Składka zdrowotna przy uldze B+R

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) pozostaje bez znaczenia prawnego w zakresie ustalenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsama z podstawą obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (zaliczki na podatek PIT), oznacza to, że „ulga B+R” nie jest uwzględniana przy obliczeniu składki zdrowotnej - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca, którego dochody z indywidualnej działalności gospodarczej opodatkowane są w formie podatku liniowego, wskazał, że w związku z prowadzoną przez siebie działalnością badawczo-rozwojową (dalej: „działalność B+R”) skorzystał z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok 2022 r. (dalej: „ulga B+R”). Ulga B+R polega na możliwości dodatkowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów poświęconych na działalność B+R. Koszty te obniżają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Przedsiębiorca w taki sposób skorzystał z ulgi B+R zaliczając do kosztów uzyskania przychodów koszty działalności B+R w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników prowadzących prace badawcze-rozwojowe. Mając na uwadze treść art. 26e ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT przedsiębiorca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów 200% należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, tj. kosztów wynagrodzeń pracowników pracujących przy projektach związanych z działalnością B+R przedsiębiorcy.

Jednocześnie przedsiębiorca dodał, że ma na uwadze, że zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu ustawy o PIT, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone one do kosztów uzyskania przychodów.

Wobec powyższego przedsiębiorca zapytał, czy wydatki poniesione jako koszty kwalifikowane w ramach działalności B+R, powinny jako koszty uzyskania przychodu zostać uwzględnione przy obliczaniu składki zdrowotnej, pomniejszając podstawę jej wymiaru. Jego zdaniem, w ramach ulgi B+R ma on możliwość odliczenia poniesionych już kosztów od podstawy obliczenia składki zdrowotnej, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia wysokości tej składki.

 

 

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników.

W myśl art. 79 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna i wynosi 9% podstawy wymiaru składki.

Zgodnie natomiast z art. 79a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3,4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:

  1. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, o którym mowa w art. 81 ust. 2, w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru;
  2. iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym, o którym mowa w art. 81 ust. 2, i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.

Jak stanowi art. 81 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu tej ustawy, z uwzględnieniem art. 24 ust. 1-2b ustawy, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podstawa wymiaru składki w nowej wysokości obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego, zwanego dalej "rokiem składkowym".

Ustalając wysokość przychodów z prowadzonej działalności dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby opodatkowane na zasadach ogólnych (w przypadku przedsiębiorcy podatkiem liniowym) nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z wyjątkiem przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które pomimo wyłączenia ich z opodatkowania nadal powinny być uwzględniane w wysokości uzyskiwanych przychodów. Wynika to z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym nie będą brane pod uwagę przychody wolne od podatku dochodowego w szerokim rozumieniu, czyli niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o PIT jak i odrębnych przepisów. W przychodach z prowadzonej działalności będą jednak uwzględniane przychody zwolnione z podatku PIT w ramach ulg określonych w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 (ulgi: PIT zero na powrót, PIT zero dla rodzin 4+, PIT zero dla pracujących seniorów).

W świetle powyższego ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) pozostaje bez znaczenia prawnego, w kontekście art. 81 ust. 2, w zakresie ustalenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy pamiętać, że podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsama z podstawą obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (zaliczki na podatek PIT), oznacza to, że „ulga B+R” nie jest uwzględniana przy obliczeniu składki zdrowotnej.

 

Interpretacja indywidualna z 13 września 2023 r., sygn. DI/200000/43/775/2023 (decyzja nr 775/2023) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...