01.09.2022: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

MRiPS chce oddzielić status bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozwiązaniami powiatowe urzędy pracy realizują zadania związane z obowiązkiem zgłaszania każdego bezrobotnego do ubezpieczenia zdrowotnego w tym na bieżąco korygują te zgłoszenia oraz obliczają i przekazują składki do ZUS. Z uwagi na ograniczony przepisami dostęp do zasiłków dla bezrobotnych to właśnie ubezpieczenie zdrowotne istotnie wpływa na skalę polskiego bezrobocia. W końcu czerwca 2022 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 818 tys. osób, a stopa bezrobocia wyniosła 4,9 %. W związku z powyższym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podjęto prace analityczne nad wprowadzeniem rozwiązań prawnych umożliwiających oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Interpelacja nr 34952 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie działań związanych ze zwiększeniem podaży osób dostępnych na rynku pracy

Szanowna Pani Minister,

w związku z informacjami podanymi przez Eurostat (stan na lipiec 2021 r.) - pracujący i aktywnie poszukujący pracy w Polsce to niespełna 56% całej populacji zdolnej do pracy. Oznacza to, że 4 osoby na 10 nie podejmują pracy lub nie podejmują jej legalnie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy Ministerstwo planuje liberalizację przepisów i wdrożenie usprawnień w zakresie zatrudniania cudzoziemców (na przykład likwidację informacji starosty przy bezrobociu poniżej 5% wg BAEL)?
  2. Czy Ministerstwo prowadzi prace nad rozwiązaniem łączenia statusu bezrobotnego i ubezpieczenia zdrowotnego?
  3. Czy Ministerstwo planuje stworzyć materiały promocyjne ukazujące pracę jako sposób na poszerzenie perspektyw życiowych i zamierza propagować to w mediach publicznych?

Posłowie:
Marta Golbik, Ewa Kołodziej, Grzegorz Rusiecki

27 lipca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34952 w sprawie działań związanych ze zwiększeniem podaży osób dostępnych na rynku pracy

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację poselską numer 34952 Pani Posłanki Marty Golbik oraz grupy posłów, dotyczącą działań związanych ze zwiększeniem podaży osób dostępnych na rynku pracy przedstawiam, co następuje.

Odpowiadając na pytanie dotyczące planowanej liberalizacji przepisów oraz wdrożenia usprawnień w zakresie zatrudniania cudzoziemców, pragnę wyjaśnić, że przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy są jednymi z najbardziej liberalnych w Unii Europejskiej.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) obywatelom Ukrainy otwarto dostęp do polskiego rynku pracy.

W myśl art. 22 ust. 1 powyższej ustawy obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. uzyskali pełny dostęp do polskiego rynku pracy. Z tego samego uprawnienia mogą korzystać także obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed tym dniem oraz przebywają legalnie w Polsce - jeżeli spełnią przesłanki zawarte w powołanym przepisie ustawy.

Dodatkowo, obecnie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad nową ustawą o zatrudnieniu cudzoziemców, której celem jest dalsze usprawnienie procedur w zakresie dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Projekt ustawy został włączony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2022 r., pod numerem UD400.

Najważniejszymi założeniami projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców są m.in.: pełna cyfryzacja, która przyczyni się do usprawnienia i uproszczenia postępowań w sprawach zezwoleń na pracę i oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców, likwidacja testu rynku pracy, czy doprecyzowanie warunków udzielania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Odpowiadając na pytanie dotyczące prac prowadzonych nad wprowadzeniem rozwiązań prawnych umożliwiających oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego, informuję, że zjawisko rejestrowania się osób i uzyskiwanie statusu osoby bezrobotnej tylko dla posiadania uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego jest obserwowane od lat. Wyniki wywiadów przeprowadzonych przez doradców klienta z osobami bezrobotnymi wskazują, że w 2020 roku spośród osób bezrobotnych, 57,6 % jako główny powód swojej rejestracji w urzędzie pracy wskazało potrzebę uzyskania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast w 2021 r. odpowiedź tę wskazało 38,7 % osób bezrobotnych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozwiązaniami powiatowe urzędy pracy realizują zadania związane z obowiązkiem zgłaszania każdego bezrobotnego do ubezpieczenia zdrowotnego w tym na bieżąco korygują te zgłoszenia oraz obliczają i przekazują składki do ZUS.

Z uwagi na ograniczony przepisami dostęp do zasiłków dla bezrobotnych to właśnie ubezpieczenie zdrowotne istotnie wpływa na skalę polskiego bezrobocia. W końcu czerwca 2022 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 818 tys. osób, a stopa bezrobocia wyniosła 4,9 %.

W związku z powyższym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podjęto prace analityczne nad wprowadzeniem rozwiązań prawnych umożliwiających oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego.

Odpowiadając na pytanie dotyczące planów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych ukazujących pracę jako sposób na poszerzenie perspektyw życiowych wyjaśniam, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na bieżąco podejmuje intensywne działania mające na celu podnoszenie jakości życia w zakresie spraw rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego i wszystkie te działania niewątpliwe poszerzające perspektywy życiowe Polaków są na bieżąco szeroko propagowane przez Ministerstwo, m.in. poprzez wydawnictwa takie jak kwartalnik „Rynek Pracy”, serwisy internetowe oraz inne media.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia zostaną uznane za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Marlena Maląg

24 sierpnia 2022 r.

 

Hasła tematyczne: ubezpieczenie zdrowotne, interpelacja, bezrobotny, minister rodziny i polityki społecznej

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...