PIT: Dokumentowanie nabycia i zbycia w obrocie prywatnym

W przypadku osób fizycznych dokonujących nabycia lub też zbycia rzeczy w ramach majątku prywatnego nie ma wymogów prowadzenia stosownej ewidencji. Takie obowiązki są przewidziane dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Nie ulega jednak wątpliwości, że uzyskanie przychodu lub poniesienie wydatku w obrocie gospodarczym (np. zakup czy sprzedaż rzeczy) powinny zostać z ostrożności udokumentowane. Może to mieć znaczenie np. w sytuacji, w której trzeba będzie udowodnić poniesienie wydatku (np. ulgi podatkowe) czy brak dochodu (np. sprzedaż na aukcji i ew. zastrzeżenia organu podatkowego)

W tym zakresie należy kierować się regułą wyrażoną w art. 180 §  1 Ordynacji podatkowej, który wskazuje, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Powyższe oznacza, że katalog środków dowodowych ma charakter otwarty. Podatnik może zatem posłużyć się zarówno umową, potwierdzeniem przelewu czy rachunkiem. Ważne jest, aby przedstawiony dowód był wiarygodny oraz rzetelny. Nie ma wymogu, aby każdy wydatek czy też przychód był obligatoryjnie dokumentowany fakturą.

Należy przy tym pamiętać, że ciężar dowodowy spoczywa najczęściej na podatniku, który każdorazowo powinien zadbać o posiadanie dowodów, które mogą potwierdzić fakt dokonania stosownych wydatków czy też uzyskanych przychodów.

Przykładowo w zakresie dokumentowania wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT) możemy przywołać treść interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2010 r., nr ITPB2/415-1015a/09/MK:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ściśle określonego sposobu dokumentowania poniesionego wydatku. Kwestia wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości powinna być dla celów podatkowych udokumentowana rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami, w tym również może być udokumentowana wskazanymi we wniosku dowodami w postaci rachunków, faktur, umów oraz innych dowodów zasługujących na wiarę, potwierdzających jednakże faktyczne wydatkowanie tych środków.”

Natomiast w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2017r., nr 0112-KDIL3-2.4011.98.2017.1.TR czytamy:

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winny być udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami, z których w sposób niebudzący żadnych wątpliwości będzie wynikało kto, kiedy i jaki wydatek poniósł, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży faktycznie przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe, czy może wydatki na cele mieszkaniowe poczynione zostały z innych źródeł.

Zainteresowana musi zatem jednoznacznie udowodnić, że to środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, a nie żadne inne, zostały przeznaczone na konkretne, wskazane w ustawie cele mieszkaniowe. Dodatkowo, do obliczenia wysokości zwolnienia przedmiotowego mogą być uwzględnione wyłącznie te wydatki, które poniesione zostały najwcześniej w dniu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Odnosząc zatem przywołane powyżej przepisy prawa do niniejszej sprawy, należy uznać, że wskazane we wniosku dokumentowanie ponoszonych przez Wnioskodawczynię wydatków na własne cele mieszkaniowe: fakturami, rachunkami, potwierdzeniami zapłaty czy umowami, należy uznać za dopuszczalne.”.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: dokumentowanie wydatków, dokumentowanie, dokumentowanie sprzedaży

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...