ABC - prawo i podatki dla początkujących

W dziale ABC - prawo i podatki dla początkujących znajduje się 103 artykuły spośród 55054 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 01.08.2023
  VAT: Mechanizm podzielonej płatności i faktury VAT
  Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że: zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek SKOK. więcej »
 • 31.07.2023
  VAT: Samofakturowanie
  Zasada podstawowa wskazuje, że fakturę wystawia sprzedawca, a więc podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługę. Jednocześnie przepisy ustawy VAT przewidują możliwość wystawienia faktury przez nabywcę i przypadek ten określany jest jako tzw. samofakturowanie. więcej »
 • 28.07.2023
  Wystawienie faktury VAT przez komornika
  Przepisy ustawy VAT dopuszczają sytuacje, w których faktura wystawiana jest nie przez podatnika, lecz przez komornika w toku czynności egzekucyjnych. więcej »
 • 27.07.2023
  VAT: Wystawienie faktury do paragonu fiskalnego
  Ciekawym zagadnieniem jest wystawianie faktur do paragonów. Stosownie do treści art. 106h ustawy VAT w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. więcej »
 • 26.07.2023
  VAT: Podstawowe zasady wystawiania faktur VAT
  Zagadnienie obowiązku wystawienia faktury uregulowane zostało w art. 106b ustawy VAT. W przepisie tym możemy przeczytać, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: więcej »
 • 24.07.2023
  VAT: Rodzaje faktur VAT i domniemanie prawdziwości faktury
  Podstawowym dokumentem służącym dokumentowaniu czynności opodatkowanych na gruncie ustawy VAT jest faktura. W aktualnym stanie prawnym wyróżniamy 3 rodzaje faktur: więcej »
 • 21.07.2023
  VAT: Pusta faktura wystawiona przez osobę trzecią
  Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. więcej »
 • 20.07.2023
  VAT: Pusta faktura a obowiązek podatkowy VAT
  Szczególną regulacją dotyczącą podatników VAT, na którą należy zwrócić uwagę, jest art. 108 ustawy VAT stanowiący o obowiązku podatkowym w przypadku wystawienia tzw. pustej faktury. więcej »
 • 19.07.2023
  VAT: Solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT sprzedawcy
  Zasadą jest, że odpowiedzialność za zapłatę podatku ponosi podatnik. Ustawy podatkowe przewidują jednak liczne wyjątki od tej zasady, które objawiają się w solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osób trzecich. więcej »
 • 18.07.2023
  VAT: Terminy zapłaty podatku VAT
  Termin płatności podatku VAT został połączony z terminem złożenia deklaracji podatkowej. Dlatego też zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy VAT podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego. więcej »
 • 17.07.2023
  VAT: Informacje podsumowujące
  Podatnicy, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE i dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych oprócz deklaracji podatkowych mają również obowiązek składania informacji podsumowujących. więcej »
 • 14.07.2023
  VAT: Miesięczne i kwartalne deklaracje VAT
  Zasada podstawowa – wyrażona w art. 99 ust. 1 ustawy VAT – wskazuje, że podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. więcej »
 • 13.07.2023
  VAT: Rejestracja na potrzeby VAT UE
  Jak wynika z treści art. 97 ust. 1 ustawy VAT podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. więcej »
 • 12.07.2023
  VAT: Wykreślenie podatnika z rejestru VAT
  Czynny podatnik VAT może zostać wykreślony z rejestru VAT z urzędu. Jak wynika z treści art. 96 ust. 9 ustawy VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli: więcej »
 • 11.07.2023
  VAT: Zgłoszenie rejestracyjne na potrzeby podatku od towarów i usług
  W zakresie obowiązków formalnych spoczywających na podatnikach podatku VAT należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na konieczność dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY