Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizna zwolniona podatku

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 31.10.2018Darowizna od brata na konto ony przy rozdzielnoci majtkowej bez podatku
    Pytanie: Wnioskodawca otrzyma od brata darowizny pienine. Zgodnie z umow pienidze zostay przelane na konto ony Wnioskodawcy. Maonkowie maj rozdzielno majtkow z powodu uzalenienia Wnioskodawcy od hazardu. Zgodnie z wol darczycy – brata Wnioskodawcy pienidze z darowizny zostay przeznaczone na spat kredytów zacignitych przez obdarowanego (Wnioskodawc). Czy Wnioskodawca musi zapaci podatek od darowizn otrzymanych od brata, jeli tak, to w jakiej wysokoci?
    • 28.06.2018Separacja nie wpywa na podatek od darowizny mieszkania
     W odniesieniu do przepisów podatkowych nie ma podstaw odmiennego rozumienia maestwa, ni to które zostao uksztatowane w prawie rodzinnym, co oznacza, e naley stosowa przepisy prawa rodzinnego przy wykadni przepisów prawa podatkowego. Wobec tego skoro w ustawie o podatku od spadku i darowizn brak jest odmiennych uregulowa dla maonków w trakcie separacji, to naley przyj, e maonkowie ci nadal pozostaj zakwalifikowani do I grupy podatkowej - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
     • 24.05.2018VAT od darowizny
      Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umow darowizny darczyca zobowizuje si do bezpatnego wiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majtku. Jej cech charakterystyczn jest brak wiadczenia ze strony obdarowanego na rzecz darczycy w zamian za otrzymane przysporzenie. Z kolei przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pón.zm.) na równi z odpatn dostaw towarów traktuje nieodpatne przekazanie przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa, w szczególnoci wszelkie darowizny, jeeli podatnikowi przysugiwao, w caoci lub w czci, prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tytuu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich czci skadowych.
      • 23.05.2018VAT od darowizny
       Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umow darowizny darczyca zobowizuje si do bezpatnego wiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majtku. Jej cech charakterystyczn jest brak wiadczenia ze strony obdarowanego na rzecz darczycy w zamian za otrzymane przysporzenie. Z kolei przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm.) na równi z odpatn dostaw towarów traktuje nieodpatne przekazanie przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa, w szczególnoci wszelkie darowizny, jeeli podatnikowi przysugiwao, w caoci lub w czci, prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tytuu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów bd ich czci skadowych.
       • 16.04.2018Podatki 2018: Amortyzacja darowanych rodków trwaych
        Pytanie: Czy moliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w przypadku, gdy podmiot dokonujcy tych odpisów naby wasno rodków trwaych, od których dokonuje odpisów na podstawie zwolnionej od podatku od spadków i darowizn darowizny, lecz przed zmian ustawy o PIT wchodzc w ycie z dniem 1 stycznia 2018 i zmieniajcej brzmienie art. 23 ust.1 pkt 45a teje?
        • 15.03.2018Nieodpatne przekazanie nieruchomoci a VAT
         Przekazanie tego rodzaju moe nastpi w wielu sytuacjach niemajcych ze sob z pozoru wiele wspólnego. Moe to by przekazanie nieruchomoci nalecej do spóki na osobiste cele wspólników czy darowanie przez gmin nieruchomoci na rzecz Skarbu Pastwa dla realizacji celów publicznych.
         • 14.03.2018Nieodpatne przekazanie nieruchomoci a VAT
          Przekazanie tego rodzaju moe nastpi w wielu sytuacjach niemajcych ze sob z pozoru wiele wspólnego. Moe to by przekazanie nieruchomoci nalecej do spóki na osobiste cele wspólników czy darowanie przez gmin nieruchomoci na rzecz Skarbu Pastwa dla realizacji celów publicznych.
          • 04.05.2017Sukcesja: Darowizna czci firmy a podatek VAT
           Rozwaajc moliwoci zwizane z przekazaniem firmy sukcesorom bierzemy zwykle pod uwag sprzeda, darowizn, przeksztacenie, przyjcie nowych udziaowców itp. Kade z tych rozwiza rodzi skutki podatkowe, zalene od konkretnych decyzji. Dzisiaj o sytuacji, w której przedsibiorca myli o tym, aby dokona darowizny - ale nie caoci a wydzielonej czci firmy. To moe by bardzo podatkowo korzystna operacja - pod warunkiem jednak, e nie bdzie koniecznoci zapaty podatku VAT od wartoci darowizny, a tak si moe sta, jeli nie dochowamy starannoci.
           • 29.03.2017Podatek od darowizny. Rodzestwo przyrodnie na równi z rodzonym
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzyma od swojego brata przyrodniego darowizn rodków pieninych. Brat jest synem ojca Wnioskodawcy z pierwszego maestwa. Czy z tytuu darowizny rodków pieninych od przyrodniego brata Wnioskodawca musi paci podatek?
            • 27.03.2017Darowizna w formie aktu notarialnego nie wymaga zgoszenia?
             Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie, e darowizna rodków pieninych dokonana na jej rzecz przez brata w sposób opisany w umowie darowizny podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn u Wnioskodawczyni.
             • 15.02.2017Darowizna pienidzy w ratach a prawo do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn
              Pytanie podatnika: Czy w zwizku z okresem wykonywania umowy darowizny przez trzy lata Wnioskodawczyni spenia warunki przewidziane w art. 4a ust. 4 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn i nie ciy na niej obowizek skadania zgoszenia do urzdu skarbowego przy kadej nastpnej transzy wpaty?
              • 19.01.2017Podatek od spadków i darowizn. Podstawowe zasady i wane limity
               Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczno zapacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy prawne wprowadzaj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. By nie paci podatku, konieczne jest zgoszenie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy. Sprawdmy, jakie jeszcze warunki trzeba speni.
               • 25.10.2016Skutki podatkowe darowizny od siostry z jej majtku wspólnego
                Po spenieniu kilku warunków darowizna od najbliszej rodziny jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Czy tak samo bdzie równie, jeli darowane pienidze pochodz z majtku wspólnego siostry i jej ma? Czy przypadkiem nie pojawi si konieczno zapacenia podatku od czci pochodzcej niejako od szwagra? Zobaczmy.
                • 24.10.2016Skutki podatkowe darowizny od siostry z jej majtku wspólnego
                 Po spenieniu kilku warunków darowizna od najbliszej rodziny jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Czy tak samo bdzie równie, jeli darowane pienidze pochodz z majtku wspólnego siostry i jej ma? Czy przypadkiem nie pojawi si konieczno zapacenia podatku od czci pochodzcej niejako od szwagra? Zobaczmy.
                 • 30.09.2016Skutki podatkowe darowizny czci przedsibiorstwa rodzinnej spki jawnej
                  Pytanie podatnika: Czy darowizna majtku spki jawnej na rzecz osoby, ktra w relacji do wszystkich wsplnikw tej spki zalicza si do kategorii podmiotw z katalogu I grupy podatkowej, o ktrej mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, korzysta bdzie ze zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4a ww. ustawy?
                  • 20.07.2016WSA. Darowizna majtku firmy na rzecz czonka rodziny
                   Z uzasadnienia: Skoro w zwizku z nabyciem nieruchomoci, bdcej przedmiotem darowizny Wnioskodawcy nie przysugiwao prawo do odliczenia podatku VAT, planowana darowizna tej nieruchomoci na rzecz brata nie bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, pod warunkiem jednak, e do czasu dokonania ww. darowizny Wnioskodawcy nie bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z ewentualnym ulepszeniem przedmiotowej nieruchomoci.
                   • 23.12.2015Opodatkowanie darowizny od fundacji
                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku przekazania podopiecznemu (Wnioskodawczyni) otrzymanej przez Fundacj darowizny z polecenia powstanie obowizek uiszczenia podatku od spadkw i darowizn przez podopiecznego, gdy cznie suma wszystkich darowizn przekazanych temu podopiecznemu przez Fundacj w okresie 5 lat przekroczy kwot 4.902 z, jednake adna z darowizn z poleceniem od pierwotnego darczycy w okresie 5 lat nie przekracza kwoty 4.902 z?
                    • 16.10.2015Darowizna dla onatego syna
                     Pytanie: W najbliszym czasie mam zamiar kupi mieszkanie. Na ten cel rodzice postanowili przekaza mi pienidze w formie darowizny. Jestem onaty i nie mam podpisanej umowy majtkowej z on. Pienidze rodzice zamierzaj przekaza przelewem na mj osobisty rachunek bankowy. Czy w zaistniaej sytuacji darowizna bdzie zwolniona z podatku? Czy musz by spenione dodatkowe warunki?
                     • 15.10.2015Darowizna dla onatego syna
                      Pytanie: W najbliszym czasie mam zamiar kupi mieszkanie. Na ten cel rodzice postanowili przekaza mi pienidze w formie darowizny. Jestem onaty i nie mam podpisanej umowy majtkowej z on. Pienidze rodzice zamierzaj przekaza przelewem na mj osobisty rachunek bankowy. Czy w zaistniaej sytuacji darowizna bdzie zwolniona z podatku? Czy musz by spenione dodatkowe warunki?
                      • 13.10.2015WSA. Hipoteka a PIT od sprzeday nieruchomoci
                       Z uzasadnienia: Skoro celem zwolnienia podatkowego przewidzianego w ww. przepisach jest przeznaczenie rodkw finansowych uzyskanych ze sprzeday lokalu mieszkalnego na pozyskanie przez podatnika innego lokalu mieszkalnego lub spat zacignitego przez niego kredytu, zaspokajajcego jego potrzeby mieszkaniowe, to cel ten nie zosta speniony, gdy podatniczka rodki finansowe uzyskane ze sprzeday mieszkania faktycznie przeznaczya na uregulowanie swoich wymagalnych wierzytelnoci, dunikiem ktrych staa si w wyniku dokonanej czynnoci cywilnoprawnej (przystpienia do dugu).
                       • 29.07.2015Amortyzacja nieruchomoci nabytej w drodze umowy darowizny
                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma nieruchomo w drodze darowizny, bd w ramach darowizny zorganizowanej czci przedsibiorstwa, bdzie mg wprowadzi budynek na niej posadowiony do prowadzonej przez siebie ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w wartoci pocztkowej, rwnej wartoci rynkowej, okrelonej na podstawie wyceny, przeprowadzonej przez niezalenego biegego rzeczoznawc i wykazanej w umowie darowizny, a nastpnie bdzie mg dokonywa odpisw amortyzacyjnych od tak ustalonej wartoci budynku, ktre to odpisy bd pomniejsza przychd Wnioskodawcy, osignity z tytuu prowadzonej przez Niego jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej, jako koszty uzyskania przychodw?
                        • 19.03.2015Jakie s granice wydania interpretacji podatkowej?
                         Z uzasadnienia: Podany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przysze stanowi jedyn podstaw faktyczn wydanej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja wywoa okrelone w ustawie skutki prawne.
                         • 01.09.2014Przekazanie rodkw trwaych za udziay a odliczenie VAT
                          Pytanie podatnika: Czy przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez Spk z o.o. na sprzt (rodki trwae), zgodnie z aktem notarialnym?
                          • 12.06.2014Otrzymanie darowizny. Jakie skutki podatkowe?
                           Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczno zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe przewiduj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. Zobaczmy, jakie warunki trzeba speni.
                           • 27.02.2014Umowa darowizny nieruchomoci a opodatkowanie VAT
                            Pytanie podatnika: Czy przy zawieraniu notarialnej umowy darowizny nieruchomoci podatnik bdzie zwolniony z podatku VAT, czy te podatek musi zosta uiszczony?
                            • 09.12.2013Maeska umowa majtkowa a PIT od sprzeday nieruchomoci
                             Z uzasadnienia: Maeskie umowy majtkowe, na podstawie ktrych dokonywano objcia, a nastpnie wyczenia z wsplnoci majtkowej nieruchomoci, nie mieciy si w pojciu nabycia, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i nie miay wpywu na powstanie obowizku podatkowego w tym podatku.
                             • 20.11.2013Darowizna udziaw od maestwa a zwolnienie dla najbliszej rodziny
                              W przypadku czynnoci prawnej darowizny (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego) dokonanej pomidzy rodzestwem, ktrej przedmiotem s udziay w spce kapitaowej, zgoda wspmaonka darczycy, o ktrej mowa w art. 37 § 1 ust. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuczego, nie wpywa na zasadno zastosowania zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, bowiem wspmaonek darczycy nie jest stron powyszej czynnoci prawnej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                              • 02.09.2013Zwolnienie z opodatkowania darowizny pieninej
                               Pytanie podatnika: Czy na podstawie przytoczonego stanu faktycznego, po spenieniu warunku w postaci zoenia zgoszenia SD-Z2 w cigu 6 miesicy od dnia powstania obowizku podatkowego oraz doczenia potwierdzenia przelewu przedmiotu darowizny do formularza SD-Z2, Wnioskodawczyni, jako Obdarowana, jest zwolniona z obowizku zapaty podatku od otrzymanej w drodze darowizny kwoty pienidzy bdcej przedmiotem darowizny od Darczycy bdcej Jej biologiczn matk?
                               • 07.08.2013Otrzymane odsetki a zwolnienie z PIT
                                Ustawodawca wyczy ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych odsetki za opnienie w spenieniu wiadczenia, poniewa te odsetki stanowi odszkodowanie dotyczce korzyci, ktre podatnik mgby osign, gdyby mu szkody nie wyrzdzono.
                                • 07.11.2012Otrzymanie darowizny – skutki podatkowe
                                 Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczno zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe przewiduj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. By nie paci podatku, niezbdne jest zgoszenie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy.
                                 • 05.07.2012PIT: Renta doywotnia w zamian za mieszkanie
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza przekaza synom w darowinie mieszkania, ktre przynosz dochd z najmu. Jednoczenie zostanie ustanowiona renta doywotnia wypacana miesicznie przez synw. Renta bdzie ustanowiona dla Wnioskodawcy w zamian za darowizn na rzecz synw. Czy ustanowiona i wypacana powtarzajca si renta dla ojca (Wnioskodawcy) przez synw jest opodatkowana?
                                  • 04.05.2012Darowizna firmowej nieruchomoci a VAT
                                   Pytanie podatnika: Firma (osoba fizyczna) w 1997 r. zakupia nieruchomo w postaci prawa uytkowania wieczystego dziaek gruntu, budynkw i budowli ze stawk VAT zwolnion (nieruchomo uywana). Czy darowizna na rzecz crki ww. nieruchomoci bdzie zwolniona z VAT oraz, czy spowoduje obowizek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w wyniku dokonywanych przez firm w latach 2001-2010 ulepsze, ktrych rezultatem by wzrost wartoci nieruchomoci?
                                   • 17.10.2011Darowizna midzy maonkami w separacji bez podatku
                                    Pytanie podatnika: W 1995 r. wnioskodawca zawar zwizek maeski, natomiast w maju 2008 r. sd orzek separacj midzy maonkami. Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego, ktry to lokal zamierza podarowa onie. Czy bdc z on w separacji wnioskodawca moe podarowa jej lokal mieszkalny i czy ta darowizna bdzie zwolniona od podatku od spadkw i darowizn na podstawie art. 4a tej ustawy?
                                    • 14.06.2010Tygodniowy przegld wydarze www.podatki.biz
                                     Wakacje podatkowe take dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomoci; Przedawnienie dotyczy rwnie odsetek od zalegoci podatkowych; Czy najem uytkowy mona zamieni na prywatny?; Bdne paragony a obowizek zapaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczce podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2011 r. przyjta; Darowizna materiaw budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiku chorobowego
                                     • 28.05.2010Zwolnienie z dugu nie moe stanowi darowizny
                                      Pytanie podatnika: Czy dokonanie przez darczyc darowizny wierzytelnoci bdzie podlegao opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn i bdzie mogo skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania wskazanego w przepisie w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                                      • 12.05.2010Skutki podatkowe otrzymania przedsibiorstwa w formie darowizny
                                       Pytanie podatnika: Obecnie jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o prac w przedsibiorstwie prywatnym prowadzonym przez siostr. Jednake zamierza Pan zrezygnowa z pracy i rozpocz wasn dziaalno gospodarcz. Ze wzgldu na prywatne plany siostra prawdopodobnie zdecyduje si darowa Panu prowadzone przedsibiorstwo. Po otrzymaniu darowizny bdzie Pan kontynuowa dziaalno gospodarcz przy uyciu otrzymanych skadnikw. Czy powstanie obowizek zapaty podatku od spadkw i darowizn?
                                       • 29.04.2009Dwie umowy darowizny w jednym akcie notarialnym a wymg zawiadczenia organu podatkowego
                                        Pytanie podatnika: Czy moliwe jest dokonanie obu umw darowizn nieruchomoci (A na rzecz B, a nastpnie B na rzecz C) w jednym akcie notarialnym, to jest bez koniecznoci przedkadania przy umowie darowizny zawieranej pomidzy B i C, zawiadczenia organu podatkowego, o ktrym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadkw i darowizn, dotyczcego podatku od spadkw i darowizn od umowy darowizny zawartej pomidzy A i B?
                                        • 09.09.2008Skutki podatkowe przeksztacenia jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej
                                         Zapytanie nr 223 do ministra finansw w sprawie skutkw podatkowych przeksztacenia formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej dla przedsibiorcw bdcych beneficjentami Programu Operacyjnego Kapita ludzki
                                         • 09.01.2007Nieodpatne zniesienie wspwasnoci i opodatkowanie darowizny pieninej
                                          Pytanie: Moi rodzice nosz si z zamiarem przekazania nam (mi i mojej onie) dziaki budowlanej przez nieodpatne zniesienie wspwasnoci. Natomiast rodzice ony przeka nam darowizn pienin na budow domu jednorodzinnego. Czy nieodpatne zniesienie wspwasnoci pomidzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej jest opodatkowane podatkiem od spadkw i darowizn? W jakiej wysokoci darowizna pienina dokonana przez rodzicw ony na rzecz crki i zicia na budow domu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn?
                                          • 16.11.2006Zbycie udziau w spce z ograniczon odpowiedzialnoci
                                           Udzia w spce z ograniczon odpowiedzialnoci jest majtkowym prawem wsplnika. Prawo to jest zbywalne i zasadniczo wsplnik uprawniony jest do swobodnego nim dysponowania, z zastrzeeniem przepisw ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (Dz.U.2000 Nr 94, poz. 1037, z p. zm.; dalej zwana: KSH). Zbycie pociga za sob okrelone skutki i to zarwno w sferze cywilnoprawnej jaki i podatkowej. W razie skutecznego zbycia udziau nabywca udziau wstpuje do spki w miejsce zbywcy bez potrzeby dokonywani zmian umowy spki. Podstaw zbycia moe by umowa sprzeday zamiany, darowizny bd te inne zdarzenia powodujce przejcie praw z dotychczasowego wsplnika na nabywc.
                                           • 21.12.2005Darowizna wartoci pieninych pomidzy czonkami rodziny
                                            Pytanie: Chcielibymy podarowa crce pewn kwot pienidzy, za ktre kupi sobie mieszkanie. Crka jest od niedawna matk. Nie chcielibymy jednak przy tej okazji zapaci zbyt duo podatku, nie chcielibymy rwnie, aby crka zapacia podatek. W jaki sposb powinnimy postpowa?