Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.01.2016

Wydatki na usunięcie dachu oraz rozbiórkę budynku w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą wydatki na usunięcie dachu oraz koszty rozbiórki budynków w dacie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usunięcie dachu oraz kosztów rozbiórki budynków (pytanie nr 4) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 20 listopada 2015 r., nr IPTPB3/4510-162/15-2/GG (doręczonym w dniu 23 listopada 2015 r.) oraz pismem z dnia 17 grudnia 2105 r., nr IPTPB3/4511-162/15 -4/GG (doręczonym w dniu 21 grudnia 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwania dnia 2 grudnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 30 listopada 2015 r.). oraz dnia 30 grudnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 28 grudnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą…. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy obejmuje m.in. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W 1996 r. Wnioskodawca nabył (wspólnie z żoną, z którą pozostaje we wspólnocie małżeńskiej ustawowej) od syndyka masy upadłości…. obiekt pofabryczny składający się z budynków posadowionych na działce, której zbywca był wieczystym użytkownikiem (dalej: Nieruchomość). Akt notarialny dokumentujący nabycie zawiera informację, że kupno prawa wieczystego użytkowania działki gruntu wraz ze znajdującymi się na tej działce budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość dokonany został na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej pod firmą….

Dla potrzeb ewidencji środków trwałych Wnioskodawca wydzielił osiem obiektów (budynków lub części budynków), które były sukcesywnie oddawane do użytkowania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej (działalność produkcyjna i sprzedażowa - sprzedaż wyprodukowanych towarów):

 • Hala magazynowa 107, która została oddana do użytkowania w kwietniu 1997 r., a wydatki na remont poniesiono od maja 1996 r. do kwietnia 1997 r.
 • Hala magazynowo-produkcyjna 110, która została oddana do użytkowania w marcu 1998 r., a wydatki na modernizację poniesiono od 1997 r. do marca 1998 r.
 • Budynek magazynowy surowców, który został oddany do użytkowania w grudniu 2000 r., a wydatki na modernizację poniesiono od 1997 r. do grudnia 2000 r.
 • Budynek magazynowo-pomocniczy, który został oddany do użytkowania w grudniu 2000 r., a wydatki na modernizację poniesiono od 1997 r. do grudnia 2000 r.
 • Budynek trafostacji, który został oddany do użytkowania w grudniu 2000 r., a wydatki na modernizację poniesiono od 1997 r. do grudnia 2000 r.
 • Budynek handlowy, który został oddany do użytkowania w grudniu 2000 r., a wydatki na modernizację poniesiono od maja 1996 r. do grudnia 2000 r.
 • Narzędziownia budynek produkcyjny, który został oddany do użytkowania w grudniu 2000 r., a wydatki na modernizację poniesiono od 1997 r. do grudnia 2000 r.
 • Budynek socjalno-biurowy, który został oddany do użytkowania w grudniu 2000 r. a wydatki na modernizację poniesiono od maja 1996 r. do grudnia 2000 r.

Budynki zostały poddane modernizacji na podstawie pozwolenia na budowę - przebudowę (decyzja nr 358/97/0.06). Obiekt do września 2013 r. służył działalności produkcyjnej i sprzedażowej Wnioskodawcy, w tym wynajmowi 26,87 m2 w budynku trafostacji (około 1/4 budynku). Umowa najmu została wypowiedziana w kwietniu 2013 r. Wnioskodawca wypowiedział pisemnie przez list polecony umowę najmu pomieszczeń trafostacji, podając jako przyczynę wypowiedzenia wystawienie nieruchomości na sprzedaż. Wnioskodawca uznał, że termin pięciomiesięczny jest wystarczający do opuszczenia przedmiotu najmu lub podjęcia czynności zmierzających do zakupu budynku trafostacji. Od 25 września 2013 r. Wnioskodawca zaniechał prowadzenia działalności produkcyjnej i sprzedażowej w tym obiekcie i szukał nabywcy nieruchomości. Ze względu na niepodporządkowanie się najemcy do wypowiedzenia umowy najmu w okresie od października 2013 r. do chwili obecnej wystawia faktury VAT za bezumowne korzystanie z najmu 26,87 m2.

Działalność produkcyjna i sprzedażowa Wnioskodawcy została przeniesiona do nowego obiektu zlokalizowanego w ….

Jeszcze przed zaprzestaniem wykonywania działalności produkcyjnej i sprzedażowej na Nieruchomości Wnioskodawca rozpoczął poszukiwania nabywcy na Nieruchomość (w tym także za pośrednictwem biur pośrednictwa obrotu nieruchomościami). Z uwagi na brak chętnych nabywców, Wnioskodawca podjął działania zmierzające do uzyskania zgody na rozbiórkę budynków - w celu zaoferowania do sprzedaży niezabudowanej działki. Na przeszkodzie rozbiórki stanął Miejski Konserwator Zabytków, który uznał obiekty znajdujące się na Nieruchomości za częściowo niepodlegające rozbiórce. Po zakończeniu postępowania odwoławczego Wnioskodawca uzyskał stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków zezwalające na rozbiórkę budynków, ale z koniecznością zachowania komina. Do chwili sporządzenia niniejszego wniosku nie została jeszcze wydana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że ponosił wydatki na wytworzenie we własnym zakresie budowli w następujących okresach:

 • utwardzenie terenu: od marca 1997 r. do lutego 1998 r.
 • wjazd: od września 1999 r. do grudnia 1999 r.
 • linia kablowa: w marcu 1999 r.

Budynki i budowle wprowadzone zostały do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. Budynki i budowle zostały ujęte w ww. ewidencji:

 • utwardzenie terenu: od lutego 1998 r.,
 • wjazd: od grudnia 1999 r.,
 • linia kablowa: od marca 1999 r.,
 • hala magazynowa 107: od kwietnia 1997 r.,
 • hala magazynowo-produkcyjna 110: od marca 1998 r.,
 • budynek magazynowy surowców: od grudnia 2000 r.,
 • budynek magazynowo-pomocniczy: od grudnia 2000 r.,
 • budynek trafostacji: od grudnia 2000 r.,
 • budynek handlowy: od grudnia 2000 r.,
 • narzędziownia - budynek produkcyjny: od grudnia 2000 r.,
 • budynek socjalno-biurowy: od grudnia 2000 r.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych były traktowane przez Wnioskodawcę jako koszty uzyskania przychodów.

Poniesienie wydatków na usunięcie dachu i rozbiórkę budynku będzie dokumentowane fakturami VAT oraz innymi dokumentami - najprawdopodobniej umowami, zamówieniami itd. (nie da się określić z góry wszystkich dokumentów, które będą dokumentować wymienione prace z uwagi na przyszłych charakter zdarzenia).

Spośród środków trwałych wymienionych we wniosku zamortyzowane zostały wszystkie budynki (hala 107 - w 2007 r.; hala 110 - w 2008 r., pozostałe budynki - w 2010 r.) oraz wjazd (w 2000 r.). Nie zostały jeszcze zamortyzowane: utwardzenie terenu i linia kablowa.

Nie nastąpiło wykreślenie środków trwałych wymienionych we wniosku z ewidencji środków trwałych.

W obiekcie pofabrycznym zakupionym w 1996 r. oraz w nowym obiekcie zlokalizowanym w … prowadzona była i jest ta sama działalność: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych - PKD 22.23.Z. Ponadto, Wnioskodawca prowadził i planuje prowadzić także działalność w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z (uwzględniając obecne plany - jedynie w odniesieniu do obiektu pofabrycznego).

Małżonka Wnioskodawcy wyraziła zgodę na wykorzystywanie nieruchomości stanowiącej wspólność ustawową małżeńską dla celów działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 28 grudnia 2015 r. Wnioskodawca stwierdził, że rozlicza przychody z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe.

Wnioskodawca zaliczy wydatki do kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktury, rachunku lub innego dowodu (nie da się określić z góry wszystkich dokumentów, które będą dokumentować prace z uwagi na przyszłych charakter zdarzenia), na dzień, na który wydatki zostaną ujęte w księgach rachunkowych.

Wydatki objęte pierwszym pytaniem stanowią następujące koszty: podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, wydatki na ochronę Nieruchomości, ubezpieczenie budynków, opłaty za media (woda, energia), opłaty za przeglądy techniczne budynków, wydatki na opracowanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej oceny technicznej budynków i komina murowanego. Zdefiniowane zostały jako „Wydatki” w treści wniosku o interpretację (załącznik ORD-IN/A, str. 1, część G, drugi akapit).

Wyburzenie jakichkolwiek budowli jeszcze nie nastąpiło. W tym zakresie Wnioskodawca wskazał, że jeszcze przed zaprzestaniem wykonywania działalności produkcyjnej i sprzedażowej na Nieruchomości rozpoczął poszukiwania nabywcy na Nieruchomość, ale z uwagi na brak chętnych nabywców, Wnioskodawca podjął działania zmierzające do uzyskania zgody na rozbiórkę budynków - w celu zaoferowania do sprzedaży niezabudowanej działki. Na przeszkodzie rozbiórki stanął Miejski Konserwator Zabytków, który uznał obiekty znajdujące się na Nieruchomości za częściowo niepodlegające rozbiórce. Po zakończeniu postępowania odwoławczego Wnioskodawca uzyskał stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków zezwalające na rozbiórkę budynków, ale z koniecznością zachowania komina. Rozbiórka nie została jeszcze przeprowadzona - co było rezultatem zmiany koncepcji Wnioskodawcy odnośnie wykorzystania nieruchomości. Ewentualna decyzja o wyburzeniu budynków lub budowli podyktowana zostanie względami ekonomicznymi. Jeżeli bowiem Wnioskodawca nie znajdzie najemcy na dany budynek lub budowlę, jego pozostawienie i ponoszenie kosztów związanych z takim budynkiem lub budowlą stanowić będzie działanie nieracjonalne. Wyburzenie pozwoli na zaoszczędzenie części wydatków, jakie musiałyby być ponoszone w przyszłości (w szczególności wydatki na media, ubezpieczenie, przeglądy techniczne). Wyburzenie w ocenie Wnioskodawcy wpłynie także na uatrakcyjnienie Nieruchomości pod kątem sprzedaży.

Zamierzenia Wnioskodawcy zmieniały się wraz z upływem czasu, co zostało dokładnie przedstawione we wniosku. Pierwotnie Wnioskodawca planował jedynie wyburzenie - aby uatrakcyjnić nieruchomość dla celów sprzedaży. Jednakże z uwagi na upływ czasu, zmianę sytuacji na rynku przeciągające się postępowanie w sprawie możliwości wyburzenia Wnioskodawca zmienił obecnie koncepcję wykorzystania Nieruchomości. Nieruchomość pozostanie przeznaczona na sprzedaż, jednakże do momentu sprzedaży Nieruchomość zostanie przeznaczona do wynajmu.

Zatem, obecne zamierzenia Wnioskodawcy odnośnie obiektu, o którym mowa we wniosku można określić następująco:

 • Wnioskodawca będzie poszukiwał najemców na budynki lub budowle (lub ich części),
 • jeżeli najemcy na dany budynek lub budowlę nie zostaną znalezieni, taki budynek lub budowla zostanie wyburzona,
 • powyższe działania nie zmieniają przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży - niezależnie od tego, czy dana nieruchomość lub jej część będzie na moment sprzedaży wynajmowana, czy też nie będzie wynajmowana. Nabywca na nieruchomość poszukiwany jest przez Wnioskodawcę od lipca 2012 r.

Wnioskodawca planuje usunięcie dachu z hali magazynowo-produkcyjnej 110. Usunięcie dachu uzasadnione jest uzyskaną przez Wnioskodawcę ekspertyzą rzeczoznawcy, z której wynik, że stan dachu stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Ogólny stan hali magazynowo-produkcyjnej jest zły jednakże (z wyłączeniem dachu) nadaje się ona do wykorzystania gospodarczego (np. jako zamknięte ścianami miejsce składowania). Zatem w przypadku usunięcia dachu w tej części nieruchomość będzie mogła służyć bezpiecznemu gospodarczemu wykorzystaniu. Jeśli chodzi zaś o rozbiórkę budynków - Wnioskodawca planuje rozebrać dwa parterowe budynki z uwagi na ich nieprzydatność dla celów dalszej działalności w postaci ewentualnego wynajmu.

Po usunięciu dachu Wnioskodawca będzie poszukiwał najemcy dla budynku hali magazynowo -produkcyjnej. Jak wskazano we wniosku, obiekt ten będzie mógł bowiem być wykorzystywany jako zamknięte ścianami miejsce składowania (lub w innych celach, jeśli najemca będzie w tym widział cel gospodarczy). Z punktu widzenia Wnioskodawcy wykorzystanie obiektu po usunięciu dachu nastąpi jedynie w celu wynajmu (ewentualnie sprzedaży - jeśli uda się znaleźć nabywcę).

Nieruchomość będąca przedmiotem zapytania przestała być wykorzystywana do działalności produkcyjnej Wnioskodawcy (przeniesienie zakładu produkcyjnego). Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej. Do momentu sprzedaży Wnioskodawca będzie poszukiwał najemców na nieruchomość lub część nieruchomości. Ewentualne przychody z najmu pozwolą pokryć koszty (lub ich część), jakie Wnioskodawca ponosi na nieruchomości. Ewentualne przychody z najmu będą traktowane jako przychody z działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Pytanie nr 1 zawarte we wniosku zawiera określenie „Wydatki”, które zostało sprecyzowane w treści wniosku o interpretację (załącznik ORD-IN/A, str. 1, część G, drugi akapit) - wyjaśnienie zawarte w niniejszym piśmie (pkt 1, tiret trzecie) stanowi dokładne powtórzenie tej części wniosku - w ocenie Wnioskodawcy pytanie to zatem dokładnie wskazuje, o jakie wydatki Wnioskodawca pyta. Tym samym, jest to pytanie skonkretyzowane do sytuacji Wnioskodawcy i umożliwia udzielenie odpowiedzi w indywidualnej konkretnej sytuacji Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca był i jest uprawniony nadal do zaliczenia Wydatków do koszów uzyskania przychodów związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą w dacie ich poniesienia, niezależnie do zaprzestania prowadzenia własnej działalności produkcyjnej na Nieruchomości we wrześniu 2013 r.?
 2. Czy Wnioskodawca był i jest uprawniony nadal do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budowli niezależnie do zaprzestania prowadzenia własnej działalności produkcyjnej na Nieruchomości we wrześniu 2013 r.?
 3. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości budowli w przypadku ich wyburzenia - w dacie poniesienia kosztu?
 4. Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą wydatki na usunięcie dachu oraz koszty rozbiórki budynków w dacie ich poniesienia?

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi w zakresie pytania nr 4 wniosku, natomiast w zakresie pytania nr 1, 2, 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie On mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą wydatki na usunięcie dachu oraz koszty rozbiórki budynków w dacie ich poniesienia.

W pierwszej kolejności, nawiązując do definicji kosztów uzyskania przychodów przedstawionej w pkt 1 niniejszej części wniosku zauważyć należy, że wydatki będące przedmiotem zapytania stanowią wydatki, które pośrednio wiążą się z uzyskiwaniem przychodów.

Konieczność poniesienia wydatków na usunięcie dachu wynika z ekspertyzy rzeczoznawcy, w której uznano, że stan dachu stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Zatem zaniechanie prac związanych z usunięciem zagrożenia może doprowadzić do sytuacji, w której Wnioskodawca poniesie odpowiedzialność cywilną lub karną za szkodę powstałą w rezultacie zmaterializowania się tego ryzyka, ponadto nieusunięcie zagrożenia może skutkować uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałej części budynku - z czym związana będzie konieczność poniesienia dodatkowych wydatków. Z drugiej strony naprawa lub położenie nowego dachu jest nieracjonalna ekonomicznie - oznacza konieczność poniesienia niewspółmiernie wysokich, wydatków w. stosunku do możliwych zysków (ogólny stan budynku jest zły). Niewątpliwie zatem zachowany jest związek wydatku na usunięcie dachu z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródeł przychodów, a wydatek ten można uznać za racjonalny i uzasadniony ekonomicznie.

Jak już wskazano wcześniej, decyzja o wyburzeniu budynków lub budowli podyktowana zostanie względami ekonomicznymi. Jeżeli bowiem Wnioskodawca nie znajdzie najemcy na dany budynek lub budowlę, jego pozostawienie i ponoszenie kosztów związanych z takim budynkiem lub budowlą uznać należałoby za działanie nieracjonalne. Wyburzenie pozwoli na zaoszczędzenie części wydatków, jakie musiałyby być ponoszone w przyszłości (w szczególności wydatki na media, ubezpieczenie, przeglądy techniczne). Wyburzenie w ocenie Wnioskodawcy wpłynie także na uatrakcyjnienie Nieruchomości pod kątem ewentualnej sprzedaży. Także w tym przypadku zatem zachowany jest związek wydatku z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródeł przychodów, a wydatek ten można uznać za racjonalny i uzasadniony ekonomicznie.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy nie ma przeszkód, aby wydatki na usunięcie dachu oraz koszty rozbiórki budynków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy wskazane wydatki będą stanowiły koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 22 ust. 5c updof i jako takie będą podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedstawione przez Niego stanowisko w poz. 70 wniosku o interpretację pozostaje aktualne także w świetle uzupełnienia wniosku. Uzupełnienie wniosku w ocenie Wnioskodawcy nie powoduje konieczności wskazania innych przepisów prawa lub dokonania ich oceny w sposób odmienny od dotychczas prezentowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 8 stycznia 2016 r., sygn. IPTPB3/4511-162/15-9/GG - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, Środki trwałe, dach, moment zaliczenia do kosztów, rozbiórka

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz