Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywizacja bezrobotnych

 • 14.07.2021Służby zatrudnienia do reformy. Urzędy pracy czekają duże zmiany
  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii szykuje szeroką reformą systemu publicznych usług służb zatrudnienia. Zapowiadane jest odbiurokratyzowanie i unowocześnienie urzędów pracy, które mają koncentrować się w większym stopniu na aktywizacji zawodowej. Obecnie planowane zmiany są na etapie prekonsultacji.
 • 08.07.2013Bezrobocie spadło w czerwcu do 13,2%. Załamanie przyjdzie jesienią
  Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła z 13,5 w maju do 13,2 proc. w czerwcu – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak wskazują eksperci, poprawa będzie widoczna do końca wakacji. Kolejne załamanie na rynku pracy przewidywane jest na jesień.
 • 09.02.2012Przedsiębiorcy powyżej 55 lat a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
  Interpelacja nr 746 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niespójności przepisów dotyczących osób w wieku 50+ prowadzących działalność gospodarczą
 • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
 • 04.04.2011Stażyści są tylko tanią siłą roboczą
  Interpelacja nr 20594 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania stażystów
 • 25.10.2010Fundusz Pracy – zmiany, które utrudnią walkę z bezrobociem?
  W planie finansowym Funduszu Pracy na 2011 rok na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ma być o połowę mniej pieniędzy niż w tym roku.  Po raz pierwszy od wielu lat więcej pieniędzy przeznaczy się na wypłatę zasiłków i świadczeń niż aktywizację zawodową bezrobotnych. W efekcie tych zmian w przyszłym roku nie uda się zmniejszyć bezrobocia do 9,9 proc. – uważa PKPP Lewiatan.
 • 10.06.2010Bezrobocie: Aktywizacja przynosi efekty
  Sytuacja na rynku pracy w maju tego roku poprawiła się w dużej mierze dzięki aktywizacji zawodowej bezrobotnych – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W porównaniu z kwietniem stopa bezrobocia spadła o 0,3 pkt proc. Chociaż stało się to przede wszystkim dzięki pracom sezonowym, np. w ogrodnictwie, budownictwie, leśnictwie i rolnictwie, w opinii Lewiatana, znaczącą rolę odegrały także szkolenia, staże i dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej finansowane przez urzędy pracy zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 26.02.2010Dostosowanie sanitariatów w ramach środków Funduszu Pracy
  Interpelacja nr 13608 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości rozszerzenia koszyka refundowanych kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
 • 30.12.2009Urzędy pracy pozbywają się bezrobotnych
  Interpelacja nr 12177 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie aktywizacji bezrobotnych
 • 20.10.2008Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia
  Zwiększenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania urzędów pracy poprzez większą różnorodność oferowanych przez nie form pomocy, modyfikacja systemu wypłat zasiłków, wsparcie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób w wieku „50+” – to główne zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, który przyjął rząd.
 • 19.06.2008Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
  Do konsultacji międzyresortowych i społecznych został przesłany projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – poinformowała minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak. Celem nowelizacji jest zwiększenie skuteczności instytucji rynku pracy i aktywizacja zawodowa jak największej liczby bezrobotnych.
 • 12.03.2008Rząd nie popiera poselskiego projektu
  Rada Ministrów zajęła krytyczne stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Posłowie proponują, by NFZ otrzymywał połowę składek, jakie wpływają do Funduszu Pracy.
 • 03.03.2008BIEC: Niezbędna aktywizacja bezrobotnych
  Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC poinformowało, że po raz kolejny nieznacznie spadła wartość Wskaźnika Rynku Pracy, informującego z wyprzedzeniem o zmianach stopy bezrobocia i wielkości zatrudnienia. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach bezrobocie będzie malało, ale wolniej niż dotąd.
 • 24.09.2007Fikcyjni bezrobotni
  Interpelacja nr 7135 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uzależnienia uzyskania uprawnienia do różnych świadczeń od statusu bezrobotnego
 • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
  Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.