aktualizacja danych pit

 • 18.10.2023Podatki 2023: Dochody z podatków nieznacznie w górę
  W okresie od stycznia do września br. zanotowano wzrost dochodów podatkowych z VAT, akcyzy oraz podatku dochodowego CIT – wynika z nowych danych opublikowanych przez resort finansów. W największym stopniu, bo o 6,8 proc. w skali roku, zwiększyły się wpływy z VAT. O 2,5 proc. zmniejszyły się natomiast wpływy z podatku dochodowego PIT.
 • 16.10.2023Jak zawiesić jednoosobową działalność zarejestrowaną w CEIDG
  Przedsiębiorca może przerwać swoją działalność. Sprawdź kiedy i na jak długo można zawiesić firmę zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)? Jakie są obowiązki w okresie zawieszenia wobec pracowników, ZUS czy urzędu skarbowego?
 • 13.10.2023Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą
  Zamknięcie firmy wymaga dopełnienia kilku obowiązków - nie wystarczy, że przestaniesz świadczyć usługi lub sprzedawać towary. Sprawdź, jak zgłosić zakończenie działalności zarejestrowanej w CEIDG oraz jakie masz obowiązki wobec urzędu skarbowego czy ZUS.
 • 12.10.2023Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą
  Zamknięcie firmy wymaga dopełnienia kilku obowiązków - nie wystarczy, że przestaniesz świadczyć usługi lub sprzedawać towary. Sprawdź, jak zgłosić zakończenie działalności zarejestrowanej w CEIDG oraz jakie masz obowiązki wobec urzędu skarbowego czy ZUS.
 • 20.09.2023Składki zdrowotne niepełnosprawnych przedsiębiorców - MZ wyjaśnia
  Dla możliwości skorzystania z tej ulgi w rozliczeniu rocznym nie jest istotne to, że ubezpieczony pominął w rozliczeniach miesięcznych możliwości obniżenia składki do wysokości zaliczki na PIT będąc do tego uprawniony. Tym samym, jakkolwiek stosownie do art. 81 ust. 2y ustawy zdrowotnej po 30 czerwca 2023 r. brak jest możliwości skorygowania miesięcznych dokumentów rozliczeniowych (za dany rok składkowy) w zakresie podstawy wymiaru i wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie pozbawia to ubezpieczonego prawa do skorzystania z przedmiotowej ulgi w ramach rozliczenia rocznego poprzez wypełnienie pola 06 w bloku XII deklaracji rozliczeniowej.
 • 28.08.2023Podatki 2023: Wpływy z CIT w górę, wpływy z PIT w dół
  Po pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r. wpływy z podatku dochodowego CIT wzrosły o 8,6 proc., a wpływy z podatku dochodowego PIT zmniejszyły się o 16 proc. w skali roku – wynika z szacunkowych danych, które opublikował resort finansów. W sumie zanotowano wzrost dochodów podatkowych o ok. 7,8 mld zł względem analogicznego okresu czasu w roku poprzednim.
 • 22.08.2023Termin przesyłania PIT-11 i PIT-4R po zakończenia działalności
  W przypadku, gdy płatnik zaprzestaje prowadzenia działalności przed upływem terminu określonego na złożenie PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11, ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że obowiązki te płatnik wykonuje do dnia zaprzestania działalności. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej racjonalne. Do dnia zaprzestania działalności podmiot gospodarczy dysponuje atrybutami płatnika, tj. firmowymi środkami (materialnymi i ewentualnie kadrowymi), pozwalającymi na wypełnienie tego obowiązku - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 09.08.2023Mały ZUS Plus po zmianach
  Przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku, mogą skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi w składkach. Te rozwiązanie dotyczy najmniejszych przedsiębiorców, których przychód w 2022 roku nie przekroczył 120 tys. zł oraz którzy: przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 roku korzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku, w związku z upływem 36 miesięcy, przestali korzystać z Małego ZUS Plus. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystali 36 miesięcy Małego ZUS Plus w 2022 roku, nie będą mogli skorzystać z 12 dodatkowych miesięcy ulgi.
 • 28.07.2023Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
  Duplikat faktury to, posługując się definicją z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
 • 25.07.2023Podatki 2023: Dochody podatkowe rosną, ale wpływy z PIT wyraźnie spadły
  W trakcie pierwszego półrocza 2023 r. dochody podatkowe państwa wzrosły o ok. 6,4 mld zł w skali roku – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wzrost dotyczył głównie podatków CIT i VAT. Wyraźnie, bo o ponad 22 proc., spadły natomiast dochody z podatku PIT.
 • 03.07.2023Odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego – skutki podatkowe
  W rozporządzeniu z dnia 14.06.2023 r. Minister Zdrowia zarządził, że z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Warto przygotować się do tego od strony podatkowej, ponieważ część przepisów do których podatnicy zdążyli się już przyzwyczaić, przestanie obowiązywać.
 • 14.06.2023Problemy księgowych z obliczaniem składek ZUS - MRiPS odpowiada
  Krajowa Izba Biur Rachunkowych sygnalizowała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych problemy w zakresie realizacji pracy dotyczącej obliczania rocznej składki zdrowotnej. Prace księgowych utrudniały przede wszystkim problemy techniczne, które występowały po stronie ZUS. Czy możliwe jest, aby przesunąć termin dokonania rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za rok 2022 do 30 czerwca 2023 r.? Czy możliwe jest oddzielenie w kolejnych latach rocznego rozliczenia składki zdrowotnej od deklaracji miesięcznej DRA za kwiecień? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 • 14.06.2023Organy kolejny raz zarzucają przedsiębiorcy oszustwo podatkowe, opierając się na dowodach zgromadzonych wobec kontrahenta
  Na podstawie oskarżenia o świadome przyjęcie tzw. pustej faktury organy podatkowe pozbawiają przedsiębiorców możliwości odliczenia VAT z takiego dokumentu i dodatkowo nakładają karne zobowiązanie w wysokości 100% kwoty podatku. Zarzuty opierają często na ustaleniach poczynionych wobec kontrahenta, który wystawił fakturę. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny jeśli organ nie udowodnił, że w dniu zawierania transakcji przedsiębiorca wiedział, że jego kontrahent może uczestniczyć w oszustwach podatkowych, to nie można czynić go odpowiedzialnym za działania tego kontrahenta (sygn. akt I SA/Gd 1349/22).
 • 15.05.2023Podatki 2024: Raportowanie w e-handlu wpłynie na szczelność systemu
  Z początkiem 2024 r. portale handlowe typu marketplace (np. OLX i Allegro) zostaną zobowiązane do raportowania do urzędu skarbowego informacji dotyczących transakcji przeprowadzanych przez ich klientów. W założeniu nowy mechanizm ma przyczynić się do uszczelnienia systemu kontroli i ograniczyć możliwości uchylania się od podatku.
 • 09.05.2023Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - pytania i odpowiedzi
  1. Czy suma składek będzie automatycznie pobierana na DRA lub RCA w programie Płatnik/aplikacji ePłatnik? Przy sporządzaniu dokumentu z rocznym rozliczeniem program Płatnik/aplikacja ePłatnik podpowie dane do rocznego rozliczenia na podstawie zapisanych w systemie informacji z przekazanych przez płatnika do ZUS za rok składkowy (podatek liniowy, skala podatkowa) lub kalendarzowy (ryczałt ewidencjonowany) dokumentów rozliczeniowych oraz sporządzanych lub skorygowanych przez ZUS z urzędu. Podczas sporządzania dokumentu płatnik musi wskazać rok, za który dokonywane jest roczne rozliczenie oraz formę opodatkowania. Powinien też podać kwotę realnego ustalonego dochodu lub przychodu za rok 2022 w zależności od formy opodatkowania jaką stosował w 2022 r. Należy pamiętać, że kwoty dochodów/przychodów w dokumentach miesięcznych niekoniecznie muszą odpowiadać ustalonemu rocznemu dochodowi/przychodowi. 
 • 08.05.2023VAT: Ustalanie podstawy opodatkowania przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
  Ustawa VAT przewiduje możliwość ustalenia podstawy opodatkowania przez organy podatkowe w oparciu o ceny rynkowe w przypadku, gdy transakcja jest dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi i jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.
 • 19.04.2023Podział spółki przez wydzielenie - skutki podatkowe dla spółki i wspólników
  Za przychody z zysków kapitałowych, zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy o CIT, uważa się również przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów
 • 18.04.2023Zamiana statusu udziałowców w spółce komandytowej - opinia zabezpieczająca
  Opis czynności poddanej ocenie: We wniosku wskazano, iż planowane czynności (zdarzenie przyszłe) w Spółce X z o. o. spółce komandytowej polegać będą na zmianie struktury wewnętrznej spółki poprzez zmianę statusu spółki Y sp. z o. o. z komplementariusza na komandytariusza Spółki X z o. o. spółki komandytowej oraz jednoczesnej zmianie dotychczasowych komandytariuszy, będących osobami fizycznymi na komplementariuszy. Zmiana statusu wspólników zostanie dokonana w drodze zmiany umowy Spółki, w trybie art. 115 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Wysokość wkładów poszczególnych wspólników oraz przysługujące im udziały w zyskach Spółki pozostaną na niezmienionym poziomie. 
 • 17.04.2023Przekształcenie jednoosobowej działalności w jednoosobową spółkę z o.o. a unikanie opodatkowania
  W przypadku przekształcenia działalności jednoosobowej w jednoosobową spółkę z o.o. pojawiają się różnego rodzaju korzyści – w tym korzyść podatkowa polegająca na neutralności – w wyniku samego przekształcenia nie powstaje bowiem zobowiązanie podatkowe. Neutralność ta – co może na pierwszy rzut oka dziwić - zgodnie z Ordynacją podatkową stanowi korzyść podatkową – tak mówi art. 3 pkt 18 tej ustawy.
 • 17.04.2023Kto daje i odbiera - czyli dlaczego opodatkowano świadczenie – tzw. 13 i 14
  Dodatkowe świadczenia dla emerytów, nie wiadomo dlaczego nazywane trzynastą czy czternastą emeryturą jeszcze niedawno były wolne od podatku. Obecnie są już opodatkowane – i jak się okazuje z publikowanego niżej materiału, to opodatkowanie i objęcie ich składką na ubezpieczenie zdrowotne ma niebagatelne skutki finansowe – i zapewne to właśnie one stały się przyczyną podjęcia tej decyzji. O te przyczyny zapytano ministerstwo w jednej z poselskich interpelacji.
 • 28.03.2023Skarbówka zwróciła podatnikom już ponad 10 mld zł podatku PIT
  Przy rozliczeniach podatku dochodowego PIT za 2022 r. w usłudze Twój e-PIT podatnicy złożyli już przeszło 5 mln deklaracji podatkowych, a łączna kwota zwrotów podatku przekroczyła 10 mld zł – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Jak podkreśla resort, dzięki automatyzacji w przypadku większości zeznań PIT-37 złożonych poprzez Twój e-PIT zwroty podatku trafiają do podatników nawet w trakcie 10 dni.
 • 14.03.2023PIT za 2022: Rozliczenie dochodów zagranicznych
  Gdy uzyskujesz dochody za granicą, powinieneś określić, w jakim kraju masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową). Pozwoli ci to ustalić, czy musisz płacić podatki w Polsce. Jeśli nie jesteś rezydentem podatkowym w Polsce (jesteś tzw. nierezydentem), wówczas rozliczasz się z urzędem skarbowym tylko z dochodów osiąganych w Polsce. Podlegasz wtedy tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeśli jednak jesteś polskim rezydentem podatkowym, to wszelkie dochody, niezależnie od tego, w jakim kraju je uzyskałeś, powinieneś rozliczyć w Polsce. Podlegasz wtedy tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 • 13.03.2023Obowiązek przesyłania ksiąg do skarbówki nadal z wątpliwościami
  Podatnicy muszą liczyć się z nowymi obowiązkami ws. prowadzenia w elektronicznej formie ksiąg rachunkowych i przesyłania ich do urzędów skarbowych. Obowiązki mają wejść w życie w latach 2024-2026. Wymogi te wciąż budzą pewne wątpliwości. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton zwracają uwagę m.in. na to, że resort finansów będzie mógł określić zakres dodatkowych danych, o które trzeba będzie uzupełnić księgi i ewidencje.
 • 13.03.2023Obowiązek przesyłania ksiąg do skarbówki nadal z wątpliwościami
  Podatnicy muszą liczyć się z nowymi obowiązkami ws. prowadzenia w elektronicznej formie ksiąg rachunkowych i przesyłania ich do urzędów skarbowych. Obowiązki mają wejść w życie w latach 2024-2026. Wymogi te wciąż budzą pewne wątpliwości. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton zwracają uwagę m.in. na to, że resort finansów będzie mógł określić zakres dodatkowych danych, o które trzeba będzie uzupełnić księgi i ewidencje.
 • 13.03.2023PIT za 2022: Rozliczenie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
  Z 5% stawki podatku możesz skorzystać, jeżeli w: indywidualnej działalności gospodarczej, spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej, przedsiębiorstwie w spadku jesteś opodatkowany według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym, prowadzisz działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R), w ramach której wytworzyłeś, rozwinąłeś lub ulepszyłeś kwalifikowane prawo własności intelektualnej (kwalifikowane IP) i osiągasz z niego dochody.
 • 10.03.2023PIT za 2022: Rozliczenie dochodów z najmu na zasadach ogólnych
  Od 1 stycznia 2022 r. przychody z najmu prywatnego są opodatkowane wyłącznie ryczałtem. Podatnik może jednak, w 2022 r. opodatkować uzyskane przez siebie przychody (dochody) z najmu wg skali podatkowej, pod warunkiem, że zawiadomi o tym wyborze w zeznaniu PIT-36 złożonym w terminie. Jeżeli po zakończeniu 2022 r. podatnik złoży zeznanie PIT-28, w którym wykaże przychody z najmu osiągnięte w 2022 r., nie będzie już mógł zmienić formy ich opodatkowania na skalę.
 • 09.03.2023Podatki 2023: MF rozszerzyło e-US o dodatkową usługę
  W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) jest już dostępna nowa usługa, która pozwala na przeglądanie i sprawdzanie historii złożonych przez podatnika deklaracji elektronicznych – poinformowało Ministerstwo Finansów. Co ważne, system udostępnia teraz również deklaracje złożone w formie papierowej, które wprowadzono do e-US. Resort finansów zapowiada też wdrożenie kolejnych nowych funkcjonalności.
 • 09.03.2023PIT za 2022: Rozliczenie dochodów z najmu na zasadach ogólnych
  Od 1 stycznia 2022 r. przychody z najmu prywatnego są opodatkowane wyłącznie ryczałtem. Podatnik może jednak, w 2022 r. opodatkować uzyskane przez siebie przychody (dochody) z najmu wg skali podatkowej, pod warunkiem, że zawiadomi o tym wyborze w zeznaniu PIT-36 złożonym w terminie. Jeżeli po zakończeniu 2022 r. podatnik złoży zeznanie PIT-28, w którym wykaże przychody z najmu osiągnięte w 2022 r., nie będzie już mógł zmienić formy ich opodatkowania na skalę.
 • 08.03.2023Podatki 2023: MF rozszerzyło e-US o dodatkową usługę
  W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) jest już dostępna nowa usługa, która pozwala na przeglądanie i sprawdzanie historii złożonych przez podatnika deklaracji elektronicznych – poinformowało Ministerstwo Finansów. Co ważne, system udostępnia teraz również deklaracje złożone w formie papierowej, które wprowadzono do e-US. Resort finansów zapowiada też wdrożenie kolejnych nowych funkcjonalności.
 • 08.03.2023Dowód kosztowy otrzymany z opóźnieniem w PKPiR - interpretacja ogólna MF
  Dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego koszt ten może być potrącony.
 • 07.03.2023Dowód kosztowy otrzymany z opóźnieniem w PKPiR - interpretacja ogólna MF
  Dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego koszt ten może być potrącony.
 • 06.03.2023PIT za 2022: Rozliczenie ze sprzedaży akcji
  Jeżeli sprzedałeś akcje i przychód uzyskany z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, złóż do urzędu skarbowego PIT-38. Ważne: Zeznanie składasz niezależnie od tego czy z tytułu sprzedaży akcji: osiągnąłeś dochód, poniosłeś stratę.
 • 06.03.2023PIT za 2022: Rozliczenie ze sprzedaży kryptowalut
  Jeśli uzyskałeś przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) składasz zeznanie roczne PIT-38. Zeznanie składasz nawet, gdy przychody uzyskujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z której przychody zaliczasz do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.  Zeznanie musisz złożyć także wtedy, gdy nie uzyskałeś przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych lecz poniosłeś w roku kalendarzowym wydatki na ich nabycie.
 • 03.03.2023PIT za 2022: Rozliczenie ze sprzedaży samochodu (rzeczy ruchomej)
  Jeżeli sprzedałeś rzecz ruchomą - np. samochód - to wykażesz tę transakcję w zeznaniu rocznym, w sytuacji gdy: należała ona do twojego prywatnego majątku - czyli była to sprzedaż poza działalnością gospodarczą i sprzedałeś ją przez upływem 6 miesięcy - okres ten liczysz od końca miesiąca, w którym stała się ona twoją własnością. Uwaga: Sprzedaż po upływie pół roku nie jest opodatkowana podatkiem PIT i nie wykazujesz jej w zeznaniu rocznym.
 • 01.03.2023Podatki 2023: Wpływy podatkowe z VAT wyraźnie w dół
  W styczniu 2023 r. dochody państwa z podatku VAT spadły o 21,4 proc. rok do roku i były niższe o ok. 7 mld zł – wynika z szacunkowych danych nt. wykonania budżetu, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Ogółem wpływy podatkowe do budżetu państwa zmniejszyły się o 6,2 mld zł względem stycznia 2022 r. Pierwszy miesiąc obecnego roku przyniósł też wyraźny (o 21,3 proc.) wzrost dochodów z akcyzy i podatku od gier.
 • 01.03.2023PIT-0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym
  Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł.  Dodatkowo ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.  Rozliczając ulgę seniorzy mogą skorzystać z usługi Twój-ePIT. Warto jednak sprawdzić zeznanie podatkowe. 
 • 28.02.2023PIT-0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym
  Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł.  Dodatkowo ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.  Rozliczając ulgę seniorzy mogą skorzystać z usługi Twój-ePIT. Warto jednak sprawdzić zeznanie podatkowe. 
 • 27.02.2023PIT za 2022: Rozliczenie emeryta - PIT-11A
  ZUS wystawił Ci PIT-11A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury wynika kwota nadpłaty.  W przypadku, gdy otrzymałeś PIT-11A, to w usłudze Twój e-PIT zostanie przygotowane zeznanie PIT-37.  Nadal możesz też wypełnić i złożyć zeznanie samodzielnie, do swojego urzędu skarbowego.  Uwaga: Nawet jeśli nic nie zrobisz, to przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 roku. Automatyczna akceptacja oznacza, że jesteś rozliczony.
 • 27.02.2023PIT za 2022: Rozliczenie emeryta - PIT-40A
  ZUS wystawił PIT-40A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury nie wynika kwota nadpłaty.  W przypadku, gdy otrzymałeś PIT-40A i: nie uzyskałeś innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej albo nie korzystasz z ulg podatkowych albo nie rozliczasz się wspólnie z małżonkiem albo nie rozliczasz się jako osoba samotnie wychowująca dziecko to nie musisz składać zeznania.
 • 20.02.2023Przez Twój e-PIT złożono już ponad  milion zeznań
  Do tej pory podatnicy złożyli już ponad 1 mln deklaracji przygotowanych dla nich w usłudze Twój e-PIT – wynika z danych opublikowanych przez Krajową Administrację Skarbową. Liczba ta została osiągnięta już po trzech dniach od uruchomienia usługi, czyli jeszcze szybciej niż w roku ubiegłym. Skorzystanie z elektronicznej formy rozliczenia PIT pozwala podatnikom na szybsze (w ciągu 45 dni) uzyskanie ewentualnego zwrotu podatku.
 • 16.02.2023MF: Rozliczenie PIT za 2022 r. od 15 lutego do 2 maja
  Wczoraj rozpoczął się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów zaprasza wszystkich do korzystania z e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. W usłudze Twój e-PIT na podatników będą czekać zeznania przygotowane przez administrację skarbową. Przedsiębiorcy będą mogli wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Wprowadzone w 2022 r. zmiany podatkowe nie będą wpływały na sposób składania zeznań rocznych. Rozliczając swój PIT podatnik będzie składał PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji i rozliczał się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
 • 15.02.2023MF: Rozliczenie PIT za 2022 r. od 15 lutego do 2 maja
  Dzisiaj rozpoczął się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów zaprasza wszystkich do korzystania z e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. W usłudze Twój e-PIT na podatników będą czekać zeznania przygotowane przez administrację skarbową. Przedsiębiorcy będą mogli wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Wprowadzone w 2022 r. zmiany podatkowe nie będą wpływały na sposób składania zeznań rocznych. Rozliczając swój PIT podatnik będzie składał PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji i rozliczał się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
 • 07.02.2023PIT-28 za 2022: Rozliczenie dochodów z najmu - ryczałt ewidencjonowany
  Podstawową formą opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku wyboru opodatkowania ryczałtem nie masz obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w tej formie. Przychodem jest co do zasady umówiony czynsz, jaki płaci najemca (dzierżawca) z tytułu najmu. Najczęściej są to pieniądze, ale zapłata może nastąpić również w naturze.
 • 07.02.2023Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT-11 i PIT-4R
  Spółka, jako płatnik, przekwalifikowała, zgodnie z decyzją ZUS, stosunek pracy na kontrakt menedżerski. Koniecznym było prawidłowe naliczenie podatku dochodowego oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS pracownikowi, za lata 2018-2020. Czy w takiej sytuacji, spółka powinna skorygować PIT-4R oraz PIT-11?
 • 06.02.2023PIT-28 za 2022: Rozliczenie dochodów z najmu - ryczałt ewidencjonowany
  Podstawową formą opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku wyboru opodatkowania ryczałtem nie masz obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w tej formie. Przychodem jest co do zasady umówiony czynsz, jaki płaci najemca (dzierżawca) z tytułu najmu. Najczęściej są to pieniądze, ale zapłata może nastąpić również w naturze.
 • 26.01.2023Ile wynosi składka zdrowotna przedsiębiorców w 2023 roku
  Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zryczałtowaną, której wysokość uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych przychodów, a firmy rozliczające kartę podatkową - w stałej wysokości.
 • 18.01.2023Na dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców nie ma szans
  Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską, wprowadzenie dobrowolności ubezpieczeń społecznych, a więc w zasadzie likwidacja obecnie obowiązujących zasad mogłaby negatywnie wpłynąć na okres w życiu, kiedy to podjęcie dodatkowego zatrudnienia, czy prowadzenia działalności gospodarczej, może być stosunkowo trudne bądź nieosiągalne. Ponadto proponowana zmiana nie może zostać wprowadzona w oderwaniu od rozwiązań stosowanych do innych grup uczestniczących w systemie ubezpieczeń społecznych. Mogą bowiem pojawić się zarzuty o to, dlaczego w przypadku przedsiębiorców składki są dobrowolne, a np. w przypadku pracowników - nie.
 • 13.01.2023Działalność gospodarcza: Jak wybrać optymalną formę opodatkowania? 
  Jeśli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować.
 • 12.01.2023Płatniku - pamiętaj o prawidłowym numerze PESEL/NIP podatnika
  Płatnicy mają obowiązek wpisywać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 r.  Dokumenty należy wysyłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy. 
 • 12.01.2023Podatek u źródła. Jakie wymogi należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnień, zwrotów i innych preferencji
  Withholding Tax to anglojęzyczne określenie tzw. podatku u źródła, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT i CIT). Zobowiązanymi do jego poboru są płatnicy mający siedzibę, zakład zagraniczny, lub miejsce zamieszkania w kraju, w którym powstaje dochód, a więc w którym ma źródło przysporzenie. Takim płatnikiem będzie więc np. położona w Polsce spółka wypłacająca dywidendę swoim zagranicznym udziałowcom. Przy spełnieniu określonych obowiązków dokumentacyjnych płatnik może zostać zwolniony z poboru podatku u źródła, lub zastosować obniżoną stawkę, a w niektórych przypadkach wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku, czyli zastosować mechanizm pay and refund. Od 1 stycznia 2023 r. zasady poboru podatku u źródła uległy modyfikacji, część zmian zaczęła obowiązywać 26 października 2022 r.

« poprzednia strona | następna strona »