Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy godziny nadliczbowe

 • 16.08.2012Godziny nadliczbowe zatrudnionych na niepeny etat
  Pytanie: Mam pytanie dotyczce zatrudniania pracownikw niepenoetatowych w godzinach nadliczbowych. Czy zawsze za prac przekraczajc wyznaczony na dany dzie wymiar czasu pracy pracownika naley mu si dodatek za prac w godzinach nadliczbowych?
  • 14.08.2012Zaliczki na poczet przyszego wynagrodzenia a PIT i skadki ZUS
   Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.), wynagrodzenie przysuguje za prac wykonan. Na pracodawcy spoczywa wynikajcy z art. 86 § 1 k.p. obowizek wypacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie okrelonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
   • 02.08.2012Zwrot kosztw wyjazdu a przychd pracownika
    Pytania podatnika: Czy zwrot przedstawicielom handlowym wydatkw poniesionych przez nich w zwizku z wykonywaniem pracy na noclegi w hotelach Spka powinna traktowa jako przychd ze stosunku pracy oraz pobiera i odprowadza zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych? Czy w przypadku zaliczenia do przychodw pracownika wydatkw na hotele pracownik moe korzysta ze zwolnienia okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 19 z uwzgldnieniem ust. 14 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? Czy koszty pobytu w miejscowoci siedziby pracodawcy (innej ni miejsce zamieszkania i pracy przedstawicieli i innych pracownikw) pokryte przez pracodawc stanowi bdzie dochd podatkowy pracownika?
    • 01.08.2012Parametry i wskaniki 2012: Pracownik
     Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
     • 25.07.2012Zwrot kosztw wyywienia a przychd pracownika
      Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracownikw koszty wyywienia podczas podry subowych (take ponad wysoko diety okrelonej w rozporzdzeniu w sprawie podry krajowych oraz podry zagranicznych) nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
      • 16.07.2012Dojazd do pracy samochodem subowym a przychd pracownika
       Pytanie podatnika: Czy pracownikom, ktrym powierzono pojazdy subowe, w celu naleytego wywizywania si przez nich z obowizkw subowych, naley doliczy do przychodw ze stosunku pracy warto dojazdw samochodem subowym na trasie: miejsce parkowania - siedziba Wnioskodawcy oraz, czy Wnioskodawca z tego tytuu powinien wystpi w roli patnika podatku dochodowego od osb fizycznych?
       • 21.06.2012Odpoczynek dobowy pracownika
        Pytanie: Czy mona zatrudni pracownika, pracujcego w systemie trzyzmianowym, jednego dnia od 13.00 do 21.00, a nastpnego dnia od 9.00 do 17.00? Czy sytuacja taka jest zgodna z przepisami dotyczcymi dobowego odpoczynku?
        • 05.06.2012Zakup artykuw spoywczych a przychd pracownika
         Pytanie podatnika: Czy Spka ma obowizek wydatki na rzecz pracownikw dotyczce drobnych artykuw spoywczych, kawy, herbaty, cukru, mleka i wody doliczy do wynagrodzenia pracownikw i opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
         • 17.05.2012Godziny nadliczbowe w podry subowej
          Pytanie: Pracodawca wysa mnie w podr subow. Czy czas takiej podry jest wliczany do czasu pracy? Co si dzieje w sytuacji, gdy w trakcie wyjazdu subowego pracuje wiksz liczb godzin ni gdybym bya w tym czasie w moim normalnym miejscu pracy? Czy za tak prac w godzinach nadliczbowych pracodawca moe udzieli mi czasu wolnego?
          • 23.04.2012Godziny nadliczbowe a cia pracownicy
           Pytanie: Jestem w szstym miesicu ciy. Mj pracodawca czsto kae mi zostawa po godzinach, groc, e mnie zwolni, jeli odmwi. Od czasu do czasu mogabym zosta duej, ale ostatnio mj lekarz kieruje mnie na rne badania, przez co potrzebuj wolnych popoudni, eby zdy do szpitala. Czy pracodawca moe wywiera na mnie tak presj?
           • 06.04.2012Opodatkowanie odsetek zasdzonych wyrokiem sdu
            Pytanie podatnika: Mowi Wnioskodawczyni wypacono obnion premi. Skutkowao to uszczupleniem zasiku chorobowego. M zaoy spraw w sdzie pracy, w ktrym wygra i zakad pracy wypaci mu zaleg premi oraz zasiki chorobowe, ale nie wypacono nalenych odsetek od zasikw chorobowych. M zaoy nastpn spraw, ale w trakcie tej sprawy zmar. Wnioskodawczyni oraz Jej syn, jako spadkobiercy, prowadzili spraw przez kilka lat. Ostatecznie, na podstawie wyroku, zakad pracy ma wypaci nalene odsetki, sporzdzajc druk PIT-8C. Czy otrzymane odsetki od zasiku chorobowego, zasdzone wyrokiem sdu, nie powinny by zwolnione z opodatkowania?
            • 05.04.2012Szczepienie ochronne a przychd pracownika
             Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawc na zakup lekarstw oraz na dokonanie szczepie ochronnych w celu zapobieenia zachorowaniu na tropikalne choroby zakane pracownikw odbywajcych podr subow lub mogcych odby tak podr do kraju, w ktrym wystpuje realne ryzyko zachorowalnoci na jedn z zakanych chorb tropikalnych, korzystaj ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
             • 19.03.2012Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
              Kodeks pracy przewiduje dwa sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych: wypat wynagrodzenia wraz z dodatkiem w wysokoci 50% lub 100% wynagrodzenia oraz udzielenie czasu wolnego.
              • 15.03.2012Zagraniczne podre subowe pracownikw
               Pytanie podatnika: Pracownicy spki s zobowizywani do odbywania licznych podry subowych poza teren RP. Na pokrycie kosztw podry zostaje im wypacana zaliczka w walucie EUR. Zdarza si take, i delegowani pracownicy otrzymuj firmow kart patnicz. W trakcie odbywania podry niejednokrotnie pojawia si konieczno wynajcia pojazdu samochodowego. Pracownik korzysta take z przejazdw takswkami. Spka dokonuje zwrotu tych wydatkw pracownikowi, o ile wypacona wczeniej zaliczka nie wystarczya na pokrycie kosztw lub te pracownik nie pokrywa tych wydatkw z firmowej karty patniczej. Czy wypacane pracownikowi przed wyjazdem, jak i po jego powrocie do kraju, wiadczenia powinny by zaliczone do jego przychodw ze stosunku pracy i opodatkowane?
               • 07.03.2012Abonament za wiadczenia medyczne jako przychd pracownika
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawar z podmiotem wiadczcym usugi medyczne umow o wiadczenie usug medycznych dla swoich pracownikw. Umowa przewiduje, w zamian za ustalony abonament pieniny, wiadczenia z zakresu medycyny pracy oraz wiadczenia obejmujce profilaktyczn opiek zdrowotn niezbdn z uwagi na warunki pracy. Czy koszty abonamentu za ww. wiadczenia medyczne ponoszone przez pracodawc stanowi podstaw do naliczania podatku dochodowego pracownikw?
                • 22.02.2012Szkolenia pracownikw finansowane przez pracodawcw
                 Jeli udzia w szkoleniu spenia wszystkie warunki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, bdzie mg skorzysta ze zwolnienia z podatku. Po stronie pracownika nie pojawi si przychd. W takim przypadku jednostka bdzie moga zaliczy wydatki poniesione na kurs do kosztw dziaalnoci operacyjnej, bez ujmowania tej wartoci na koncie rozrachunkw z pracownikami.
                 • 09.02.2012Przepisy o czasie pracy wymagaj zmiany
                  Obowizujce przepisy dotyczce czasu pracy s przestarzae i nie odpowiadaj potrzebom polskich przedsibiorcw – twierdz Pracodawcy RP, organizatorzy debaty pn. „Problemy ze stosowaniem przepisw o czasie pracy. Propozycja zmian”, ktra odbya si w ostatni wtorek. W trakcie spotkania eksperci przedstawili wiele propozycji dotyczcych ewentualnych zmian w Kodeksie pracy.
                  • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                   FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy w roku podatkowym:
                   • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                    Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. Zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                    • 18.01.2012Pracodawcy: Przepisy o czasie pracy s mao elastyczne
                     Interpelacja nr 397 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw o czasie pracy
                     • 03.01.2012Korzystanie z samochodw subowych a PIT
                      Pytanie podatnika: Czy w przypadku gdy pracownicy korzystaj z samochodw subowych na potrzeby wykonywanej pracy, w tym przemieszczajc si pojazdami z miejsca ich garaowania (parkowania) w okolicach swojego miejsca zamieszkania, do miejsca, w ktrych bd wykonywali prac uzyskuj z tego tytuu przychd podatkowy, ktry musiaby by uwzgldniony przez Spk (jako patnika) przy wyznaczaniu zaliczek na podatek dochodowych od osb fizycznych?
                      • 22.12.2011Zwrot poniesionych wydatkw a PIT
                       Z uzasadnienia WSA: Jeeli pracownik wykonujcy polecenie subowe pracodawcy zmuszony jest ponie dodatkowy wydatek zwizany z wykupieniem wizy, niezbdnej do przekroczenia granicy kraju i odbycia podry subowej poza jego granicami, to zwrcony delegowanemu pracownikowi przez pracodawc ww. wydatek korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a powoanej wyej ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                       • 21.12.2011Miejsce rozpoczcia podry subowej a zwolnienie z PIT
                        Pytanie podatnika: Czy naleno - przysugujca pracownikowi na pokrycie kosztw zwizanych z podr subow - wypacona na podstawie przedstawionej ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z obowizujcymi limitami, gdzie trasa od miejsca zamieszkania do miejscowoci siedziby kontrahenta wynosi ok. 60 km - zwolniona jest z podatku od osb fizycznych, czy te za prawidowe naley uzna wypacenie pracownikowi nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z podr subow za ok. 20 km. (trasa siedziba pracodawcy - siedziba kontrahenta)?
                        • 02.12.2011Zmiany w zadaniowym czasie pracy kierowcw od stycznia 2012 r.
                         Wchodzce w ycie z pocztkiem 2012 r. zmiany ustawy o czasie pracy kierowcw rozszerz moliwo stosowania zadaniowego czasu pracy oraz pozwol na nieewidencjonowanie godzin pracy kierowcy zatrudnionego w tym systemie czasu pracy.
                         • 21.11.2011PIT od pakietw medycznych - uchwaa NSA
                          Wykupione przez pracodawc pakiety wiadcze medycznych, ktrych warto nie jest wolna od podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, stanowi dla pracownikw, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpatne wiadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 wymienionej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 09.11.2011Czas pracy kierowcw - nowe zasady od stycznia 2012 r.
                           Prezydent RP podpisa ustaw z 16 wrzenia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektrych innych ustaw. Nowe przepisy wchodz w ycie 1 stycznia 2012 r. Ustawa niesie za sob liczne i bardzo istotne zmiany nie tylko w ustawie o transporcie drogowym czy ustawie Prawo o ruchu drogowym, ale take w ustawie o czasie pracy kierowcw.
                           • 09.11.2011Szkolenia pracownikw i podnoszenie kwalifikacji zawodowych – ujcie podatkowe i rachunkowe
                            Warto wiadcze ponoszonych przez pracodawc na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikw uzupeniajcych swoj wiedz i umiejtnoci za zgod pracodawcy moe korzysta ze zwolnienia z PIT. Wyjanijmy, kogo i w jakim stopniu moe dotyczy zwolnienie, a ktre wiadczenia naley opodatkowa. Sprawdmy rwnie, jak uj te kwoty w ksigach rachunkowych.
                            • 04.11.2011Szkolenia pracownikw a PIT
                             Pytanie podatnika: Czy w wietle zapisw art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, sfinansowane przez pracodawc kursu jzykowego dla skierowanych na kurs pracownikw Wnioskodawcy, przy uwzgldnieniu obiektywnej koniecznoci posugiwania si tym jzykiem w pracy przez pracownika, mieci si w katalogu zwolnie podatkowych okrelonych w treci wyej powoanego art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                             • 20.09.2011Obowizki patnika przy wypacie przez ubezpieczyciela odszkodowania dla pracownika
                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku wypaty przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania na rzecz pracownikw Wnioskodawcy, na Spce ci jakiekolwiek obowizki patnika tzn. w szczeglnoci nie jest ona zobowizana do potrcenia skadek na podatek dochodowy od osb fizycznych od otrzymanej przez pracownika kwoty odszkodowania?
                              • 08.08.2011Koszty zakwaterowania w podroy subowej
                               Pytanie podatnika: Czy koszt zakwaterowania w zwizku z podr subow podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osb fizycznych w caoci na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?2. Czy koszt zakwaterowania w zwizku z podr subow podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osb fizycznych do wysokoci nieprzekraczajcej miesicznie kwoty 500 z na jednego pracownika na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                               • 19.07.2011Dojazd samochodem subowym do pracy nie jest przychodem pracownika
                                Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spka bya zobowizana do ustalenia pracownikom, w tym Prezesowi Zarzdu, wartoci nieodpatnego wiadczenia, zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych za przejazdy samochodem subowym za odcinki: z miejsca pracy do miejsca zamieszkania oraz z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, jeeli przejazdy te zwizane byy z podr subow, a tym samym Spka jako patnik bya zobowizana do ich zaliczenia do rda przychodw okrelonego w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                • 20.06.2011NSA: Nabycie akcji obcej spki nie jest przychodem pracownika
                                 Objcie i nabycie akcji, o ktrym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, dotyczy take akcji zagranicznych (niekrajowych) spek kapitaowych, z tym e od 1 stycznia 2011 r. tylko akcji spek, ktrych siedziba znajduje si na terytorium pastw czonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
                                 • 13.06.2011Dodatek za rozk i ryczat za nocleg a przychd pracownika
                                  Pytanie podatnika: Spka wypaca dodatki za rozk i ryczaty za noclegi pracownikom zatrudnionym na budowach w terenie (czasowo przeniesionym). Wypacane przez spk wiadczenia nie s zwizane z podr subow. Czy spka postpuje prawidowo nie potrcajc podatku od ww. wiadcze?
                                  • 20.01.2011PIT 2010/2011: Pracownicze koszty uzyskania – problemy praktyczne
                                   Wydaje si pozornie, e nie powinny wystpowa adne problemy z prawidowym uwzgldnieniem wysokoci pracowniczych kosztw uzyskania w zeznaniu rocznym – kwoty zostay zdefiniowane, nie zmieniaj si ju par lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Tymczasem - jak co roku - okazuje si, e istnieje grupa wtpliwoci, ktre wymagaj wyjanienia.
                                   • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                    MINISTERSTWO FINANSW Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
                                    • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                     FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                                     • 14.12.2010Nieoprocentowane poyczki dla pracownikw i ich skutki podatkowe
                                      Zakady pracy, znajdujce si w dobrej kondycji finansowej, czsto udzielaj pracownikom poyczek – i czsto s to poyczki nieoprocentowane. Powstaje w tym momencie pytanie – czy takie poyczki, ze wzgldu na brak oprocentowania bd stanowi dla pracownikw przychd ze wiadcze nieodpatnych lub czciowo odpatnych?
                                      • 08.12.2010Kurs jzyka obcego a przychd pracownika
                                       Pytanie podatnika: Czy opata za kurs jzyka jest przychodem pracownika i czy naley potrci zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych po dniu 11 kwietnia 2010 r. (wyrok Trybunau Konstytucyjnego)?
                                       • 01.12.2010Zwrot za wyywienie podczas podry subowej bez PIT
                                        Pytania podatnika: 1. Czy nadwyka kwoty przysugujcej pracownikom i Kierownik Regionalny z uchwalonego regulaminu wynagrodzenia i otrzymanej przez pracownika za wyywienie podczas podry subowej ponad kwot diety okrelonej w przepisach powoanego wyej rozporzdzenia, jest zwolniona z opodatkowania w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy wystarczajcym dokumentem potwierdzajcym wydatek obok faktury wystawionej na spk jest faktura wystawiona na pracownika, rachunek, lub paragon z kasy fiskalnej a w przypadku braku ww. dokumentw owiadczenie pracownika o dokonanym wydatku i podanie przyczyn braku jej udokumentowania?
                                        • 25.11.2010Zmieniajce si cigle przepisy paraliuj rozwj firm
                                         Co czwarta firma z sektora duych przedsibiorstw uwaa, e najpowaniejszym czynnikiem hamujcym inwestycje i prny rozwj jest obawa przed niestabilnym prawem. Przepisy dotyczce przedsibiorcw i bran, w ktrych dziaaj, zmieniaj si tak szybko, e przedsibiorcy obawiajc si zwikszonego ryzyka rezygnuj z ekspansywnych planw.
                                         • 25.11.2010Deregulacja: Wedug Lewiatana potrzebne s gbsze zmiany
                                          PKPP Lewiatan uwaa, e przyjta przez rzd ustawa deregulacyjna moe zosta uznana jedynie za pierwszy, niewielki krok w kierunku wyeliminowania biurokratycznych niedogodnoci, na ktre skar si przedsibiorcy. Z przeprowadzonego w tym roku na zlecenie Lewiatana i firmy doradczej Deloitte badania duych przedsibiorstw wynika, e ponad 25 proc. firm za bardzo wysokie uznaje ryzyko zwizane ze zmianami regulacji prawnych dotyczcymi ich bran.  
                                          • 22.11.2010Zwrot kosztw odwoania z urlopu
                                           Pytanie: W zwizku z zaplanowanym w sierpniu urlopem wykupiem dla siebie i rodziny trzytygodniowe wczasy w Koobrzegu. Po przyjedzie do pensjonatu w dniu 1 sierpnia opaciem cay pobyt, wlaciciel wystawi mi faktur. W dniu 7 sierpnia odebraem telefon od dyrektora z informacj, e w zwizku z nagym wypadkiem odwouje mnie z urlopu i mam si stawi do pracy 10 sierpnia. ona z dziemi zostay na wczasach a ja wrciem do pracy. Pracodawca, na podstawie faktury zwrci mi wydatek poniesiony na niewykorzystan cz urlopu. Czy zwrot ten jest wolny od podatku?
                                           • 09.11.2010Zwrot kosztw zwizanych z odwoaniem z urlopu nie stanowi przychodu pracownika
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zwrci koszty poniesione przez pracownikw zwizane z zaplanowanym wypoczynkiem. Sytuacja ta wynika z przesunicia planu urlopw. Jest to nastpstwo niespodziewanego otrzymania przez Wnioskodawc zwikszonej iloci zamwie. Czy w wietle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych otrzymany udokumentowany zwrot wydatkw dotyczcy zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunicia planu urlopu przez pracodawc bdzie stanowi przychd pracownika podlegajcy opodatkowaniu?
                                            • 19.10.2010W podr subow samochodem prywatnym
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudnia pracownikw na umow o prac. Pracownicy posiadaj prywatne samochody osobowe, ktrymi udaj si w delegacje zlecone przez Wnioskodawc poza miejsce siedziby firmy, na podstawie polecenia wyjazdu subowego. Czy od obliczonej kwoty kilometrwki naley potrca podatek a uzyskany przychd przez pracownika wykazywa w informacji PIT-11?
                                             • 15.10.2010Godzina wyjazdu kierowcy – na co zwrci uwag
                                              Dokadna godzina wyjazdu kierowcy w tras – cilej: rozpoczcie pracy przez kierowc – ma istotne znaczenie w kwestii rozliczania czasu pracy. Wyjazd wczeniejszy niekiedy jedynie o 30 minut lub godzin moe powodowa do powane konsekwencje w tym zakresie, tworzc dodatkowe koszty po stronie pracodawcy oraz ograniczenia dotyczce liczby dopuszczalnych godzin do przepracowania.
                                              • 29.09.2010Jak przelicza wynagrodzenia w obcych walutach
                                               Pytania podatnika: Wedug jakiego kursu GBP w stosunku do zotego polskiego Wnioskodawca powinien przeliczy wynagrodzenie ze stosunku pracy, ktre wypaca pracownikowi w GBP, celem obliczenia w zotych polskich wysokoci przychodu pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych od tego wynagrodzenia? Jak prawidowo okreli dzie uzyskania przychodu?
                                               • 20.09.2010Opodatkowanie dodatkw do wynagrodzenia pracownikw oddelegowanych
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca (Spka) ma zamiar wysa pracownikw do prac remontowych w Wielkiej Brytanii. Pracownikom oprcz wynagrodzenia za prac bd przysugiwa dodatkowe wiadczenia (m.in. dodatek mieszkaniowy). Czy naley wlicza warto dodatkw do dochodu pracownikw, ktrym wnioskodawca bdzie odprowadza podatek do polskiego urzdu skarbowego?
                                                • 01.09.2010Ubir subowy bez logo jest przychodem pracownika
                                                 Pytanie podatnika: Czy warto przekazanego pracownikowi stroju jest przychodem pracownika zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                                 • 17.08.2010Katalog przychodw ze stosunku pracy
                                                  Stosownie do zapisw art. 12 ust. 1 updof do przychodw z wykonywanej pracy zaliczamy przychody ze stosunku subowego, stosunku pracy, pracy nakadczej oraz spdzielczego stosunku pracy, ktrymi s: wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienina wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, rnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezalenie od tego, czy ich wysoko zostaa z gry ustalona, a ponadto wiadczenia pienine ponoszone za pracownika, jak rwnie warto innych nieodpatnych wiadcze lub wiadcze czciowo odpatnych.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] nastpna strona »