Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ordynacja

 • 14.08.2020Usuga ciga a rozliczenie VAT
  Zarówno ustawa o VAT jak równie inne akty prawne nie zawieraj definicji usugi cigej. Taki stan powoduje wtpliwoci podatników czy wykonywane przez nich wiadczenie kwalifikuje si do kategorii cigych. Interpretacja pojcia „usuga ciga” jest dokonywana przez organy podatkowe i sdownictwo administracyjne, ale w sposób mocno odmienny. Sdy - w przeciwiestwie do fiskusa - uwaaj, e pojcie to ma zakres szeroki, nie ograniczajcy si do nieprzerwanego wykonywania wiadczenia.
  • 14.08.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
   Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
   • 13.08.2020Usuga ciga a rozliczenie VAT
    Zarówno ustawa o VAT jak równie inne akty prawne nie zawieraj definicji usugi cigej. Taki stan powoduje wtpliwoci podatników czy wykonywane przez nich wiadczenie kwalifikuje si do kategorii cigych. Interpretacja pojcia „usuga ciga” jest dokonywana przez organy podatkowe i sdownictwo administracyjne, ale w sposób mocno odmienny. Sdy - w przeciwiestwie do fiskusa - uwaaj, e pojcie to ma zakres szeroki, nie ograniczajcy si do nieprzerwanego wykonywania wiadczenia.
    • 10.08.2020Gdy zlecenie jest umow o prac. Co z rozliczeniem PIT?
     W 2019 r. w spóce przeprowadzona bya kontrola PIP. Inspekcja Pracy zobowizaa spók do uznania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach istnienia stosunku pracy jako umów o prac. Umowy te dotyczyy 2018 roku. Spóka nie wnosia zastrzee do protokou PIP, ani nie odwoywaa si od treci wystpienia. Jak naley rozliczy powysze w PIT-11 i PIT-4R?
     • 30.07.2020Tarcza finansowa: PFR bezzasadnie odmawia wypaty subwencji?
      Przepis § 10 ust. 9 Regulaminu ubiegania si o udzia w programie rzdowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Maych i rednich Firm przewiduje, e PFR jest uprawniony do odmowy wypaty subwencji finansowej na rzecz beneficjenta w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystpienia jakiegokolwiek rodzaju naduy. Jakie kryteria pochodzce z MF lub KAS przekazywane s do PFR w celu dokonania oceny dyskwalifikacji podmiotu ubiegajcego si o dofinansowanie z ww. programu? - pytaj posowie Ministra Finansów.
      • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
       Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
       • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
        Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
        • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Opata targowa bez zmian
         Kupcy od lat postulowali zniesienie opaty targowej, która jest traktowana w tym rodowisku jako podwójne opodatkowanie. Sprawa zniesienia opaty targowej pojawia si w wielu dyskusjach, wokó dziaa rzdu uatwiajcych dziaalno maych i rednich przedsibiorstw. Zwaszcza w czasie pandemii, która doprowadzia do zamknicia placów targowych, wydaje si zasadne rozwaenie moliwoci zniesienia tej czsto uciliwej dla drobnych kupców opaty. Czy ministerstwo widzi moliwo wprowadzenia zapisów znoszcych opat targow jako elementu pomocy w ramach tarczy antykryzysowej? - pyta pose w zapytaniu do Ministra Finansów.
         • 20.07.2020Skutki bdnego okrelenia momentu powstania obowizku podatkowego w VAT
          Moment powstania obowizku podatkowego okrela termin rozliczenia podatków. Wynika z tego, e vatowiec musi dokona tego rozliczenia w terminie okrelonym w ustawie o VAT. Zgodnie z zasad ogóln okrelon w art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, obowizek podatkowy powstaje z chwil dokonania dostawy towarów lub wykonania usugi. Od zasady tej istnieje jednak szereg wyjtków okrelonych w art. 19a (dalszej jego czci), a take w art. 20-21 ww. ustawy. Zdarza si, e signicie do przepisów nie wyjania w sposób dostateczny momentu powstania obowizku podatkowego.
          • 16.07.2020Prawo podatkowe faworyzuje sieci apteczne?
           Od kilku lat pojawia si problem w kwestii niepacenia podatku dochodowego przez sieci apteczne. Ten problem sygnalizuje Zwizek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek oraz Naczelna Izba Aptekarska. Sieci apteczne dziaajce na rynku polskim mimo swych wielomiliardowych obrotów nie odprowadzaj podatku dochodowego. Wszystkie analizy wskazuj, e apteki sieciowe zapaciy ponad 14 razy mniej podatku CIT ni apteki indywidualne. Naley zaznaczy, e obroty obydwu sieci byy na porównywalnym poziomie.
           • 13.07.2020Prawo do odliczenia VAT w przypadku przelewu na konto spoza biaej listy
            Zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:  w odniesieniu do których naczelnik urzdu skarbowego nie dokona rejestracji albo które wykreli z rejestru jako podatników VAT,  zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podatników, których rejestracja jako podatników VAT zostaa przywrócona. 
            • 09.07.2020Przelew na rachunek powierniczy a prawo do odliczenia VAT
             Rachunek powierniczy znalaz zastosowanie w regulacjach ustawy z 16 wrzenia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tego aktu prawnego deweloper dla realizacji przedsiwzicia deweloperskiego zawiera umow o prowadzenie otwartego lub zamknitego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Instytucja to przewidziana zostaa w art. 59 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, za w zakresie nieuregulowanym tam zastosowanie znajduj przepisy tytuu XX Kodeksu Cywilnego „Umowa rachunku bankowego”.
             • 08.07.2020Refakturowanie podatku od nieruchomoci
              Podatniczka, osoba fizyczna niepodlegajca rejestracji w CEiDG, wykonuje czynno pokrywajc si z definicj dziaalnoci gospodarczej na gruncie ustawy o VAT. Wynajmuje dziaki zabudowane kompleksem hal produkcyjno-magazynowych. Podatniczka równie opaca podatek od nieruchomoci. Czy obcienie podatkiem od nieruchomoci podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy naley wystawi faktury VAT? Czy podatek od nieruchomoci moe by refakturowany, a w zwizku z tym jaka powinna by zastosowana stawka VAT?
              • 07.07.2020Refakturowanie podatku od nieruchomoci
               Podatniczka, osoba fizyczna niepodlegajca rejestracji w CEiDG, wykonuje czynno pokrywajc si z definicj dziaalnoci gospodarczej na gruncie ustawy o VAT. Wynajmuje dziaki zabudowane kompleksem hal produkcyjno-magazynowych. Podatniczka równie opaca podatek od nieruchomoci. Czy obcienie podatkiem od nieruchomoci podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy naley wystawi faktury VAT? Czy podatek od nieruchomoci moe by refakturowany, a w zwizku z tym jaka powinna by zastosowana stawka VAT?
               • 01.07.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
                Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
                • 29.06.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
                 Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
                 • 25.06.2020Tarcza antykryzysowa wci z wtpliwociami
                  Ustawa z 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), zwana potocznie tarcz antykryzysow, przyniosa wiele uatwie take w sferze obowizków podatkowych. Zwaszcza w tej ostatniej dziedzinie pojawiaj si jednak wtpliwoci interpretacyjne dotyczce m.in. podatku od nieruchomoci komercyjnych, zaliczki na podatek po rezygnacji z uproszczonej formy wpacania zaliczek, czy te zawieszenia biegu terminów procesowych.
                  • 23.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
                   1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
                   • 23.06.2020Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej
                    NSA w Warszawie w wyroku z dnia 20 lipca 1981 r. (sygn. SA 1163/81) stwierdzi, e pisma zawierajce rozstrzygnicia w sprawie zaatwianej w formie decyzji s decyzjami pomimo nieposiadania w peni formy przewidzianej w art. 107 § 1 KPA (obecnie take art. 210 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2019.900, tj. z dnia 14 maja 2019 r., zwanej dalej „Ordynacj podatkow”), jeeli tylko zawieraj minimum elementów niezbdnych do zakwalifikowania ich jako decyzji. Do takich elementów naley zaliczy: oznaczenie organu administracji pastwowej wydajcego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnicie o istocie sprawy oraz podpis osoby reprezentujcej organ administracji. Jakie znaczenie ma zatem uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej?
                    • 22.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
                     1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
                     • 22.06.2020Kolejne przesunicie terminu patnoci zaliczek na PIT
                      Minister Finansów wyda rozporzdzenie ws. przeduenia terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczatowanego podatku dochodowego, które weszo w ycie 1 czerwca 2020 r. Rozporzdzenie to przeduyo termin przekazania zaliczek na podatek i zryczatowanego podatku dochodowego, które zostay pobrane przez patników: w marcu 2020 r. - do 20 sierpnia 2020 r., w kwietniu 2020 r. - do 20 padziernika 2020 r. Dodana zostaa równie regulacja obejmujca zaliczki i zryczatowany podatek dochodowy pobrany od ww. dochodów (przychodów) w maju - rodki te podlegaj przekazaniu do urzdu skarbowego do 20 grudnia 2020 r.
                      • 19.06.2020Umorzenie skadek ZUS nie powoduje wzrostu podatku dochodowego przedsibiorcy
                       Dla przedsibiorców, którzy z uwagi na sytuacj gospodarcz nie osigaj dochodów lub ponosz straty, zwolnienie z obowizku pacenia skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne oznacza popraw ich sytuacji finansowej, poniewa nie ponosz wydatku z tytuu opacania tych skadek. Zabezpieczeniem przed wzrostem obcie przedsibiorcy podatkiem dochodowym jest rozwizanie przyjte w art. 31zx ustawy COVID-192. W wietle tej regulacji przychody z tytuu zwolnienia z obowizku opacania skadek nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem przychody te nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym - wyjanio Ministerstwie Finansów.
                       • 19.06.2020Test na koronawirusa nie jest przychodem dla pracownika
                        Dostarczenie rodków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu si choroby, niweluje niepodan przez kadego pracodawc absencj pracowników i jest istotne dla terminowego wywizania si pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                        • 18.06.2020Umorzenie skadek ZUS nie powoduje wzrostu podatku dochodowego przedsibiorcy
                         Dla przedsibiorców, którzy z uwagi na sytuacj gospodarcz nie osigaj dochodów lub ponosz straty, zwolnienie z obowizku pacenia skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne oznacza popraw ich sytuacji finansowej, poniewa nie ponosz wydatku z tytuu opacania tych skadek. Zabezpieczeniem przed wzrostem obcie przedsibiorcy podatkiem dochodowym jest rozwizanie przyjte w art. 31zx ustawy COVID-192. W wietle tej regulacji przychody z tytuu zwolnienia z obowizku opacania skadek nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem przychody te nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym - wyjanio Ministerstwie Finansów.
                         • 17.06.2020Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
                          Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur korygujc.
                          • 16.06.2020VAT od czynnoci wykonywanych przez jednostki samorzdu terytorialnego - interpretacja ogólna MF
                           Niezalenie od posiadanego przez jednostk samorzdu terytorialnego formalnego statusu podatnika podatku od towarów i usug, zarówno w przypadku braku uznania wykonywanych przez ni czynnoci za dziaalno gospodarcz lub te wystpienia przesanek przewidzianych w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czynnoci te nie bd podlegay opodatkowaniu VAT. W odniesieniu do okrelonych czynnoci zwizanych z realizacj zada w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy spoecznej, jednostki samorzdu terytorialnego nie wystpuj w roli podatników VAT i tym samym ich wykonywanie nie podlega opodatkowaniu VAT.
                           • 16.06.2020Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
                            Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur korygujc.  
                            • 10.06.2020VAT od towarów i majtku firmowego zmarego przedsibiorcy - interpretacja ogólna MF
                             Generalnie towary, w stosunku do których podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego, które po nabyciu nie byy przedmiotem dostawy, na moment wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego, podlegaj opodatkowaniu. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania w sytuacji, gdy w momencie wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego towary tego przedsibiorstwa nie stanowi przedmiotu ostatecznej konsumpcji.
                             • 09.06.2020Zasada rozstrzygania wtpliwoci na korzy podatnika
                              Zgodnie z zasad prowadzenia postpowania podatkowego w sposób budzcy zaufanie do organów podatkowych powinno ono by postpowaniem starannym i merytorycznie poprawnym, w którym traktuje si równo interesy Strony i Skarbu Pastwa, a wtpliwoci zgodnie z zasad „in dubio pro tributario” rozstrzyga si na korzy podatnika. Ta prosta zasada wypracowywana latami przez wspólnotowe, ale te polskie orzecznictwo, o której istnieniu organy podatkowe wol nie pamita, zostaa wprowadzona do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900), zwanej dalej „Ordynacj podatkow” za spraw art. 2a, który brzmi: „niedajce si usun wtpliwoci co do treci przepisów prawa podatkowego rozstrzyga si na korzy podatnika”.
                              • 09.06.2020VAT od towarów i majtku firmowego zmarego przedsibiorcy - interpretacja ogólna MF
                               Generalnie towary, w stosunku do których podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego, które po nabyciu nie byy przedmiotem dostawy, na moment wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego, podlegaj opodatkowaniu. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania w sytuacji, gdy w momencie wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego towary tego przedsibiorstwa nie stanowi przedmiotu ostatecznej konsumpcji.
                               • 01.06.2020Stawka VAT na wykonaniu trwaej zabudowy meblowej - interpretacja ogólna MF
                                W sytuacji, gdy o uytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwae poczenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) w sposób uniemoliwiajcy jej przesunicie w inne miejsce, natomiast po demontau zabudowa ta jest niezdatna do uytku, wystpi kompleksowe wiadczenie, w którym elementem dominujcym jest usuga w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) bdzie miaa zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usuga modernizacji bdzie opodatkowana stawk VAT w wysokoci 8%.
                                • 01.06.2020Stawka VAT na wykonanie trwaej zabudowy meblowej - interpretacja ogólna MF
                                 W sytuacji, gdy o uytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwae poczenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) w sposób uniemoliwiajcy jej przesunicie w inne miejsce, natomiast po demontau zabudowa ta jest niezdatna do uytku, wystpi kompleksowe wiadczenie, w którym elementem dominujcym jest usuga w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) bdzie miaa zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usuga modernizacji bdzie opodatkowana stawk VAT w wysokoci 8%.
                                 • 27.05.2020Odwoanie od decyzji zabezpieczajcej
                                  Organy podatkowe zgodnie z treci art. 33 Ordynacji podatkowej w okrelonych sytuacjach mog dokona zabezpieczenia zobowizania podatkowego na majtku podatnika lub majtku wspólnym przed terminem patnoci, jeeli zachodzi uzasadniona obawa, e nie zostanie ono wykonane. Przepis ten wskazuje przykadowe sytuacje, które mog przemawia za stwierdzeniem, e wykonanie zobowizania jest zagroone. Bdzie to m.in. trwae nieuiszczanie wymaganych zobowiza o charakterze publicznoprawnym, a take zbywanie majtku mogce utrudni lub udaremni póniejsz egzekucj. Decyzja organu nie jest ostateczna i podatnik moe, a w niektórych sytuacjach powinien si od niej odwoa.
                                  • 25.05.2020Czy pandemia wpynie na termin zwrotu PIT za 2019?
                                   Organy podatkowe dokadaj wszelkiej starannoci, aby realizowa zwroty nadpat podatku dochodowego bez zbdnej zwoki, tym samym przed upywem terminu zwrotu wskazanego w ustawie - Ordynacja podatkowa. W obecnej sytuacji stanu epidemicznego dziaania te s jeszcze bardziej zintensyfikowane, dziki czemu zwrot nadpaty podatku nastpuje moliwie jak najszybciej - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                   • 22.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (6)
                                    Prowadzcy dziaalno nierejestrow czsto bdzie wiadczy usugi (lub dokonywa sprzeday) na rzecz podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz (lub innego rodzaju instytucji - np. szkó czy urzdów). Spotka si zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbdne informacje, dotyczce trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzeday przez osoby, trudnice si dziaalnoci nierejestrow.
                                    • 07.05.2020Do którego urzdu skada deklaracje i wpaca podatek po zmianie adresu przedsibiorcy?
                                     Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, a niekiedy take miejsc wykonywania dziaalnoci, wiza si moe ze zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego. Zasad wynikajc z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) jest, e jeeli w trakcie roku podatkowego lub okrelonego w odrbnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastpi zdarzenie powodujce zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym waciwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który by waciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
                                     • 07.05.2020Fiskus chtnie blokuje konta przedsibiorcom. A gdzie domniemanie uczciwoci?
                                      Postanowienia waciwych organów Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie przeduenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego podlegaj kontroli sdu. Tym samym oznacza to zachowanie konstytucyjnej zasady prawa do rozpatrzenia sprawy w przedmiocie ustanowionej blokady przez niezaleny, bezstronny i niezawisy sd. Wprowadzone i funkcjonujce rozwizanie jest zgodnie z modelem postpowania stosowanym równie w innych sprawach administracyjnych i w mojej ocenie, nie wymaga zmiany - wyjani Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
                                      • 29.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                                       Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                                       • 29.04.2020VAT 2020: Kiedy deklaracja VAT w nowej formie?
                                        Nowy plik JPK_VAT to dokument, który obejmie deklaracj VAT i ewidencj VAT. Mia on zastpi plik JPK_VAT w ksztacie dotychczasowym od 1 kwietnia 2020 r. W pierwszej kolejnoci tj. od tego dnia mia on obj due przedsibiorstwa. Termin ten, zgodnie z tzw. Tarcz Antykryzysow, zosta przesunity na 1 lipca 2020 r. Zmiana ta nie ma adnego znaczenia dla mniejszych podmiotów, poniewa termin ten dla nich ustalony na 1 lipca 2020 r. nie uleg zmianie.
                                        • 27.04.2020VAT w przypadku odwoania szkolenia z powodu pandemii
                                         Zawarcie umowy o wiadczenie takiej czy innej usugi polega na przyjciu na siebie przez usugodawc zobowizania, e speni przyrzeczone wiadczenie. Taki jest sens zawarcia kadej umowy. Pewno.
                                         • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                          Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                          • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                                           Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                                           • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                            Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                            • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                                             Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                                             • 15.04.2020Tarcza antykryzysowa: Zaniechanie poboru odsetek od zalegoci podatkowych
                                              Na podstawie art. 15za ust. 2 ustawy ws. COVID-19 minister finansów moe, w drodze rozporzdzenia, zaniecha w caoci lub w czci poboru odsetek za zwok od zalegoci podatkowych okrelajc w szczególnoci rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym nastpuje zaniechanie, i grupy obowizanych, których dotyczy zaniechanie. Aktualnie trwaj prace legislacyjne nad projektem rozporzdzenia, które ma zosta wydane na podstawie wyej przywoanego upowanienia ustawowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                              • 14.04.2020Rozoenie na raty nalenoci podatkowych
                                               Nie jeste w stanie zapaci jednorazowo caego podatku, zalegoci podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Zó wniosek o rozoenie tych nalenoci na raty i sprawd czy urzd przyzna ci tak pomoc. Zobacz, jak to zrobi.
                                               • 09.04.2020Pandemia pandemi, ale deklaracj VAT zó w terminie
                                                Z uwagi na specyfik wykonywanej pracy wiele firm, kancelarii podatkowych czy biur ksigowych nie ma moliwoci zlecenia swym pracownikom zdalnej pracy. Czy rozwaana jest moliwo odroczenia terminów skadania deklaracji i zezna podatkowych, w szczególnoci przypadajcego na dzie 25 marca 2020 r. obowizku zoenia deklaracji VAT i JPK oraz na dzie 31 marca 2020 r. terminu sporzdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i zoenia m.in. deklaracji CIT-8 (za 2019 r.), MDR w zakresie schematów podatkowych, IFT-2R, ORD-U? - posanka pyta, Ministerstwo Finansów odpowiada.
                                                • 02.04.2020Przedszkole jako pracodawca. A co z NIP-em?
                                                 Czy dwie osoby fizyczne, bdce, organem prowadzcym przedszkole niepubliczne mog wystpi do waciwego Naczelnika Urzdu Skarbowego, o nadanie tym dwóm osobom fizycznym numeru NIP w celu posugiwania si tym numerem, jako patnik podatku dochodowego od wynagrodze pracowników zatrudnionych w przedszkolu, dla którego te dwie osoby fizyczne s organem prowadzcym, a jeeli nie mog, to jakim (kogo) numerem identyfikacyjnym maj si w tym przypadku posugiwa?
                                                 • 31.03.2020Podatki 2020: Wicej czasu na zoenie informacji ORD-U i IFT-2R
                                                  Podatnicy bd mie wicej czasu na zoenie informacji podatkowych ORD-U oraz IFT-2R – wynika z projektu nowego rozporzdzenia Ministerstwa Finansów. Przeduenie terminów jest bezporednio zwizane z utrudnieniami wynikajcymi z rozprzestrzeniania si w Polsce koronawirusa.
                                                  • 30.03.2020Podatki 2020: Wicej czasu na zoenie informacji ORD-U i IFT-2R
                                                   Podatnicy bd mie wicej czasu na zoenie informacji podatkowych ORD-U oraz IFT-2R – wynika z projektu nowego rozporzdzenia Ministerstwa Finansów. Przeduenie terminów jest bezporednio zwizane z utrudnieniami wynikajcymi z rozprzestrzeniania si w Polsce koronawirusa.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 181 ] nastpna strona »