Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czynności biur rachunkowych

 • 15.06.2015Podatki 2016: Nowe kary za nieokazanie ksiąg i faktur
  Ordynacja podatkowa będzie umożliwiać nakładanie sankcji za bezzasadną odmowę albo nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie przez stronę postępowania dowodu, który znajduje się w jej posiadaniu - wynika z projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji. Nowela ma wejść w życie w 2016 r.
  • 12.06.2015Podatki 2016: Nowe kary za nieokazanie ksiąg i faktur
   Ordynacja podatkowa będzie umożliwiać nakładanie sankcji za bezzasadną odmowę albo nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie przez stronę postępowania dowodu, który znajduje się w jej posiadaniu – wynika z projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji. Nowela ma wejść w życie w 2016 r.
   • 28.05.2015Usługi rachunkowo-księgowe. Opodatkowane czy zwolnione z VAT?
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT?
    • 20.05.2015Zwolnienie z VAT. Interpretacja ogólna MF zaszkodziła doradcom podatkowym?
     Zapytanie nr 8162 do ministra finansów w sprawie odniesienia do interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 9 kwietnia 2015 r. (PT3.8101.2.2015.AEW.16)
     • 08.05.2015MF: Biura rachunkowe mogą powrócić do zwolnienia z VAT
      Interpelacja nr 32403 do ministra finansów w sprawie żądania od biur rachunkowych prowadzących księgi rachunkowe zapłaty "zaległego" podatku VAT wraz z odsetkami w związku z ustawą deregulacyjną
      • 14.04.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT i kasy fiskalne - jest już interpretacja ogólna MF
       9 kwietnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie stosowania tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wobec podmiotów wykonujących m.in. usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową. Interpretacja ta została wydana w związku z wątpliwościami oraz rozbieżnościami interpretacyjnymi jakie pojawiły się po nowelizacji przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym dokonanej ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.
       • 13.04.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT i kasy fiskalne - jest już interpretacja ogólna MF
        W dniu 9 kwietnia 2015 r., Minister Finansów wydał na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa interpretację ogólną w zakresie stosowania tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wobec podmiotów wykonujących m.in. usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową.
        • 01.04.2015Organy podatkowe z większym naciskiem na czynności sprawdzające
         Rola czynności sprawdzających, podejmowanych przez organy podatkowe, powinna zostać zwiększona – twierdzą autorzy założeń do projektu nowej Ordynacji podatkowej, opublikowanych przez resort finansów. Rozszerzeniu ulec ma m.in. zakres przedmiotowy tego rodzaju czynności.
         • 25.03.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT - będzie interpretacja ogólna
          10 sierpnia 2014 r. weszła zmiana przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. Ustawa deregulacyjna miała jedynie ułatwić dostęp do zawodu księgowego, a wprowadziła szereg wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z VAT przez podmioty prowadzące biura rachunkowe. W odpowiedzi na interpelacje poselską w tej sprawie MF wyjaśniło, że  w resorcie finansów prowadzone są prace nad wydaniem interpretacji ogólnej w sprawie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT wobec podmiotów wykonujących usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową.
          • 24.03.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT - będzie interpretacja ogólna
           Interpelacja nr 31300 do ministra finansów w sprawie rozwiania wszelkich wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT przez podmioty prowadzące biura rachunkowe nieświadczące usług doradczych
           • 18.03.2015Biuro rachunkowe - zasady prowadzenia działalności
            Od 10 sierpnia 2014 r. biuro rachunkowe może założyć praktycznie każdy zainteresowany podmiot i świadczyć w ramach tej działalności usługi księgowe oraz niektóre usługi doradztwa podatkowego.
            • 17.03.2015Biuro rachunkowe - zasady prowadzenia działalności
             Od 10 sierpnia 2014 r. biuro rachunkowe może założyć praktycznie każdy zainteresowany podmiot i świadczyć w ramach tej działalności usługi księgowe oraz niektóre usługi doradztwa podatkowego.
             • 05.03.2015Kiedy księgowy i doradca podatkowy muszą mieć kasę fiskalną?
              Pytanie podatnika: Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego, prawidłowym będzie korzystanie przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego w danym roku podatkowym nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. przy zastosowaniu kas rejestrujących?
              • 28.01.2015Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego po deregulacji – czyli szklanka pusta nie tylko w połowie...
               W powstałym po deregulacji stanie prawnym obowiązkowe ubezpieczenie biur rachunkowych normowane jest Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz.1616)
               • 12.12.2014Korekta kosztów: Zawieszenie terminu płatności
                Pytanie podatnika: Czy, mając na uwadze dyspozycję art. 24d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, konieczne jest zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury zakupu specjalistycznej tkaniny w sytuacji, gdy zapłata za tkaninę została przez sprzedawcę wstrzymana (zawieszona) do czasu wyjaśnienia sprawy (poprawienia parametrów fizykochemicznych tkaniny, jej zwrotu lub obniżenia ceny)?
                • 14.11.2014Bilans 2014. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia salda
                 Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Pośrednio obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika również z zapisu, zgodnie z którym jednostki mają obowiązek rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
                 • 13.11.2014Bilans 2014. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia salda
                  Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Pośrednio obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika również z zapisu, zgodnie z którym jednostki mają obowiązek rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
                  • 23.09.2014Kasy fiskalne 2015: Będzie wyższy limit zwolnienia?
                   Projekt rozporządzenia określający zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016 został skierowany w dniu 31 lipca 2014 r. do uzgodnień oraz konsultacji publicznych. Projekt rozporządzenia przewiduje racjonalizację zwolnień oraz objęcie niektórych działalności obowiązkiem stosowania kas bez względu na osiągane obroty. Obligatoryjne stosowanie kas objęłoby te rodzaje działalności, w których wykonuje się usługi w przeważającej części na rzecz konsumentów, często o dużej wartości - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelacje poselską.
                   • 22.09.2014Kasy fiskalne 2015: Będzie wyższy limit zwolnienia?
                    Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie konieczności zwiększenia kwoty obrotu uprawniającej do uzyskania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej
                    • 07.08.2014Usługowe prowadzenie ksiąg. Deregulacja już 10 sierpnia
                     10 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), czyli tzw. II ustawa deregulacyjna. Sprawdźmy, co się zmieni w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
                     • 15.07.2014Usługi księgowe a VAT
                      Pytanie: Czy usługowe prowadzenie ksiąg, sporządzanie sprawozdań, a także sporządzanie i podpisywanie deklaracji (jest to jedyna kompleksowa usługa) może korzystać ze zwolnienia VAT na podstawie zwolnienia podmiotowego?
                      • 15.07.2014Usługi księgowe a VAT
                       Pytanie: Czy usługowe prowadzenie ksiąg, sporządzanie sprawozdań, a także sporządzanie i podpisywanie deklaracji (jest to jedyna kompleksowa usługa) może korzystać ze zwolnienia VAT na podstawie zwolnienia podmiotowego?
                       • 26.06.2014Rozliczenie kosztów obsługi serwisowej
                        Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że koszty tzw. „obsługi serwisowej”, poniesione po rozpoczęciu dystrybuowania Projektu, powinny być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednie (art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a w rezultacie, potrącalne w dacie ich poniesienia?
                        • 26.06.2014Puste faktury. Skutki podatkowe w CIT
                         Z uzasadnienia: W przypadku podatków dochodowych - inaczej niż w VAT - dla pozbawienia podatnika prawa do zaliczenia wydatków objętych zakwestionowanymi fakturami do kosztów uzyskania przychodów nie ma znaczenia, czy podatnik w sposób zawiniony (np. na skutek braku dbałości o własne interesy gospodarcze, bądź w sposób zamierzony), czy też niezawiniony, dokonywał rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie tzw. "pustych faktur". Istotny jest jedynie fakt, że faktury te nie odzwierciedlają faktycznych transakcji, a w realiach kontrolowanych spraw ich wystawca nie był dostawcą towarów( usług) w nich wymienionych.
                         • 24.04.2014Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych po deregulacji. Pytania i odpowiedzi
                          Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i certyfikatu księgowego. Warto się z nimi zapoznać.
                          • 24.04.2014Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych po deregulacji. Pytania i odpowiedzi
                           Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i certyfikatu księgowego. Warto się z nimi zapoznać.
                           • 10.04.2014Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Deregulacja staje się faktem
                            4 kwietnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, czyli tzw. II ustawę deregulacyjną. Sprawdźmy, co się zmienia.
                            • 10.04.2014Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Deregulacja staje się faktem
                             4 kwietnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, czyli tzw. II ustawę deregulacyjną. Sprawdźmy, co się zmienia.
                             • 10.03.2014Prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT w 2014 roku
                              Pytanie podatnika: Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni mogła wybrać zwolnienie podmiotowe z podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r.?
                              • 09.12.2013Księgowy na celowniku - jak zminimalizować ryzyka
                               Praca księgowego i innych osób, które wykonują lub nadzorują wykonywanie czynności księgowych obarczona jest dużą odpowiedzialnością. Kształtuje się ona w różny sposób w kontekście rodzaju odpowiedzialności prawnej, formy w jakiej księgowy wykonuje czynności księgowe.
                               • 29.11.2013Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach - suma ubezpieczenia
                                Pytanie: Na jaką sumę powinno się ubezpieczyć biuro, które prowadzi księgi rachunkowe i nie wykonuje żadnych czynności doradztwa podatkowego?
                                • 14.10.2013Czy można wydać interpretację warunkową?
                                 Tezy: 1. Skoro poprzez interpretację indywidualną organ interpretacyjny powinien dokonywać precyzyjnej kwalifikacji stanu faktycznego opisanego przez stronę, to wydanie indywidualnej „interpretacji warunkowej”, tj. interpretacji, gdzie organ interpretujący podejmuje ocenę prawną stanowiska podatnika z zastrzeżeniem, od wystąpienia którego zależy spełnienie się jakiegoś następstwa, narusza art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ponieważ w „interpretacji warunkowej” brakuje kwalifikacji stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji.
                                 • 19.08.2013Przyspieszony zwrot VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Działek w terminie 25 dni?
                                  • 22.07.2013MF: Doradztwo podatkowe. Deregulacja zwiększy konkurencyjność
                                   Interpelacja nr 17882 do ministra sprawiedliwości oraz ministra finansów w sprawie wprowadzenia przepisów ograniczających nielegalną działalność firm doradztwa podatkowego
                                   • 11.03.2013Prawa i obowiązki podatnika
                                    Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych - w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma na celu przedstawienie katalogu podstawowych praw, które nam - jako podatnikom - przysługują oraz obowiązków, które musimy wypełniać.
                                    • 05.02.2013Korekta VAT w przypadku niezapłaconych faktur
                                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może skorygować cały podatek należny wynikający z faktur wystawionych na rzecz dłużnika, jeśli zachowane zostaną wymogi, o których mówi art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług?
                                     • 15.01.2013Podatki 2013: Usługi rachunkowo-księgowe a VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy od 1.01.2013 Wnioskodawczyni będzie miała możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, przy świadczeniu usług rachunkowo – księgowych?
                                      • 16.08.2012Ubezpieczenie OC biur rachunkowych – podstawowe zasady i ewidencja składek
                                       Podmioty, zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Mówi o tym art. 76h ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
                                       • 31.05.2012Usługi rachunkowe i księgowe a opodatkowanie VAT
                                        Świadczenie usług – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po spełnieniu pewnych warunków przedsiębiorcy czasami mogą jednak skorzystać ze zwolnienia z VAT. Czy świadczenie usług rachunkowo-księgowych podlega VAT?
                                        • 19.04.2012Biuro rachunkowe a zwolnienie podmiotowe z VAT
                                         Z uzasadnienia: Samych usług księgowych, nawet kompleksowych nie można utożsamiać z świadczeniem usług doradztwa. Niewątpliwie świadczenie usług księgowych wiąże się z posiadaniem określonej wiedzy pozwalającej na ich wykonywanie. Niemniej jednak nie jest to równoznaczne z uznaniem, że osoba świadcząca tego rodzaju usługi jest doradcą. Również posiadanie pełnomocnictw o szerokim zakresie nie uzasadnia twierdzenia, że podatniczka świadczyła usługi doradztwa. Posiadane pełnomocnictwa wykorzystywane bowiem były do podpisywania i składania deklaracji podatkowych w imieniu mocodawców.
                                         • 05.03.2012Brak obowiązkowego OC biura rachunkowego - jakie sankcje?
                                          Zgodnie z art. 79 pkt 7 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania, których jest uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami — bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 76h ust. 1, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Ten zapis jest powszechnie znany – jednak mało kto wie, w jaki sposób może przebiegać jego egzekucja, i jakie sankcje w rzeczywistości mogą spotkać osoby, które nie posiadając obowiązkowego ubezpieczenia OC świadczą usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg.
                                          • 08.02.2012E-księgowość – przyszłość czy ślepa uliczka?
                                           Zlecanie prowadzenia rachunkowości firmom zewnętrznym jest zjawiskiem powszechnym. Liczba biur rachunkowych i osób upoważnionych do usługowego prowadzenia ksiąg nieustannie rośnie, zainteresowanie sposobami zdobycia uprawnień jest coraz większe. Wskazuje na to chociażby ilość Czytelników naszych artykułów poświęconych usługowemu prowadzeniu ksiąg. Zlecenie prowadzenia rachunkowości wyspecjalizowanemu podmiotowi ma wiele zalet – nikogo nie trzeba do tego przekonywać. Jednak ma też pewne wady. Księgowość prowadzona w miejscu prowadzenia działalności oznacza najczęściej dostęp do bieżącej informacji, codzienne raporty dotyczące płatności i rozliczeń, wygodę w przypadku postępowań sprawdzających i - co bardzo istotne - brak wizyt w biurze rachunkowym.
                                           • 31.01.2012Udziały w spółce komandytowo-akcyjnej a PIT
                                            Pytanie podatnika: Czy przychody akcjonariusza SKA należy zaliczyć do przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza oraz czy akcjonariusz SKA ma prawo do opodatkowania dochodów metodą liniową określoną w art. 30c ustawy o PIT? Czy w przypadku osiągnięcia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpoznać go jako przychód?
                                            • 02.01.2012Pusta faktura a obowiązek zapłaty VAT
                                             Z uzasadnienia WSA: Hipoteza normy prawnej wynikającej z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje także przypadki wystawienia tzw. pustej faktury, która nie dokumentuje żadnej sprzedaży. Podkreślić należy, że z obowiązku zapłaty podatku VAT na podstawie ww. art. 108 ust. 1 nie zwalania podatnika okoliczność, iż do podwójnego wstawienia faktur VAT doszło na skutek nieprawidłowego działania biura rachunkowego. Przedsiębiorca ponosi wszelkie ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym także w wyborze osoby upoważnionej do wypisywania i doręczania kontrahentom faktur VAT.
                                             • 23.12.2011Odliczanie VAT od zakupów przed rejestracją firmy
                                              Ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki świadczące o tym, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 8 grudnia 2011 r. nr IPTPP2/443-509/11-5/BM.
                                              • 20.12.2011Jak można stracić certyfikat usługowego księgowego
                                               Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) określa warunki, które muszą spełniać osoby, ubiegające się o przyznanie certyfikatu, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Określa też okoliczności jego utraty.
                                               • 14.11.2011Inwentaryzacja drogą potwierdzenia salda – najważniejsze zasady
                                                Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z przepisów ustawy o rachunkowości. W art. 4 ust. 3 wskazane jest, że rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Pośrednio, obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika również z zapisu, zgodnie z którym jednostki mają obowiązek rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
                                                • 05.07.2011Zaliczki w systemie VAT marża
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzymał zamówienie na organizację zagranicznych wczasów dla grup pracowników. Umowa, którą chce on zawrzeć na realizację tego zlecenia, przewiduje wpłatę firmę zaliczki w wysokości 20% po podpisaniu umowy i dopłatę 80% w terminie do 30 dni przed wyjazdem, przelewami na rachunek bankowy. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zaliczkowej?