PIT: Kiedy podmioty są ze sobą powiązane

 

Reguła ogólna, formułowana w wielu ustawach podatkowych wskazuje, że podmioty we wzajemnych relacjach powinny kierować się warunkami rynkowymi, co również powinno znaleźć przełożenie na ustaloną pomiędzy kontrahentami cenę towarów lub usług.

 

Ta reguła odnosi się także do podmiotów powiązanych, co znajduje odzwierciedlenie w treści art. 23o ustawy PIT, gdzie możemy przeczytać, że podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Oznacza to, że jeżeli organ podatkowy ustali, że ww transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi doszło do ustalenia cen odbiegających od warunków rynkowych to jest uprawniony do ustalenia dochodu lub straty na warunkach rynkowych biorąc pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji.

Istotne zatem staje się określenie kiedy mamy do czynienia z podmiotem powiązanym. Zgodnie z art. 23m ustawy PIT za takie uważa się:

  • podmioty wywierające znaczący wpływ na siebie
  • spółkę i jej wspólnika
  • podatnika i jego zagraniczny zakład

Natomiast poprzez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a) udziałów w kapitale lub

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub,

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Dodatkowo należy wskazać, że podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych, za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Powyższy obowiązek materializuje się w przypadku przekroczenia określonych progów transakcyjnych jak również w przypadku transakcji podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (odpowiednio art. 23w oraz art. 23za ustawy PIT).

Ustawa PIT przewiduje także wyjątki od konieczności sporządzania dokumentacji (art. 23z ustawy PIT) oraz przypadki, gdy dokumentację taką należy przygotować na żądanie organów podatkowych w terminie 30 dni (art. 23ze ustawy).

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: podmioty powiązane, ceny transferowe, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...