Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czynności biur rachunkowych

 • 28.12.2010Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych (2): Suma ubezpieczenia biura rachunkowego
  Pytanie: Na jaką sumę powinno się ubezpieczyć biuro, które prowadzi księgi rachunkowe i nie wykonuje czynności doradztwa podatkowego?
  • 09.12.2010Księgowa nie zawsze skorzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z dniem 13 lipca 2010 r. rozpoczął działalność gospodarczą - biuro rachunkowe. Usługi, które świadczy obejmują przede wszystkim prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów i ksiąg rachunkowych na zlecenie/rzecz klientów odpowiednio osób fizycznych prowadzących działalność oraz osób prawnych. W ramach wykonywanych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie doradztwa podatkowego. Czy prawidłowym będzie korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaży usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym?
   • 01.09.2010Upoważnienie pracownika biura outsourcingowego do wystawiania i odbioru faktur
    Pytania podatnika: 1. Czy w rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego może być upoważniony do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę towaru w imieniu dostawcy towaru? 2. Czy w rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego może być upoważniony do odbioru faktury VAT dokumentującej nabycie towaru w imieniu odbiorcy towaru (klienta biura)? 3. Czy w rozumieniu przepisów o VAT, jest możliwe upoważnienie tego samego pracownika biura outsourcingowego do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę towarów w imieniu dostawcy towaru i jednocześnie do odbioru tej samej faktury w imieniu odbiorcy towaru? 4. Czy w rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego upoważniony do odbioru faktury VAT w imieniu odbiorcy towaru, powinien bezwzględnie odnotować fakt odebrania faktury poprzez jej podpisanie wraz z umieszczeniem daty jej odbioru? 5. Czy sposób odbioru faktury przez pełnomocnika, czyli pracownika biura outsourcingowego (sposób opisany w pkt 4 stanu faktycznego), jest równoznaczny z otrzymaniem przez podatnika faktury z tytułu nabycia towarów w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT?
    • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
     tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
     • 02.10.2009Procedura zwrotu nadpłat powstałych w wyniku uchylenia decyzji
      Interpelacja nr 11071 do ministra finansów w sprawie nadpłat zwracanych podatnikom w wyniku uchylenia decyzji określających wysokość nadpłaty przez organ drugiej instancji lub sąd administracyjny
      • 21.04.2009Sprzedaż działek nie podlega VAT
       Pytanie podatnika: Czy sprzedaż działek wyodrębnionych z jednej, dużej otrzymanej w drodze darowizny podlegać będzie podatkowi od towarów i usług?
       • 18.12.2008Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach (7)
        Pytanie: Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych mogą również wykupić: księgowy pracujący na etacie, księgowy pracujący w biurze rachunkowym lub osoba prowadząca księgowość na podstawie umowy-zlecenia?
        • 05.12.2008Klasyfikacja wydatków poniesionych na inwestycje
         Pytanie podatnika: Czy Spółka może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpieczeń inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetargów, — koszty badań i pomiarów geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji środków trwałych (np. koszty rozbiórki) łącznie z nieumorzoną częścią ich wartości początkowej (likwidacja jest bezpośrednio związana z procesem inwestycyjnym), — koszty związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, środowiskowych, itp., niezbędnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — opłaty za użytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomości od działek, nabytych wyłącznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, — koszty osobowe pośrednie, tj. koszty wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, delegacji związanych z inwestycjami i inne koszty pracowników zaangażowanych w proces wytwarzania środka trwałego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracowników zaangażowanych w proces ustalania warunków przyłączeniowych (zawierania umów przyłączeniowych), tj. koszty dotyczące osób, które nie są zaangażowane wyłącznie w wytworzenie danego środka trwałego?
         • 04.11.2008Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach (3)
          Pytanie: Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych obejmuje czynności związane z przygotowywaniem deklaracji ZUS?
          • 30.10.2008Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach (2)
           Pytanie: Na jaką sumę powinno się ubezpieczyć biuro, które prowadzi księgi rachunkowe i nie wykonuje żadnych czynności doradztwa podatkowego?
           • 09.10.2008Orzecznictwo: Najpierw usługa, potem faktura - kiedy zarachować koszt?
            Zaskarżoną decyzją z 5 października 2007 r., wydaną na podstawie art. 233 i art. 239 w zw. z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej "Op") Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w W. z 3 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.
            • 27.06.2008Dokumenty traktowane jak faktury
             Co do zasady prawo odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi jedynie wtedy gdy posiada on oryginał faktury VAT lub dokumentu celnego. Na mocy przepisów rozporządzenia Minister Finansów określił jednak dokumenty, które można traktować na równi z fakturami VAT.
             • 27.06.2008Sponsoring za usługi reklamowe a koszty podatkowe
              Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wartości przekazanych na konkursy produktów?
              • 14.05.2008Opodatkowanie sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości
               Pytanie podatnika: Czy i od jakiej wartości nieruchomości należy naliczyć należny podatek od towarów i usług?
               • 25.04.2008Obowiązek ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez następcę prawnego
                Pytanie podatnika: Czy z dniem połączenia jednostka przejmująca, niezobowiązana dotychczas do instalacji kas rejestrujących ze względu na zwolnienie przedmiotowe z uwagi na strukturę obrotów, zobowiązana będzie do jej instalacji z powodu włączenia do niej innej jednostki, która w przeszłości utraciła prawo do takiego zwolnienia ze względu na swoją strukturę obrotów?
                • 13.03.2008Ubezpieczenie księgowych od odpowiedzialności cywilnej (1) – obowiązek ustawowy
                 Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uzasadniony jest dobrem klienta, który zlecając podmiotowi profesjonalnie działającemu w obrocie prowadzenie urządzeń księgowych w sposób odpowiadający wymogom obowiązującego prawa, powinien uzyskać realne zabezpieczenie na wypadek szkody, powstałej wskutek działania lub zaniechania księgowego przy wykonywaniu powierzonych mu czynności.
                 • 30.08.2006Odpowiedzialność księgowych
                  Osoby zajmujące się księgowością ponoszą za ewentualne nieprawidłowości z tego wynikłe odpowiedzialność w sferze karnej oraz cywilnej. Należy na wstępie zaznaczyć, że księgowość podmiotu zobowiązanego do jej prowadzenia może być powierzona: 1. osobie zatrudnionej w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę, 2. podmiotowi uprawnionemu do usługowego prowadzenia rachunkowości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1022, z późn. zm.). Zasadniczo, odpowiedzialność karna w obydwóch przypadkach będzie taka sama, różna natomiast będzie odpowiedzialność cywilna.
                  • 24.04.2006Atrakcyjna oferta ubezpieczeń OC biur rachunkowych już dostępna
                   Kilka dni temu zapowiadaliśmy ponowne uruchomienie mechanizmu, umożliwiającego Użytkownikom podatki.biz zawarcie – na atrakcyjnych warunkach - umowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC biur rachunkowych. W chwili obecnej usługa ta jest już dostępna. Nowa propozycja zachowuje prostotę obsługi, oferując jednocześnie dodatkową specjalną żniżkę przeznaczoną dla naszych Użytkowników.
                   • 22.01.2006Ubezpieczenie obowiązkowe doradców podatkowych i biur rachunkowych – podobieństwa i różnice
                    Wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego oraz działalności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych rodzi obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania tych działalności. Szczegółowy zakres tego ubezpieczenia określają dwa rozporządzenia Ministra Finansów: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

                   « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]