Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek umowa zlecenie

 • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
    Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
    • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
     Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
     • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
      Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
      • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
       Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
       • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
        Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
        • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
         Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
         • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
          Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
          • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
           Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
           • 27.03.2020Obowizki patnika: Drobne zlecenie na czas nieokrelony
            Jestem przedsibiorc prowadzcym may sklep spoywczy. Zawarem umow cywilnoprawn z osob niebdc moim pracownikiem. Umowa zostaa zawarta na czas nieokrelony, okrelono w niej naleno z tytuu wykonania umowy na kwot 150 z miesicznie. Od wypacanej nalenoci, co miesic, naliczam i odprowadzam zaliczk na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidowo obliczam zaliczk na podatek dochodowy od ww. umowy?
            • 20.03.2020NSA. PIT od wynagrodzenia dla sdziów: Przepisy nie narzucaj formy umowy
             Pisemne delegacje sdziowskie lub listy ryczatów sdziowskich stanowice podstaw wypaty wynagrodzenia sdziom za prowadzenie zawodów sportowych, zawieraj okrelenie stron umowy, umówion kwot wynagrodzenia oraz wskazanie czynnoci, za które wynagrodzenie jest wypacane - to niewtpliwie mamy tu do czynienia z umow - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
             • 16.03.2020Obowizki patnika: Drobne zlecenie na czas nieokrelony
              Jestem przedsibiorc prowadzcym may sklep spoywczy. Zawarem umow cywilnoprawn z osob niebdc moim pracownikiem. Umowa zostaa zawarta na czas nieokrelony, okrelono w niej naleno z tytuu wykonania umowy na kwot 150 z miesicznie. Od wypacanej nalenoci, co miesic, naliczam i odprowadzam zaliczk na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidowo obliczam zaliczk na podatek dochodowy od ww. umowy?
              • 13.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
               Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.    Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
               • 12.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.  Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                 Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                 • 09.01.2020Jakie zmiany czekaj na pracodawców w 2020
                  Jaka jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020? Czy przy umowach zlecenie obowizuje stawka minimalna? Kogo dotycz Pracownicze Plany Kapitaowe?
                  • 08.01.2020Jakie zmiany czekaj na pracodawców w 2020
                   Jaka jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020? Czy przy umowach zlecenie obowizuje stawka minimalna? Kogo dotycz Pracownicze Plany Kapitaowe?
                   • 23.12.2019Umowa komisu a VAT
                    Umowa komisu zdefiniowana zostaa w art. 765 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przyjmujcy zlecenie (komisant) zobowizuje si za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie dziaalnoci swego przedsibiorstwa do kupna lub sprzeday rzeczy ruchomych na rachunek dajcego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu wasnym. Z definicji tej wynika, i wyróni tu naley dwie umowy po sobie nastpujce. Po pierwsze zobowizanie si komisanta do sprzeday powierzonych mu ruchomoci. W drugiej kolejnoci mamy do czynienia z umow sprzeday ruchomoci powierzonych mu przez komitenta.
                    • 13.12.2019NSA: Miejsce prowadzenia dziaalnoci - obowizuj regulacje unijne
                     Z uzasadnienia: (...) Ustawa o podatku od towarów i usug nie definiuje pojcia "staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej", lecz definicj tak zawiera, majce bezporednie zastosowanie, rozporzdzenie wykonawcze Rady nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajce rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej.
                     • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
                      Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
                      • 02.10.2019NSA. Nieodpatne wiadczenia dla zleceniobiorcy z PIT
                       Warto ponoszonych przez dajcego zlecenie w ramach umowy zawieranej na podstawie art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców stanowi podlegajcy opodatkowaniu przychód z nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 pkt 8 lit. a tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 10.09.2019NSA. Nocleg i transport s dla zleceniobiorcy przychodem
                        Z uzasadnienia:  Jeli dajcy zlecenie (...) ze wzgldów organizacyjnych, praktycznych decyduje si na nieodpatne wiadczenie w postaci udostpnienia przyjmujcym zlecenie nieodpatnego zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (majcych wymiern warto ekonomiczn), to nadal jest to zapata za prac. Z tego wzgldu, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, warto ponoszonych przez skarc kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców bdzie stanowio dla tych osób przychód.
                        • 03.09.2019Kiedy dochodzi do powstania depozytu nieprawidowego dla celów opodatkowania PCC?
                         Samo przelanie pienidzy na konto bankowe okrelonej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wpacajcego innej osobie nie oznacza, e doszo do powstania depozytu nieprawidowego, podlegajcego podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych. Naley ponadto udowodni uprawnienie przechowawcy do rozporzdzania przedmiotem przechowania – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 29.08.2019WSA: Nie ma szczególnego trybu dokumentowania wykonania usug marketingowych
                          Teza: Nie maj oparcia ani w przepisach ogólnego prawa podatkowego, ani w unormowaniach z zakresu podatku od towarów i usug tezy, e na stronie postpowania podatkowego ciy obowizek posiadania materialnych dowodów potwierdzajcych wykonanie poszczególnych usug niematerialnych.
                          • 12.08.2019Wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                           Mimo, i faktury w postaci elektronicznej s od duszego ju czasu powszechnie obecne, nieustannie pojawiaj si obawy, dotyczce dozwolonego zakresu ich stosowania. W duej mierze s one efektem minionych dziaa resortu finansów - pierwsza implementacja norm unijnych bya daleka od doskonaoci, a stosowanie faktur w formie elektronicznej obarczone byo ryzykiem wynikajcym z restrykcyjnych procedur zabezpieczajcych. To ju przeszo - obecnie przepisy s jasne, a stosowanie e-faktur bezpieczne. Wyjanijmy zatem najczciej pojawiajce si wtpliwoci.
                           • 08.08.2019Wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                            Mimo, i faktury w postaci elektronicznej s od duszego ju czasu powszechnie obecne, nieustannie pojawiaj si obawy, dotyczce dozwolonego zakresu ich stosowania. W duej mierze s one efektem minionych dziaa resortu finansów - pierwsza implementacja norm unijnych bya daleka od doskonaoci, a stosowanie faktur w formie elektronicznej obarczone byo ryzykiem wynikajcym z restrykcyjnych procedur zabezpieczajcych. To ju przeszo - obecnie przepisy s jasne, a stosowanie e-faktur bezpieczne. Wyjanijmy zatem najczciej pojawiajce si wtpliwoci.
                            • 18.07.2019Objanienia podatkowe do ulgi IP Box
                             Przepisy przyznajce preferencyjne opodatkowanie 5% stawk podatkow dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw wasnoci intelektualnej obowizuj od 1 stycznia 2019 r. Stopie skomplikowania przepisów spowodowa, i natychmiast pojawiy si liczne wtpliwoci interpretacyjne, a podatnicy w wikszoci w dalszym cigu zastanawiaj si, czy korzysta z ulgi - i jak to prawidowo zrobi. 15.07.2019 r. MF udostpnio obszerne objanienia podatkowe, dotyczce korzystania z ulgi IP box - te do skomplikowane. 
                             • 27.05.2019Usugi transportowe a spedycyjne na gruncie podatku VAT
                              Firmy zajmujce si transportem i spedycj najczciej oferuj szerokie spektrum usug. Realizowane wiadczenia mog ogranicza si wycznie do transportu okrelonych towarów, ale mog obejmowa równie szereg innych czynnoci zwizanych z organizacj przewozu. Czsto dochodzi do sytuacji, w której przedsibiorcy bdnie klasyfikuj wiadczone przez siebie usugi. Prawidowa klasyfikacja wykonanych czynnoci ma niebagatelne znaczenie na gruncie podatku VAT, szczególnie w przypadku usug wiadczonych na rzecz kontrahentów z zagranicy.
                              • 24.05.2019Usugi transportowe a spedycyjne na gruncie podatku VAT
                               Firmy zajmujce si transportem i spedycj najczciej oferuj szerokie spektrum usug. Realizowane wiadczenia mog ogranicza si wycznie do transportu okrelonych towarów, ale mog obejmowa równie szereg innych czynnoci zwizanych z organizacj przewozu. Czsto dochodzi do sytuacji, w której przedsibiorcy bdnie klasyfikuj wiadczone przez siebie usugi. Prawidowa klasyfikacja wykonanych czynnoci ma niebagatelne znaczenie na gruncie podatku VAT, szczególnie w przypadku usug wiadczonych na rzecz kontrahentów z zagranicy.
                               • 08.04.2019VAT od powypadkowej naprawy samochodu w leasingu
                                Problemy zwizane z likwidacj szkód komunikacyjnych w odniesieniu do pojazdów bdcych przedmiotem leasingu powinny by rozstrzygane w ramach rozlicze midzy finansujcym a korzystajcym. Naley przy tym zaznaczy, e obydwie strony umowy leasingu – zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca – poprzez jej zawarcie wyraaj zgod na warunki w niej zapisane. Zauway take naley, e zgodnie z cywilistycznym pojciem leasingu, leasingobiorca nie jest wacicielem pojazdu, a jedynie posiadaczem zalenym, a w przypadku zaistnienia okolicznoci uzasadniajcej wypat odszkodowania, ubezpieczenie przysuguje wacicielowi pojazdu (leasingodawca), który w tym przypadku jest podatnikiem podatku VAT - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                • 14.03.2019Akcyza przy sprzeday samochodu w komisie
                                 Podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzeday komisowej samochodu osobowego bdzie komisant, który dokonujc tej sprzeday dziaa we wasnym imieniu. Równie w orzecznictwie sdowo-administracyjnym w omawianej kwestii funkcjonuje ugruntowane i jednolite stanowisko, wskazujce, e „podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzeday komisowej jest komisant. Komisant, chocia dziaa na rachunek zleceniodawcy czyli komitenta, w obrocie zawsze wystpuje w imieniu wasnym, a w konsekwencji tylko jego obciaj obowizki wynikajce z zawartej przez niego z osob trzeci umowy sprzeday.
                                 • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                                  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                  • 13.02.2019WSA. Warto pocztkowa w leasingu finansowym
                                   Z uzasadnienia: Warto pocztkow rodka trwaego oddanego korzystajcemu w ramach umowy leasingu finansowego ustala leasingodawca (finansujcy). Jest to take logiczne nastpstwo tego, e to finansujcy dysponuje wiedz jaki powinien uzyska zwrot, aby pokry on wspomnian warto pocztkow przedmiotu umowy. To on wczeniej naby rodek trwaych, który nastpnie oddaje leasingobiorcy. Wobec tego Wnioskodawczyni, która korzysta z nieruchomoci mieszkaniowych na podstawie umowy leasingu finansowego nie jest uprawniona do tego, aby ustali warto pocztkow rodków trwaych oddanych do korzystania w ramach wspomnianego leasingu.
                                   • 11.02.2019WSA. Licencje do programów komputerowych bez podatku u róda
                                    Z uzasadnienia: Skoro w art. 12 ust. 3 umowy dwustronnej, definiujc nalenoci licencyjne, nie wymieniono nalenoci z tytuu korzystania z oprogramowania komputerowego, a stosowanie do art. 3 ust. 2 umowy, majc na uwadze obowizujcy w Polsce porzdek prawny, nie mona tych nalenoci przyporzdkowa do adnej z wymienionych tam grup, w konsekwencji, nie mog by opodatkowane w pastwie ich powstania. Z tego wzgldu opisane we wniosku Spóki o wydanie interpretacji nalenoci licencyjne nie bd podlegay opodatkowaniu u róda, tj. w Polsce.
                                    • 14.12.2018Zbycie nieruchomoci komercyjnych i podatek VAT - objanienia podatkowe MF
                                     W Ministerstwie Finansów, w wyniku konsultacji prowadzonych od wrzenia 2018 r. opracowano objanienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usug transakcji zbycia nieruchomoci komercyjnych. Celem konsultacji byo wypracowanie kryteriów oceny - czy dostawa nieruchomoci komercyjnych jest opodatkowana VAT (dostawa skadników majtkowych), czy podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych (sprzeda przedsibiorstwa lub zorganizowanej czci przedsibiorstwa). W objanieniach przyjto zasad opodatkowania VAT zbycia nieruchomoci komercyjnej. Wskazane s przesanki, po spenieniu których nieruchomo stanowi przedsibiorstwo lub zorganizowan cz przedsibiorstwa. Przesanki te byy uzgadniane ze stron spoeczn. Objanienia maj zwikszy pewno obrotu nieruchomociami komercyjnymi, a take ograniczy ilo sporów z organami podatkowymi.
                                     • 19.09.2018NSA. Kara umowna jako koszt podatkowy
                                      Przy ocenie dopuszczalnoci kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu kar umownych naley przykada szczególne znaczenie do rozumienia terminów "zachowanie" i "zabezpieczenie" róda przychodów. W szczególnoci, jeeli jako zabezpieczenie róda przychodów naley rozumie koszty poniesione na ochron istniejcego (podstawowego) róda przychodów, w taki sposób, aby to ródo funkcjonowao w bezpieczny sposób, to ograniczenie strat finansowych w postaci rezygnacji z wydatku, pomimo poniesienia pewnych kosztów, suy wanie temu celowi - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                      • 18.09.2018Zasiek choroby i macierzyski na umowie zlecenia. Czy naley pobra zaliczk na PIT?
                                       Pytanie: Na podstawie zoonego owiadczenia zleceniobiorcy Wnioskodawca dokona jego zgoszenia do obowizkowych ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, a take  do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy Wnioskodawca jako patnik zasiku chorobowego (macierzyskiego) z tytuu umowy zlecenia powinien naliczy i pobra zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                       • 01.08.2018PIT od umowy zlecenia ze stawk godzinow
                                        Pytanie: Wnioskodawca zawar umow zlecenia z osob niebdc jego etatowym pracownikiem. Przyjmujcy zlecenie zobowiza si wykona zlecenie w terminie od 23 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Wnioskodawca zobowiza si zapaci wynagrodzenie (brutto) bdce iloczynem godzin i stawki za godzin, tj. 2 godziny x 100 z = 200 z. Czy od wynagrodzenia zleceniobiorcy naley pobra zryczatowany podatek dochodowy, czy te pobra zaliczk na zasadach ogólnych?
                                        • 20.07.2018Zbycie nieruchomoci - warunki ustalenia wysokoci podatku s cile okrelone
                                         Ustalenie kosztów uzyskania przychodów i kosztów zbycia nieruchomoci ma zasadnicze znaczenie dla wysokoci podatku, który trzeba bdzie zapaci, jeli nieruchomo sprzedajemy za cen wysz od ceny zakupu. Ale warunki zaliczania wydatków do poszczególnych kategorii zostay w ustawie cile okrelone - i trzeba to bra pod uwag planujc transakcj. Publikujemy intepretacj indywidualn, w której KIS do dokadnie wykada, jakie to s warunki.
                                         • 18.06.2018NSA. Firmowa poyczka: Z VAT czy z PCC?
                                          O wyczeniu z opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych nie decyduje to czy strony umowy posiadaj status podatnika VAT, lecz fakt, e jedna ze stron z tytuu dokonania konkretnej czynnoci cywilnoprawnej jest opodatkowana podatkiem od towarów i usug lub z niego zwolniona. Wobec tego, w pierwszej kolejnoci naley ustali, czy majca miejsce transakcja bdzie podlegaa ustawie o VAT. Objcie bowiem danej czynnoci reimem ustawy o VAT (opodatkowanie lub zwolnienie z podatku) moe skutkowa wyczeniem obowizku podatkowego w myl art. 2 pkt 4 ustawy o PCC - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                          • 07.06.2018NSA: Trener sportowy jako podatnik VAT
                                           Teza: Istota zawodu trenera sportowego - w opozycji do warunków znamionujcych stosunek pracy w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - opiera si na powierzeniu mu - z uwagi na jego wiedz specjalistyczn w tym przedmiocie - zada w zakresie m.in. kompletacji druyny, jej szkolenia i prowadzenia w zawodach sportowych oraz uzalenieniu wynagrodzenia i dugoci kontraktu od efektów jego pracy, co wie si z duym zakresem samodzielnoci w realizacji jego zada, za wyniki której podnosi odpowiedzialno w postaci ryzyka utraty swojego zatrudnienia.
                                           • 04.05.2018NSA: Umowa komisu pomidzy przedsibiorc krajowym i unijnym a podatek VAT
                                            Umowa komisu naley do umów z zakresu szeroko rozumianego porednictwa handlowego. Na podstawie definicji komisu zawartej w art. 765 k.c. wyróni mona dwa rodzaje umowy komisu: umow komisu kupna (komis kupna) i umow komisu sprzeday (komis sprzeday). Na podstawie umowy komisu kupna komisant zobowizuje si w zakresie dziaalnoci swego przedsibiorstwa do kupna rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, lecz w imieniu wasnym. Natomiast komis sprzeday charakteryzuje si tym, e komisant zobowizuje si w zakresie dziaalnoci swego przedsibiorstwa do sprzeday rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, lecz w imieniu wasnym.
                                            • 18.04.2018NSA o minimalizowaniu strat: Kara umowna moe by kosztem
                                             Przy ocenie dopuszczalnoci kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu kar umownych naley przykada szczególne znaczenie do rozumienia terminów "zachowanie" i "zabezpieczenie" róda przychodów. W szczególnoci, jeeli jako zabezpieczenie róda przychodów naley rozumie koszty poniesione na ochron istniejcego (podstawowego) róda przychodów, w taki sposób, aby to ródo funkcjonowao w bezpieczny sposób, to ograniczenie strat finansowych w postaci rezygnacji z wydatku, pomimo poniesienia pewnych kosztów, suy wanie temu celowi - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 30.03.2018NSA: Kluby mog odlicza VAT z faktur wystawianych przez profesjonalnych sportowców
                                              Teza: Zawodnik profesjonalny, który na podstawie kontraktu o profesjonalne uprawianie piki nonej wiadczy na rzecz klubu usugi polegajce na „reprezentowaniu barw w charakterze pikarza przez czynn gr, uczestniczenie w treningach i obozach sportowych” moe by podatnikiem podatku od towarów i usug. Brak jest bowiem podstaw do przyjcia, e czcy go z klubem sportowym stosunek prawny okrela odpowiedzialno klubu za te czynnoci (jako dajcego zlecenie) wobec osób trzecich w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.
                                              • 26.03.2018WSA. Rozliczenie faktur korygujcych "in plus"
                                               Z uzasadnienia: Idc tokiem rozumowania organu podatkowego, mona byoby doj do wniosku, e strony transakcji praktycznie w kadym przypadku, majc wiadomo moliwoci dokonania w przyszoci podwyszenia ceny usugi (naoenia dodatkowej opaty), powinny j przewidywa, a tym samym przyczyna ewentualnej korekty zawsze istnieje ju w chwili wystawienia faktur pierwotnych. Oznaczaoby to, e strona skarca nigdy nie miaaby moliwoci rozliczenia faktury korygujcej w terminie póniejszym i musiaaby to czyni zawsze wstecz, poniewa zawsze dochodzioby w takim rozumieniu do zanienia podatku nalenego.
                                               • 26.02.2018Opodatkowanie obrotu bitcoinem – stanowisko organów podatkowych i sdów administracyjnych
                                                Popularno kryptowalut oraz liczba ich posiadaczy cigle ronie. Niewtpliwie jest to zasug niesamowitego wzrostu wartoci, która w przypadku bitcoina ustanawia kolejne rekordy. Bitcoinem mona nie tylko paci za towary i usugi w punktach, które przyjmuj rozliczenia w tej walucie, ale take dokonywa jego zakupu w celach inwestycyjnych oraz handlowych, uzyskujc przychody z handlu t kryptowalut. W ostatnim komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, zatytuowanym Uwaga na kryptowaluty, resort ostrzega przed ryzykiem inwestowania w waluty wirtualne takie jak bitcoin, litecoin czy ether.
                                                • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
                                                 Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                                 • 12.12.2017WSA. Nocleg i transport nie jest przychodem zleceniobiorcy
                                                  Z uzasadnienia: Za przychód pracownika (tu: zleceniobiorcy) mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie zleceniodawcy) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu zleceniobiorcy (nie jest dostpna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
                                                  • 15.09.2017Pracownicy za granic - kontrowersyjne i niekorzystne dla przedsibiorców stanowisko KIS
                                                   Z uzasadnienia: ...w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku cicego na nim obowizku naoonego przepisami powszechnie obowizujcego prawa pracy – zapewni pracownikowi bezpatny przejazd na budow, to warto tych wiadcze stanowi bdzie dla pracowników przychód z innych nieodpatnych wiadcze (...) W takiej sytuacji równie warto wiadczenia w postaci pokrycia pracownikowi przez pracodawc kosztów zakwaterowania stanowi bdzie dla pracownika przychód z innych nieodpatnych wiadcze.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »