Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

optymalizacja podatkowa koszty

 • 19.11.2019NSA. Zakup komputerów i oprogramowania w ramach ulgi B+R
  Z uzasadnienia: Nie mog zosta objte t ulg wydatki jedynie na nabywanie takich technologii, które wymagaj odpowiedniej modyfikacji w procesie ich wdroenia do potrzeb konkretnego przedsibiorcy. (...) Samo wdraanie do jej potrzeb zaawansowanego, informatycznego systemu planowania nie moe zosta uznane za dziaalno twórcz w zakresie prac rozwojowych. Wydatek na zakup i wdraanie przez przedsibiorc zaawansowanego systemu planowania produkcji APS (z ang. Advanced Planning System), nie moe zosta uznany za „koszt kwalifikowany” w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
  • 24.09.2019Katowice: Przeksztacenia przedsibiorstw - aspekty prawne i podatkowe
   Szkolenie przedstawia sytuacje zwizane z przeksztaceniami podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz i dziaania konieczne dla przeprowadzenia przeksztace. Zaprezentowane zostan konkretne przykady przeksztace wraz z ich ocen z prawnego i podatkowego punktu widzenia, przy uwzgldnieniu skutków ekonomicznych. Skutki prawne i podatkowe oceniane s ze szczególnym uwzgldnieniem najnowszych zmian w prawie. Ocena skutków ekonomicznych uwzgldnia bdzie równie koszty dokonania przeksztacenia obejmujce midzy innymi koszty administracyjne, sdowe, kwalifikowanych jako koszty zewntrzne, ale i koszty wewntrzne, wynikajce z koniecznoci dokonania zmian w strukturze kapitaowej, organizacyjnej czy personalnej.
   • 04.12.2018Tajemnica zawodowa a obowizek raportowania schematów podatkowych
    Istniej zasady poufnoci, których zamanie narusza istot zaufania pomidzy podmiotem wykonujcym zawód regulowany a jego klientem. Niemniej jednak doradztwa podatkowego zmierzajcego do unikania opodatkowania i osignicia korzyci podatkowych, zwaszcza gdy s to korzyci zaplanowane nie mona traktowa na równi z sprawami prywatnymi. Doradztwo zmierzajce do obnienia wpywów podatkowych moe godzi w istotne interesy budetowe pastwa. Nie jest to sprawa prywatna, ale zwizana z obowizkiem publicznoprawnym o istotnym charakterze - wyjanio Ministerstwo Finansów.
    • 26.11.2018Zrozumie PKPiR - ostatnia w tym roku edycja e-kursu
     Wydaje si, e PKPiR to prosta ewidencja i ksigowanie w niej nie powinno sprawia nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafice biegle porusza si w zagadnieniach dotyczcych PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów s bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele. Tymczasem zagadnienia zwizane z prowadzeniem PKPiR mona zrozumie i w cigu zaledwie paru miesicy sta si ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawa si z zagadnieniami w logicznej kolejnoci. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia nastpnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwae. Dzisiaj koczymy przyjmowa zapisy na ostatni w tym roku edycj e-kursu.
     • 07.06.2018Opinia zabezpieczajca: Pierwszy wyrok WSA
      W dniu 30 maja 2018 roku WSA w Warszawie oddali skarg podatnika na odmow wydania opinii zabezpieczajcej (sygn. akt III SA/Wa 2226/17). Potwierdzi tym samym decyzj Ministra Finansów (obecnie: Szefa KAS), co do uznania modelu dziaania, który mia na celu uzyskanie korzyci podatkowej w postaci wygenerowania straty w wysokoci okoo 430 mln z na transakcji sprzeday akcji, za sprzeczny z klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania.
      • 18.04.2017Optymalizacja podatkowa. Praca na dwie umowy w jednej firmie i pracownicze koszty uzyskania
       Przykad:  Firma zatrudnia pracownika, z którym ma zamiar podpisa drug umow o prac (z zakresem obowizków innym ni ujty w pierwszej umowie). Czy naley, obliczajc zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych, uwzgldnia pracownicze koszty uzyskania w podwójnej wysokoci, mimo e czna suma obliczonych w ten sposób kosztów uzyskania przychodów przekroczy roczny limit?
       • 11.04.2017Zoone deklaracje podatkowe powinny by jawne?
        Pod koniec marca pojawia si informacja, e dane podatkowe najwikszych firm i patników CIT bd upubliczniane. Moe naleaoby i za ciosem i udostpnia rozliczenia wszystkich podatników? Czy taka przejrzysto byaby dobrym rozwizaniem?
        • 10.04.2017Zoone deklaracje podatkowe powinny by jawne?
         Pod koniec marca pojawia si informacja, e dane podatkowe najwikszych firm i patników CIT bd upubliczniane. Moe naleaoby i za ciosem i udostpnia rozliczenia wszystkich podatników? Czy taka przejrzysto byaby dobrym rozwizaniem?
         • 28.03.2017Optymalizacja podatkowa. Zmiana umowy z pracownikiem: Samozatrudnienie
          Oszczdnoci podatkowe moe przynie zastpienie stosunku pracy innymi formami wykonywania pracy: samozatrudnieniem, umowami cywilnoprawnymi. Najwiksze korzyci pod tym wzgldem daje samozatrudnienie, czyli wiadczenie usug dla „pracodawcy” w ramach jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Korzyci dla samozatrudnionego to nisze skadki na ubezpieczenia, moliwo skorzystania z liniowej zamiast progresywnej stawki podatku oraz moliwo zastosowania rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu.
          • 17.03.2017Podatki 2017. Patno za pobraniem a limit patnoci gotówkowych i koszty
           Pytanie podatnika: Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spenione zostan przesanki wynikajce z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca bdzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez zapat za pobraniem, bez wzgldu na kwot rozliczonego zobowizania?
           • 28.12.2016Poczstunek w firmowych kosztach - zmiana stanowiska fiskusa
            Pytanie podatnika: W ramach dziaa sprzedaowych oraz negocjacji warunków zawieranych umów, czonkowie zarzdu oraz rady nadzorczej spotykaj si w siedzibie z aktualnymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Spóka bierze udzia równie w targach. Na stoisku firmowym uczestnicy targów mog skorzysta z drobnego poczstunku zakupionego przez spók. Czy spóka jest uprawniona do zaliczenia wydatków na nabycie tych towarów do kosztów uzyskania przychodów?
            • 12.12.2016Podatek od nieruchomoci. Przedawnienie zobowizania podatkowego
             Z uzasadnienia: Procesowym skutkiem upywu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego bdzie konieczno umorzenia postpowania w niniejszej sprawie, po uprzednim wykluczeniu przesanek skutkujcych zawieszeniem, czy te przerwaniem biegu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego. Umorzenie postpowania spowoduje wówczas powrót do stanu prawnego istniejcego przed wszczciem postpowania.
             • 04.10.2016Amortyzacja jako jedno z podstawowych narzdzi optymalizacji podatkowej
              Istota i znaczenie amortyzacji w planowaniu kosztw  Istot amortyzacji jest rozoenie w czasie wydatku, ktry zosta poniesiony na zakup lub wytworzenie rodka trwaego. Nakady te s zaliczane do kosztw uzyskania przychodw poszczeglnych okresw rozliczeniowych przez odpisy amortyzacyjne.
              • 23.08.2016Studia na zagranicznej uczelni w kosztach dziaalnoci
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca od 2013 r. prowadzi dziaalno gospodarcz zwizan z oprogramowaniem. Wnioskodawca posiada obecnie jedynie wyksztacenie rednie oglnoksztacce i opiera swoje kwalifikacje zawodowe gwnie na zdobytym dowiadczeniu. Planuje rozpocz zdalne studia licencjackie na publicznej uczelni z siedzib w Wielkiej Brytanii, na kierunku matematyka. Czy wydatki poniesione na zdalne studia licencjackie Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej?
               • 14.04.2016Opodatkowanie VAT sprzeday pawilonu handlowego z wyposaeniem
                Pytanie podatnika: Czy sprzeda skadników majtkowych w postaci pawilonu handlowego z wyposaeniem bdzie podlegaa opodatkowaniu VAT?
                • 15.12.2015Klauzula obejcia prawa. Nie bdzie optymalizacji?
                 Najprawdopodobniej w przyszym roku wejd w ycie przepisy zapobiegajce obchodzeniu opodatkowania. Czy w takim razie zakazane zostan wszystkie transakcje, ktre mog obniy naleny do zapacenia podatek?
                 • 14.12.2015Klauzula obejcia prawa. Nie bdzie optymalizacji?
                  Najprawdopodobniej w przyszym roku wejd w ycie przepisy zapobiegajce obchodzeniu opodatkowania. Czy w takim razie zakazane zostan wszystkie transakcje, ktre mog obniy naleny do zapacenia podatek?
                  • 23.01.2015Polski biznes wyprowadza si do Wielkiej Brytanii
                   Emigracja biznesowa zatacza coraz szersze krgi i ju dawno przestaa dotyczy wycznie nazwisk z listy najbogatszych Polakw. Rne formy optymalizacji zyskuj na popularnoci take wrd mniejszych firm, a nawet mikroprzedsibiorstw, ktre korzystajc z unijnych przepisw wyprowadzaj swoje siedziby za granic.
                   • 22.01.2015Polski biznes wyprowadza si do Wielkiej Brytanii
                    Emigracja biznesowa zatacza coraz szersze krgi i ju dawno przestaa dotyczy wycznie nazwisk z listy najbogatszych Polakw. Rne formy optymalizacji zyskuj na popularnoci take wrd mniejszych firm, a nawet mikroprzedsibiorstw, ktre korzystajc z unijnych przepisw, wyprowadzaj swoje siedziby za granic.
                    • 19.01.2015Podatkowe skutki podziau przedsibiorstwa
                     Pytanie podatnika: Czy w zwizku z przejciem dziaalnoci podstawowej w ramach podziau Spki dzielonej przez wydzielenie nie powstanie dla Wnioskodawcy przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych?
                     • 21.07.2014Optymalizacja podatkowa. Fiskus zastawia puapk
                      Wszystko wskazuje na to, e korzystnych podatkowo transakcji nie bdzie mona zawiera. Tzw. klauzula obejcia prawa najprawdopodobniej wejdzie w ycie ju w 2016 roku. Szkoda. Okazuje si bowiem, e podatki trzeba paci jak najwysze. Zlikwidujmy moe zatem wszystkie ulgi, odliczenia, zwolnienia?
                      • 21.07.2014Optymalizacja podatkowa. Fiskus zastawia puapk
                       Wszystko wskazuje na to, e nie bdzie mona zawiera korzystnych podatkowo transakcji. Tak zwana klauzula obejcia prawa najprawdopodobniej wejdzie w ycie ju w 2016 roku. Szkoda. Okazuje si bowiem, e trzeba paci jak najwysze podatki. Zlikwidujmy moe zatem wszystkie ulgi, odliczenia i zwolnienia?
                       • 19.05.2014Optymalizacja podatkowa. Diabe nie taki straszny
                        Przy okazji dyskusji nad planowanymi zmianami w Ordynacji podatkowej pojawiy si pomysy uniemoliwienia podatnikom korzystania z optymalizacji podatkowej. Skrajne pomysy zakaday nawet karanie podatnikw za prb zapacenia niszych podatkw. Optymalizacja sama w sobie nie jest jednak za i warto o tym pamita.
                        • 06.12.2013Interpretacja podatkowa a przepisy prawa pracy
                         Jeeli przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa jest regulacja prawa podatkowego, która odwouje si do przepisów prawa pracy, ocena moliwoci stosowania i wykadnia interpretowanej normy podatkowej przepisy te powinna uwzgldnia i obejmowa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 26.08.2013Sponsoring a podatek dochodowy i VAT
                          W odrnieniu od darowizny sponsoring jest umow ekwiwalentn, tzn. w zamian za udzielanie wsparcia finansowego lub rzeczowego sponsor otrzymuje usugi o charakterze reklamowym.
                          • 16.08.2013Wybr najkorzystniejszej formy amortyzacji
                           To, ktra z metod amortyzacji bdzie najkorzystniejsza z podatkowego punktu widzenia zaley od rnych okolicznoci. Przed rozpoczciem amortyzacji podatnik powinien przeanalizowa to, jakie odpisy amortyzacyjne, a co za tym idzie, jakie koszty uzyskania przychodw bd dla niego optymalne.
                           • 10.01.2013Wydatki prezesa zarzdu w kosztach podatkowych spki
                            Pytanie podatnika: Czy koszty bezporednio zwizane z penionymi przez prezesa zarzdu obowizkami, tj. m.in. koszty przejazdw subowych (bilety lotnicze, taxi, komunikacja publiczna), koszty noclegw, diety, koszty samochodu do przejazdw subowych w sprawach spki, telefon subowy - stacjonarny w siedzibie spki oraz komrkowy, koszt kursu jzykowego i innych kursw zawodowych, koszt prowizji zwizanych z korzystaniem z rachunku bankowego oraz kart patniczych w sprawach subowych, korzystanie z komputera, notebooka, innych narzdzi biurowych w sprawach subowych, stanowi koszty uzyskania przychodw dla spki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                            • 13.12.2012Optymalizacja podatkowa: Obnienie stawki amortyzacyjnej dla drogich samochodw osobowych
                             Przedsibiorcy, ktrzy kupili samochd osobowy, ktrego cena nabycia przekraczaa rwnowarto 20 000 euro przeliczonej na zote wedug kursu redniego euro ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do uywania, musz liczy si z ograniczeniami w zaliczaniu do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych oraz skadek na ubezpieczenie dobrowolne (autocasco). O tych regulacjach zwykle wiedz. Czsto jednak zaskoczenie stanowi dla nich podatkowe, a konkretnie – ekonomiczne skutki sprzeday takiego pojazdu.
                             • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodw akcjonariuszy w SKA
                              Pytanie podatnika: Czy w zwizku z posiadaniem przez Wnioskodawczyni statusu akcjonariusza w SKA, obowizek podatkowy zwizany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjcia przez walne zgromadzenie SKA uchway o podziale zysku, czy te obowizek podatkowy powstawa bdzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co bdzie si wiza z obowizkiem opacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
                              • 14.02.2012Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem podmiotw zagranicznych
                               Wykorzystanie podmiotu zagranicznego wydaje si najprostszym i najbardziej efektywnym rozwizaniem problemu optymalizacji opodatkowania dochodu. C bowiem atwiejszego, ni znale kraj, w ktrym stawka podatku dochodowego jest mniejsza ni w Polsce i, zamiast z Polski, z tamtego wanie kraju wystawia faktury za swoje towary lub usugi?
                               • 17.01.2012Jak legalnie nie paci podatku – pomys na optymalizacj
                                Niewielu przedsibiorcw wie o tym, e Polska jest rajem podatkowym. Mona w naszym kraju prowadzi dziaalno operacyjn w praktyce unikajc opodatkowania jej podatkiem dochodowym. Niestety dla polskich podatnikw moliwo skorzystania z omwionego poniej wehikuu ograniczona jest do najbogatszych.
                                • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
                                 Dzia szkole serwisu podatki.biz zaprasza Pastwa serdecznie na organizowane w najbliszym czasie szkolenia, ktrych list i opisy prezentujemy poniej. Pena oferta wszystkich naszych szkole znajduje si na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
                                 • 23.03.2011E-biblioteka podatkowa dla oszczdnych profesjonalistw
                                  Redakcja www.podatki.biz przygotowaa dla swoich Czytelnikw wyjtkowy zestaw e-bookw – e-bibliotek podatkow, na ktr skada si bd 24 tytuy dotyczce najwaniejszych zagadnie podatkowych w wyjtkowych cenach. Kady Zamawiajcy otrzyma dodatkowo bezpatnie specjalny czytnik do e-bookw, umoliwiajcy zaznaczanie w tekcie, definiowanie zakadek wasnych, sporzdzanie notatek i opracowa i wygodne korzystanie z caej zawartoci biblioteki.
                                  • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                                   Ju wkrtce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 ksigowi i doradcy podatkowi bd mieli okazj spotkania si na trzydniowej konferencji, powiconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem bdzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, pooony bezporednio na play. Lokalizacja konferencji umoliwi poczenie obowizkw i przyjemnoci – a zarwno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnoci sprzyja bd oywionym dyskusjom i wymianie dowiadcze. Prowadzcymi konferencj s wybitni specjalici, wykadowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popoudniowe i wieczorne dba bd organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                                   • 15.11.2006Za listopad zaliczka na podatek podwjna
                                    Pytanie: Z jakiego przepisu wynika obowizek zapaty podwjnej zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych za listopad? Czy obowizek ten dotyczy rwnie firm paccych podatek liniowy 19%? Czy jest jaki sposb, eby unikn tego obowizku?
                                    • 17.10.2005Podwjna zaliczka za listopad a optymalizacja podatkowa
                                     Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pn. zm.) – dalej PIT, jak rwnie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z pn. zm.) – dalej CIT, zaliczka za grudzie a w przypadku osb prawnych za ostatni miesic roku podatkowego, winna zosta uiszczona w terminie do 20 dnia grudnia w przypadku osb fizycznych lub ostatniego miesica roku podatkowego, w przypadku osb prawnych, w wysokoci nalenej za miesic poprzedni. Tak wic zaliczka za listopad (gdy w wikszoci przypadkw jest to wanie ten miesic roku podatkowego), musi by naliczana w podwjnej wysokoci, co moe stanowi istotne obcienie finansowe dla nie jednego przedsibiorcy. Ustawy podatkowe pozwalaj jednak z mocy prawa, dla takiej sytuacji zaplanowa optymalizacj podatkow.