Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy godziny nadliczbowe

 • 05.09.2013Godziny nadliczbowe zatrudnionego na niepeny etat
  Zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy w umowach o prac pracownikw zatrudnionych w niepenym wymiarze czasu pracy naley okreli dopuszczaln liczb godzin pracy, ponad okrelony w umowie wymiar czasu pracy, ktrej przekroczenie bdzie uprawniao pracownika do otrzymywania, oprcz „normalnego wynagrodzenia”, take dodatku jak za prac w godzinach nadliczbowych.
  • 23.08.2013Kodeks pracy 2013: Wchodzi w ycie nowela uelastyczniajca czas pracy
   Dzi wesza w ycie dugo oczekiwana nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzajca rozwizania uelastyczniajce czas pracy, w tym ruchomy czas pracy oraz moliwo stosowania 12-miesicznych okresw rozliczeniowych. Ze zmian zadowoleni s pracodawcy. Cakiem odmienne zdanie maj natomiast zwizki zawodowe.
   • 08.08.2013Dieta jako przychd pracownika opodatkowany PIT
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest obowizany do realizacji obowizkw patnika podatku dochodowego od osb fizycznych dla przychodw ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej”, do ktrej zwrotu pracownik nie zosta zobowizany, lub ktra nie zostaa zwrcona, pomimo wezwania pracodawcy?
    • 05.08.2013Kodeks pracy 2013: Powane zmiany ju w sierpniu
     Najprawdopodobniej jeszcze w tym miesicu w ycie wejdzie nowela Kodeksu pracy, na stae wprowadzajca do systemu ruchomy czas pracy oraz moliwo stosowania nawet 12-miesicznego okresu rozliczeniowego. Cakowit nowoci jest natomiast zapis dotyczcy moliwoci odpracowywania zwolnienia z pracy na zaatwienie przez pracownika sprawy osobistej.
     • 02.08.2013Skadki ZUS: Diety z tytuu podry subowych zleceniobiorcy
      Jeli w umowie zlecenia znajduj si zapisy, w ktrych przewidziana jest moliwo wykonywania usug poza granicami kraju i w zwizku z tym zwrot wydatkw zwizanych z wykonywaniem usug poza granicami kraju w formie diet za kady dzie wiadczenia usug za kady dzie pobytu poza granic, to diety te nie stanowi podstawy wymiaru skadek na te ubezpieczenia do wysokoci okrelonej w rozporzdzeniu ws. podry subowych - wyjani ZUS.
      • 31.07.2013Skadki ZUS: Odprawa przy rozwizaniu umowy za porozumieniem stron
       Fakt, i wypata odprawy pieninej nastpuje na podstawie dobrowolnego porozumienia midzy pracodawc a pracownikiem i przyczyn rozwizania stosunku pracy jest porozumienie stron nie wyklucza zastosowania wyczenia przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporzdzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjani ZUS.
       • 22.07.2013Skierowanie pracownikw na szkolenie a skutki w PIT
        Pytanie podatnika: Czy Spka, jako patnik, bdzie zobowizana do naliczenia, poboru i odprowadzenia do waciwego urzdu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w zwizku z poniesieniem kosztw skierowania pracownikw na szkolenia majce charakter zaj pozaszkolnych, poza miejsce staego wiadczenia przez nich pracy, na podstawie polecenia Spki?
        • 17.07.2013Przychd pracownika: Ustalenie odpatnoci za uywanie samochodu subowego do celw prywatnych
         Pytanie podatnika: Czy w przypadku uytkowania przez pracownikw Wnioskodawcy, samochodw do celw prywatnych, przychd pracownikw powinno si okrela zgodnie z przytoczon w opisie zdarzenia przyszego metodologi tj. na podstawie kosztw ponoszonych przez spk w zwizku z umow leasingu?
         • 05.07.2013Czas wolny za nadgodziny – zasady udzielania
          Pracownik zoy wniosek o udzielenie czasu wolnego za prac w godzinach nadliczbowych wskazujc w nim dat wykorzystania tego wolnego przypadajc pod koniec przyszego miesica (to ju jednak kolejny okres rozliczeniowy czasu pracy). Do kiedy mona odda pracownikowi wolne za prac w godzinach nadliczbowych? Czy moe to nastpi w kolejnym okresie rozliczeniowym czasu pracy?
          • 03.07.2013Wyjazd szkoleniowo-integracyjny a przychd pracownika
           Pytanie podatnika: Czy wiadczenia zwizane z organizacj spotka i wyjazdw szkoleniowych oraz integracyjnych stanowi przychd dla pracownikw lub czonkw ich rodzin opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych, a jeli tak, to jakie s zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz poboru podatku?
           • 24.06.2013Wany wyrok NSA: Spotkanie opatkowe a przychd pracownika
            Opatek wigilijny, ktrym tradycyjnie dziel si pracownicy przed witami Boego Narodzenia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, jako przychd tego pracownika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 05.06.2013Odsetki za nieterminow wypat wynagrodze pracowniczych
             Na pracodawcy spoczywa m.in. obowizek wypaty pracownikom wynagrodze. Wypaty tej, zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu pracy (dalej: k.p.), dokonuje si co najmniej raz w miesicu, w staym i ustalonym z gry terminie. Dalej przepisy kodeksu stanowi, e wynagrodzenie za prac patne raz w miesicu wypaca si z dou, niezwocznie po ustaleniu jego penej wysokoci, nie pniej jednak ni w cigu pierwszych 10 dni nastpnego miesica kalendarzowego. Jeeli za ustalony dzie wypaty wynagrodzenia za prac jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypaca si w dniu poprzedzajcym. Wynagrodzenie wypacane gotwk powinno by postawione do dyspozycji pracownika nie pniej ni w dniu ustalonym jako dzie wypaty. Jeli za wynagrodzenie jest przekazywane na rachunek bankowy pracownika, wwczas za dzie dokonania wypaty uwaa si dzie wpywu nalenoci na ten rachunek.
             • 04.06.2013Skadki ZUS: Ekwiwalent pieniny za pranie odziey roboczej
              W podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie uwzgldnia si ekwiwalentw pieninych za pranie odziey roboczej przy zaoeniu, e s one wypacane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, tj. w wysokoci odzwierciedlajcej koszty faktycznie poniesione przez pracownika. Bezporednim skutkiem ustalenia staej kwoty wskazanego wiadczenia jest jego nieekwiwalentno w stosunku do faktycznych kosztw prania odziey roboczej poniesionych przez rnych pracownikw - wyjani ZUS.
              • 31.05.2013Skadki ZUS: wiadczenie w naturze dla pracownika na urlopie wychowawczym
               Warto udziau w programie sportowo - rekreacyjnym realizowanym przez firm zewntrzn, wspfinansowanemu pracownikowi w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne z tytuu stosunku pracy, poniewa prawo do tych wiadcze nie przysuguje za okres wiadczenia pracy, tylko z racji przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku warto udziau w tym nie stanowi rwnie podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia zdrowotne z tytuu stosunku pracy - wyjani ZUS.
               • 21.05.2013Podre subowe: Skadki na ubezpieczenie spoeczne w przypadku diet
                W sytuacji gdy pracodawca wypaca swoim pracownikom wysanym w podr subow poza miasto siedziby spki diety w wysokoci nie przekraczajcej kwoty okrelonej przepisami w/w rozporzdzenia, to ich warto podlega wyczeniu z podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne - wyjani ZUS.
                • 14.05.2013Skadki ZUS: Odszkodowanie za skrcenie okresu wypowiedzenia
                 Wyczeniu z podstawy wymiaru skadek podlegaj zarwno wiadczenia przysugujce na podstawie przepisw prawa pracy, jak i inne odprawy, odszkodowania, rekompensaty wypacone pracownikowi z tego tytuu, ustalone drog dobrowolnych porozumie pomidzy pracodawc a organizacjami zwizkowymi, te ktre wynikaj z ukadw zbiorowych pracy oraz ustalone na podstawie umowy z konkretnym pracownikiem. Koniecznym warunkiem wyczenia takiego wiadczenia z podstawy wymiaru skadek jest bezporedni zwizek pomidzy wypat wiadczenia, a rozwizaniem stosunku pracy, natomiast bez znaczenia pozostaje jego wysoko - wyjani Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
                 • 08.05.2013Opacenie noclegu w podry a przychd pracownika
                  Pytanie podatnika: Czy warto noclegu finansowanego przez pracodawc bdzie stanowia dla pracownika przychd ze stosunku pracy, jeeli pracownik nie odbywa podry subowej w rozumieniu przepisw prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezporednio zwizana z czynnociami subowymi wykonywanymi przez tego pracownika poza siedzib pracodawcy i poza miejscem zamieszkania pracownika?
                  • 09.04.2013Przychody pracownika: Ekwiwalent pieniny za uywanie internetu w domu
                   Pytanie podatnika: Cz pracownikw spki zatrudnionych jest jako telepracownicy. Z uwagi na fakt, e praca wymaga staego dostpu do Internetu, za porednictwem ktrego pracownik komunikuje si z pracodawc i wykonuje zlecone mu prace, pracodawca pokrywa koszty abonamentu internetowego na podstawie udokumentowanych wydatkw. Czy koszt abonamentu internetowego jest dodatkowym przychodem pracownika ze stosunku pracy, ktry podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osb fizycznych?
                   • 08.04.2013Korzystanie z samochodw subowych a przychd pracownika
                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku pracownikw, ktrym przyznano samochody subowe i zobowizano do parkowania samochodu subowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spka jest zobowizana doliczy do przychodu pracownika wartoci przejazdw samochodem subowym pomidzy miejscem parkowania a miejscem wykonywania obowizkw subowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy na Spce ci obowizki patnika z tego tytuu?
                    • 27.03.2013Moment ujcia w kosztach podatkowych diet z tytuu podry subowych
                     Pytanie podatnika: Czy w wietle obowizujcych przepisw art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych oraz art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, firma ma prawo zaliczy koszt diet do kosztw uzyskania przychodw w miesicu ich naliczenia mimo e wypata zgodnie z zapisami Regulaminu wynagrodze nastpuje w kolejnym miesicu?
                     • 13.03.2013Badania lekarskie i szczepienia zwizane z delegacj a PIT pracownika
                      Zwrot kosztw prywatnej wizyty lekarskiej, szczepie oraz lekw, ktre podatnik jako pracodawca refunduje pracownikowi wyjedajcemu w podr subow, stanowi dla tego pracownika przychd ze stosunku pracy, ktry nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego – wyjani dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2013 r., sygn. IPPB4/415-951/12-4/MP.
                      • 07.03.2013Ekwiwalent za pranie odziey roboczej a PIT
                       Jeeli pracodawca nie moe zapewni prania odziey roboczej, czynnoci te mog by wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypacania przez pracodawc ekwiwalentu pieninego w wysokoci kosztw poniesionych przez pracownika. Sprawdmy, czy wypacony ekwiwalent podlega opodatkowaniu PIT.
                       • 01.03.2013Parametry i wskaniki 2013: Pracownik
                        Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                        • 19.02.2013Pracownik na zwolnieniu lekarskim a koszty uzyskania przychodu
                         Pytanie podatnika: W jakiej wysokoci naley zastosowa koszty uzyskania przychodu, w przypadku gdy pracownik przebywa w danym miesicu na zwolnieniu lekarskim przez 30 dni natomiast za 1 dzie wypacono mu wynagrodzenie ze stosunku pracy?
                         • 01.02.2013Refundacja kosztw szkole byym pracownikom a skutki w PIT
                          Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym refundacja byym pracownikom kosztw szkole (o ktrych mowa w ww. Programie Dobrowolnych Odej), stanowi przychd z innych rde (art. 10 ust. 1 pkt 9), okrelony w art. 20 ustawy o PIT i na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych na Wnioskodawcy ciy obowizek sporzdzenia informacji PIT-8C o wypaconych kwotach refundacji?
                          • 31.01.2013Forma zapewnienia przez pracodawc okularw korygujcych wzrok a zwolnienie z PIT
                           Pytanie podatnika: Zgodnie z zarzdzeniem wewntrznym pracownikowi, ktry co najmniej 4 godziny dziennie pracuje przy komputerze przysuguje refundacja kosztw zakupu okularw korekcyjnych w wysokoci 150 z. Pracownik skada wniosek o refundacj kosztw zakupu okularw korekcyjnych wraz z zawiadczeniem lekarskim oraz faktur wystawion na jego imi i nazwisko. Czy zwrot kosztw zakupu okularw korekcyjnych bdzie stanowi dla pracownika przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                           • 29.01.2013Ubezpieczenie pracownikw a przychd do opodatkowania PIT
                            Pytanie podatnika: Jak rozliczy warto nieodpatnego wiadczenia, jeli nie jest te moliwe ustalenie przychodu przypadajcego na kadego ubezpieczonego objtego ochron ubezpieczeniow, co powoduje, e na wnioskodawcy nie ci obowizki patnika, o ktrych mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                            • 23.01.2013Podr subowa prywatnym samochodem: Zwrot kosztw opat za parkingi i autostrady a zwolnienie z PIT
                             Pytanie podatnika: Pracownicy Wnioskodawcy odbywaj krajowe podre subowe. Zdarza si, e na wniosek pracownika wyraa on zgod na odbycie podry subowej prywatnym samochodem. Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opaty parkingowe oraz opaty za przejazd autostrad podlegaj zwolnieniu z podatku dochodowego od osb fizycznych, czy te naley je uzna jako przekroczenie kilometrwki, uzna za przychd ze stosunku subowego i opodatkowa?
                             • 16.01.2013Dodatkowe badania a PIT od zwrotu wydatkw na zakup okularw
                              Pytanie podatnika: Kilku pracownikw majcych aktualne badania okresowe zwrcio si do pracodawcy o skierowanie na badania profilaktyczne majce na celu okrelenie potrzeby stosowania okularw korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym. Po przeprowadzeniu tych bada pracownicy otrzymali zawiadczenia o potrzebie stosowania okularw korekcyjnych do pracy. Pracodawca zrefundowa tym pracownikom zakup okularw korekcyjnych lub szkie kontaktowych. Czy refundacja ww. zakupu okularw lub soczewek podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                              • 14.01.2013Kodeks pracy przed kolejn liberalizacj?
                               Projekt nowelizacji Kodeksu pracy, zakadajcy wyduenie okresu rozliczeniowego i wprowadzenie przepisw dotyczcych ruchomego czasu pracy, to za mao – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan, ktra wysaa do ministra pracy list z propozycjami dalszej liberalizacji obecnych regulacji.
                               • 02.01.2013Obnienie podstawy opodatkowania w zwizku z nadpaconym wynagrodzeniem
                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku potrcenia z kwoty wynagrodzenia chorobowego albo zasiku chorobowego pracownikowi bdcemu na zwolnieniu lekarskim, kwoty nadwyki wynagrodzenia zapaconego pracownikowi w miesicu poprzednim wskutek niedostarczenia przez niego patnikowi, przed dniem wypaty wynagrodzenia zwolnienia lekarskiego, Wnioskodawca moe obniy podstaw opodatkowania przychodw w miesicu dokonania potrcenia o kwot potrcenia i przekaza nisz zaliczk na podatek dochodowy w tym miesicu, bez potrzeby korygowania rozliczenia z miesica poprzedniego?
                                • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                 Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy w roku podatkowym:
                                 • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                  Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                                  • 31.12.2012Podre subowe: Zwrot opat za parkingi i autostrady a przychd pracownika
                                   Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztw - opaty za patne parkingi i autostrady, zwizanych z wykorzystaniem w podry subowej samochodu prywatnego jest dla pracownikw zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                   • 03.12.2012Przychody pracownika: Finansowanie studiw bez skierowania pracodawcy
                                    Pytanie podatnika: Spka (Wnioskodawca) zamierza zawrze ze swoim pracownikiem umow lojalnociow o finansowanie przedostatniego i ostatniego roku studiw z zakresu „mechanika budowa maszyn”. Ww. studia s organizowane przez jedn ze szk wyszych, za sam pracownik podj je bez skierowania pracodawcy, poniewa rozpocz je przed zatrudnieniem w Spce Wnioskodawcy. Czy finansowanie studiw bez skierowania pracodawcy jest przychodem pracownika z pracy zwolnionym z podatku dochodowego od osb fizycznych?
                                    • 26.11.2012Ubezpieczenie w podry subowej jako przychd pracownika
                                     Z uzasadnienia: Zakup przez pracodawc polisy stanowi bdzie przychd pracownika, ktry naley zaliczy do przychodu ze stosunku pracy. Pracownik zyskuje tu realn korzy (bez zaangaowania wasnego majtku), bowiem jako beneficjent ubezpieczenia zawartego przez pracodawc korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, w tym jest uprawniony do podstawowego dobrodziejstwa zwizanego z przedmiotow polis tj. ewentualnego odszkodowania.
                                     • 23.11.2012Przychody pracownika: wiadczenia z ZFS a podatek dochodowy
                                      Pytanie podatnika: Czy od wszystkich wykorzystanych przez pracownikw wiadcze naley z wynagrodzenia potrci podatek dochodowy od osb fizycznych? Czy wrd wymienionych wiadcze s takie, ktre korzystaj ze zwolnienia z podatku?
                                      • 15.11.2012Ekwiwalent za pranie odziey roboczej a przychd pracownika
                                       Zwrot pracownikom staej ryczatowej kwoty kosztw prania odziey roboczej podlega opodatkowaniu jako przychd ze stosunku pracy. Warto ryczatu nie stanowi bowiem rwnowartoci faktycznie poniesionych przez pracownika kosztw. Do takiego wniosku doszed dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 10 padziernika 2012 r., nr IPPB4/415-574/12-4/JK.
                                       • 12.11.2012PIT: Abonamenty medyczne a przychd pracownika
                                        Jednym z powszechnie stosowanych dodatkw do pensji s tzw. abonamenty medyczne. Pracownicy otrzymuj od pracodawcw specjalne karty, dziki ktrym mog bezpatnie korzysta z usug prywatnej suby zdrowia. Czy przyznanie pracownikowi takich uprawnie powoduje powstanie przychodu? Kiedy pracownik bdzie musia zapaci podatek dochodowy?
                                        • 31.10.2012Menader zasiadajcy w zarzdzie jako podatnik VAT
                                         Z uzasadnienia: Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej spki, nie ponosi on kosztw swej dziaalnoci, wynagrodzenie nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka i dziaa on jedynie w imieniu i na rzecz zarzdzanej spki, ktra za jego dziaania ponosi odpowiedzialno za wyrzdzon szkod osobom trzecim. Nie dziaa on zatem w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu wasnego przedsibiorstwa. Nie wykonuje swojej dziaalnoci w swoim imieniu i na wasny rachunek lecz w imieniu zarzdzanej spki. Zatem, osoby penice obowizki czonkw zarzdw spek na podstawie kontraktw menederskich nie s podatnikami na gruncie VAT.
                                         • 23.10.2012Przychody pracownika: Ekwiwalent za pranie odziey roboczej
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada szereg stanowisk pracy, z ktrych zajmowaniem wie si konieczno dostarczania pracownikom nieodpatnie odziey roboczej. Przy czym, pracodawca nie moe zapewni prania odziey roboczej i z tego powodu postanowi, e wypaca bdzie rodki pienine celem zapewnienia prania tej odziey przez pracownikw, tj. ryczat brutto ustalany kwotowo, nie stanowicy rwnowartoci poniesionych przez pracownika kosztw. Czy ww. wiadczenie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                          • 16.10.2012Wyywienie w czasie podry subowej a przychd pracownika
                                           Pytanie podatnika: Spka zamierza sporzdzi regulamin wewntrzny, w ramach ktrego pracownicy odbywajcy podre subowe uzyskaj umocowanie do tego, aby odbywajc podre nabywali w imieniu i na rzecz Spki posiki lub korzystali z posikw nabytych przez Spk w inny sposb (np. w cenie konferencji, w ktrej pracownik uczestniczy itp.). Stosujc takie rozwizanie Spka przyjmowaa bdzie, e jako pracodawca zapewnia pracownikom wyywienie, co wyeliminuje obowizek wypaty diety. Czy zapewniajc pracownikom posiki o wartoci wyszej ni kwota diety Spka jako patnik musi pobra zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                           • 12.10.2012Podwyszone koszty uzyskania przychodw twrcw i artystw
                                            Pytanie podatnika: Czy wykonujc zadania kierownika produkcji TV i bdc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006-2011, przysugiwao Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczatowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodw uzyskiwanych z tego tytuu?
                                            • 11.10.2012PIT: Zwrot kosztw noclegu pracownika niebdcego w delegacji
                                             Z uzasadnienia: Zapata przez pracodawc kosztu noclegu pracownika wykonujcego swe obowizki w miejscu okrelonym w umowie o prac (poza siedzib firmy oraz miejsca zamieszkania pracownika) stanowi racjonalny wydatek firmy zwizany z realizacj okrelonych celw gospodarczych. Wydatek ten ponoszony w interesie pracodawcy, stanowicy koszt dziaalnoci gospodarczej poniesiony w celu osignicia przychodw firmy nie moe by uznany za element przychodu pracownika.
                                             • 02.10.2012Wynagrodzenie prokurenta jako przychd z innych rde
                                              Osoby wykonujce obowizki prokurentw najczciej s jednoczenie pracownikami spki zatrudnionymi na podstawie umw o prac. Zwyczajowo z prokurentami nie zawiera si odrbnych umw, a powierzenie obowizkw prokurenta nastpuje w drodze uchway.
                                              • 24.09.2012Okulary korekcyjne jako przychd pracownika
                                               Pytanie podatnika: Gdy pracownik zwraca si do pracodawcy z prob o skierowanie na badania przed upywu bada okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wskae potrzeb ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularw na inne, to czy refundacja kosztw przez pracodawc powinna by opodatkowana?
                                               • 14.09.2012Ubezpieczenie OC czonkw zarzdu i rad nadzorczych a PIT
                                                Firmy czsto opacaj skadki ubezpieczeniowe za czonkw zarzdu czy rad nadzorczych. Czy warto skadki jest przychodem tych osb? Czy spka powinna od tych kwot pobra zaliczk na PIT? Na te pytania odpowiedzia niedawno Dyrektor Izby Skarbowej w odzi (interpretacja z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ).
                                                • 13.09.2012Ubezpieczenie w zagranicznej podry jako przychd pracownika
                                                 Z uzasadnienia: Zapata skadki na ubezpieczenie w zagranicznej podry subowej przez pracodawc za pracownika stanowi wymiern korzy dla tego ostatniego z tytuu zawarcia na jego rzecz umowy ubezpieczenia. W zamian za uiszczon przez pracodawc skadk pracownik uzyska ochron ubezpieczeniow. Zatem, moliwe jest rozpatrywanie uzyskanej przez pracownikw ochrony ubezpieczeniowej w kategoriach przychodu ze stosunku pracy w formie nieodpatnego wiadczenia otrzymywanego ju w momencie uiszczenia skadki i rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej, ktrego warto odpowiada wysokoci uiszczonej skadki ubezpieczeniowej.
                                                 • 05.09.2012Odszkodowanie z ugody a przychody z pracy
                                                  Z uzasadnienia: O zakwalifikowaniu wiadczenia, jako przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, decyduje to, czy okrelone wiadczenie moe otrzyma wycznie pracownik, czy te inna osoba, niezwizana (aktualnie lub w przeszoci) z pracodawc. Istotne jest to, czy istnieje zwizek prawny lub faktyczny danego wiadczenia ze stosunkiem pracy. Zatem, wypacone byemu pracownikowi w wyniku zawartej ugody odszkodowanie i wynagrodzenie wypacone firmie doradztwa personalnego, zobowizanej do poszukiwania pracy odpowiadajcej kwalifikacjom pracownika, pozostaje w bezporednim zwizku ze stosunkiem pracy i naley je zakwalifikowa do przychodw, o ktrych mowa w art. 12 ww. ustawy.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »