systemu komputerowego zwanego dalej Systemem. (...)

Pytania

1. Czy rozlicza się Pani z dochodu z tej Umowy samodzielnie?

2. Czy w przypadku zarobków zagranicznych – a takie Pani osiągnie w opisanym zdarzeniu przyszłym – nie ma Pani obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce, gdyż są to jedyne Pani dochody, a w Polsce nie uzyskuje przychodu?

3. Czy jeśli ma Pani zapłacić od tego przychodu podatki w Polsce, a dochód wyniesie mniej niż 85 528 zł, to czy może Pani skorzystać z ulgi dla młodych do 26. roku życia?

Pani stanowisko w sprawie

Według Pani oceny, powinna Pani rozliczyć dochód we własnym imieniu jako dochód z pracy zarobkowej.

Po zapoznaniu się z treścią ustawy o podatku od osób fizycznych uważa Pani, że dochód z Umowy jest dochodem wynikającym z Pani pracy wykonywanej na rzecz podmiotu zagranicznego, jednak miejscem pracy jest Pani miejsce zamieszkania, zatem wykonuje Pani pracę w Polsce i osiągane dochody powinny być opodatkowane w dniu ich otrzymania na konto bankowe w Polsce, zgodnie z przeliczeniem w oparciu o tabelę kursów średnich NBP z poprzedzającego dnia roboczego.

Jest Pani przy tym zdania, że może skorzystać z ulgi dla młodych do 26. roku życia.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Uzasadnienie

(...)

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 10 ust. 1 ustawy. W myśl pkt 2 tego artykułu, do źródeł przychodów zalicza się działalność wykonywaną osobiście.

Stosownie do treści art. 13 pkt 8 omawianej ustawy:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku

z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Ponadto, w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wśród przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wymienione zostały:

  • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244),

d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Analiza powyższego zwolnienia prowadzi do wniosku, że nie ma ono charakteru jedynie podmiotowego, ale ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Podmiotowy, bowiem jest adresowane do podatników podatku dochodowego, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Przedmiotowy, bo nie wszystkie przychody osiągnięte przez wskazanych metrykalnie podatników mogą korzystać z tego zwolnienia – dotyczy ono jedynie przychodów enumeratywnie wymienionych w ww. przepisie.

Jak wynika z opisu sprawy, w ramach umowy, którą ma Pani zamiar zawrzeć ze spółką amerykańską, będzie Pani prowadzić zarobkową działalność artystyczną. Umowa dotyczyć będzie świadczenia przez Panią usługi polegającej na wykonywaniu utworów muzycznych dla publiczności zgromadzonej zdalnie, za pomocą udostępnionego interaktywnego systemu komputerowego. W umowie zostanie Pani określona jako muzyk.

Oceniając skutki podatkowe zawarcia opisanej we wniosku umowy należy w pierwszej kolejności dokonać kwalifikacji przychodów, jakie będą przez Panią osiągane z tego tytułu do odpowiedniego rodzaju przychodów z działalności wykonywanej osobiście na gruncie art. 13 ustawy o podatku do chodowym od osób fizycznych. W punkcie 2 analizowanego przepisu ustawodawca odniósł się wprost do przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej. Wobec więc wyszczególnienia w ustawie – w ramach przychodów z działalności wykonywanej osobiście – ww. kategorii przychodów jako odrębnego ich rodzaju należy uznać, że Pani aktywność jako muzyka planującego świadczyć usługę wykonywania utworów muzycznych dla publiczności zgromadzonej zdalnie wpasowuje się w osobiście wykonywaną działalność artystyczną, o której mowa w powołanej regulacji.

Powyższa kwalifikacja przychodów, jakie będą przez Panią osiągane w związku z zawarciem umowy ze spółką zagraniczną (art. 13 ust. 2 – osobiście wykonywana działalności artystyczna) skutkuje tym, że nie znajdzie do nich zastosowania zwolnienie od opodatkowania z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, Pani stanowisko w zakresie możliwości skorzystania z „ulgi dla młodych” jest nieprawidłowe.

Odnosząc się z kolei do sposobu, w jaki należałoby rozliczyć dochód, który osiągnie Pani z opisanej umowy, tj. czy w związku z faktem, że przychody z tytułu świadczenia usługi polegającej na wykonywaniu utworów muzycznych będzie Pani uzyskiwać jako osoba niepełnoletnia, dochód z tego tytułu powinien być doliczony do dochodu rodziców, czy też należy rozliczyć go odrębnie, wskazania wymaga, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Z powyższego wynika więc, że dochody z pracy małoletnich dzieci, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku podlegają opodatkowaniu na imię małoletniego dziecka.

Z uwagi na fakt, że ww. ustawa nie definiuje pojęcia „praca”, o którym mowa w powołanym przepisie, należy odwołać się do wykładni językowej wskazanego pojęcia. Według słownika języka polskiego praca to świadoma, celowa działalność człowieka służąca zaspokajaniu potrzeb lub polegająca na wytwarzaniu dóbr, wykonywaniu czynności za wynagrodzenie; to dzieło, wytwór takiej działalności. Pracą, w znaczeniu powołanej definicji, są zatem wszelkie czynności, których celem jest wytworzenie dobra materialnego lub kulturalnego i to niezależnie od tego, czy są wykonywane w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy, stosunku służbowego, czy też w ramach działalności wykonywanej osobiście, np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Wobec powyższego, nieuzasadnione jest stawianie znaku równości między pojęciem „dochód z pracy”, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy a pojęciem „dochód ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy” z art. 12 ust. 1 ustawy. Pojęcie „pracy” należy więc rozumieć szerzej niż tylko jako pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Zakresem analizowanego pojęcia objęte są także dochody małoletnich z innej ich pracy (aktywności), tj. np. z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy wytworzenia dzieła objętego ochroną prawnoautorską.

W konsekwencji, dochody Pani jako osoby niepełnoletniej z tytułu świadczenia usługi wykonywania utworów muzycznych mieszczą się w pojęciu „dochodów z pracy małoletnich dzieci”, a co za tym idzie – nie podlegają doliczeniu do dochodu rodziców. Prawidłowe jest zatem Pani stanowisko, że będą to dochody z Pani pracy. Wobec posiadania przez Panią miejsca zamieszkania na terytorium RP dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągnięte z tego tytułu przychody – jako przychody z działalności wykonywanej osobiście – wykazaniu w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy. W przedmiotowej sprawie zasadne jest złożenie takiego zeznania na Pani imię i nazwisko, podpisanego w Pani imieniu przez rodzica. (interpretacja 0115-KDIT1.4011.73.2022.2.MST)

 


Dochody małoletniego z kanału w internecie

(...)

Stan faktyczny

Pani małoletni syn prowadzi swój kanał w serwisie internetowym (…). Z tytułu prowadzenia tego kanału w 2021 roku uzyskał korzyści finansowe. Innym źródłem uzyskanych korzyści finansowych w 2021 r. były wpłaty od widzów oglądających te filmy, poprzez serwis internetowy (…). Kolejnym źródłem były wpłaty na konto (…) od osób, z którymi współpracował Pani syn (np.: reklama na serwerze (…) innych serwerów (…). Uzyskane środki pieniężne trafiły na konto bankowe Pani syna. Ponadto, Pani syn otrzymał przedmioty do prezentacji i testowania, które pozostały na jego stanie.

Pani syn nie zawierał w 2021 r. umowy o pracę ani umowy cywilno-prawnej. Nie zawierała Pani w 2021 roku ani umowy cywilno-prawnej ani umowy o pracę w imieniu swojego małoletniego syna. Prawo do zarządu majątkiem Pani syna nie zostało w żaden sposób ograniczone. Syn posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli posiada nieograniczony obowiązek podatkowy. W okresie stanowiącym przedmiot zapytania nie miały zastosowania wobec Pani ani Pani małoletniego syna przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Pytanie

W jaki sposób może Pani rozliczyć osiągnięte korzyści finansowe i materialne przez Pani małoletniego syna (urodzonego (…) października 2006 r.) w roku 2021 z Urzędem Skarbowym, w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego?

Pani stanowisko w sprawie

Dochody Pani dziecka (korzyści finansowe) podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, które należy wykazać w Pani rozliczeniu PIT-36 oraz w załączniku PIT/M. Dochody (przedmioty oddane Pani synowi do swobodnego użytku), które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, należy wykazać w rozliczeniu PIT-37 złożonym na imię dziecka (podpisanym przez rodzica).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie

(...)

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Z kolei art. 7 ust. 2 komentowanej ustawy stanowi, że:

Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.

Z wykładni gramatycznej art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że tylko dochody małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku podlegają opodatkowaniu na imię małoletniego dziecka, bowiem są one wyłączone z zarządu majątkiem dziecka przez rodziców. W takiej sytuacji należy złożyć odrębne zeznanie PIT-37 złożone w imieniu dziecka i podpisane przynajmniej przez jednego z rodziców. Natomiast inne dochody podlegają doliczeniu do dochodów rodziców.

Dochody małoletnich dzieci podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców podlegają wykazaniu na druku PIT/M stanowiącym załącznik do zeznania PIT-36.

Do dochodu rodziców dolicza się co do zasady następujące dochody dzieci małoletnich podlegające opodatkowaniu na terytorium RP: dochód z renty, praw majątkowych, kapitałów pieniężnych, najmu, innych źródeł – jeżeli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu.

Łączenie dochodów małoletniego dziecka z dochodami jego rodziców lub rodzica samotnie go wychowującego oraz zarząd nad majątkiem małoletniego dziecka normuje ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (...).

W myśl art. 93 § 1 powołanej ustawy:

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

Z art. 95 § 1 ww. ustawy wynika, że:

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Treść art. 101 (§ 1-3) ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje:

Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

(...)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 9 ww. ustawy:

Źródłami przychodów są:

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

(...)

9) inne źródła.

Na mocy art. 12 ust. 1 powołanej ustawy:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast jak stanowi art. 13 ust. 8 ww. ustawy:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Jak wynika z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Wskazała Pani, że nie zawierała Pani umowy cywilno-prawnej ani umowy o pracę w imieniu syna, syn nie zawierał umowy cywilno-prawnej ani umowy o pracę, zatem dochody syna z tytułu: prowadzenia kanału w serwisie internetowym, wpłaty od widzów oglądających filmy, wpłaty od osób, z którymi współpracował należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9. Powyższe dochody nie mieszczą się w pojęciu „dochody z pracy”. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. dochody uzyskane przez Pani małoletniego syna podlegają doliczeniu do dochodów rodziców i powinny zostać wykazane w zeznaniu PIT-36 oraz w załączniku PIT/M.

Natomiast dochody z tytułu otrzymanych przez Pani syna przedmiotów do prezentacji i testowania na kanale (przedmioty oddane Pani synowi do swobodnego użytku), to dochody wyłączone na mocy art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dochodów podlegających doliczeniu do dochodu rodzica. Dochody te należy wykazać w zeznaniu PIT-37 złożonym w imieniu dziecka i podpisanym przynajmniej przez jednego z rodziców. (interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.49.2022.3.AC)

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: dochody małoletnich dzieci, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...