amortyzacja definicja

 • 24.05.2024[05.06.2024] Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień
  Podatek u źródła albo WHT (ang. withholding tax) to podatek, który polskie podmioty, dokonując zakupu od firm zagranicznych, w niektórych sytuacjach są zobowiązane potrącić z wypłacanego tym firmom wynagrodzenia. Obowiązek ten dotyczy również wypłat na rzecz osób fizycznych. Minister Finansów przygotował projekt objaśnień podatkowych w tym zakresie, które poważnie wpłyną na sposób poboru i zapłaty podatku od źródła. W trakcie szkolenia dokonamy głębokiej analizy projektu objaśnień oraz określimy praktyczne skutki wprowadzenia ich w życie dla firm pobierających podatek. 
 • 23.05.2024[28.05.2024] Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki
  Podatek od dochodów spółek (tzw. Estoński CIT) to idealna forma opodatkowania dla spółek, których udziałowcami są osoby fizyczne. Mimo, iż ciągle są wątpliwości co do niektórych zagadnień związanych z tym podatkiem, takich jak ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, Estoński CIT to zdecydowanie najbardziej optymalna forma opodatkowania podatkiem CIT. Proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie na którym przedstawimy zasady opodatkowania, korzyści oraz pułapki jakie czekają na podatników, a także postaramy się rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości w tym zakresie. Jak zawsze będziecie Państwo mieli nieograniczoną czasowo możliwość zadawania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi.
 • 21.05.2024Transakcje między małżonkami prowadzącymi odrębne firmy a koszty podatkowe
  W przypadku, gdy każde z małżonków prowadzi odrębne przedsiębiorstwo i w jego ramach wykonuje usługi na rzecz firmy małżonka, to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi. Każdy z małżonków, jako odrębny przedsiębiorca, będzie wykonywał usługi dla firmy drugiego małżonka i wystawiał faktury za wykonane usługi.
 • 20.05.2024[23.05.2024] Szkolenie on-line: Obowiązek raportowania schematów podatkowych: zasady identyfikacji, procedura MDR, omówienie przykładowych schematów podatkowych oraz sporządzenie MDR-1 i MDR-3 na przykładach
  Odwieszenie obowiązku raportowania schematów podatkowych ze względu na odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19, zmusiło podatników do raportowania zdarzeń spełniających przesłanki definicji schematu podatkowego. Pierwotne raportowanie schematu podatkowego, odbywa się na formularzu MDR-1. Należy jednak pamiętać, że każdy podatnik który dokonał jakiejkolwiek czynności związanej ze schematem podatkowym lub osiągnął korzyść podatkową z tego tytułu w okresie rozliczeniowym dla podatku, którego schemat dotyczy, ma obowiązek składania raportu na formularzu MDR-3. Co istotne, nawet w przypadku gdy podatnik nie zaraportował schematu na formularzu MDR-1, obowiązek złożenia MDR-3 istnieje niezależnie od tego. Raport MDR-3 składa się w terminie składania deklaracji podatkowej dla podatku, którego schemat dotyczy. Ponieważ większość schematów podatkowych identyfikowanych jest w podatkach dochodowych dla których termin składania deklaracji już się zbliża, przygotowaliśmy dla Państwa dedykowane szkolenie, w którym m.in. szczegółowo wyjaśnimy w jakich przypadkach oraz w jaki sposób należy złożyć raport MDR-3. Poza wiedzą merytoryczną proponujemy Państwu analizę przykładowego raportu MDR-3, jak również raportu MDR-1. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania dowolnych pytań, bez ograniczeń czasowych, w dedykowanej ku temu sesji pytań.
 • 17.05.2024[21.05.2024] Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie wartości produkcji w toku i produktów gotowych
  Koszty towarzyszą działalności gospodarczej nieustannie. Musimy je ponosić, aby uzyskać przychody. Stanowią istotę rachunku kosztów, który tworzony jest w przedsiębiorstwie na potrzeby sprawozdawcze oraz zarządcze. Rachunek kosztów jest procesem identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach dla dokonywania ocen i decyzji przez użytkowników tych informacji. Jego istotą jest pomiar wartości zużycia zasobów przedsiębiorstwa. Wiedza o rozmiarach ponoszonych kosztów jest wykorzystywana m.in. do tworzenia budżetów, jest podstawą do wyceny produktów, kalkulacji cen, przygotowywania ofert.
 • 16.05.2024MF: Od 1 stycznia 2025 r. ma obowiązywać nowa definicja budowli i budynku
  Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie, na przełomie II/III kwartału br. przewiduje się przedłożenie projektu Radzie Ministrów. Przy czym, projekt ten nie będzie przewidywał zmian systemowych w podatku od nieruchomości. Zmiana polegająca na wprowadzeniu autonomicznej definicji budowli i budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ma na celu usunięcie wątpliwości dotyczących prawnopodatkowego kwalifikowania obiektów budowlanych do kategorii budowli albo budynków i tym samym zapewnienie większej stabilności i przejrzystości przepisów zarówno przez podatników, jak i przez gminne organy podatkowe.
 • 15.05.2024MF: Od 1 stycznia 2025 r. ma obowiązywać nowa definicja budowli i budynku
  Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie, na przełomie II/III kwartału br. przewiduje się przedłożenie projektu Radzie Ministrów. Przy czym, projekt ten nie będzie przewidywał zmian systemowych w podatku od nieruchomości. Zmiana polegająca na wprowadzeniu autonomicznej definicji budowli i budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ma na celu usunięcie wątpliwości dotyczących prawnopodatkowego kwalifikowania obiektów budowlanych do kategorii budowli albo budynków i tym samym zapewnienie większej stabilności i przejrzystości przepisów zarówno przez podatników, jak i przez gminne organy podatkowe.
 • 15.05.2024Sprzedaż nieruchomości przekazanej wspólnikom po likwidacji spółki jawnej
  Z powodów ekonomicznych wspólnicy zamierzają zlikwidować prowadzoną w formie spółki jawnej działalność gospodarczą a następnie dokonać podziału wchodzących w skład majątku likwidacyjnego składników, m.in. nieruchomości zabudowanej budynkiem składającym się z hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi oraz magazynu. W jakiej formie powinien zostać opodatkowany przychód uzyskany przez wspólników w przypadku sprzedaży tej nieruchomości po likwidacji spółki?
 • 07.05.2024Zakup mebli łazienkowych a ulga mieszkaniowa w PIT
  Czy wydatki na zakup mebli wolnostojących w łazience mogą być zaliczone na poczet tych związanych z zakupem mieszkania, co pomniejszyłoby kwotę różnicy w wydatkach, względem przychodu ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga mieszkaniowa)?
 • 19.04.2024Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie jest opodatkowane VAT
  Nieodpłatne przekazanie całego majątku przedsiębiorstwa stanowi transakcję, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na tej podstawie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 18.04.2024Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie jest opodatkowane VAT
  Nieodpłatne przekazanie całego majątku przedsiębiorstwa stanowi transakcję, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na tej podstawie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 08.04.2024[17.04.2024] Szkolenie on-line: Koszty w jednoosobowej działalności gospodarczej
  Dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność opodatkowaną podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych (skala podatkowa) podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Ponieważ koszty realnie wpływają za zmniejszenie podstawy opodatkowania to niestety są też przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Sami przedsiębiorcy mają też często problem z rozstrzygnięciem czy poniesiony wydatek stanowi koszt czy też nie.
 • 21.03.2024Ulga termomodernizacyjna: Instalacja solarna do podgrzewania wody
  W zeszłym roku podatnik wykonał remont i modernizację instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez montaż instalacji solarnej. Czy może wydatek ten może odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
 • 14.03.2024MZ: NIE dla dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi
  Uprawnienia przysługujące Honorowym Dawcom Krwi należy rozpatrywać nie w kontekście głównych przesłanek determinujących donację, a dowodów uznania i wdzięczności za oddaną krew i jej składniki. Decyzja o oddaniu krwi powinna wynikać z chęci dzielenia się z innymi, nie zaś z kalkulacji zysków. Wprowadzenie finansowego dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi wykracza poza ideę honorowego, dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa krwi, gdyż w sposób bezpośredni skutkuje przyznaniem gratyfikacji finansowej - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację poselską.
 • 14.03.2024PIP: Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
  Prawne podstawy świadczenia pracy można podzielić na dwie grupy, tj. na zatrudnienie pracownicze oparte na przepisach prawa pracy oraz na tzw. zatrudnienie niepracownicze oparte na przepisach prawa cywilnego.  W zatrudnieniu pracowniczym wyróżniamy:  umowę o pracę,  powołanie,  mianowanie,  wybór,  spółdzielczą umowę o pracę.  Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:  umowę na okres próbny,  umowę na czas określony,  umowę na czas nieokreślony.  Na podstawie umów cywilnoprawnych praca najczęściej wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. 
 • 07.03.2024Dodatek mieszkaniowy może wpłynąć na wysokość zasiłku stałego
  Katalog obciążeń pomniejszających dochód, jak i katalog przychodów odliczanych od dochodu określony w art. 8 ust. 3 i 4 oraz 4a ustawy o pomocy społecznej jest na gruncie tej ustawy zamknięty. Enumeratywne wyliczenie ww. wyłączeń oznacza, że każdy pozostały rodzaj dochodu, niewymieniony w ust. 4 i ust. 4a, należy wliczyć do dochodu osoby/rodziny. Z uwagi na taką konstrukcję przepisu dodatek mieszkaniowy jest uwzględniany w dochodzie osoby bądź rodziny ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej.
 • 05.03.2024Podatki 2024: Definicja wyrobów nowatorskich zostanie zmieniona
  W ustawie o podatku akcyzowym zmianie ulec ma definicja tzw. wyrobów nowatorskich – wynika z komunikatu opublikowanego przez resort finansów. Zmiany mają pozwolić na wyeliminowanie unikania opodatkowania akcyzą poprzez zastępowanie surowca tytoniowego różnego typu mieszankami roślinnymi, w tym np. ziołowymi czy konopnymi.
 • 26.02.2024Nowa ustawa o kryptoaktywach. Zmiany będą dotyczyć też podatków
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowej ustawy o kryptoaktywach. Za nadzór nad rynkiem  odpowiadać będzie Komisja Nadzoru Finansowego, której kompetencje zostaną odpowiednio rozszerzone. Projekt przewiduje też modyfikacje w przepisach podatkowych. W praktyce definicja waluty wirtualnej zostanie wykreślona, a zastąpi ją szersze pojęcie kryptoaktywów.
 • 23.02.2024Spółki na estońskim CIT nie zapłacą podatku od przekazanych darowizn
    Co do zasady darowizny podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, chyba że przekładają się na zwiększenie rozpoznawalności firmy, wzmocnienie jej pozytywnego wizerunku i budowanie więzi z interesariuszami, czyli spełnią warunki działalności CSR.
 • 16.02.2024VAT-23: Czy koparka jest środkiem transportu?
  Jak czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Finansów, w związku z niejednolitym postępowaniem urzędów skarbowych niezbędne jest podjęcie prac legislacyjnych w celu ustalenia na podstawie ustawy bądź przepisów wykonawczych statusu „koparki” jako maszyny budowlanej, która nie podlega obowiązkowi złożenia VAT-23 w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 • 13.02.2024MF: Osoby naprzemiennie wychowujące dziecko nie są samotnymi rodzicami
  Przepis art. 6 ust. 4f ustawy PIT jednoznacznie formułuje normę postępowania, zgodnie z którą na gruncie ustawy PIT rodzice, którzy sprawują naprzemienną opiekę są traktowani jak rodzice, którzy wspólnie wychowują dzieci, czyli wespół z drugim rodzicem. Wynika to z użytego w przepisie sformułowania „wspólnie (…),  w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną” - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 09.02.2024Zakup towarów handlowych poniesionych przez spadkodawcę w kosztach firmy
  Skoro objęcie towarów handlowych, których koszty nabycia poniesione zostały przez spadkodawcę oraz przez przedsiębiorstwo w spadku, nie będzie miało charakteru odpłatnego, nie można mówić o „poniesieniu kosztu”. Z tego względu - przy tym sposobie nabycia - brak odpłatności decyduje o niemożliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu ww. wartości - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 05.02.2024[14.02.2024] Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2024 roku
  Brak terminowego raportowania schematu podatkowego, skutkuje sankcją karno-skarbową dla osób odpowiedzialnych, a w przypadku promotorów, brak procedury raportowania 2 mln albo 10 mln karą pieniężną. Dlatego proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie w tym zakresie.
 • 19.01.2024[24.01.2024] Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury? 
  Od 2022 rok każdy podatnik podatku VAT ma możliwość wystawiania tzw. e-faktur w systemie KSeF. Jest to nowa ale na razie dobrowolna forma wystawiania faktur, która daje pewne korzyści jednak ma również swoje wady. Od 2024 roku wystawianie e-faktur będzie już obowiązkowe. Oznacza to, że pomijając wyjątki, nie będzie możliwości wystawienia faktury papierowej lub faktury w postaci pliku PDF. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do tego nowego obowiązku. 
 • 16.01.2024Działalność nierejestrowa i inne rodzaje działalności, których nie trzeba rejestrować
  Przygotowujesz projekty graficzne, produkujesz własne wino lub okazjonalnie sprzedajesz coś przez internet? Przeczytaj, czy możesz zarabiać bez rejestrowania firmy.
 • 15.01.2024Prawo do małego ZUS plus przy wykonywaniu wolnego zawodu
  Przepis art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy wyłącznie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Po dopełnieniu obowiązku uzyskania wpisu do CEIDG osoba wykonująca wolny zawód uważana jest za osobę wykonującą działalność w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców. W konsekwencji, osoba wykonująca wolny zawód w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej ma możliwość skorzystania w roku 2024 z tzw. małego ZUS plus.
 • 09.01.2024Podatek u źródła z kolejnymi wątpliwościami
  Obowiązujące obecnie regulacje dotyczące podatku u źródła należą do najbardziej nieprecyzyjnych i niejasnych w skali świata – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Eksperci organizacji przekonują, że konieczne są zmiany w prawie i przygotowanie we współpracy z biznesem nowych objaśnień podatkowych. Przedsiębiorcy liczą też na korektę regulacji ws. zagranicznych jednostek kontrolowanych.
 • 05.01.2024Nowy rok bez rewolucji w podatkach?
  Rok 2024 najprawdopodobniej nie przyniesie żadnej rewolucji w podatkach, a przedsiębiorców czeka mniej zmian w prawie podatkowym względem poprzednich lat – prognozują eksperci Konfederacji Lewiatan. Resort finansów potwierdził już m.in. to, że w obecnym roku nie dojdzie do podniesienia do 60 tys. zł kwoty wolnej w podatku dochodowym PIT.
 • 04.01.2024Nowy rok bez rewolucji w podatkach?
  Rok 2024 najprawdopodobniej nie przyniesie żadnej rewolucji w podatkach, a przedsiębiorców czeka mniej zmian w prawie podatkowym względem poprzednich lat – prognozują eksperci Konfederacji Lewiatan. Resort finansów potwierdził już m.in. to, że w obecnym roku nie dojdzie do podniesienia do 60 tys. zł kwoty wolnej w podatku dochodowym PIT.
 • 13.12.2023VAT: Sprzedaż i zakup towarów używanych
  W polskim prawie podatkowym zarówno dostawa towarów jak i świadczenie usług na terytorium kraju jest, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT), opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Jednak w przepisie tym nie został określony stopień zużycia sprzedawanych towarów, a zatem nie ma znaczenia czy towar jest nowy czy też używany. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku towarów używanych opodatkowanie wygląda inaczej. W niektórych wypadkach można skorzystać ze zwolnienia lub szczególnych procedur podatkowych.
 • 11.12.2023Umowa o pomocy przy zbiorach a obowiązki rolnika w PIT - objaśnienia podatkowe MF
  Otrzymane przez pomocnika rolnika na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach stanowią tzw. przychody z innych źródeł i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach według skali podatkowej. W pojęciu przychodów mieszczą się zarówno świadczenia pieniężne, jak i niepieniężne. Przychód ten nie jest pomniejszany o koszty podatkowe. Przy czym opodatkowaniu podlega tak ustalony dochód z wyłączeniem przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego lub dochodów, od których zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że wyłączona z opodatkowania jest między innymi wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie pomocnikowi rolnika przez rolnika.
 • 01.12.2023Amortyzacja samochodu po wykupie z leasingu
  Samochód osobowy, będący przedmiotem leasingu, używany w działalności gospodarczej, a następnie wykupiony i wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych nie może zostać uznany za używany środek trwały. To oznacza, że przedsiębiorca nie może zastosować stawki odpisów amortyzacyjnych w wysokości 40% rocznie.
 • 30.11.2023Amortyzacja samochodu po wykupie z leasingu
  Samochód osobowy, będący przedmiotem leasingu, używany w działalności gospodarczej, a następnie wykupiony i wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych nie może zostać uznany za używany środek trwały. To oznacza, że przedsiębiorca nie może zastosować stawki odpisów amortyzacyjnych w wysokości 40% rocznie.
 • 28.11.2023Niezapłacone faktury a limit przychodów dla stosowania 9% stawki CIT
  Czy w przypadku braku zapłaty faktur wystawionych przez naszą firmę na firmę X można nie ujmować w limicie do 2 000 000 euro brutto, tak aby móc spełniać warunki małego podatnika? Czy w przypadku braku spłaty powyższych faktur można nie ujmować ich w limicie przychodu w kwocie netto, tak aby nie wchodziły w przychód limitowany do 2 000 000 euro netto, by móc płacić 9% podatek?
 • 15.11.2023[22.11.2023] Szkolenie on-line: Planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa oraz obowiązek publikacji strategii podatkowej
  Kryzys gospodarczy wymusza na przedsiębiorcy poszukiwanie optymalnych metod zarządzania finansami. Taką metodą jest planowanie podatkowe. Pozwala ono w sposób bezpieczny osiągać optymalne oszczędności podatkowe, nie narażając podatnika na ryzyko. Mimo wielu zmian w przepisach podatkowych, w tym wprowadzonych pakietem "Polski Ład", również optymalizacja podatkowa nadal jest możliwa oraz w wielu przypadkach całkowicie bezpieczna. Istotna jest formuła jej przeprowadzenia oraz podjęcie odpowiednich działań osłonowych. Optymalizacja może mieć charakter planowania podatkowego, zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia działań, prowadzących do osiągnięcia legalnego efektu podatkowego.
 • 03.11.2023VAT: Aport nieruchomości do spółki a zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  Wnoszona aportem do spółki nieruchomość na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej musi być wydzielona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, aby aport mógł zostać uznany za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i korzystać z wyłączenia z VAT. Tak wynika z opublikowanej 28 sierpnia 2023 r. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
 • 26.10.2023Składki ZUS: Umowa zlecenia z obcym pracownikiem
  Jeżeli umowa zlecenia zawarta jest z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale praca świadczona w ramach umowy cywilnoprawnej jest na rzecz swojego własnego pracodawcy, obowiązek opłacania składek nie powstaje u płatnika, z którym jest zawarta umowa zlecenia, zleceniodawca nie zgłasza takiego zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych, nie jest płatnikiem składek.
 • 18.10.2023Zlikwidowane towary w kosztach podatkowych
  Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki w związku z wycofaniem z obrotu wadliwych towarów w wysokości stanowiącej wartość zlikwidowanych towarów wskazaną w protokole likwidacyjnym - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 17.10.2023Prowadząc działalność nierejestrowaną można być podatnikiem VAT
  Podatnik jako magister prawa chce świadczyć usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomocy przy sporządzaniu prostych pism oraz innych czynnościach związanych z prawem. Nie przewiduje aby potencjalne dochody w ramach tej działalności były szczególnie duże, dlatego też pragnie podjąć działalność na zasadzie działalności nierejestrowanej. Czy w takim przypadku będzie podatnikiem podatku podatku od towarów i usług?
 • 11.10.2023Jednorazowa amortyzacja jako metoda optymalizacji podatkowej
  Część podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma możliwość skorzystania w określonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla środków trwałych, których wartość jest wyższa niż 10 000 zł w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwiązanie może być bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzędziem do optymalizacji podatkowej, ponieważ umożliwia jednorazowe zaliczenie całego naliczonego odpisu środka trwałego w ciężar kosztów podatkowych. Minusem jednak tego rozwiązania jest brak możliwości rozliczenia zaliczki na nabywane środki trwałe, co stanowi barierę dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy mają największe problemy ze zdobyciem finansowania.
 • 15.09.2023TSUE rozstrzygnął wątpliwości w zakresie opodatkowania VAT usług turystycznych na korzyść przedsiębiorców
  Artykuł 306 unijnej dyrektywy VAT należy interpretować tak, że szczególną, preferencyjną procedurą opodatkowania VAT marża dla usług turystyki można objąć odsprzedaż usług noclegowych przedsiębiorcom, mimo że odsprzedaży tej nie towarzyszą żadne usługi dodatkowe. Tak orzekł unijny Trybunał Sprawiedliwości 29 czerwca 2023 r. w sprawie polskiej spółki z o.o., która toczyła swój spór z organem podatkowym od kwietnia 2017 roku.
 • 13.09.2023Usługa świadczona odpłatnie przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej
  Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej. Udziały w spółce obu wspólników są równe (po 50%), a wspólnicy nie są ze sobą spokrewnieni (brak powiązań rodzinnych). Podatnik wykonuje usługi na rzecz spółki cywilnej. Czy określając swój dochód do opodatkowania z działalności jednoosobowej i z udziału 50% w spółce cywilnej podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów 50% wartości faktury wystawionej przez niego dla spółki cywilnej?
 • 12.09.2023Co jest a co nie jest działalnością rolniczą
  Przychody z działalności rolniczej zostały wyłączone z opodatkowania updof. Podatkiem dochodowym objęte są dochody z tej części działalności rolniczej, którą w ustawie PIT określa się jako działy specjalne produkcji rolnej.     
 • 22.08.2023Ulga na robotyzację a definicja robota przemysłowego
  Firma chciała skorzystać z ulgi na robotyzację. Organ stwierdził, że nie ma na to szans, bo robot, który wyjmuje z maszyny wyprodukowane butelki i układa na palecie nie wytwarza ich. Zatem nie spełnia wymaganej definicji robota przemysłowego.
 • 17.08.2023Skutki podatkowe wniesienia składników majątkowych do fundacji rodzinnej
  Czy wniesienie składników majątkowych, w szczególności akcji, udziałów, nieruchomości do fundacji rodzinnej w celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji będzie powodować powstanie dochodu (przychodu) z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych na fundację?
 • 04.08.2023Definicja działalności rolniczej w ustawie o VAT do zmiany?
  Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską, wyłączenie z definicji działalności rolniczej zawartej przepisach ustawy o VAT nie powinno negatywnie wpływać na możliwość stosowania systemu ryczałtowego przez rolników ryczałtowych. Definicja działalności rolniczej nie ma również bezpośredniego wpływu na sposób opodatkowania dostawy towarów i świadczenia usług przez rolników będących podatnikami VAT czynnymi.
 • 03.08.2023Posiłki dla pracowników: Kwota zwolnienia ze składek będzie wyższa
  Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przewiduje m.in. dodatkowe podwyższenie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł.
 • 26.07.2023Jak wypełnić informację CIT-8ST? - MF wyjaśnia
  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do corocznego przekazywania informacji o strukturze zatrudnienia, czemu służą formularze CIT-8ST oraz dedykowane im załączniki CIT-A. Prawidłowe wykazanie objętych wspomnianymi deklaracjami informacji ma szczególne znaczenie zważywszy na fakt, że to na podstawie przekazanych danych dokonuje się kalkulacji udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach wynikających z podatku dochodowego od osób prawnych.
 • 06.07.2023Definicja budowli a podatek od nieruchomości. Co zmienia wyrok TK?
  Przepis ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który dotyczy definicji budowli, jest niezgodny z ustawą zasadniczą – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Zakwestionowany przepis utraci moc obowiązującą po 18 miesiącach. Jak wskazują eksperci, przez ten czas ustawodawcy powinni uchwalić nowe regulacje w zakresie definicji legalnej budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.
 • 05.07.2023Definicja budowli a podatek od nieruchomości. Co zmienia wyrok TK?
  Przepis ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który dotyczy definicji budowli, jest niezgodny z ustawą zasadniczą – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Zakwestionowany przepis utraci moc obowiązującą po 18 miesiącach. Jak wskazują eksperci, przez ten czas ustawodawcy powinni uchwalić nowe regulacje w zakresie definicji legalnej budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.

następna strona »