Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

interpretacje podatkowe

 • 26.08.2020Wydatki na aparat suchowy mog by kosztem firmy - fiskus zmienia zdanie?
  Wydatki na aparat suchowy, który jest konieczny w trakcie wykonywania zawodu i stanowi niezbdny element kompleksowego wykonania usugi bdcej przedmiotem prowadzonej przez przedsibiorc dziaalnoci i wydatek ten obiektywnie moe w efekcie kocowym przeoy si na uzyskanie dochodu, bdzie stanowi koszt podatkowy. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 25.08.2020Wydatki na aparat suchowy mog by kosztem firmy - fiskus zmienia zdanie?
   Wydatki na aparat suchowy, który jest konieczny w trakcie wykonywania zawodu i stanowi niezbdny element kompleksowego wykonania usugi bdcej przedmiotem prowadzonej przez przedsibiorc dziaalnoci i wydatek ten obiektywnie moe w efekcie kocowym przeoy si na uzyskanie dochodu, bdzie stanowi koszt podatkowy. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
   • 20.08.2020Co zrobi z bdem na fakturze lub po zgubieniu faktury
    Do naprawienia bdów na fakturze suy faktura korygujca. Wystawia si j take wówczas, gdy zmieni si warunki transakcji. Przy czym, musisz otrzyma od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygujcej, jeli w wyniku jej wystawienia zostaje obniona podstawa opodatkowania (zmniejsza si te kwota VAT nalenego). A jeli jeste nabywc i otrzymae od sprzedawcy faktur z bdami, moesz wystawi not korygujc. Moesz poprawi w ten sposób tylko bdy formalne.
    • 17.08.2020Zryczatowany podatek nie od kadego zlecenia do 200 z
     Przepisy ustawy PIT precyzyjnie reguluj opodatkowanie nalenoci, które s wypacane w kwocie nie wyszej ni 200 z a wystpujce w praktyce rónice w sposobie ich opodatkowania wynikaj z odmiennych stanów faktycznych. Wystarczy bowiem, e stron umowy zawartej przez podatnika jest jego pracodawca, lub kwota w wysokoci 200 z stanowi tylko cz nalenoci wynikajcej z zawartej umowy, bd podatnik nie zawar adnej umowy okrelajcej wysoko przysugujcej nalenoci, a zryczatowana forma opodatkowania nie ma zastosowania - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
     • 14.08.2020Zryczatowany podatek nie od kadego zlecenia do 200 z
      Przepisy ustawy PIT precyzyjnie reguluj opodatkowanie nalenoci, które s wypacane w kwocie nie wyszej ni 200 z a wystpujce w praktyce rónice w sposobie ich opodatkowania wynikaj z odmiennych stanów faktycznych. Wystarczy bowiem, e stron umowy zawartej przez podatnika jest jego pracodawca, lub kwota w wysokoci 200 z stanowi tylko cz nalenoci wynikajcej z zawartej umowy, bd podatnik nie zawar adnej umowy okrelajcej wysoko przysugujcej nalenoci, a zryczatowana forma opodatkowania nie ma zastosowania - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
      • 23.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
       1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
       • 22.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
        1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
        • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
         [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
         • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
          [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
          • 21.05.2020Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
           Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2021 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
           • 20.05.2020Cesja praw z umowy deweloperskiej a VAT
            Sprzeda lokalu mieszkalnego, co do zasady, podlega 8-procentowej stawce VAT. W opinii orzecznictwa analogiczn stawk naley zastosowa do transakcji przeniesienia praw i obowizków z przedwstpnych umów deweloperskich/umów przedwstpnych nabycia lokali mieszkalnych. W praktyce wystpuje jednak równie grupa interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, które stoj na stanowisku przeciwnym, i zawarte umowy cesji to usuga, a nie dostawa towaru.
            • 18.05.2020Alkohol na spotkaniach integracyjnych? Uwaaj na VAT
             Decydujce znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) zwizek podatku naliczonego z czynnociami opodatkowanymi. Nie wystpuje natomiast zwizek pomidzy nabyciem alkoholu na potrzeby spotka integracyjnych a prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Nie mona bowiem uzna, e pomidzy konsumpcj alkoholu przez osoby zatrudnione w spóce podczas spotka integracyjnych odbywajcych si poza godzinami i miejscem pracy a wykonywaniem przez spók czynnoci opodatkowanych podatkiem od towarów i usug istnieje wystarczajcy zwizek. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
             • 06.05.2020WSA. Fiskus ma odpowiada jasno i precyzyjnie
              Rol organu interpretacyjnego byo udzielenie kompletnej odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie i dokonanie kompleksowej oceny stanowiska wnioskodawcy, a nie uznanie, e przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidowe, przy pozytywnej odpowiedzi na zadane pytanie, z jednoczesnym postawieniem wymogu odnonie obowizku posiadania przez niego stosownej dokumentacji (stosownych dowodów) przy braku jednoznacznego wskazania o jakie dowody w tym przypadku chodzi - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Opolu.
              • 21.04.2020Opata licencyjna za znak towarowy jako koszt podatkowy
               Korzystanie ze znaków towarowych, a co za tym idzie ponoszenie opat licencyjnych wynikajcych z tego tytuu niejednokrotnie stanowi nieodczny element prowadzonej przez przedsibiorc dziaalnoci. Jednak czy mona przyj, e tego rodzaju wydatki stanowi koszt uzyskania przychodu w oparciu o przepisy o podatku dochodowym?
               • 30.03.2020NSA. Zaliczenie odpisu aktualizujcego do kosztów podatkowych
                Prawidowa wykadnia przepisów art. 23 ust. 1 pkt 21 oraz art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT wymaga przyjcia, e data dokonania odpisu aktualizujcego nie moe przesdza o moliwoci zarachowania w ciar kosztów podatkowych odpisu aktualizujcego nalenoci niecigalnych jedynie w roku podatkowym, w którym faktycznie zosta dokonany, skoro podatnik decyduje si na jego utworzenie i wprowadzenie do ksig podatkowych za rok podatkowy, w którym pozostae przesanki podatkowe konieczne dla zaliczenia odpisu w ciar kosztów zostay spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 20.03.2020Czy podatnik musi odliczy VAT?
                 Odliczenie podatku jest jednym z fundamentów, na których opiera si konstrukcja VAT. Zasada ta wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug, który mówi e w zakresie w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Zasada ta moe by zrealizowana po spenieniu podstawowego warunku, którym jest istnienie zwizku pomidzy nabytymi towarami lub usugami a dziaalnoci opodatkowan.
                 • 06.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
                  1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                  • 05.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
                   1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                   • 28.02.2020Podatki 2020: Problemy podatników dokonujcych reinwestycji
                    Ju od 2019 r. organy podatkowe wydaj niekorzystne interpretacje indywidualne dotyczce podatników dokonujcych reinwestycji. Jak tumacz eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, zgodnie jednak z wyrokami sdów administracyjnych, w Polskiej Strefie Inwestycji zwolnienie z opodatkowania odnosi si do caego dochodu generowanego przez zakad objty zwolnieniem. Wyroki te daj szanse na zakwestionowanie stanowisk organów.
                    • 26.02.2020Podatki 2020: Problemy podatników dokonujcych reinwestycji
                     Ju od 2019 r. organy podatkowe wydaj niekorzystne interpretacje indywidualne dotyczce podatników dokonujcych reinwestycji. Jak tumacz eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, zgodnie jednak z wyrokami sdów administracyjnych, w Polskiej Strefie Inwestycji zwolnienie z opodatkowania odnosi si do caego dochodu generowanego przez zakad objty zwolnieniem. Wyroki te daj szanse na zakwestionowanie stanowisk organów.
                     • 24.02.2020Wica Informacja Stawkowa (WIS) - wyszukiwarka Ministerstwa Finansów
                      Ministerstwo Finansów udostpnio wyszukiwark wydanych Wicych Informacji Stawkowych (WIS). Ma to znaczenie dla wszystkich podatników, majcych problem z zastosowaniem waciwej stawki VAT - bowiem wydana przez organ podatkowy na wniosek dowolnego z podatników Wica Informacja Stawkowa ma moc ochronn równie dla innych podatników (po zakoczeniu okresu przejciowego - czyli od 1.04.2020 r., i na zasadach okrelonych w ustawie o VAT - o czym za chwil).
                      • 23.02.2020Wica Informacja Stawkowa (WIS) - wyszukiwarka Ministerstwa Finansów
                       Ministerstwo Finansów udostpnio wyszukiwark wydanych Wicych Informacji Stawkowych (WIS). Ma to znaczenie dla wszystkich podatników, majcych problem z zastosowaniem waciwej stawki VAT - bowiem wydana przez organ podatkowy na wniosek dowolnego z podatników Wica Informacja Stawkowa ma moc ochronn równie dla innych podatników (po zakoczeniu okresu przejciowego - czyli od 1.04.2020 r., i na zasadach okrelonych w ustawie o VAT - o czym za chwil).
                       • 21.02.2020Dotacja na dziaania termomodernizacyjne prowadzone przez gmin - czasami z podatkiem, czasami nie
                        Dotacja podlega opodatkowaniu, jeeli ma bezporedni zwizek z cen dostarczonego towaru czy usugi wiadczonej przez otrzymujcego dotacj. W takiej sytuacji stanowi wynagrodzenie (bd jego cz) patne od osoby trzeciej w zamian za dostarczony towar lub usug wiadczon przez otrzymujcego dofinansowanie. Problemy bior si std, e nie zawsze samorzdy waciwie rozpoznaj sytuacj i nie opodatkowuj wiadczonej usugi.
                        • 14.02.2020Nadchodzi wica informacja stawkowa (WIS) - ochrona nie tylko dla Wnioskodawcy
                         Remedium na niepewno wynikajc z moliwoci zakwestionowania prawidowoci stosowanej stawki VAT ma by wica informacja stawkowa (WIS) – nowy rodzaj decyzji okrelonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usug. WIS wprowadzona zostaa ustaw z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw i zacza funkcjonowa od 1 listopada 2019 r. (cho jej walor ochronny pojawi si 1 kwietnia 2020 r., o czym za chwil).
                         • 13.02.2020Nadchodzi wica informacja stawkowa (WIS) - ochrona nie tylko dla Wnioskodawcy
                          Remedium na niepewno wynikajc z moliwoci zakwestionowania prawidowoci stosowanej stawki VAT ma by wica informacja stawkowa (WIS) – nowy rodzaj decyzji okrelonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usug. WIS wprowadzona zostaa ustaw z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw i zacza funkcjonowa od 1 listopada 2019 r. (cho jej walor ochronny pojawi si 1 kwietnia 2020 r., o czym za chwil).
                          • 04.02.2020Koniec z niezapowiedzianymi kontrolami. Od lipca due firmy bd umawia si z Szefem KAS
                           Pomimo tego, e rzdowi nie udao si uchwali projektu nowej Ordynacji podatkowej przed wyborami, Rada Ministrów wprowadzia cakiem now form wspópracy z fiskusem przeznaczon dla wybranej grupy podatników. Ju od 1 lipca 2020 r. okoo 2700 najwikszych firm dziaajcych w kraju bdzie mogo zawiera z Szefem KAS tzw. umow o wspódziaanie. Co kryje si pod t nazw?
                           • 04.02.2020Podatki 2020: Regulacje ws. split payment wci niejasne?
                            Regulacje dotyczce stosowania mechanizmu podzielonej patnoci (tzw. split payment) w podatku VAT nadal wymagaj doprecyzowania i dodatkowych objanie – twierdz eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Zrzeszajca przedsibiorców organizacja przedstawia szereg szczegóowych uwag do objanie podatkowych, które opublikowa niedawno resort finansów.
                            • 31.01.2020Podatki 2020: Regulacje ws. split payment wci niejasne?
                             Regulacje dotyczce stosowania mechanizmu podzielonej patnoci (tzw. split payment) w podatku VAT nadal wymagaj doprecyzowania i dodatkowych objanie – twierdz eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Zrzeszajca przedsibiorców organizacja przedstawia szereg szczegóowych uwag do objanie podatkowych, które opublikowa niedawno resort finansów.
                             • 21.01.2020Usugi niematerialne od podmiotów powizanych w kosztach
                              Jeeli podmiot powizany nabywa usug od podmiotu niepowizanego, któr refakturuje na inny podmiot powizany, to ta usuga jest traktowana przez ten inny podmiot powizany jako usuga nabyta od podmiotu powizanego. A zatem ten „ostatni podmiot” (inny podmiot powizany) nie jest podatnikiem, który refakturuje koszty usug, lecz jest podmiotem, na którego refakturowane s te koszty. Std przepis art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT nie znajduje zastosowania w tym przypadku - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                              • 31.12.2019Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT
                               1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                               • 19.12.2019NSA: Skarc wydan interpretacj naley precyzyjnie sformuowa zarzuty
                                Z uzasadnienia: Sd administracyjny jest zwizany zarzutami skargi wniesionej na interpretacj indywidualn i nie moe poszukiwa uchybie prawa materialnego i procesowego, które w skardze tej nie zostay podniesione.(...) sd ten (I instancji - dop. red.) nie moe skutecznie rozpozna takiej skargi, bowiem nie ma ani prawa ani obowizku domyla si intencji autora skargi lub jego argumentacji.
                                • 18.12.2019Poniesienie nakadów na cudzy budynek a VAT
                                 Inwestycja w obcym rodku trwaym – bo tym wanie jest tytuowy budynek – stanowi nakad na tego rodzaju rzecz. Nie jest on wasnoci ponoszcego nakady a jedynie przez niego uytkowany na podstawie umowy najmu, dzierawy lub im podobnej. Postpowanie takie jest najczstsze wród przedsibiorców nowych, którzy z reguy na potrzeby wasnej dziaalnoci wykorzystuj na podstawie stosownych umów cudze nieruchomoci. Na zakup lub wybudowanie wasnego budynku na pocztku prowadzenia dziaalnoci z reguy ich jeszcze nie sta.
                                 • 16.12.2019WSA. Wydatki na szkolenie partnerów handlowych w kosztach podatkowych
                                  Z uzasadnienia: Upatrywanie przez organ reprezentacyjnego charakteru poniesionych wydatków w tym, e partnerzy s podmiotami zewntrznymi w stosunku do spóki jest pozbawione racji. Okoliczno ta nie wycza powyszych wydatków z kosztów podatkowych. Organ pomin fakt, e w czci merytorycznej wyjazdów bd odbyway si szkolenia, których celem jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji partnerów, a nie ksztatowanie wizerunku firmy. Nieuzasadnione jest te doszukiwanie si (...) charakteru ponoszonych wydatków w tym, e w szkoleniach nie bd brali udzia wszyscy pracownicy spóki, lecz tylko osoby wykonujce na rzecz spóki okrelone czynnoci na podstawie umów cywilnoprawnych.
                                  • 02.12.2019WSA. Zwrot kosztów za jazd prywatnym samochodem bez PIT
                                   Z uzasadnienia: Otrzymanie przez pracownika od skarcej kwoty z tytuu zwrotu kosztów jego wykorzystania do celów subowych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majtkowego. Stwierdzi zatem naley, e kwota wypacanego przez skarc pracownikowi wiadczenia stanowicego zwrot kosztów z tytuu uywania przez niego samochodu prywatnego w celach subowych, nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
                                   • 22.11.2019WSA: wiadczenie zoone (usuga zoona) w kontekcie zwolnienia z podatku VAT
                                    Z uzasadnienia: Sam fakt, e jaki istotny element jest niezbdny do zakoczenia transakcji zwolnionej z podatku, nie daje podstaw do konkluzji, e usuga, któr dany element reprezentuje, jest zwolniona z podatku.
                                    • 14.11.2019NSA: Zuyta energia nie wchodzi w skad wyprodukowanego wyrobu
                                     Kwota akcyzy od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych moe zosta obniona o akcyz zapacon od zuytych do ich wyprodukowania wyrobów akcyzowych, ale tylko od tych, które weszy w skad wyprodukowanego wyrobu.
                                     • 14.11.2019Cz dotacji jest opodatkowana podatkiem VAT
                                      Dotacje/subwencje/inne dopaty o podobnym charakterze pokrywajce cz biecych kosztów prawie zawsze wpywaj na sam cen towarów dostarczanych i usug wiadczonych przez subwencjonowany podmiot. Transakcje te mog by bowiem realizowane po cenach, których podmiot ten nie mógby zaoferowa, gdyby sam mia pokry wszystkie koszty i wypracowa zysk. Nie oznacza to jednak koniecznoci opodatkowania dotacji w kadym przypadku.
                                      • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
                                       Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
                                       • 04.11.2019NSA. Pracownik nie moe paci za bd fiskusa
                                        Art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej naley rozumie w ten sposób, e wyklucza odpowiedzialno podatnika zarówno za zaliczk, jak równie za t cz zobowizania rocznego, która odpowiada kwocie zaliczki niepobranej przez patnika w warunkach uregulowanych w tym przepisie. W konsekwencji za cz zobowizania, za któr nie odpowiada podatnik, odpowiedzialno stosownie do treci art. 30 § 1 O.p. ponosi patnik. Wynikajca z art. 14k i art. 14m w zw. z art. 14p O.p. ochrona patnika - który otrzyma interpretacj indywidualn, nastpnie zmienion, do której zastosowa si przed jej zmian - nie oznacza, e odpowiedzialno za zanienie lub nieujawnienie przez patnika podstawy opodatkowania czynnoci, o których mowa w art. 12, 13 i 18 u.p.d.o.f., do którego doszo na skutek bdnej interpretacji indywidualnej, ponosi podatnik - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                        • 31.10.2019Podatki 2019: Wica informacja stawkowa (WIS) ju od 1 listopada
                                         Wica informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która uatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczcych stawek podatku VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiedni ochron.  WIS bdzie wiza organ podatkowy wobec podatnika, dla którego zostaa wydana - w odniesieniu do towaru albo usugi, która jest jej przedmiotem. Z ochrony bd mogli równie korzysta inni podatnicy (na zasadach okrelonych w ustawie o VAT [1]).  WIS bdzie zawiera opis towaru albo usugi, albo kilku towarów lub usug, które razem skadaj si na jedno wiadczenie, ich zidentyfikowanie wg odpowiedniej klasyfikacji [2] i waciw stawk podatku VAT [3].  Wystpienie z wnioskiem o wydanie WIS bdzie moliwe ju od 1 listopada 2019 r. - przy czym WIS bdzie móg dotyczy stanu prawnego, który zacznie obowizywa dopiero od 1 kwietnia 2020 r.  W okresie przejciowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., w zakresie stawek VAT obowizujcych do 31 marca 2020 r. bdzie mona - co do zasady - wystpi o indywidualn interpretacj prawa podatkowego, wydawan zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
                                         • 30.10.2019Podatki 2019: Wica informacja stawkowa (WIS) ju od 1 listopada
                                          Wica informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która uatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczcych stawek podatku VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiedni ochron.  WIS bdzie wiza organ podatkowy wobec podatnika, dla którego zostaa wydana - w odniesieniu do towaru albo usugi, która jest jej przedmiotem. Z ochrony bd mogli równie korzysta inni podatnicy (na zasadach okrelonych w ustawie o VAT [1]).  WIS bdzie zawiera opis towaru albo usugi, albo kilku towarów lub usug, które razem skadaj si na jedno wiadczenie, ich zidentyfikowanie wg odpowiedniej klasyfikacji [2] i waciw stawk podatku VAT [3].  Wystpienie z wnioskiem o wydanie WIS bdzie moliwe ju od 1 listopada 2019 r. - przy czym WIS bdzie móg dotyczy stanu prawnego, który zacznie obowizywa dopiero od 1 kwietnia 2020 r.  W okresie przejciowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., w zakresie stawek VAT obowizujcych do 31 marca 2020 r. bdzie mona - co do zasady - wystpi o indywidualn interpretacj prawa podatkowego, wydawan zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
                                          • 29.10.2019Wspieranie nowych inwestycji - interpretacja ogólna MF
                                           Skoro ustawodawca definiujc now inwestycj uwzgldni moliwo jej wspóistnienia z inwestycj istniejc, na tym samym terenie u przedsibiorcy – uzna tym samym, e dopuszczalne jest zwolnienie caoci dochodu wynikajcego zarówno z istniejcej inwestycji, jak i nowej, implikujc pozytywny wpyw na rozwój gospodarczo-spoeczny kraju i regionu wspóistnienia inwestycji istniejcej z inwestycj now (a w praktyce pozytywnego wpywu inwestycji nowej na inwestycj istniejc) - wyjani Minister Finansów.
                                           • 29.10.2019WSA. Zwrot VAT na rachunek w polskim oddziale zagranicznego banku. Czy moliwy?
                                            Z uzasadnienia: Zwrot rónicy podatku nastpuje na rachunek bankowy podatnika w banku majcym siedzib na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, której jest czonkiem. Przepisy ustawy nie przewiduj natomiast moliwoci otrzymania przez podatnika zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym na rachunek bankowy podatnika w banku majcym siedzib poza terytorium kraju.
                                            • 25.10.2019Odmowa wydania interpretacji indywidualnej - najczstsze przyczyny i nieco statystyki
                                             Stale spada liczba skadanych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych (w 2015 roku byo to okoo 38 tysicy wniosków, w 2018 r. ju tylko okoo 20 000. Mimo to bezwzgldna liczba odmów praktycznie si nie zmienia - a to oznacza, e procentowy wskanik odmowy wydania interpretacji wzrós prawie dwukrotnie. Jaka jest tego przyczyna? Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk wskazuje powody formalne.
                                             • 21.10.2019NSA. Udzielenie skonta skutkuje obowizkiem korekty faktury
                                              Z uzasadnienia: Informacja o kwocie skonta zawarta na pierwotnej fakturze nie jest równoznaczna z udzieleniem rabatu. Dopiero okrelone zachowanie nabywcy ju po otrzymaniu faktury (wczeniejsza zapata) skutkuje udzieleniem rabatu. Zgodnie zatem z art. 106j ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. sprzedawca ma wówczas obowizek wystawi faktur korygujc zmniejszajc podstaw opodatkowania o warto udzielonego skonta - w celu wykazania rzeczywistych kwot zwizanych z dan dostaw towarów.
                                              • 18.10.2019Podatki 2020: Podatnicy skorzystaj na zawieraniu umów z KAS?
                                               Prawdopodobnie od pocztku lipca 2020 r. podatnicy o przychodach przekraczajcych w poprzednim roku 50 mln euro bd mogli ju korzysta z moliwoci wnioskowania o zawarcie umowy o wspódziaanie z Krajow Administracj Skarbow. Eksperci firmy doradczej PwC tumacz, e nowe rozwizanie ma w zaoeniu zwikszy poziom bezpieczestwa podatkowego i pozwoli na konstruktywny dialog ze skarbówk.
                                               • 18.10.2019Nierozwizywalne problemy ze stawkami VAT przy zamówieniach publicznych
                                                Przedsibiorcy, pozyskujcy zamówienia w procedurze zamówie publicznych musz, na etapie zoenia wicej oferty, rozstrzyga problemy z przyjciem do oblicze waciwych stawek VAT. Ze wzgldu na due rónice w ocenie poszczególnych skadowych usugi, obarczone to jest du niepewnoci i moe zakóca w istotny sposób konkurencj. Czy wprowadzenie Wicej Informacji Stawkowej rozwie te problemy?
                                                • 17.10.2019Podatki 2020: Podatnicy skorzystaj na zawieraniu umów z KAS?
                                                 Prawdopodobnie od pocztku lipca 2020 r. podatnicy o przychodach przekraczajcych w poprzednim roku 50 mln euro bd mogli ju korzysta z moliwoci wnioskowania o zawarcie umowy o wspódziaanie z Krajow Administracj Skarbow. Eksperci firmy doradczej PwC tumacz, e nowe rozwizanie ma w zaoeniu zwikszy poziom bezpieczestwa podatkowego i pozwoli na konstruktywny dialog ze skarbówk.
                                                 • 17.10.2019Podatek od spadków trzeba czsto zapaci dwa razy
                                                  Zapacony za granic podatek od spadków nie moe zosta potrcony z czystej wartoci spadku. To, czy podatek trzeba bdzie zapaci równie w Polsce, zaley od postanowie porozumienia o unikaniu podwójnegio opodatkowania zawartej z pastwem, w którym zapacono naleny tam podatek.
                                                  • 17.10.2019Podatki 2019: Opodatkowanie usug porednictwa handlowego z problemami
                                                   W ostatnim czasie Krajowa Informacja Skarbowa zmienia podejcie do podatku u róda od usug porednictwa handlowego. Do tej pory organy podatkowe przyjmoway zazwyczaj, e porednictwo handlowe nie podlega podatkowi u róda. Jak wskazuj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, ostatnie rozstrzygnicie KIS moe zapocztkowa now lini interpretacyjn.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 30 ] nastpna strona »