Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje obowi您ek podatkowy

 • 15.12.2020NSA. P豉tnikiem jest ten kto wydaje nagrody, a nie ten co zleca
  Obowi您ki zwi您ane z poborem podatku i z這瞠niem informacji spoczywaj na okre郵onych podmiotach. Podmiotami tymi s podmioty "dokonuj帷e wyp豉ty" nale積o軼i lub 鈍iadcze, podmioty "stawiaj帷e do dyspozycji podatnika" pieni康ze lub warto軼i pieni篹ne, czy "dokonuj帷e 鈍iadcze". Art. 41 ust. 1 ustawy o  PIT, zakre郵aj帷 kr庵 p豉tników, nie pos逝guje si kategori podmiotu, na którym spoczywa ci篹ar ekonomiczny 鈍iadczenia, lecz wyra幡ie wskazuje, 瞠 p豉tnikiem jest podmiot, który dokonuje 鈍iadcze - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
  • 29.09.2020Kwestie zwi您ane z 陰czeniem, przejmowaniem i sprzeda膨 przedsi瑿iorstw lub ich wydzielonych cz窷ci
   ㄠczenie, przejmowanie i sprzeda przedsi瑿iorstw lub ich wydzielonych cz窷ci to cz瘰te zjawisko w gospodarce. Przyczyn dokonywania transakcji z udzia貫m przedsi瑿iorstw jest wiele, w szczególno軼i je郵i chodzi o ich 陰czenie i przejmowanie. Przede wszystkim gównym motywem dokonania po陰czenia czy przej璚ia spó趾i jest ch耩 rozwoju prowadzonego biznesu, a tego typu transakcje sprzyjaj szybkiemu rozwojowi przedsi瑿iorstwa. Przyczyny dokonywania transakcji po陰czenia i przej璚ia dzieli si cz瘰to na: finansowe (np. wykorzystanie nadwy磬i zgromadzonych zasobów kapita這wych), rynkowe (np. d捫enie do zwi瘯szenia udzia逝 w rynku, eliminacja lub ograniczenie konkurencji), operacyjne (np. korzy軼i zwi您ane z uzyskaniem zasobów, umiej皻no軼i, know-how, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów operacyjnych), menad瞠rskie (np. wzrost wynagrodze kadry zarz康zaj帷ej, jej presti簑 i w豉dzy). W przypadku sprzeda篡 przedsi瑿iorstwa lub jego wydzielonej cz窷ci przyczyn mo瞠 stanowi m.in. d捫enie do pozyskania kapita逝 lub brak zainteresowania kontynuacj prowadzonej dzia豉lno軼i.
   • 29.09.2020Kwestie zwi您ane z 陰czeniem, przejmowaniem i sprzeda膨 przedsi瑿iorstw lub ich wydzielonych cz窷ci
    ㄠczenie, przejmowanie i sprzeda przedsi瑿iorstw lub ich wydzielonych cz窷ci to cz瘰te zjawisko w gospodarce. Przyczyn dokonywania transakcji z udzia貫m przedsi瑿iorstw jest wiele, w szczególno軼i je郵i chodzi o ich 陰czenie i przejmowanie. Przede wszystkim gównym motywem dokonania po陰czenia czy przej璚ia spó趾i jest ch耩 rozwoju prowadzonego biznesu, a tego typu transakcje sprzyjaj szybkiemu rozwojowi przedsi瑿iorstwa. Przyczyny dokonywania transakcji po陰czenia i przej璚ia dzieli si cz瘰to na: finansowe (np. wykorzystanie nadwy磬i zgromadzonych zasobów kapita這wych), rynkowe (np. d捫enie do zwi瘯szenia udzia逝 w rynku, eliminacja lub ograniczenie konkurencji), operacyjne (np. korzy軼i zwi您ane z uzyskaniem zasobów, umiej皻no軼i, know-how, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów operacyjnych), menad瞠rskie (np. wzrost wynagrodze kadry zarz康zaj帷ej, jej presti簑 i w豉dzy). W przypadku sprzeda篡 przedsi瑿iorstwa lub jego wydzielonej cz窷ci przyczyn mo瞠 stanowi m.in. d捫enie do pozyskania kapita逝 lub brak zainteresowania kontynuacj prowadzonej dzia豉lno軼i.
    • 01.09.2020WSA. Koszty przy dobrowolnym umorzeniu udziaów po przekszta販eniu spó趾i
     Wydatki na nabycie udziaów s kosztem uzyskania przychodów z odp豉tnego zbycia tych udziaów. Koszty te wyznacza warto嗆 鈔odków poniesionych dla uzyskania maj徠ku spó趾i cywilnej, który w dacie ustania bytu prawnego tej spó趾i, a wi璚 w dacie powstania spó趾i z o.o., równy by pocz徠kowej warto軼i maj徠ku spó趾i z o.o. Kosztem uzyskania przychodu powinna wi璚 by warto嗆 bilansowa spó趾i cywilnej z dnia ustania jej bytu prawnego, b璠帷a jednocze郾ie warto軼i bilansow spó趾i z o.o. z dnia rozpocz璚ia tego bytu.
     • 22.07.2020Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych - MF wyja郾ia
      Jak czytamy w odpowiedzi na zapytanie poselskie, zaliczenie hipotetycznych odsetek nast瘼uje w ca這軼i ju w trakcie roku podatkowego, a tym samym wp造wa ono na wysoko嗆 zaliczek na ten podatek. Hipotetyczne odsetki mo積a uwzgl璠ni w kosztach, pod warunkiem 瞠 zwrot dop豉t lub podzia i wyp豉ta zysku nast徙i nie wcze郾iej ni po up造wie 3 lat, licz帷 od ko鎍a roku podatkowego, w którym dop豉ta zosta豉 wniesiona do spó趾i albo zosta豉 podj皻a uchwa豉 o zatrzymaniu zysku w spó販e.
      • 18.12.2019WSA. By造 pracownik w s康zie a PIT. Zaleg貫 wynagrodzenie to nie odszkodowanie
       Z uzasadnienia: Pracownik wyst徙i do s康u o wyp豉t utraconego jego zdaniem dodatku za prac w soboty, niedziele i 鈍i皻a, której to pracy nie 鈍iadczy (...) 鈍iadczenia te nie by造 zatem nakierowane na przywrócenie stanu maj徠ku, który istnia przed wyst徙ieniem szkody, a zatem ich wyp豉ta nie mog豉 zosta zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytu逝 poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawa這 to, 瞠 鈍iadczenie to zosta這 zas康zone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, 瞠 powinno嗆 jego zap豉ty istnia豉 jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwa.
       • 24.09.2019MF: Najcz窷ciej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP
        Pocz患szy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowi您ani s do sk豉dania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin z這瞠nia uproszczonych sprawozda wynosi 9 miesi璚y po zako鎍zeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 wrze郾ia br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewni podatnikom jak najwi瘯sz pewno嗆 prawn w procesie wywi您ywania si z nowych obowi您ków, Ministerstwo Finansów opublikowa這 odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania dotycz帷e raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostaj aktualne tak瞠 w odniesieniu do obowi您ków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.
        • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek ma造ch w ustawie o rachunkowo軼i
         Ogólnie mo磧iwo嗆 stosowania uproszcze w ramach przyj皻ych zasad (polityki) rachunkowo軼i wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowo軼i, który stanowi, 瞠 jednostka mo瞠 w ramach przyj皻ych zasad (polityki) rachunkowo軼i stosowa uproszczenia, je瞠li nie wywiera to istotnie ujemnego wp造wu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji maj徠kowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okre郵enie zakresu tych uproszcze nale篡 do kierownika jednostki, ale cz窷 z nich zosta豉 wprost okre郵ona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i ma造m. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami ma造mi.
         • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowo軼i
          Ustawa o rachunkowo軼i okre郵a ramy, w których musi zawiera si rachunkowo嗆 jednostek, wskazanych w ustawie. W鈔ód nich jest wiele ró積ego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spó趾i cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumia造m jest, 瞠 jednostki du瞠, lub te, które - bez wzgl璠u na rozmiar - maj dost瘼 do cudzych pieni璠zy i instrumentów finansowych, b璠 podlega造 du穎 wi瘯szym obowi您kom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwi您ku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki ma貫, dla których przewiduje mo磧iwo嗆 stosowania uproszcze.
          • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek ma造ch w ustawie o rachunkowo軼i
           Ogólnie mo磧iwo嗆 stosowania uproszcze w ramach przyj皻ych zasad (polityki) rachunkowo軼i wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowo軼i, który stanowi, 瞠 jednostka mo瞠 w ramach przyj皻ych zasad (polityki) rachunkowo軼i stosowa uproszczenia, je瞠li nie wywiera to istotnie ujemnego wp造wu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji maj徠kowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okre郵enie zakresu tych uproszcze nale篡 do kierownika jednostki, ale cz窷 z nich zosta豉 wprost okre郵ona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i ma造m. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami ma造mi.
           • 29.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowo軼i
            Ustawa o rachunkowo軼i okre郵a ramy, w których musi zawiera si rachunkowo嗆 jednostek, wskazanych w ustawie. W鈔ód nich jest wiele ró積ego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spó趾i cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumia造m jest, 瞠 jednostki du瞠, lub te, które - bez wzgl璠u na rozmiar - maj dost瘼 do cudzych pieni璠zy i instrumentów finansowych, b璠 podlega造 du穎 wi瘯szym obowi您kom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwi您ku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki ma貫, dla których przewiduje mo磧iwo嗆 stosowania uproszcze.
            • 06.06.2019NSA: Odmowa wydania opinii zabezpieczaj帷ej musi by odpowiednio uzasadniona
             Tezy: 1. Wydana na podstawie art. 119w § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) opinia zabezpieczaj帷a, w przeciwie雟twie do pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, nie ogranicza si tylko do wyk豉dni przepisów prawa podatkowego, ale ponadto ujmuje mo磧iwo嗆 zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, uwzgl璠niaj帷 te zawarte w tej klauzuli aspekty gospodarcze planowanych dzia豉 i relacje korzy軼i ekonomicznych, gospodarczych i podatkowych.
             • 13.05.2019WSA. Zwrot wynagrodzenia za 鈍iadczenie us逝g uprawnia do korekty faktury
              Z uzasadnienia: W chwili zwrotu przez skar膨c wynagrodzenia z tytu逝 鈍iadczenia us逝g marketingowych dochodzi do zmniejszenia do zera podstawy opodatkowania tej czynno軼i. Okoliczno嗆 tego rodzaju nale篡 postrzega jako obni瞠nie ceny po dokonaniu sprzeda篡, co winno skutkowa na mocy art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT umniejszeniem podstawy opodatkowania oraz obowi您kiem wystawienia faktury koryguj帷ej na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 2 powo豉nej ustawy.
              • 06.05.2019NSA. Odsetki od zado嗆uczynienia z PIT
               Odsetki za opó幡ienie, o których mowa w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, w wyp豉ceniu zado嗆uczynienia za doznan krzywd zgodnie z art. 446 § 4 k.c. nie podlegaj zwolnieniu podatkowemu okre郵onemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
               • 09.04.2019Mo磧iwo嗆 u篡tkowania kas po ich ponownej fiskalizacji
                Pytanie: Czy Wnioskodawca b璠zie uprawniony na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy VAT do u篡tkowania przej皻ych kas fiskalnych po ich ponownej fiskalizacji mimo nie posiadania przez cz窷 kas na dzie 陰czenia ze Spó趾 Przejmowan odpowiedniego wa積ego potwierdzenia procesu wydawania potwierdzenia spe軟ienia przez dany typ kasy rejestruj帷ej funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj帷e ze wzgl璠u na up造w czasu (potocznie zwanego homologacj kas)?
                • 11.01.2019CIT: Zwolnienie z opodatkowania dywidend od spó貫k zagranicznych
                 Przychody osób prawnych b璠帷ych polskimi rezydentami podatkowymi uzyskiwane z tytu逝 dywidend wyp豉canych przez spó趾i zagraniczne mog podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednak瞠, aby by這 to mo磧iwe konieczne jest spe軟ienie kilku przes豉nek przewidzianych ustaw o PDOP.
                 • 16.11.2018PIT: Akcje obcych firm przyznawane w programie premiowym - moment powstania przychodu
                  Nieodp豉tne lub cz窷ciowo odp豉tne otrzymanie od Spó趾i akcji w ramach programu premiowego korzysta z preferencji, o której mowa w art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie w roku podatkowym, w którym w ramach programu przekazane zostan akcje, otrzymuj帷y je uczestnik programu nie b璠zie zobowi您any zadeklarowa i opodatkowa zgodnie z art. 9 i art. 45 ww. ustawy warto軼i tak otrzymanych akcji.
                  • 30.10.2018NSA. Odsetki od odszkodowania nie korzystaj ze zwolnienia z PIT
                   Z uzasadnienia: Przepisy reguluj帷e zwolnienia podatkowe powinny by interpretowane 軼i郵e i nie nale篡 ich interpretowa rozszerzaj帷o. Skoro odsetki za opó幡ienie w spe軟ieniu 鈍iadczenia pieni篹nego nie s ani w豉軼iwym odszkodowaniem, ani zado嗆uczynieniem, to nie mieszcz si w zakresie zwolnienia podatkowego. W orzecznictwie wskazuje si, 瞠 je郵i ustawodawca nie wymieni odsetek od odszkodowania, jako podlegaj帷ych zwolnieniu to przyj璚ie odmiennego pogl康u, by這by przejawem niedopuszczalnego zastosowania wyk豉dni rozszerzaj帷ej. (...) przyznane skar膨cemu odsetki powinny by zaliczone do przychodów z innych 廝óde.
                   • 13.09.2018NSA: Konkurs czy program motywacyjny?
                    Z uzasadnienia: „...nagrody uzyskiwane przez uczestników wskazanego przedsi瞝zi璚ia nie stanowi nagród w konkursie, lecz s nagrodami zwi您anymi z najbardziej efektywnym realizowaniem stosunku pracy. Innymi s這wy, b璠 one motywowa nie tyle do wspó透awodnictwa pomi璠zy uczestnikami okre郵onego „konkursu”, ile do wspó透awodnictwa w pracy zawodowej, do osi庵ni璚ia najwi瘯szej ilo軼i obrotów i dochodów ich pracodawcy. Jest to zatem niew徠pliwie system motywacyjny, którego uczestnicy stan si beneficjentami 鈍iadcze z tytu逝 przyczynienia si do zwi瘯szenia sprzeda篡 produktów, stanowi帷ego zasadniczy cel przedsi瞝zi璚ia nazwanego „konkursem”.
                    • 10.08.2018NSA: Inwestowanie w spó趾ach osobowych wi捫e si równie z prowadzeniem spraw spó趾i
                     Teza: Nabywanie praw udzia這wych przez zagraniczne instytucje wspólnego finansowania w spó趾ach osobowych maj帷ych siedzib w Polsce (jawnych i komandytowych) i uzyskiwanie z tego tytu逝 przychodów, wykracza poza zakres dzia豉lno軼i instytucji wspólnego finansowania okre郵ony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), i w efekcie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w ww. przepisie.
                     • 10.07.2018NSA. Podatek od prezentów od banku
                      O ile w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT ustawodawca jednoznacznie stanowi o nagrodach zwi您anych ze sprzeda膨 premiow, o tyle w art. 30 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy mowa jest o 鈍iadczeniach zwi您anych z oferowanymi promocjami, nie za o 鈍iadczeniach zwi您anych z okre郵on (na przyk豉d premiow) sprzeda膨. Zatem, regulacja prawna art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy dotyczy tych 鈍iadcze promocyjnych, które nie s nagrodami zwi您anymi ze sprzeda膨 premiow, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                      • 11.06.2018NSA. Kto mo瞠 odebra pismo za podatnika?
                       Dla uznania okre郵onej osoby za domownika jest wystarczaj帷e, aby osoba odbieraj帷a pismo zamieszkiwa豉 z adresatem, prowadz帷 z nim wspólne gospodarstwo domowe lub te, b璠帷 krewnym lub powinowatym, przebywa豉 ona w mieszkaniu adresata za jego zgod okresowo, przy czym bez znaczenia jest, jakiego okresu to dotyczy oraz czy osoba ta prowadzi z adresatem wspólne gospodarstwo domowe. Za uznaniem danej osoby za domownika nie jest konieczne, aby osoba ta by豉 zameldowana w mieszkaniu, w którym nast瘼uje dor璚zenie zast瘼cze - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                       • 09.05.2018NSA: Odsetki od zasi趾u chorobowego z PIT
                        Zasi貫k chorobowy stanowi „inne 廝ód這 przychodu”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odsetek za opó幡ienie w wyp豉cie takiego zasi趾u nie mo積a zakwalifikowa jako przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 powo豉nej ustawy) - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                        • 13.04.2018Obowi您ki p豉tnik闚: Sprzeda z nagrodami dla os鏏 prowadz帷ych pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz
                         Nagrody otrzymywane od organizatora promocji podlegaj opodatkowaniu wed逝g tych samych zasad, jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej – bez wzgl璠u na to, czy nagrod odbierze osoba fizyczna prowadz帷a pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz czy te w jej imieniu pracownik. Wobec powy窺zego na nagradzaj帷ym nie b璠 ci捫y造 obowi您ki p豉tnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
                         • 13.04.2018NSA: Zbycie udziaów przez osob fizyczn - nale篡 uwa瘸 z rozk豉daniem nale積o軼i na raty
                          Z uzasadnienia: Za przychody o jakich mowa w art. 17 ust 1 pkt 6 lit a) ustawy podatkowej uzna nale篡 鈔odki pieni篹ne przys逝guj帷e zbywcy udziaów (akcji) bez wzgl璠u na to czy zosta造 otrzymane czy te b璠 otrzymane w przysz這軼i. Przepis ten nie wskazuje natomiast na wymagalno嗆 wierzytelno軼i jako warunek zakwalifikowania ich do jako przychodu nale積ego ze zbycia udziaów (akcji) po stronie zbywcy.
                          • 19.03.2018Prawid這wy adres na fakturze
                           Pytanie: Czy wystarczaj帷ym jest, gdy Wnioskodawca posiadaj帷y oddzia (lub oddzia造) wystawi faktur VAT z wykazaniem nazwy Wnioskodawcy oraz adresu jego siedziby gównej (bez wskazywania nazwy oddzia逝 oraz adresu oddzia逝, nawet wówczas, gdy oddzia ten uczestniczy w dostawie np. oddzia stanowi zak豉d produkcyjny z którego fizycznie s b璠 wydawane towary)?
                           • 09.03.2018CIT: Praca Zarz康u bez wynagrodzenia a przychód z tytu逝 nieodp豉tnych 鈍iadcze
                            Nieodp豉tne pe軟ienie funkcji cz這nków zarz康u Spó趾i (Wnioskodawcy) przez osoby b璠帷e jednocze郾ie cz這nkami zarz康u udzia這wca tej Spó趾i, nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego z tytu逝 nieodp豉tnych 鈍iadcze, (...) poniewa 鈍iadczeniodawca (ten瞠 udzia這wiec) uzyskuje lub uzyska w przysz這軼i od 鈍iadczeniobiorcy (Wnioskodawcy) 鈍iadczenie ekwiwalentne np. w postaci dywidendy.
                            • 08.03.2018NSA: Depozyt nieprawid這wy - jak ustali moment powstania przychodów i kosztów?
                             Je瞠li strony zawieraj umow, na podstawie której sk豉daj帷y oddaje przechowawcy na przechowanie pieni康ze b康 inne rzeczy oznaczone co do gatunku, ponadto z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczno軼i wynika, 瞠 przechowawca mo瞠 rozporz康za przedmiotem przechowania, jest to depozyt nieprawid這wy.
                             • 05.03.2018Przej璚ie innego przedsi瑿iorcy pos逝guj帷ego si kas
                              Pytanie: Czy Wnioskodawca b璠zie uprawniony, po po陰czeniu ze Spó趾 B, do stosowania zwolnienia z obowi您ku ewidencjonowania sprzeda篡 na kasie rejestruj帷ej wynikaj帷ego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 za陰cznika do rozporz康zenia? Czy b璠zie uprawniony, w przypadku gdy zap豉ta za us逝gi b璠zie potr帷ana z wynagrodzeniem pracownika, do stosowania zwolnienia z obowi您ku ewidencjonowania sprzeda篡 na kasie rejestruj帷ej wynikaj帷ego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 za陰cznika do rozporz康zenia?
                              • 01.03.2018Kasy fiskalne: Utrata zwolnienia wskutek przej璚ia
                               Je瞠li spó趾a przejmowana nie ma prawa do zwolnienia z obowi您ku rejestrowania czynno軼i w kasie rejestruj帷ej, to spó趾a zawi您ana po przej璚iu równie tego zwolnienia nie ma - mimo, i ma do niego prawo spó趾a przejmuj帷a.
                               • 15.02.2018NSA: Przekazanie maj徠ku wspólnikom w zwi您ku z likwidacj spó趾i a podatek CIT
                                Je郵i spó趾a przeka瞠 - w zwi您ku z likwidacj - maj徠ek na rzecz wspólników, po stronie spó趾i powstanie przychód podatkowy, generuj帷y dochód podlegaj帷y opodatkowaniu w rozumieniu art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. Po stronie spó趾i powstaje zobowi您anie (w zwi您ku z likwidacj) wobec wspólników, a jego uregulowanie nast瘼uje przez wykonanie 鈍iadczenia niepieni篹nego, tj. wydanie sk豉dników maj徠ku spó趾i na rzecz udzia這wców.
                                • 02.02.2018NSA: Zasi貫k chorobowy nie jest przychodem ze stosunku pracy
                                 Teza: Zasi貫k chorobowy stanowi „inne 廝ód這 przychodu”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odsetek za opó幡ienie w wyp豉cie takiego zasi趾u nie mo積a zakwalifikowa jako przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 powo豉nej ustawy).
                                 • 26.01.2018MF: Pierwsza opublikowana na stronach SIP opinia zabezpieczaj帷a
                                  W Systemie Informacji Podatkowej, znajduj帷ym si na stronach Ministerstwa Finansów opublikowana zosta豉 pierwsza opinia zabezpieczaj帷a w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Do tej pory publikowane by造 kilkukrotnie jedynie odmowy wydania takiej opinii - tym razem zaprezentowane rozwi您anie znalaz這 akceptacj KAS. Dotyczy rozwi您ania motywuj帷ego, pozwalaj帷ego zaliczy ew. wyp豉ty wynagrodzenia do przychodów z kapitaów pieni篹nych zamiast do przychodów ze stosunku pracy.
                                  • 19.01.2018NSA: Przekszta販enie Sp. z o.o. w spó趾 jawn i zwolnienie z PCC
                                   Teza: W przypadku przekszta販enia spó趾i z ograniczon odpowiedzialno軼i w spó趾 jawn zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynno軼i cywilnoprawnych podlega nie tylko ró積ica pomi璠zy warto軼i maj徠ku wniesionego do spó趾i jawnej lub komandytowej, a wysoko軼i opodatkowanego uprzednio kapita逝 zak豉dowego spó趾i z o.o., lecz równie - zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a w zwi您ku z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 9 wrze郾ia 2000 r. o podatku od czynno軼i cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41. poz. 399 z pó幡. zm.) - ta cz窷 wk豉du, która odpowiada nieopodatkowanemu z mocy ustawy wcze郾iej kapita這wi zak豉dowemu w spó販e kapita這wej.
                                   • 18.10.2017NSA. Zniesienie wspó逕豉sno軼i nieruchomo軼i spadkowej bez PIT
                                    Zniesienie wspó逕豉sno軼i nieruchomo軼i, w wyniku którego wspó逕豉軼iciel (spadkobierca) w zamian za udzia we wspó逕豉sno軼i nieruchomo軼i otrzymuje sp豉t, b璠帷 jego równowarto軼i, nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nawet wówczas, gdyby inne przes豉nki opodatkowania dochodu z odp豉tnego zbycia nieruchomo軼i lub ich cz窷ci oraz udzia逝 w nieruchomo軼i zosta造 spe軟ione - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                    • 18.08.2017Odsetki za zw這k s bytem niezale積ym
                                     Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca ograniczy poj璚ie przychodu z odp豉tnego zbycia nieruchomo軼i do poj璚ia ceny nabycia okre郵onej w umowie, to nie ma podstaw do rozszerzania poj璚ia przychodu o ewentualne odsetki za opó幡ienie w zap豉cie. Przepis ustawy podatkowej ma w tym przypadku bezwzgl璠ne pierwsze雟two przed regu豉mi wynikaj帷ymi z przepisów Kodeksu cywilnego.
                                     • 20.03.2017Po陰czenie spó貫k. Konsekwencje podatkowe w VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy w zwi您ku z opisanym zdarzeniem przysz造m – po陰czeniem poprzez przej璚ie, Wnioskodawca b璠zie mie do czynienia z dostaw towaru w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i us逝g b康 鈍iadczeniem us逝gi w rozumieniu art. 8 wskazanej ustawy, a w konsekwencji czy po陰czenie spó貫k poprzez przej璚ie stanowi czynno嗆 podlegaj帷 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us逝g?
                                      • 24.02.2017Podatek od akcji dopiero w momencie sprzeda篡?
                                       Tezy: 1. Wyk豉dnia art. 24 ust. 11 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. prowadzi do wniosku, 瞠 obj璚ie/nabycie akcji (nieodp豉tnie, cz窷ciowo nieodp豉tnie) jest neutralne podatkowo w dacie tego zdarzenia, ale podlega opodatkowaniu w momencie odp豉tnego zbycia akcji, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. Dopiero w tym momencie ujawnia si rzeczywisty przychód z obj璚ia akcji.
                                       • 16.02.2017Wymiana udziaów a koszty uzyskania przychodów
                                        Z uzasadnienia: Konkluzja organu, 瞠 w analizowanym przypadku koszt uzyskania przychodów powinien by ustalony nie w oparciu o nominaln warto嗆 obj皻ych udziaów, lecz na podstawie tzw. kosztów historycznych, a wi璚 ceny nabycia udziaów wymienianych, a nie udziaów otrzymanych w drodze wymiany, nie znajduje odzwierciedlenia normatywnego w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                        • 07.02.2017Skutki podatkowe podzia逝 spó趾i przez wydzielenie
                                         Pytanie podatnika: Czy w konsekwencji planowanego podzia逝 przez wydzielenie i nabycia zorganizowanej cz窷ci przedsi瑿iorstwa Spó趾i Dzielonej przez Wnioskodawc w wyniku podzia逝, Wnioskodawca nie b璠zie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno軼i za zobowi您ania z tytu逝 rozlicze podatkowych Spó趾i Dzielonej powsta貫 przed Dniem Wydzielenia (zarówno w zwi您ku ze sk豉dnikami maj徠ku, które zosta造 przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podzia逝, jak i tymi, które nie zosta造 przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podzia逝)?
                                         • 18.01.2017Najwa積iejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2017 r.
                                          1. DOCHODY UZYSKIWANE W POLSCE PRZEZ PODMIOTY NIEMAJ。E SIEDZIBY LUB ZARZ.U NA TERYTORIUM POLSKI Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodano przepisy, które zawieraj katalog dochodów (przychodów) osi庵anych przez podatników niemaj帷ych siedziby lub zarz康u na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), które (co do zasady) podlegaj opodatkowaniu w Polsce. Uwa瘸 si za nie w szczególno軼i dochody (przychody) z:
                                          • 11.01.2017VAT. Nieodp豉tne przekazanie gad瞠tów reklamowych
                                           Pytanie podatnika: Czy nieodp豉tne przekazanie gad瞠tów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 z, nie b璠zie podlega這 opodatkowaniu VAT tak瞠 w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi wi瘯szej liczby gad瞠tów (w tym - w jednym opakowaniu np. pude趾u), o 陰cznej warto軼i przekraczaj帷ej 10 z netto?
                                           • 02.01.2017Przeniesienie prawa w豉sno軼i w zamian za zaleg這軼i podatkowe. Skutki w PIT
                                            Tezy: Przeniesienie w豉sno軼i rzeczy lub praw maj徠kowych na rzecz Skarbu Pa雟twa lub jednostki samorz康u terytorialnego w zamian za zaleg這軼i podatkowe z tytu逝 podatków na zasadach okre郵onych w art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) , nie powoduje u podatnika powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). 
                                            • 16.12.2016Czy przekszta販enie spó趾i trzeba opodatkowa PCC?
                                             Pytanie podatnika: Czy przekszta販enie spó趾i z ograniczon odpowiedzialno軼i w spó趾 komandytow b璠zie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynno軼i cywilnoprawnych?
                                             • 06.12.2016Koniec OFE jest ju przes康zony?
                                              Interpelacja nr 7356 do ministra finansów w sprawie zapowiadanych nowych regulacji podatkowych tak dla osób fizycznych, jak i podmiotów prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz
                                              • 20.10.2016Obliczanie kapita逝 w豉snego na potrzeby niedostatecznej kapitalizacji
                                               Pytanie podatnika: Czy przy ustalaniu warto軼i kapitaów w豉snych na potrzeby stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, zgodnie z art. 16 ust. 7h ustawy o CIT, Spó趾a zobowi您ana jest pomniejszy wy陰cznie warto嗆 kapita逝 zak豉dowego o te kwoty, które nie zosta造 na ten kapita faktycznie przekazane, wzgl璠nie które odpowiadaj warto軼i wk豉dów w postaci wierzytelno軼i z tytu逝 po篡czek (w tym odsetek od po篡czek) lub w postaci warto軼i niematerialnych i prawnych, od których nie dokonuje si podatkowych odpisów amortyzacyjnych?
                                               • 10.10.2016Wyp豉ta z podzielonego wyniku finansowego a koszty podatkowe
                                                Pytanie podatnika: Czy Spó趾a mo瞠 zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przekazane pracownikom wyp豉ty (bez sk豉dki ZUS p豉conej przez pracodawc) z podzia逝 wyniku finansowego netto w miesi帷u ich wyp豉ty?
                                                • 03.10.2016NSA. Obietnica przyznania opcji na akcje nie powoduje powstania przychodu
                                                 Z uzasadnienia: Skoro skar膨cy na razie jest tylko uczestnikiem programu i zgodnie z zasadami programu ma dopiero obietnic, i po up造wie okre郵onego czasu, b璠zie mia mo磧iwo嗆 realizacji opcji przez obj璚ie/nabycie akcji sp馧ki fi雟kiej, b康 mo磧iwo嗆 sprzeda篡 samych opcji, to nie budzi w徠pliwo軼i, 瞠 nie jest to ani przych鏚 w postaci pieni璠zy lub warto軼i pieni篹nych, kt鏎y powstaje w momencie otrzymania ich przez podatnika lub w momencie postawienia ich do dyspozycji podatnika, ani te przych鏚 w postaci warto軼i 鈍iadcze rzeczowych lub innych 鈍iadcze nieodp豉tnych, kt鏎y powstaje z chwil otrzymania 鈍iadczenia przez podatnika czy te wykonania 鈍iadczenia na rzecz podatnika.
                                                 • 22.09.2016Aspekty podatkowe aportu z agio
                                                  Zgodnie z przepisami prawa handlowego udzia這wcy maj mo磧iwo嗆 przekazania warto軼i wk豉du niepieni篹nego (aportu) na kapita zak豉dowy sp馧ki lub podzielenia tej warto軼i r闚nie na inne kapita造 (np. zapasowy). Nale篡 jednak pami皻a o podatkowych aspektach przekazania wk豉du na kapita zapasowy.
                                                  • 21.09.2016Aspekty podatkowe aportu z agio
                                                   Zgodnie z przepisami prawa handlowego udzia這wcy maj mo磧iwo嗆 przekazania warto軼i wk豉du niepieni篹nego (aportu) na kapita zak豉dowy sp馧ki lub podzielenia tej warto軼i r闚nie na inne kapita造 (np. zapasowy). Nale篡 jednak pami皻a o podatkowych aspektach przekazania wk豉du na kapita zapasowy.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nast瘼na strona »