Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grupy kapitałowe

 • 06.07.2012Szkolenia na wyjeździe w kosztach firmy
  Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu co do zasady należy uznać wydatki na szkoleniową i reklamową część konferencji wraz z niezbędnymi kosztami wyżywienia i zakwaterowania osób uczestniczących, kosztami wynajęcia sal konferencyjnych, a także kosztami upominków zawierających logo firmy organizatora. Nie dotyczy to oczywiście wydatków poniesionych na tzw. "osoby towarzyszące", które w sensie podatkowym nie mogą kreować przychodu podmiotu gospodarczego. Kosztem nie może również być wydatek na przygotowanie członków zarządu do wystąpień przez osobę z dużym doświadczeniem w wystąpieniach publicznych.
  • 31.05.2012Monitoring ryzyka kredytowego a zwolnienie z VAT
   Usługi wsparcia w zakresie oceny i monitorowania ryzyka pożyczkowego (kredytowego), korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, jako usługi będące elementem usługi finansowej, określonej w art. 43 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy (usługi udzielania pożyczek pieniężnych), stanowiące odrębną całość, niezbędne i właściwe do świadczenia tej usługi finansowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
   • 25.05.2012Prawo zamówień publicznych bardziej restrykcyjne
    Rząd przyjął w tym tygodniu projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych, który ma zaostrzyć sankcje wobec nierzetelnych wykonawców. Przeciwko niektórym przepisom protestuje PKPP Lewiatan – kontrowersje budzi m.in. pomysł wprowadzenia obowiązku podawania przez wykonawcę listy wszystkich spółek, należących do jego grupy kapitałowej.
    • 24.05.2012Transakcje na rynku wierzytelności: Faktoring
     Faktoring jest umową nienazwaną, czyli niezapisaną wprost w kodeksie cywilnym, wobec czego, zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierają umowę wedle swojego uznania, byleby tylko jej treść nie była sprzeczna z przepisami kodeksu. Umowę faktoringu zawierają dostawca towarów lub usług (faktorant) oraz nabywca wierzytelności (faktor). Jest to forma finansowania przedsiębiorstw poprzez wykup wierzytelności. Faktor (bank lub firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę.
     • 30.04.2012Odliczenie VAT od usług cateringowych od podwykonawców
      Pytanie podatnika: Spółka zajmuje się profesjonalnie świadczeniem usług związanych z obsługą imprez, pokazów, wystaw i innych wydarzeń rozrywkowych i rozrywkowo-kulturalnych. Świadcząc usługi cateringowe spółka planuje również korzystać z usług podwykonawców lokalnych. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem usług cateringowych od podwykonawców?
      • 13.04.2012UOKiK sprawdza Orlen Oil
       Prezes UOKiK wszczęła postępowanie przeciwko Orlen Oil. Chce sprawdzić, czy spółka ustalała ze swoimi dystrybutorami ceny olejów silnikowych Platinum.
       • 10.04.2012PIT 2011: Oddelegowanie do pracy za granicą a wspólne rozliczenie małżonków
        Pytanie podatnika: Z dniem 1 lutego 2010 r. Wnioskodawca został oddelegowany przez pracodawcę do pracy za granicą na okres jednego roku, tj. do dnia 31 stycznia 2011 r. W trakcie oddelegowania do pracy Wnioskodawcy towarzyszyła żona. Czy w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2011 r. za pracę wykonywaną w Polsce (tj. po powrocie do Polski, tj. w okresie, w którym posiadał miejsce zamieszkania w Polsce, a więc podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) Wnioskodawca jest uprawniony do wspólnego rozliczenia się z żoną?
        • 29.03.2012Standardy rachunkowości - zmiany od 2013 roku
         Warto zwrócić uwagę na cztery nowe standardy: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13 oraz na związaną z nimi aktualizację dwóch MSR: MSR 27 i MSR 28. Krzysztof Lipiński, prezes firmy WL Accountancy, tłumaczy, że wprawdzie zmiany zaczną obowiązywać dopiero w 2013 roku, jednakże ich stosowanie jest dopuszczalne już teraz. Warto zatem je poznać.
         • 27.03.2012Przejęcie Polfy Warszawa - zgoda UOKiK
          Polpharma może przejąć Polfę Warszawa – uznała Prezes UOKiK. Zgoda jest jednak warunkowa – spółka musi m.in. pozbyć się praw do trzech leków.
          • 22.03.2012Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a sukcesja podatkowa
           Interpelacja nr 1628 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji praw i obowiązków podatkowych jednoosobowej spółki kapitałowej, powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
           • 13.02.2012Korekta faktury wewnętrznej a odliczenie VAT
            Pytanie podatnika: Czy w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej celem skorygowania podatku VAT wykazanego nienależnie na fakturze wewnętrznej dokumentującej nieodpłatne przekazanie towarów (tj. czynność uregulowaną w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT), Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawiona została taka wewnętrzna faktura korygująca?
            • 07.02.2012Termin rozliczania faktur korygujących
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca powinien ująć przedmiotową korektę cen produktów, wynikającą z końcowej całorocznej korekty cen? Czy Wnioskodawca powinien ująć korekty cen produktów w rozliczeniu podatku za poszczególne miesiące, w których następowały transakcje sprzedaży/dostawy produktów, do których odnosi się dana zbiorcza faktura korygująca?
             • 19.12.2011Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy a koszty
              Odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na wypłatę dywidendy należnej jej udziałowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są kosztem uzyskania przychodów tej spółki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
              • 05.12.2011Warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej
               Polskie przepisy podatkowe przewidują możliwość wspólnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych („updop”) podatnikami mogą być Podatkowe Grupy Kapitałowe („PGK”) składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną. Pomimo, że przepisy te obowiązują już od 1996 r. to popularność tego narzędzia planowania podatkowego, jest dość znikoma. Na podstawie informacji zgromadzonych przez Ministerstwo Finansów na dzień 31 grudnia 2010 r. istniało zaledwie 16 PGK. W niniejszym opracowaniu postaramy się przybliżyć warunki jakie muszą zostać spełnione by możliwe było utworzenie PGK. W kolejnych częściach przedstawimy zasady rozliczania PGK, oraz kwestie które wzbudzają największe kontrowersje w praktyce.
               • 01.12.2011Komisja Europejska zgadza się na pomoc dla kopalni
                Komisja Europejska zgodziła się na pomoc dla spółek z sektora górnictwa węgla kamiennego. W latach 2011-2015 polskie przedsiębiorstwa otrzymają ok. 2,5 mld zł pomocy – poinformował UOKiK.
                • 29.11.2011Rozliczenie kosztów badania sprawozdania finansowego
                 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady, nie wyklucza z kosztów uzyskania przychodów wydatków na badanie sprawozdań finansowych, które nie ma charakteru obligatoryjnego. Wydatki te muszą jednak wypełnić generalną regułę wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
                 • 09.11.2011Usługi outsourcingowe a zorganizowana część przedsiębiorstwa w VAT
                  Dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług konieczny jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, co oznacza, że zespół ten nie musi obejmować działów obsługujących przedsiębiorstwo pod względem niematerialnym, w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, które nie są niezbędne do realizacji, przez zespół tak wyodrębnionych składników majątkowych, jego określonych zadań gospodarczych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                  • 08.11.2011Zakupy na rzecz ZFŚS a VAT
                   Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zakupu przez Spółkę towarów bądź usług od osoby trzeciej na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i w całości finansowanych osobie uprawnionej ze środków ZFŚS, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących powyższe zakupy, jak również Spółka nie ma obowiązku naliczania podatku VAT należnego przy przekazaniu tych towarów i usług na rzecz ZFŚS?
                   • 04.11.2011Szkolenia pracowników a PIT
                    Pytanie podatnika: Czy w świetle zapisów art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, sfinansowane przez pracodawcę kursu językowego dla skierowanych na kurs pracowników Wnioskodawcy, przy uwzględnieniu obiektywnej konieczności posługiwania się tym językiem w pracy przez pracownika, mieści się w katalogu zwolnień podatkowych określonych w treści wyżej powołanego art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                    • 03.11.2011Zwrot kosztów wynajmu mieszkania a przychód pracownika
                     Pytanie podatnika: Czy przy najmowaniu mieszkań przez pracowników i przedstawianiu dowodów wpłat za wynajęcie, będących potwierdzeniem poniesienia kosztów najmu, kwota otrzymana od pracodawcy podlegać może zwolnieniu z opodatkowania do wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie art. 21 ust.1 pkt 19 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi opodatkowaniu podlegać będzie wyłącznie nadwyżka ponad kwotę 500 zł miesięcznie?
                     • 30.09.2011Umowa cash poolingu a PCC
                      Pytanie podatnika: Czy umowy, w ramach których dochodzi do opisanych w stanie faktycznym przepływów finansowych i konsolidacji sald podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) po stronie Spółki jako podatnika?
                      • 08.09.2011Przyczyny dokonania korekty faktury mają wpływ na jej rozliczenie
                       Jeżeli przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. popełniono błąd), wówczas korekta powinna być dokonana wstecz (tj. ujęta w rozliczeniu za okres, w którym w wyniku błędu zaniżony został podatek należny). Jeżeli natomiast przyczyna korekty powstała w terminie późniejszym (np. następuje uzgodniona zmiana ceny), korekta in plus powinna zostać ujęta na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty (ponieważ faktura pierwotna była wystawiona poprawnie i w przeszłości nie doszło do zaniżenia podatku należnego) - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
                       • 06.09.2011UPC może przejąć Aster, ale…
                        Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na transakcję pomiędzy dwoma spółkami świadczącymi usługi płatnej telewizji kablowej. Koncentracja jest jednak obwarowana zastrzeżeniami.
                        • 22.08.2011Zakup usług doradczych a odliczenie VAT
                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na zakup usług doradczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji?
                         • 12.08.2011Koszty uzyskania przychodów w działalności firmy
                          Pytanie podatnika: Czy wskazane wydatki, mające wpływ na rozwój działalności Spółki i w konsekwencji na wysokość uzyskiwanych przychodów, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
                          • 05.08.2011Grecy ciekawi polskich doświadczeń z prywatyzacją
                           Do Warszawy przyjechali przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Atenach. Głównym tematem spotkań w Ministerstwie Skarbu Państwa były polskie doświadczenia w zakresie prywatyzacji. Grecję czeka w niedługim czasie fala wielkich prywatyzacji – jest to ważny element planu uzdrowienia finansów publicznych, które musi przeprowadzić Grecja.
                           • 08.07.2011Nowe fundusze dla międzynarodowych projektów badawczych
                            W czerwcu 2011 r. ogłoszono nowe konkursy dla polskich przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą starać się jednak tylko firmy współpracujące z przedsiębiorstwami z Niemiec i Izraela. To doskonała alternatywa – według ekspertów Deloitte – dla wsparcia projektów badawczych, która przy okazji wzmacnia międzynarodowe partnerstwo.
                            • 29.06.2011Przymusowa likwidacja pozwala na rozliczenie straty
                             Rezygnacja przez podatnika z dotychczas najmowanego czy dzierżawionego budynku czy lokalu, przeznaczonego na prowadzenie sklepu, jest podyktowana koniecznością realizacji decyzji prezesa UOKiK, tj. warunku ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w określonych placówkach w celu zapobieżenia powstania monopolu. Nie jest więc ona zaplanowanym działaniem podatnika, ale jest wymuszona realizacją decyzji innego organu i względami ekonomicznymi (uniknięcie grożącej kary). Zatem, strata w postaci niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym w wyniku wyzbycia się obcych środków trwałych poprzez wykreślenie środków trwałych z ksiąg rachunkowych i zwrot właścicielowi będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
                             • 20.06.2011NSA: Nabycie akcji obcej spółki nie jest przychodem pracownika
                              Objęcie i nabycie akcji, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy także akcji zagranicznych (niekrajowych) spółek kapitałowych, z tym że od 1 stycznia 2011 r. tylko akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
                              • 18.05.2011Ministerstwo Skarbu Państwa ograniczyło ofertę sprzedaży akcji BGŻ
                               MSP zgodziło się sprzedać akcje inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym po cenie 60 złotych, czyli za mniej, niż wynosiła dolna granica przedziału cenowego ustalona na 66 złotych.
                               • 01.04.2011Osoba fizyczna i osoba prawna – co znaczą te pojęcia?
                                Osoba fizyczna jest prawnym określeniem człowieka, określonym w prawie cywilnym. Istnienie osoby fizycznej ograniczone jest datą początkową - urodzeniem oraz datą końcową - śmiercią. W tym czasie osoba ta posiada zdolność prawną, czyli możliwość występowania jako podmiot praw i obowiązków oraz zdolność do czynności prawnych, czyli możliwość zaciągania zobowiązania i dysponowania posiadanymi prawami. Zdolność do czynności prawnych występuje jako pełna bądź ograniczona. Pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna nabywa po osiągnięciu pełnoletniości. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskiwana jest od momentu ukończenia lat 13.
                                • 01.04.2011Resort gospodarki przeciw sprzedaży Enei
                                 Zdaniem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka sprzedaż Grupy Kapitałowej Enea państwowej firmie francuskiej jest groźna, ponieważ będzie oznaczała oddanie dużego rynku energetycznego. Według szefa MG, nie należy się spieszyć ze sprzedażą polskich firm energetycznych, które są rentowne i dochodowe. 31 marca minął trzymiesięczny okres wyłączności na negocjacje z francuskim koncernem Electricite de France na sprzedaż 51 proc. akcji Enei.  
                                 • 23.03.2011NSA: Aport do spółki osobowej bez podatku
                                  Wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej (jawnej) wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej (aport) nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                  • 04.03.2011Jakość a nie ilość
                                   Pisaliśmy niedawno, że Ministerstwo Finansów planuje zróżnicować wysokość opłaty za wydawanie interpretacji podatkowych. Obecnie wszyscy płacą 40 złotych, po zmianach duże podmioty zapłacą aż tysiąc złotych! I to za co? Za to, że urząd wyjaśni im treść przepisów, które budzą wątpliwości. Czy tak powinno być?
                                   • 02.03.2011Współpraca nadzorów – projekt ustawy
                                    Zasady współpracy między organami nadzorczymi w państwach Unii Europejskiej i państwach trzecich a Komisją Nadzoru Finansowego określa przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.  
                                    • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
                                     Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
                                     • 17.02.2011WSA: Niezamortyzowane inwestycje w obcym budynku czy lokalu są kosztem
                                      Z uzasadnienia: Skoro przyczyna straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego jest inna aniżeli wskazana w treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. inna niż zmiana rodzaju działalności), to z wnioskowania a contrario tego przepisu wynika, że podlega ona zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przepis art. 16 ustawy zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a wśród tych wydatków ustawodawca nie wymienia strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn aniżeli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy. Oznacza to zatem, że straty te podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.
                                      • 16.02.2011WSA: Prawo do odliczenia VAT przez spółkę przejmującą nie zależy od korekty faktur
                                       Z uzasadnienia: Określenie w fakturze jako nabywcy spółki przejętej, nie wyłącza praw spółki przejmującej do odliczenia podatku naliczanego z takiej faktury, bowiem decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura a więc - dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury ale przede wszystkim data przekształcenia prawnego podmiotu umowy sprzedaży. Zatem, spółce przejmującej przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony od faktur VAT wystawionych na spółki przejmowane po dniu połączenia spółek bez obowiązku korygowania danych nabywcy usługi, towaru. Warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest wystawienie w takim przypadku not korygujących na dane nabywcy usługi, towaru.
                                       • 14.02.2011Interpretacje przepisów prawa podatkowego – duzi podatnicy zapłacą więcej
                                        Zróżnicowanie wysokości opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej i upoważnienie organów podatkowych do zmiany interpretacji z urzędu - to niektóre z rozwiązań zawartych w założeniach do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opublikowanych przez MF. Proponowane zmiany mają się przyczynić do poprawy relacji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, poprawiając zwłaszcza stan bezpieczeństwa prawnego.  
                                        • 09.02.2011Koncentracje: Kolejne zgody UOKiK
                                         Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie przez Bumar kontroli nad Stomilem Poznań oraz na nabycie przez ArcelorMittal części mienia spółki Cognor. Po przeprowadzeniu postępowań antymonopolowych Urząd uznał, że koncentracje nie doprowadzą do istotnego ograniczenia konkurencji.  
                                         • 07.02.2011UOKiK: Empik nie przejmie Merlina
                                          Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że przejęcie spółki Merlin przez NFI Empik doprowadzi do ograniczenia konkurencji, i zakazała transakcji. Wydanie decyzji zostało poprzedzone największym w historii Urzędu badaniem rynku. Na potrzeby analizy skierowano pytania do ponad 1100 potencjalnych konkurentów i kontrahentów uczestników transakcji, w tym – wydawnictw, dystrybutorów, sklepów internetowych sprzedających książki i płyty z muzyką oraz wytwórni muzycznych. Decyzja nie jest prawomocna. Empikowi przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
                                          • 24.01.2011Zamknięcie roku: Jak rozliczyć koszty badania sprawozdania finansowego?
                                           Czy koszty badania sprawozdań finansowych dokonywane przez biegłych rewidentów w przypadku, gdy spółka nie ma ustawowego obowiązku poddawania ich badaniu a wynika ono przede wszystkim z faktu przynależności do grupy kapitałowej i związanych z tym dodatkowych obowiązków, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu ?
                                           • 19.01.2011Jakie są skutki podatkowe przewalutowania kredytu?
                                            Samo przewalutowanie kredytu na złotówki jest neutralne pod względem podatkowym, tj. nie wywołuje skutków ani po stronie przychodów ani po stronie kosztów uzyskania przychodu. Jednak fakt spłaty w rublach rosyjskich przewalutowanej na złotówki pożyczki przesądza o możliwości powstania podatkowych różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
                                            • 14.01.2011WSA: Wierzytelności własne w zamian za objęcie udziałów – jak rozpoznać przychód i koszty uzyskania przychodów
                                             Z uzasadnienia: Konkludując bank wnosząc wierzytelności własne w zamian za objęcie akcji/udziałów w spółce córce z jednej strony rozpoznaje przychód podatkowy w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, z drugiej strony rozpoznaje koszt uzyskania tego przychodu w wysokości wartości nominalnej wierzytelności własnych, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jak też innych wydatków związanych z objęciem udziałów. W sytuacji, gdy przychód przewyższy koszty uzyskania przychodów bank będzie zobowiązany do rozpoznania dochodu podatkowego. W sytuacji odwrotnej będziemy mieli do czynienia ze stratą podatkową.
                                             • 03.12.2010WSA i NSA: O rozliczaniu wspólnot mieszkaniowych – i o uprawnionych do wystąpienia o interpretację indywidualną
                                              Tezy: Brak przymiotu "zainteresowanego" w postępowaniu o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego we własnej indywidualnej sprawie, w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uzasadnia ocenę nie istnienia, wymaganego przez art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), interesu prawnego do zaskarżenia wydanej interpretacji do sądu administracyjnego przez podmiot, który był jej adresatem, pomimo tego, że nie dotyczyła ona jego praw i obowiązków podatkowych.
                                              • 24.11.2010Wydatki poniesione na utworzenie lub powiększenie kapitału a KUP
                                               Wydatki poniesione w związku z utworzeniem lub powiększeniem kapitału zakładowego spółki kapitałowej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych ponieważ przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie tego kapitału zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są zaliczane do przychodów, a jak mowa w art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 tej ustawy wydatki te są ponoszone w celu utworzenia lub powiększenia samego źródła przychodów, natomiast ani bezpośrednio ani pośrednio nie służą celowi jakim jest osiągnięcie przychodu podatkowego - orzekł Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.
                                               • 23.11.2010Energetyka: Pracodawcy RP przekonują do konsolidacji
                                                Na polskim rynku energetycznym nie może istnieć zbyt wielu graczy, a nawet po ewentualnej koncentracji krajowych koncernów nowy podmiot będzie mniejszy od swoich europejskich konkurentów – przekonują Pracodawcy RP. Za zmianami na polskim rynku energetycznym ma przemawiać m.in. przygotowany przez ekspertów Ernst&Young raport dotyczący transformacji polskiej energetyki w świetle konsolidacji europejskiego rynku energetycznego.  
                                                • 08.11.2010Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym muszą przyjąć jednolite zasady rachunkowości
                                                 Jednostki, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, a w szczególności jednostki zależne i współzależne, powinny stosować jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów. Ponadto sporządzenie sprawozdań finansowych powinno odbywać się zgodne z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości jednostki dominującej. Zasada ta wynika z art. 63b ustawy o rachunkowości.
                                                 • 08.11.2010KUP: Dokumentowanie wydatków wewnętrznym dowodem zastępczym
                                                  Pytanie podatnika: Czy Spółka postąpi prawidłowo zaliczając do podatkowych kosztów rozliczanego okresu sprawozdawczego, wydatki na zakupione towary/usługi udokumentowane wewnętrznym dowodem zastępczym sporządzonym według oszacowanej przez Spółkę wartości?
                                                  • 04.11.2010Kiedy można stosować metodę konsolidacji proporcjonalnej?
                                                   Zastosowanie metody proporcjonalnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych wspólnika jednostki współzależnej, w pełnej wartości, z częścią wartości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostek współzależnych, proporcjonalną do posiadanych przez jednostki grupy kapitałowej objętych konsolidacją udziałów, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] następna strona »