aktualnosci prawie pracy

 • 23.05.2024Świadczenia wykładowców na rzecz uczelni bez zwolnienia z VAT - interpretacja ogólna MF
  Do usług przekazywania wiedzy przez wykładowców będących podatnikami VAT, świadczonych na podstawie umów zawieranych z uczelniami w ramach procesu kształcenia organizowanego przez te uczelnie, nie będą miały zastosowania zwolnienia przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ustawy o VAT, jak również w § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie zwolnień.
 • 22.05.2024Limit zarobków dla rencistów i emerytów. Czy będą zmiany?
  Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzega problem wynikający z ustalenia jednakowych limitów bez względu na sytuację materialną osób pobierających renty czy emerytury? Czy rozważana jest zmiana przepisów w tym zakresie - czyli podniesienie wysokości limitu dla grupy z najniższym uposażeniem rentowym?
 • 10.05.2024Tylko 7% ojców korzysta z urlopów rodzicielskich
  W wyniku wejścia w życie dyrektywy work-life balance rośnie liczba ojców, którzy korzystają z urlopów rodzicielskich. W 2023 r. było ich 19 tys. w porównaniu z 3,7 tys. rok wcześniej. Choć obserwujemy pozytywny trend, to jednak nadal jest to tylko 7% uprawnionych mężczyzn.
 • 29.04.2024Dyrektywa work-life balance powoli przynosi efekty
  Po wejściu w życiu rozwiązań przewidzianych w unijnej dyrektywie work-life balance w Polsce wzrosła liczba ojców korzystających z urlopów rodzicielskich – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2023 r. liczba takich osób wyniosła 19 tys., podczas gdy rok wcześniej było ich tylko 3,7 tys. Mimo wyraźnej poprawy, z urlopów rodzicielskich korzysta nadal zaledwie 7 proc. uprawnionych mężczyzn.
 • 22.04.2024Samochód prywatny do celów służbowych. Zwrot kosztów a przychód pracownika
  Z uwagi na brak samochodu służbowego niektórzy pracownicy na podstawie zawartej indywidualnie umowy cywilnoprawnej korzystają z samochodów prywatnych dla celów służbowych. Z tego tytułu otrzymują comiesięczny ryczałt. Czy należy pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych ryczałtów?
 • 19.04.2024Masowa redukcja zatrudnienia. Polski rynek pracy
  Zwiększa się masowa redukcja zatrudnienia. Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz rozwój cyfryzacji i nowych technologii to główne czynniki przyczyniające się do planowanych redukcji zatrudnienia – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”. Najwięcej osób planuje zwolnić się w branżach przetwórstwa przemysłowego oraz sektorze IT.
 • 15.04.2024MF o wprowadzeniu tzw. kasowego PIT
  Wprowadzenie kasowego sposobu rozliczeń przez przedsiębiorców, czyli tzw. kasowego PIT, zapowiedział Premier w expose wygłoszonym 13 grudnia 2023 r. Realizacją tych zapowiedzi jest opracowany projekt ustawy wdrażający kasowy sposób rozliczeń przez przedsiębiorców. Projekt zakłada wejście w życie proponowanych rozwiązań z dniem 1 stycznia 2025 r. Dzięki wdrażanym zmianom przedsiębiorcy zyskają możliwość ustalenia przychodu dopiero po otrzymaniu zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę (maksymalnie do 2 lat od wystawienia faktury), co będzie skutkować również późniejszym terminem zapłaty podatku - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 12.04.2024Składki ZUS. Ulga na start przy umowie współpracy z byłym pracodawcą
  Przesłanką, która decyduje o prawie do niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, tzw. „ulgi na start”, jest niewykonywanie czynności na rzecz byłego pracodawcy. Zatem, współpraca z byłym pracodawcą, jeżeli świadczone usługi nie będą pokrywały się z zakresem zakończonej umowy o pracę, nie powoduje utraty do tej ulgi.
 • 21.03.2024Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw
  Możesz skorzystać z ceny maksymalnej gazu równej 200,17 zł/MWh, jeśli do prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, wykorzystujesz piec ogrzewany paliwami gazowymi.
 • 20.03.2024Kiedy umowa zlecenia bez składek ZUS
  Umowy zlecenia podlegają prawie zawsze obowiązkowej składce na ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem są umowy zawarte z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26. roku życia oraz umowy zlecenia nieodpłatne (które jednak zawiera się sporadycznie, ustnie i głównie w sprawach tzw. pomocy sąsiedzkiej). Poza tym każda umowa zlecenia rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – bez względu na ich ilość i kolejność zawierania. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne. Tu również obowiązuje wyłączenie przewidujące brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zawarcia umowy zlecenia z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26. roku życia. To pierwszy z omawianym przypadków braku składek ZUS przy umowie zlecenia.
 • 19.03.2024Kiedy umowa zlecenia bez składek ZUS
  Umowy zlecenia podlegają prawie zawsze obowiązkowej składce na ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem są umowy zawarte z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26. roku życia oraz umowy zlecenia nieodpłatne (które jednak zawiera się sporadycznie, ustnie i głównie w sprawach tzw. pomocy sąsiedzkiej). Poza tym każda umowa zlecenia rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – bez względu na ich ilość i kolejność zawierania. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne. Tu również obowiązuje wyłączenie przewidujące brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zawarcia umowy zlecenia z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26. roku życia. To pierwszy z omawianym przypadków braku składek ZUS przy umowie zlecenia.
 • 19.03.2024Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy
  Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy, w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.
 • 15.03.2024Praca za pośrednictwem platform cyfrowych. Związkowcy apelują o zmiany
  Rząd powinien jak najszybciej przygotować krajowe regulacje wdrażające rozwiązania przewidziane w unijnej dyrektywie o pracy za pośrednictwem platform cyfrowych – ocenia handlowa „Solidarność”. Związkowcy przekonują, że wdrożenie nowych przepisów pozwoli na ograniczenie patologii w pracy platformowej.
 • 12.03.2024Zbieg uprawnień w postaci renty rodzinnej i emerytury rolniczej
  Po osobie, która pobierała dwie emerytury tj. pracowniczą z ZUS i rolniczą z KRUS, wdowa otrzyma rentę rodziną tylko z jednej instytucji. Wprawdzie z obydwu systemów tj. pracowniczego i rolniczego organy rentowe ustalają prawo do renty rodzinnej, ale jedno świadczenie jest zawieszone, ponieważ w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty (przysługującej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego uprawnionemu wypłaca się tylko jedno z nich - wyjaśniło Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 11.03.2024Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 05.03.2024Parkowanie auta pod domem pracownika a odliczenie VAT - fiskus nie zmienia zdania
  Pojazdy służbowe, które mogą być parkowane w miejscu zamieszkania pracownika, nie są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności, w rozumieniu przepisu art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, firma nie ma prawa do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z tymi pojazdami służbowymi. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 28.02.2024MRPiPS: Różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć nie jest dyskryminacją
  Niższy wiek emerytalny kobiet stanowi przejaw uznania dla nieodpłatnej pracy świadczonej przez kobiety oraz umożliwia samodzielne uzyskanie prawa do świadczenia pomimo wymuszonych macierzyństwem przerw w zatrudnieniu i feminizacji zawodów wymagających dłuższego kształcenia, ale zapewniających przeciętnie niższe zarobki. Statystycznie krótszy okres pobierania świadczeń emerytalnych przez mężczyzn kompensowany jest przeciętnie znacznie wyższą kwotę emerytury pobieranej przez mężczyzn - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską.
 • 22.02.2024Usprawiedliwiona nieobecność pracownika a koszty kwalifikowane ulgi B+R - interpretacja ogólna MF
  Do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej należą poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu, w tym również należności z tytułu usprawiedliwionej nieobecności pracownika, do których poniesienia pracodawca jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów, m.in. te dotyczące urlopu oraz choroby.
 • 19.02.2024Umowa o pracę x2 – czy to legalne?
  Pracownik i jego umowa o pracę. Niektórzy posiadają więcej niż jedno zatrudnienie. Polskie przepisy pozwalają na pracę w ramach dwóch etatów, jednak warto zrozumieć, jakie są konsekwencje związane z taką sytuacją. Mowa tutaj m.in. o czasie pracy, składkach ZUS czy innych prawach pracowników. Sprawdźmy, jakie są następstwa zatrudnienia na podstawie dwóch umów – zarówno u jednego pracodawcy, jak i dwóch różnych.
 • 16.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie z dochodów z pracy
  Otrzymujesz wynagrodzenie z pracy? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystać. Przychodami ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze, w szczególności:
 • 15.02.2024Świadczenie uzupełniające "Mama 4+". Lepiej nie pracować?
  Od marca 2019 r. wypłacane jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające nazywane „Mama 4+”. Świadczenie to może być przyznane matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej 4 dzieci oraz zrezygnowała z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęła ze względu na wychowywanie dzieci. W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury. Gdy pobierana emerytura lub renta jest równa lub wyższa od najniższej emerytury, to świadczenie nie jest wypłacane.
 • 07.02.2024Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
  Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% tego przychodu, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.
 • 02.02.2024Skutki podatkowe zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia
  Doktorantka prawa zawarła nieodpłatną umowę. Dzięki pracy u zleceniodawcy poszerza oraz uzupełnia swoją wiedzę, a także zdobywa doświadczenie, które jest jej niezbędne do poniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Za dokonywane czynności nie otrzymuje wynagrodzenia gdyż w świetle postanowień umowy świadczenia stron są ekwiwalentne. Czy ww. umowę zlecenia należy zgłosić do urzędu skarbowego? Czy po stronie zleceniodawcy bądź zleceniobiorcy powstał obowiązek w PIT?
 • 25.01.2024Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców. Rząd przedstawił projekt
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w którym przewidziano wprowadzenie tzw. wakacji składkowych dla mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnionych. Finalnie wakacje mają mieć wymiar jednego dowolnego miesiąca w trakcie danego roku, a składki za ten czas – poza składką zdrowotną – zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Zmiany mają wejść w życie z początkiem października br.
 • 25.01.2024Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
  Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% tego przychodu, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.
 • 24.01.2024Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców. Rząd przedstawił projekt
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w którym przewidziano wprowadzenie tzw. wakacji składkowych dla mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnionych. Finalnie wakacje mają mieć wymiar jednego dowolnego miesiąca w trakcie danego roku, a składki za ten czas – poza składką zdrowotną – zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Zmiany mają wejść w życie z początkiem października br.
 • 18.01.2024Składki ZUS: Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenie oraz dodatkowa odprawa dla pracownika
  Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią przychody uzyskane przez pracownika w zw. z wypłatą odpraw, odszkodowań, rekompensat z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
 • 18.01.2024Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sądu" obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
 • 17.01.2024Wybór formy opodatkowania do 20 lutego
    W obliczu nadchodzących zmian w prawie, z końcem roku warto rozważyć zmianę formy opodatkowania. Kto zdąży podjąć decyzję do 20 lutego 2024 r. i złoży stosowne oświadczenie, może zapewnić sobie wymierne korzyści i ochronić swoje pieniądze.  
 • 15.01.2024Parametry i wskaźniki 2024: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:  wynagrodzenia zasadnicze,  wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,  różnego rodzaju dodatki,  nagrody,  ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i  wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,  a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
 • 11.12.2023Umowa o pomocy przy zbiorach a obowiązki rolnika w PIT - objaśnienia podatkowe MF
  Otrzymane przez pomocnika rolnika na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach stanowią tzw. przychody z innych źródeł i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach według skali podatkowej. W pojęciu przychodów mieszczą się zarówno świadczenia pieniężne, jak i niepieniężne. Przychód ten nie jest pomniejszany o koszty podatkowe. Przy czym opodatkowaniu podlega tak ustalony dochód z wyłączeniem przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego lub dochodów, od których zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że wyłączona z opodatkowania jest między innymi wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie pomocnikowi rolnika przez rolnika.
 • 07.12.2023Biznes oczekuje zmian ws. składki zdrowotnej i stabilizacji w podatkach
  Nowy rząd, który prawdopodobnie zostanie utworzony w najbliższym czasie, powinien przywrócić poprzedni sposób rozliczania składki zdrowotnej i zapewnić większą stabilność prawa podatkowego – twierdzi Business Centre Club. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja przedstawiła szerszy pakiet postulatów, w którym apeluje np. o odblokowanie środków z KPO i przywrócenie dialogu społecznego.
 • 06.12.2023PIP przeprowadzi w 2024 r. 60 tys. kontroli. Jakie są plany?
  W 2024 r. Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić ogółem 60 tys. kontroli. Program działań na kolejny rok uwzględnia zmiany w regulacjach. Szczegółowe plany PIP przewidują w efekcie także nowe działania związane z czasem pracy i urlopami wypoczynkowymi, a także w zakresie bezpieczeństwem pracy m.in. w branży odnawialnych źródeł energii (OZE).
 • 30.11.2023Umowy cywilnoprawne a wypoczynek. Resort kultury przeciwny zmianom w prawie
  Unormowanie na poziomie ustawy prawa do wypoczynku dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych byłoby niezasadne – stwierdził resort kultury i dziedzictwa narodowego. Wcześniej o zmiany w prawie apelował Związek Zawodowy Filmowców, a w sprawę zaangażował się także rzecznik praw obywatelskich.
 • 30.11.2023Świąteczna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 29.11.2023Świąteczna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 10.11.2023MRiPS o funkcjonowaniu rad pracowników
  Pracodawca w terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników przez pracowników przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informacje dotyczące rady pracowników według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy. Dane dotyczące podmiotów, które zgłosiły powołanie u siebie rady pracowników zawierają informacje, których ustawodawca żąda wprost tj. nazwę pracodawcy, adres, datę utworzenia rady pracowników, liczbę członków rady, zawarcie porozumienia z radą pracowników, zakres porozumienia. Dane dotyczące powołania u danego pracodawcy rady pracowników, nie mają - w ocenie organu - charakteru informacji publicznej.
 • 16.10.2023Jak sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy w Polsce?
  Sztuczna inteligencja (AI) będzie mieć coraz większy wpływ na rynek pracy, co pokazuje m.in. szybki rozwój popularnego ChatGPT – wynika z nowego raportu pn. „Perspektywy i trendy w prawie pracy”, przygotowanego przez Business Centre Club i firmę doradczą CRIDO. Eksperci przewidują, że w efekcie szerszego wdrażania rozwiązań bazujących na AI wzrośnie efektywność pracy. Jednocześnie nie jest znana skala wpływu sztucznej inteligencji na miejsca pracy.
 • 16.10.2023Kiedy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
  Cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, aby otrzymujący nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Oznacza to, że świadczenie uzyskane przez podatnika w sytuacji, gdy spełniający świadczenie uzyskuje albo ma uzyskać w przyszłości wzajemnie jakieś inne przysporzenie majątkowe, nie ma charakteru nieodpłatnego.
 • 10.10.2023Jak zatrudnić pracownika w ramach umowy o pracę?
  Zatrudniając pracownika w ramach umowy o pracę należy pamiętać o szeregu obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy w tym zakresie. Zobacz na co zwrócić uwagę i jak dopełnić wszelkich formalności, aby pracownik mógł bezpiecznie i legalnie podjąć zatrudnienie.
 • 06.10.2023Ograniczenie handlu w niedziele i święta należy urealnić?
  Sklepy zdecydowały się na rozszerzenie swojej działalności o czytelnie. Przy tym pobierają też niewielką opłatę za usługę czytelni. Ograniczenie handlu w niedziele było wprowadzone w celu ochrony czasu dla rodziny, wypoczynku i rekreacji pracowników oraz dla tych, którzy chcieliby spędzić ten dzień z bliskimi. To także krok mający na celu wsparcie mniejszych przedsiębiorców i lokalnych sklepów. Jakie działania podejmuje lub podejmie ministerstwo, aby nie dochodziło do sytuacji, że ograniczenia ustawowe stają się fikcją? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 • 21.09.2023Zatrudnianie młodocianych. Wkrótce ważne zmiany w prawie
  Pod koniec września br. w życie wejdą nowe regulacje dotyczące zatrudniania osób młodocianych. Przepisy mają w efekcie w większym stopniu odpowiadać postępowi technicznemu i nowym zagrożeniom. Zmiany będą dotyczyć głównie katalogu prac, które wykonywać mogą młodociani.
 • 20.09.2023Zatrudnianie młodocianych. Wkrótce ważne zmiany w prawie
  Pod koniec września br. w życie wejdą nowe regulacje dotyczące zatrudniania osób młodocianych. Przepisy mają w efekcie w większym stopniu odpowiadać postępowi technicznemu i nowym zagrożeniom. Zmiany będą dotyczyć głównie katalogu prac, które wykonywać mogą młodociani.
 • 13.09.2023Wyjaśnienia MF dotyczące zasad opodatkowania obywateli Ukrainy
  Coraz więcej obywateli Ukrainy staje się polskimi rezydentami podatkowymi. Wywołuje to skutki podatkowe zarówno dla nich, jak i zatrudniających ich pracodawców. Warto w tym kontekście poznać wyjaśnienia MF w tej sprawie, zawarte w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 • 12.09.2023Wyjaśnienia MF dotyczące zasad opodatkowania obywateli Ukrainy
  Coraz więcej obywateli Ukrainy staje się polskimi rezydentami podatkowymi. Wywołuje to skutki podatkowe zarówno dla nich, jak i zatrudniających ich pracodawców. Warto w tym kontekście poznać wyjaśnienia MF w tej sprawie, zawarte w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 • 05.09.2023Prawo do pełnego odliczenia VAT: Parkowanie samochodu pod domem pracownika
  Czy parkowanie samochodu pod domem pracownika będącego członkiem ekipy serwisowej jest uznawane za użycie samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą i pozbawia spółkę prawa do odliczenia 100% podatku VAT od wydatków dot. eksploatacji ww. samochodu?
 • 30.08.2023Niewielka popularność pracy w niepełnym wymiarze
  Praca w niepełnym wymiarze czasu jest stosunkowo słabo rozpowszechniona na polskim rynku pracy –  wynika z nowego raportu pn. „Praca w niepełnym wymiarze w dobie postpandemicznej zmiany modeli pracy”, który przygotowała Konfederacja Lewiatan. Szacuje się, że aktualnie z pracy w niepełnym wymiarze korzysta 5,4 proc. zatrudnionych, co jest jednym z gorszych wyników w Unii Europejskiej.
 • 25.08.2023Prawo do wypoczynku a umowa cywilnoprawna. RPO apeluje ws. branży filmowej
  Rzecznik praw obywatelskich skierował prośbę do resortu kultury i dziedzictwa narodowego o stanowisko dotyczące możliwości podjęcia działań legislacyjnych w kontekście obecnego braku prawa do wypoczynku dla osób zajmujących się produkcją audiowizualną, które są zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Wcześniej na problem uwagę zwracał Związek Zawodowy Filmowców.
 • 23.08.2023Praca w czasie upałów. RPO zwraca uwagę na brak precyzyjnych regulacji
  Obecne regulacje nie określają maksymalnej dopuszczalnej temperatury na stanowiskach pracy – zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich. Jak podkreśla RPO, do jego biura trafiają skargi dotyczące niedostatecznych przepisów. Aktualnie pracodawca ma tylko ogólny obowiązek organizowania pracy w sposób zmniejszający uciążliwości w trakcie upałów.
 • 22.08.2023Praca w czasie upałów. RPO zwraca uwagę na brak precyzyjnych regulacji
  Obecne regulacje nie określają maksymalnej dopuszczalnej temperatury na stanowiskach pracy – zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich. Jak podkreśla RPO, do jego biura trafiają skargi dotyczące niedostatecznych przepisów. Aktualnie pracodawca ma tylko ogólny obowiązek organizowania pracy w sposób zmniejszający uciążliwości w trakcie upałów.

następna strona »