ABC - prawo i podatki dla początkujących

W dziale ABC - prawo i podatki dla początkujących znajduje się 33 artykuły spośród 56024 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 10.08.2023
  VAT: Skutki przedwczesnego wystawienia faktury
  Zgodnie z art. 106i ust 7 ustawy VAT faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi lub otrzymaniem - przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi - całości lub części zapłaty. więcej »
 • 09.08.2023
  VAT: Szczególne terminy wystawiania faktur
  Poza podstawowym terminem wystawiania faktur, ustawa VAT przewiduje również terminy szczególne. Zgodnie z art, 106i ust. 3 ustawy VAT fakturę wystawia się nie później niż: więcej »
 • 08.08.2023
  VAT: Ogólne terminy wystawiania faktur VAT
  Reguła podstawowa wyrażona w art. 106i ust. 1 ustawy VAT podaje, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9. więcej »
 • 04.08.2023
  VAT: Data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
  E-faktura to potoczna nazwa dla wielu typów dokumentów, w tym również dla faktury wystawianej i przesyłanej poprzez Krajowy System e-Faktur prowadzony przez Szefa KAS. więcej »
 • 03.08.2023
  Sposób wystawienia faktury. Moment otrzymania faktury
  Sposób wystawienia faktury zależy od rodzaju dokumentu (papierowy lub elektroniczny) z jakim mamy do czynienia. W przypadku faktur w formie papierowej stosujemy ogólną regułę wyrażoną w art. 106g ust. 1 ustawy VAT, gdzie podano, że faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.   więcej »
 • 02.08.2023
  VAT: Faktura zaliczkowa i faktura końcowa
  Czynnością rodzącą obowiązek podatkowy w podatku VAT jest także otrzymanie całości lub części zapłaty (zaliczek, zadatek itp.). Wynika to z treści art. 19a ust. 8 ustawy VAT. W konsekwencji otrzymanie zaliczki powinno zostać udokumentowane fakturą (art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy VAT). więcej »
 • 01.08.2023
  VAT: Mechanizm podzielonej płatności i faktury VAT
  Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że: zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek SKOK. więcej »
 • 31.07.2023
  VAT: Samofakturowanie
  Zasada podstawowa wskazuje, że fakturę wystawia sprzedawca, a więc podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługę. Jednocześnie przepisy ustawy VAT przewidują możliwość wystawienia faktury przez nabywcę i przypadek ten określany jest jako tzw. samofakturowanie. więcej »
 • 28.07.2023
  Wystawienie faktury VAT przez komornika
  Przepisy ustawy VAT dopuszczają sytuacje, w których faktura wystawiana jest nie przez podatnika, lecz przez komornika w toku czynności egzekucyjnych. więcej »
 • 27.07.2023
  VAT: Wystawienie faktury do paragonu fiskalnego
  Ciekawym zagadnieniem jest wystawianie faktur do paragonów. Stosownie do treści art. 106h ustawy VAT w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. więcej »
 • 26.07.2023
  VAT: Podstawowe zasady wystawiania faktur VAT
  Zagadnienie obowiązku wystawienia faktury uregulowane zostało w art. 106b ustawy VAT. W przepisie tym możemy przeczytać, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: więcej »
 • 24.07.2023
  VAT: Rodzaje faktur VAT i domniemanie prawdziwości faktury
  Podstawowym dokumentem służącym dokumentowaniu czynności opodatkowanych na gruncie ustawy VAT jest faktura. W aktualnym stanie prawnym wyróżniamy 3 rodzaje faktur: więcej »
 • 21.07.2023
  VAT: Pusta faktura wystawiona przez osobę trzecią
  Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. więcej »
 • 20.07.2023
  VAT: Pusta faktura a obowiązek podatkowy VAT
  Szczególną regulacją dotyczącą podatników VAT, na którą należy zwrócić uwagę, jest art. 108 ustawy VAT stanowiący o obowiązku podatkowym w przypadku wystawienia tzw. pustej faktury. więcej »
 • 19.07.2023
  VAT: Solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT sprzedawcy
  Zasadą jest, że odpowiedzialność za zapłatę podatku ponosi podatnik. Ustawy podatkowe przewidują jednak liczne wyjątki od tej zasady, które objawiają się w solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osób trzecich. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

13.07.2024

Szkolenie online: Akademia główny księgowy (108 h) - certyfikowany kurs rachunkowości dla...

cena: 2390.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY