Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grupy kapitałowe

 • 03.11.2010Na czym polega metoda pełnej konsolidacji?
  Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.
  • 03.11.2010Odsetki od kredytu przejmowanej spółki a koszt uzyskania przychodów
   W sytuacji, gdy przejęcie spółki wymaga przejęcia za wynagrodzeniem jej zobowiązań z tytułu kredytu, spółka przejmująca może zaliczyć odsetki od tego kredytu do kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku zachodzi bowiem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami a uzyskiwanymi przychodami, który jest uregulowany w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – orzekł Naczelny Sądu Administracyjny.
   • 02.11.2010Grupy kapitałowe składają skonsolidowane sprawozdania finansowe
    Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej musi sporządzić jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski. Dokument ten powinien obejmować dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę. Sprawozdaniem tym obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych.
    • 25.10.2010Odliczenie VAT z tytułu importu towarów
     Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, pomimo, iż Spółka nie jest właścicielem importowanych towarów?
     • 19.10.2010UOKiK zezwolił na koncentracje forsowane przez rząd
      Należąca do Skarbu Państwa Kompania Węglowa może przejąć Hutę Łabędy oraz Nadwiślańską Spółkę Energetyczną – ogłosiła prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku pierwszej transakcji zgoda ma charakter warunkowy – przedsiębiorca dokonujący przejęcia będzie musiał w ciągu dwóch lat sprzedać akcje Huty Łabędy w ilości powodującej utratę kontroli nad spółką.
      • 15.10.2010Wydatki na zorganizowanie imprezy promocyjnej w kosztach firmy
       Pytanie podatnika: Spółka zorganizowała spotkanie, w którym uczestniczyli potencjalni najemcy powierzchni w biurowcu, pracownicy Spółki, przedstawiciele podmiotów współpracujących przy realizacji projektu, przedstawiciele wspólnoty mieszkańców budynków sąsiadujących z inwestycją jak również przedstawiciele podmiotów pośredniczących w poszukiwaniu najemców. Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją takich spotkań mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych?
       • 12.10.2010Prywatyzacja: 4 mld zł ze sprzedaży akcji PGE
        21,30 zł wyniosła cena jednego waloru w transakcji sprzedaży 10 proc. akcji PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA. Ministerstwo Skarbu Państwa zarobiło na niej blisko 4 mld zł. Transakcja została zrealizowana w formule budowania przyspieszonej księgi popytu. Wzięli w niej udział inwestorzy finansowi z 22 krajów i z 4 kontynentów. Globalny wymiar sprzedaży PGE świadczy o wiodącej roli warszawskiej giełdy jako centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej – ocenia MSP.
        • 08.10.2010Zmiany w PIT: Nowe regulacje dot. opodatkowania wspólnika spółki osobowej
         Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy, który ma na celu m.in. doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi. Projektowane zmiany w ustawie PIT eliminują problemy interpretacyjne związane z brakiem precyzyjnych przepisów regulujących te zasady, a które wynikają w głównej mierze z różnego statusu własnościowego majątku spółek osobowych (w spółkach cywilnych właścicielami „majątku spółki” są wspólnicy spółki, natomiast w spółkach osobowych prawa handlowego właścicielem tego majątku jest spółka), a także braku podmiotowości podatkowej tych spółek przy jednoczesnym posiadaniu przez spółki osobowe prawa handlowego podmiotowości na gruncie prawa cywilnego.
         • 30.09.2010Połączenie Energi z PGE: Rząd daje zielone światło
          Rząd przyjął do wiadomości warunki zakupu przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA większościowego pakietu akcji spółki ENERGA SA, stanowiących około 84,19 proc. jej kapitału zakładowego. Wcześniej ministrowie, na wniosek szefów resortów Skarbu Państwa i gospodarki, zmienili uchwałę w sprawie polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Dzięki temu połączenie kluczowych przedsiębiorstw energetycznych będzie można uznać za warunek realizacji celów polskiej polityki energetycznej. Koncentracji przeciwny jest UOKiK.
          • 15.09.2010Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych
           W przypadku usług ciągłych od podatnika zależy, w jaki sposób będzie rozliczać taką usługę. Może bowiem dokonywać rozliczenia owej usługi etapami lub całościowo, przy czym jeżeli podatnik zamierza rozliczać taką usługę etapowo, to sposób jej rozliczenia i fakturowania powinien wynikać z umowy cywilnoprawnej. Jeśli ustawa o VAT nie przewiduje wobec danej usługi szczególnego momentu obowiązku podatkowego, jak to ma miejsce przy niektórych usługach ciągłych, zastosowanie mają wówczas zasady ogólne przewidziane w art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o VAT. W myśl tych przepisów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli zaś dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
           • 08.09.2010ARiMR: Rusza nabór dla indywidualnych przetwórców
            Od 9 września indywidualni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
            • 23.08.2010Fuzje i przejęcia za zgodą UOKiK
             Transakcje na rynku produkcji przetworów owocowo-warzywnych, hurtowej sprzedaży paliw, artykułów spożywczych i tytoniowych, budownictwa drogowego oraz produkcji wyrobów elektrotechnicznych nie naruszą konkurencji – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zezwoliła na kolejne koncentracje.
             • 20.08.2010Wysokie zyski PKO BP
              1 mld 613 mln zł i 1 mld 502 mln zł – tyle w I półroczu 2010 r. wyniosły zyski netto PKO Banku Polskiego oraz grupy kapitałowej PKO BP. Wyniki te są wyższe o 25,1 i 30,6 proc. od uzyskanych przed rokiem. Na koniec czerwca br. aktywa grupy PKO BP wzrosły o 16,5 proc. w ujęciu rocznym i wynosiły 165,7 mld zł - najwięcej w sektorze.
              • 17.08.2010Przejęcia: E. Wedel dla Japończyków
               Kontrolę nad producentem słodyczy E. Wedel przejmie japoński Lotte Holdings – zgodę na tę transakcję wydała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przejęcie nie ograniczy konkurencji na rynku wyrobów czekoladowych. Jednocześnie dla wszystkich łączących się przedsiębiorców Urząd przygotował projekt wyjaśnień dotyczących zgłaszania zamiaru koncentracji. Propozycje i uwagi można przesyłać do końca września.
               • 12.08.2010Miliard do wzięcia
                12 sierpnia ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich dla grup producentów, a od 9 września – dla firm przetwórczych. Do wykorzystania w tegorocznym naborze jest około 977 mln zł. Dofinansowanie można otrzymać np. na zakup maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych oraz ich magazynowania, a także na inwestycje w budowę albo modernizację budynków i budowli wykorzystywanych do takich celów.
                • 05.08.2010Ogólna charakterystyka przekształceń spółek prawa handlowego
                 W ramach przekształcenia spółek można wyróżnić trzy podstawowe fazy obejmujące poszczególne grupy czynności zmierzających do realizacji celu przekształcenia. Faza pierwsza, określana jako menedżerska, obejmuje podejmowane przy aktywnym udziale wspólników czynności przygotowawcze, tj. sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami (art. 557–558 Kodeksu spółek handlowych, dalej: K.s.h.), poddanie planu badaniu biegłych rewidentów (art. 559 K.s.h.) oraz zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia (art. 560 K.s.h.).
                 • 04.08.2010Odwrócona hipoteka – trwają prace nad ustawą
                  Interpelacja nr 15809 do ministra finansów w sprawie tzw. odwróconej hipoteki
                  • 30.07.2010Dłużnicy Grupy Kapitałowej Południe-Zachód w bazie BIG InfoMonitora
                   Przedsiębiorcy zalegający z płatnościami wobec Grupy Kapitałowej Południe-Zachód nie unikną spłaty należności. Grupa nawiązała współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor, dzięki czemu dysponuje kolejnym skutecznym narzędziem dyscyplinującym dłużników – wpisem do rejestru długów BIG. Zyskała też dostęp do ponad 4,3 mln informacji o przeterminowanym zadłużeniu, gromadzonych m.in. w bazach Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
                   • 23.07.2010Zielone światło dla kolejnych przejęć
                    Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że Agora może przejąć Centrum Filmowe Helios, a SPV spółkę Electro World. Zgodę na połączenie otrzymali również przedsiębiorcy działający na rynkach inwestycji kapitałowych, sprzedaży usług telefonii komórkowej oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego.
                    • 22.07.2010Ubezpieczyciele z Polski i Chin spotkali się na EXPO w Szanghaju
                     Przedstawiciele wiodących polskich firm ubezpieczeniowych rozmawiali w pawilonie Polski na szanghajskim EXPO o możliwościach współpracy z partnerami z Chin. Seminarium prezentujące potencjał polskiego sektora ubezpieczeniowego zostało zorganizowane przez biuro komisarza generalnego polskiej sekcji EXPO 2010, Polską Izbę Ubezpieczeń oraz wydział promocji handlu i inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju.
                     • 20.07.2010Ceny transferowe – kluczowe zagadnienia, zarys regulacji
                      Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami występującymi w obrocie gospodarczym, które są ze sobą w określony sposób powiązane. Powiązania te mogą dotyczyć zarówno relacji kapitałowych, jak i osobowych. Dzięki takim powiązaniom jeden podmiot zyskuje realny wpływ na działania gospodarcze drugiego podmiotu, w tym na warunki transakcji, które z nim zawiera. Z uwagi właśnie na ten wpływ ceny towarów, usług, wartości niematerialnych oraz honorariów stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi mogą różnić się od cen wynegocjowanych na wolnym rynku, zawartych w warunkach porównywalnych przez podmioty niebędące podmiotami powiązanymi.
                      • 14.07.2010Koncentracje: Cztery decyzje UOKiK
                       Rynków: poligraficznego, budownictwa przemysłowego, usług montażowych oraz drobiarskiego - dotyczą decyzje zezwalające na koncentracje firm, które wydała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ich beneficjentami będę przedsiębiorstwa Quad/Winkowski, KGHM Polska Miedź, grupa przedsiębiorców przejmujących Instal-Lublin oraz 2 Sisters Property.
                       • 13.07.2010Przejęcia na rynku powierzchni handlowych
                        Współwłaściciel Galerii Mokotów i Złotych Tarasów może przejąć inne centra handlowe – Arkadię i Wileńską – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgoda na transakcję pomiędzy właścicielami największych galerii handlowych w Warszawie może się jednak odbyć pod określonymi warunkami. Na rynku wynajmu powierzchni handlowo-usługowych w aglomeracji warszawskiej działa bowiem kilka dużych centrów handlowych - obok uczestników planowanej koncentracji m.in. Blue City, Reduta, Targówek, Promenada i Wola Park.
                        • 21.06.2010Cztery zgody na koncentracje
                         Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwolił spółce Fiat Powertrain Technologies na zakup 50 proc. udziałów Fiat-GM Powertrain Polska od General Motors LLC. Prezes UOKiK zgodziła się również na przejęcie kopalni Brzeszcze-Silesia Ruch II przez Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia. Ponadto zielone światło otrzymali przedsiębiorcy działający na rynku bankowym oraz sprzedaży telefonów komórkowych.
                         • 14.06.2010Koncentracje za zgodą UOKiK
                          Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwolił wydawnictwom Axel Springer i Ringier na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, a litewskiej spółce Eva Grupe – na przejęcie Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko. Prezes UOKiK zgodziła się również na koncentracje przedsiębiorców zajmujących się produkcją części samochodowych.
                          • 31.05.2010Przejęcia za zgodą UOKiK
                           Prezes UOKiK postanowiła, że Neonet może przejąć Avans Południe, a Eurocash spółkę LuxCo2. Zielone światło otrzymali również przedsiębiorcy działający na rynku produkcji urządzeń górniczych. Po przeprowadzeniu postępowań antymonopolowych Urząd uznał, że koncentracje nie doprowadzą do istotnego ograniczenia konkurencji na terenie Polski.
                           • 28.05.2010Polskie elektrownie wytworzyły 150 GWh energii elektrycznej
                            Z wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w 2009 roku w Polsce wyprodukowano ponad 151 GWh energii elektrycznej. Produkcja energii była niższa o ponad 2 proc. od produkcji w 2008 r (154,6 GWh). Krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło 148 718 GWh i było niższe o blisko 4 proc. od zużycia w 2008 r. Spadek zapotrzebowania na energię skutkował zwiększeniem poziomu rezerw mocy dostępnych dla operatora systemu przesyłowego o 35 proc.
                            • 19.05.2010Zgoda UOKiK na kolejne przejęcia
                             Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił, że Neonet może przejąć Avans Północ, a Procter&Gamble część majątku spółki Sara Lee. Prezes UOKiK zgodziła się również na transakcje na rynku mleczarskim oraz importu i dystrybucji win. Po przeprowadzeniu postępowań antymonopolowych Urząd uznał, że koncentracje nie doprowadzą do istotnego ograniczenia konkurencji na terenie Polski.
                             • 18.05.2010Ceny gazu wzrosną o 3 proc.
                              Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM (OGP GAZ - SYSTEM) oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD). Średni wzrost opłat dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniesie około 3 proc. Najwcześniej nowe taryfy mogą zostać wprowadzone 1 czerwca, najpóźniej 1 lipca 2010 r.
                              • 18.05.2010Zysk PKO BP – prawie 730 mln zł w I kwartale
                               PKO Bank Polski oraz grupa PKO BP wypracowały w I kwartale tego roku najwyższe wyniki finansowe w polskim sektorze bankowym. Osiągnięte zyski netto to odpowiednio 727 mln zł i 720 mln zł. Są one wyższe o 25,2 proc. oraz o 33,2 proc. od uzyskanych przed rokiem. W porównaniu do poprzedniego kwartału zysk banku wzrósł o 25,3 proc., a grupy aż o 39,4 proc.
                               • 05.05.2010UOKiK zezwolił na kolejne koncentracje
                                Przejęcia na rynkach produktów mrożonych, przemysłu ciężkiego, budowy dróg oraz usług inżynieryjnych nie naruszą konkurencji na terenie Polski – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wydała kolejne zgody na koncentracje przedsiębiorców.
                                • 20.04.2010Stan implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
                                 Interpelacja nr 14104 do ministra finansów w sprawie zaległości w implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
                                 • 14.04.2010Refakturowanie usług transportowych i kurierskich a obowiązek podatkowy w VAT
                                  Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu refakturowania usług transportowych i kurierskich przez Spółkę na spółki faktycznie korzystające z tych usług?
                                  • 01.04.2010Co warto wiedzieć o możliwości umorzenia należności z tytułu składek ZUS
                                   Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu składek umorzenie jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem terminowe opłacanie należnych składek jest obowiązkiem płatników.
                                   • 29.03.2010Jak rząd obniżał podatki
                                    Interpelacja nr 13901 do ministra finansów w sprawie obietnicy obniżenia podatków
                                    • 17.03.2010Kolejne koncentracje zatwierdzone przez UOKiK
                                     Telewizja Polsat otrzymała zgodę na utworzenie nowej spółki z JimJam CEE. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała również, że konkurencji w Polsce nie naruszy przejęcie przez Panasonic spółki IPS oraz części mienia ERA Gregorasz & Konaszyk przez firmę Specjał.
                                     • 12.03.2010Orzecznictwo NSA: Wydatki na powiększenie kapitału zakładowego a KUP
                                      I. Aby potraktować pewien wydatek jako koszt uzyskania przychodu, trzeba bezspornie ustalić wystąpienie przychodu jako kategorii ustawowej. Skoro w świetle art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej powoływana jako: u.p.d.o.p.) przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego nie są zaliczone do przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p., konsekwencją jest wyłączenie ich z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeśli zatem coś nie jest przychodem, to i wydatków poniesionych w związku z tym przysporzeniem nie można kwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów.
                                      • 25.02.2010Orzecznictwo: Koszty odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej
                                       1. Nie stanowi w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. kosztu uzyskania przychodu z prawa majątkowego w postaci zbycia udziału w spółce jawnej wartość kapitału zapasowego zgromadzonego z niepodzielonych zysków spółki z lat ubiegłych. Wspólnik nie ponosi bowiem takiego wydatku, nawet nie ponosi wydatków na wypracowanie tych zysków. Wydatki stanowiące koszty związane z wypracowaniem zysków ponoszone są przez spółkę jawną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 2. Fakt podziału przychodów i kosztów wśród wspólników spółki wg ich procentowego udziału w zyskach, nie oznacza, że majątek spółki jawnej również ulega takiemu podziałowi a koszty podatkowe i te niepodatkowe są ponoszone przez wspólników. Podział przychodów i kosztów, o którym mowa w art. 8 ustawy o p.d.o.f., ustanowiono bowiem tylko ze względów podatkowych - podatku dochodowego od osób fizycznych, któremu podlegają wspólnicy spółki a nie spółka. 3. Z każdym źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. związane są koszty ich uzyskania. Są to koszty tego konkretnego przychodu. Brak podstaw prawnych do łączenia źródła przychodów z kosztami przychodów z innego źródła.
                                       • 23.02.2010Wysyp decyzji zatwierdzających koncentracje
                                        Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała zgodę utworzenie spółki przez właścicieli komunikatora Gadu-Gadu i Radia Zet. Zatwierdziła także przejęcie przez Central European Tour Operator firmy Orbis Travel, spółki Coffeeheaven przez Costa Limited oraz Progress FIZAN przez Altus TFI. Według szefowej UOKiK transakcje te nie naruszą konkurencji w Polsce.
                                        • 15.02.2010KNF karze spółki publiczne i ubezpieczycieli
                                         Komisja Nadzoru Finansowego ukarała spółki publiczne za naruszenie obowiązków informacyjnych, czyli nieprzekazanie w wymaganym przepisami terminie danych, które mogły mieć wpływ na giełdowe notowania tych firm. Ukarane zostały także spółki ubezpieczeniowe, które zwlekały z wypłatą należnych odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego.
                                         • 15.02.2010UOKiK zatwierdził kolejne koncentracje
                                          Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała trzy pozytywne decyzje dotyczące koncentracji, uznając, że planowane transakcje nie przyczynią się do ograniczenia konkurencji w Polsce. Polpharma otrzymała zgodę na nabycie części Biotonu, Lovells może połączyć się z Hogan&Hartson, a Wind Investment przejąć kontrolę nad Smulders Holdco.
                                          • 12.02.2010Orzecznictwo: Kontrakt menedżerski wspólnika na zarządzanie inną firmą w spółce jawnej
                                           Teza: Przychody wspólnika spółki nie mającej osobowości prawnej, uzyskane na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umowy o podobnym charakterze, nie mogą być uznane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 13 pkt. 9 w zw. z art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.)
                                           • 25.01.2010MSP uzyskało 400 mln zł ze sprzedaży akcji Grupy Lotos SA
                                            Ministerstwo Skarbu Państwa pod koniec ubiegłego tygodnia sprzedało na Giełdzie Papierów Wartościowych 14 mln akcji Grupy Lotos SA za 406 mln zł. Transakcja przeprowadzona w formule budowy przyśpieszonej księgi popytu była jedną z największych tego typu transakcji w ostatnich latach w Europie. Ponad 80 proc. oferty zostało uplasowane wśród polskich inwestorów instytucjonalnych.
                                            • 12.01.2010UOKiK wyraził zgodę na trzy koncentracje
                                             Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała zgody na przeprowadzenie utworzenie wspólnych przedsiębiorców przez spółki Daimler i Kamaz, zakup przez HBO Acqusition akcji HBO Central Europe oraz przejęcie spółki Futura Leasing przez Abris Fund. Zdaniem UOKiK transakcje te nie naruszą konkurencji na terenie Polski.
                                             • 04.01.2010Przejęcia na rynku sieci handlowych
                                              Spółka należąca do E.Leclerc może kupić sklepy Billa, a firma Presspo ma zgodę na zakup 35 dyskontów spożywczych należących do sieci Biedronka – zdecydowała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po przeprowadzeniu postępowań antymonopolowych uznała ona, że koncentracje nie doprowadzą do istotnego ograniczenia konkurencji.
                                              • 01.12.2009Przejęcie na rynku produkcji cukru
                                               Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się, by firma Pfeifer & Langen Polska przejęła kontrolę nad British Sugar Overseas Polska. Prezes UOKiK uznała, że transakcja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji.
                                               • 20.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Problemów z opodatkowaniem akcjonariuszy SKA ciąg dalszy
                                                Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej, niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną, czy też prawną, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach jak komplementariusz w tej spółce, a także wspólnicy innych spółek osobowych. Brak w ustawach podatkowych przepisu, który zezwalałby na różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej wspólników spółek osobowych, w zakresie podatków dochodowych.
                                                • 18.11.2009Zagraniczne sieci handlowe nie płacą w Polsce podatków?
                                                 Zapytanie nr 4900 do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
                                                 • 13.11.2009Powstała Grupa Kapitałowa PERN „Przyjaźń”
                                                  Skarb Państwa reprezentowany przez ministra Aleksandra Grada i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" SA z siedzibą w Płocku zawarli umowę przeniesienia do PERN państwowych udziałów w innej płockiej firmie – spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych. Tym samym została utworzona Grupa Kapitałowa PERN „Przyjaźń” SA.
                                                  • 10.11.2009Zgoda na koncentracje
                                                   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zatwierdził dwa projekty dotyczące koncentracji – zgodził się, by Telekomunikacja Polska przejęła kontrolę nad ATM Systemy Informatyczne, a Lafarge Cement oraz Dyckerhoff Polska utworzyły wspólne przedsiębiorstwo. Prezes UOKiK uznała, że transakcje nie przyczynią się do istotnego ograniczenia konkurencji.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] następna strona »