Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cele charytatywne

 • 19.07.2018Co się dzieje z rzeczami zarekwirowanymi przez KAS?
  Szczegółowy tryb postępowania w zakresie nieodpłatnego przekazywania towarów uprawnionym podmiotom regulują przepisy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z nieodpłatnego przekazania towarów mogą korzystać zakłady lecznicze podmiotów leczniczych, jednostki pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne, organy administracji publicznej oraz szkoły wyższe a także instytuty badawcze, jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli towary podlegające przekazaniu mogą być przez nie wykorzystywane przy realizacji zadań statutowych.
  • 24.05.2018VAT od darowizny
   Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jej cechą charakterystyczną jest brak świadczenia ze strony obdarowanego na rzecz darczyńcy w zamian za otrzymane przysporzenie. Z kolei przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn.zm.) na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
   • 23.05.2018VAT od darowizny
    Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jej cechą charakterystyczną jest brak świadczenia ze strony obdarowanego na rzecz darczyńcy w zamian za otrzymane przysporzenie. Z kolei przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów bądź ich części składowych.
    • 26.03.2018Przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Firmy będą obciążone nowymi obowiązkami?
     Część sprzedawców żywności ma zostać obciążona nowymi obowiązkami – wynika z senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Sprzedawcy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 250 m² zostaną w efekcie zobowiązani do zawierania z organizacjami pozarządowymi umów ws. nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne.
     • 23.03.2018Przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Firmy będą obciążone nowymi obowiązkami?
      Część sprzedawców żywności ma zostać obciążona nowymi obowiązkami – wynika z senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Sprzedawcy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 250 m² zostaną w efekcie zobowiązani do zawierania z organizacjami pozarządowymi umów ws. nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne.
      • 22.09.2017VAT przy sprzedaży prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej
       Sprzedaż prac wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej (dalej: WTZ) w ramach realizowanego programu terapii, które to prace charakteryzują się obiektywnie znikomą wartością ekonomiczną, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację poselską w-ce minister MF Paweł Gruza.
       • 24.03.2017Fakturowanie wykonanych usług w trakcie zawieszenia działalności
        Pytanie podatnika: W styczniu 2017 r. Wnioskodawca złożył wniosek o zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej. Jest rzecznikiem patentowym. W obecnym stanie ma niezakończonych 30 postępowań. Faktury klientom za prowadzenie sprawy Wnioskodawca wystawia po zakończeniu postępowania przez urząd patentowy, tj. po wydaniu decyzji. Czas trwania postępowania wynosi średnio ok. 3 lata. Czy w okresie zawieszenia, tj. po 1 lutego 2017 r. może wystawiać faktury?
        • 18.10.2016NSA. Czy darowizna może być kosztem podatkowym?
         Określenie „darowizna”, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT należy rozumieć w cywilistycznym, określonym w art. 888 § 1 Kodeksu cywilnym znaczeniu. Skoro zgodnie z art. 888 § 1 k.c. cel, motyw, pobudka świadczenia darczyńcy na rzecz obdarowanego nie mają znaczenia dla oceny umowy jako darowizny, a art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT wyłącza z kosztów uzyskania przychodów świadczenia m.in. z umów darowizny to cele te, pobudki i motywy nie mają żadnego znaczenia dla wykładni art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Świadczenia z umowy darowizny z mocy art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
         • 25.07.2016Przekazanie artykułów spożywczych na cele charytatywne a odliczenie VAT
          Czy podatnik, który nieodpłatnie przekazuje artykuły spożywcze organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ich zakupu?
          • 12.04.2016Uchwała NSA. Nagrody z zysku dla pracowników jako koszt podatkowy
           W świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wypłacane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu ich wypłaty - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
           • 18.12.2015Owoce i warzywa na cele charytatywne z VAT? 
            Interpelacja nr 39 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT rekompensaty pieniężnej otrzymanej przez producentów rolnych z tytułu przekazania owoców i warzyw np. na cele charytatywne
            • 14.09.2015Przekazywanie towarów na cele charytatywne a VAT
             Interpelacja nr 34290 do ministra finansów w sprawie zwolnienia od podatku VAT towarów przekazywanych na cele charytatywne.
             • 22.07.2015NSA. Książki i artykuły o tematyce prawniczej i podatkowej a zwolnienie z VAT
              Działalność twórcza polegająca na tworzeniu, pisaniu podręczników, czy komentarzy z zakresu prawa spełnia warunki, pozwalające na zaliczenie jej do kategorii usług kulturalnych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w związku z tym korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w tym przepisie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
              • 02.02.2015Darowizna na cele kultu religijnego. Odliczenie w rocznym PIT
               Pytanie podatnika: Czy przelane kwoty można odliczyć od dochodu tytułem darowizny na cele określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 wyżej wymienionej ustawy?
               • 13.10.2014Darowizna jednego procenta. Czy to w ogóle ma sens?
                Z możliwości przekazywania jednego procenta swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z roku na rok korzysta coraz więcej podatników. Niestety, okazuje się, że te pieniądze są czasami po prostu marnowane.
                • 06.08.2014Podatek od darowizn ze zbiórek charytatywnych
                 Interpelacja nr 25148 w sprawie podatku od darowizny, jaki muszą uiszczać osoby niepełnosprawne, na rzecz których organizowane są zbiórki charytatywne.
                 • 25.07.2014Podatki 2014: Nowe zasady zwolnień z VAT dla zbiórek publicznych
                  18 lipca br. weszła w życie ustawa z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, która zastąpiła ustawę z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. Przepisy nowej ustawy znacznie upraszczają podejście do zasad przeprowadzania zbiórek publicznych poprzez ograniczenie roli państwa w tym zakresie. Do nowych regulacji dostosowane zostało rozporządzenie ws. zwolnień od podatku od towarów i usług (VAT) - zmieniono niektóre definicje, a część przepisów została doprecyzowana, stanowiąc co do zasady kontynuację dotychczas obowiązujących rozwiązań.
                  • 27.05.2014Darowizna artykułów spożywczych a odliczenie VAT
                   Czy podatnik, który nieodpłatnie przekazuje artykuły spożywcze organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ich zakupu?
                   • 26.05.2014Darowizna artykułów spożywczych a odliczenie VAT
                    Czy podatnik, który nieodpłatnie przekazuje artykuły spożywcze organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ich zakupu?
                    • 14.03.2014NSA: Dokumentowanie darowizny na kościół
                     Brak po stronie kościelnych osób prawnych prawnego obowiązku prowadzenia dokumentacji dla celów podatkowych, w związku z ich działalnością niegospodarczą (art. 55 ust.2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP), nie wyłącza umownego zobowiązania takiej osoby do przedstawienia właściwego rozliczenia sposobu spożytkowania uzyskanej darowizny. Rozliczenie takie (sprawozdanie), w świetle art. 55 ust. 7 Ustawy kościelnej, rzutuje wszakże wyłącznie na zakres obowiązku podatkowego darczyńcy, a nie obdarowanej kościelnej osoby prawnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                     • 10.03.2014Dzielmy się podatkiem. Naprawdę warto
                      Marzec i kwiecień to czas, w którym większość z nas rozlicza się z urzędem skarbowym. Nie lubimy tego robić, ale nie ma wyjścia. PIT złożyć musimy. Warto jednak pamiętać o wskazaniu organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać jeden procent naszego podatku.
                      • 06.03.2014Przekazanie towarów na cele charytatywne a VAT
                       Pytanie podatnika: Czy w związku z przekazaniem niepełnowartościowego obuwia do organizacji użytku publicznego, Wnioskodawca musi naliczać podatek VAT?
                       • 30.10.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT w zakresie opodatkowania darowizn żywności
                        Z dniem 1 października 2013 r. uległ rozszerzeniu zakres zwolnienia od podatku w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, które są przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przed wejściem w życie tej zmiany zwolnione były tylko dostawy produktów spożywczych dokonywane przez producentów na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. W wyniku dokonanej zmiany zwolnieniem zostali objęci również inni podatnicy VAT przekazujący żywność tym organizacjom na cele charytatywne.
                        • 11.10.2013VAT od dostaw towarów przez organizacje charytatywne
                         Interpelacja nr 19689 do ministra finansów w sprawie zwolnienia działalności charytatywnej z podatku VAT
                         • 07.10.2013Decydujmy, na co idą nasze podatki
                          Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów z możliwości przekazania na cele charytatywne jednego procenta podatku z roku na rok korzysta coraz więcej osób. W zeznaniach podatkowych za 2012 rok z tego prawa skorzystało 44 procent podatników. To jednak nawet nie połowa. Powinno być nas zdecydowanie więcej.
                          • 17.06.2013Darowizna artykułów spożywczych a VAT
                           Czy producent, który nieodpłatnie przekazuje artykuły spożywcze organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ich zakupu?
                           • 09.04.2013CIT: Sprzedaż domowych wyrobów na festynach
                            Interpelacja nr 13831 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych nakładanego na stowarzyszenia i organizacje za sprzedaż wyrobów domowych (cukierniczych, garmażerii) w czasie festynów, dożynek, imprez charytatywnych itp.
                            • 05.04.2013Loteria charytatywna jako forma hazardu
                             Interpelacja nr 13992 do ministra finansów w sprawie loterii charytatywnych
                             • 04.04.2013VAT od darowizny żywności
                              Interpelacja nr 14161 do ministra finansów w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług mającej na celu poszerzenie katalogu podmiotów dla umożliwienia każdemu darczyńcy udzielenia pomocy żywnościowej potrzebującym na tych samych zasadach podatkowych
                              • 19.03.2013Darowizny dla OPP a odliczenie VAT
                               Czy producent, który nieodpłatnie przekazuje artykuły spożywcze organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ich zakupu?
                               • 05.03.2013Rozliczenie roczne: Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
                                Z uzasadnienia: Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła nie może być rozumiana wyłącznie jako realizowanie osobistego, materialnego wsparcia, w tym edukacyjno-wychowawczego i zdrowotnego osoby korzystającej z takiej pomocy. Oczywistym jest, że wykonując swoje posłannictwo Kościół musi dysponować odpowiednią baza materialną, w tym budynkami, czy też boiskami sportowymi. Jeśli zatem działalność taka mająca znamiona charatatywno-opiekuńczej ma być prowadzona w budynkach należących do parafii, to ich remonty, przebudowa, a nawet budowa powinna zostać zaliczona do realizującej cele wymienione w art. 39 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego.
                                • 01.01.2013Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2012 rok
                                 Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.
                                 • 10.04.2012Zatwierdzono polsko-saudyjską umowę podatkową
                                  Arabia Saudyjska zakończyła wszystkie wewnętrzne procedury niezbędne do wejścia w życie konwencji ws. unikania podwójnego opodatkowania, zawartej z Polską w lutym ubiegłego roku. Umowa wejdzie w życie 1 czerwca 2012 r. – jej zapisy będą mieć zastosowanie od początku 2013 r.
                                  • 15.03.2012Zwolnienie z VAT dla darowizny żywności
                                   Interpelacja nr 1700 do ministra finansów w sprawie przeciwdziałania marnotrawieniu żywności poprzez zwolnienie z podatku VAT żywności przeznaczonej na cele charytatywne
                                   • 22.02.2012Charytatywne SMS-y a opodatkowanie VAT
                                    Interpelacja nr 1345 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku VAT SMS-ów wysyłanych na cele pożytku publicznego
                                    • 30.01.2012Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2011 rok
                                     Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
                                     • 21.09.2011Prezenty o małej wartości po zmianach w VAT
                                      Jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych.
                                      • 21.04.2011Nieopłacalne loterie fantowe
                                       Interpelacja nr 20743 do ministra finansów w sprawie prowadzenia loterii fantowych przez szkoły
                                       • 13.04.2011Sprzedawca musi płacić VAT od darowanej żywności
                                        Interpelacja nr 20642 do ministra finansów w sprawie przekazywania przez producentów towarów na cele charytatywne
                                        • 18.01.2011Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2010 rok
                                         Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
                                         • 10.01.2011Zwolnienie z VAT darowizn żywności tylko dla producentów
                                          Interpelacja nr 19568 do ministra finansów w sprawie objęcia zwolnieniem od podatku VAT darowizn żywnościowych na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc żywnościową dla osób ubogich
                                          • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnień i stawek obniżonych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
                                           Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporządzenie wykonawcze, przepisy przejściowe – prawie wszystkie przepisy ukazały się w ostatnich dniach starego roku. Konieczność stosowania ujednoliconych i nowych przepisów powoduje, że stawki VAT 2011 są dla wielu podatników trudne do określenia. Przygotowaliśmy zestawienie stawek podatku VAT, które będą obowiązywały już od jutra. Jednocześnie prezentujemy nowe rozporządzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług.
                                           • 16.11.2010MF: Nie będzie obniżki podatków
                                            Interpelacja nr 18169 do ministra finansów w sprawie stanu systemu podatkowego w Polsce
                                            • 30.08.2010Warunki skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
                                             Ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, pod warunkiem że występują przesłanki świadczące o tym, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Ustawodawca narzucił podatnikom chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny. Fakt nieskorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia związany z brakiem rejestracji jako podatnika VAT nie może przesądzić o zwolnieniu z opodatkowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
                                             • 05.08.2010Charytatywne sms-y i połączenia telefoniczne zwolnione z VAT
                                              W środę, 4 sierpnia weszło w życie rozporządzenie ministra finansów dotyczące zwolnienia z 22-proc. podatku od towarów i usług połączeń telefonicznych i sms-ów przeznaczonych na cele charytatywne. Oznacza to, że organizacje pożytku publicznego (OPP) będą otrzymywać całą wartość usługi.
                                              • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
                                               Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
                                               • 14.07.2010Konserwatywne założenia do projektu budżetu na 2011 r.
                                                Rząd zachowuje ostrożność, przygotowując założenia budżetu państwa na przyszły rok. Ministrowie postanowili, że projekt dochodów i wydatków państwa będzie oparty na konserwatywnym scenariuszu makroekonomicznym, co umożliwi ograniczenie wystąpienia „potencjalnych negatywnych ryzyk i innych niekorzystnych zjawisk”.
                                                • 14.07.2010Od podatku można odliczyć zagraniczne darowizny
                                                 Zapytanie nr 7053 do ministra finansów w sprawie możliwości odliczenia od należnego podatku dochodowego darowizny wpłaconej na konto zagraniczne
                                                 • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                                  Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego
                                                  • 31.05.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                                   Abonamenty medyczne – niekorzystna dla podatników uchwała NSA; Faktury wysyłane e-mailem; Doradcy podatkowi – więcej uprawnień; Preferencje podatkowe dla powodzian; Charytatywne SMS – VAT na zwalczanie skutków powodzi; Więcej czasu na odzyskanie od ZUS nienależnie pobranych składek; Polski sukces w Trybunale, który nie ucieszy podatników; ZUS i powódź

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »