Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

brak kasy fiskalnej vat

 • 22.09.2014Kasy fiskalne 2015: Bdzie wyszy limit zwolnienia?
  Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie koniecznoci zwikszenia kwoty obrotu uprawniajcej do uzyskania zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej
  • 22.09.2014Sprzeda towarów dla osoby fizycznej zamieszkaej na terytorium kraju trzeciego a kasa fiskalna
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca sporadycznie dokonuje sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej zamieszkaych w krajach poza terytorium Unii Europejskiej. Wówczas na podstawie dokumentów potwierdzajcych eksport wystawia faktur ze stawk 0% lub ze stawk krajow w zalenoci od daty otrzymania dokumentów speniajcych warunki eksportu. Czy sprzeda towarów dla osoby fizycznej zamieszkaej na terytorium kraju trzeciego powinna by dokumentowana za pomoc kasy fiskalnej?
   • 04.07.2014Zbiórka na rzecz OPP a kasa fiskalna
    Interpelacja nr 25590 do prezesa Rady Ministrów w sprawie dopuszczalnoci prowadzenia przez sieci sklepów zbiórki publicznej na rzecz organizacji poytku publicznego z wykorzystaniem kasy fiskalnej
    • 16.05.2014Ewidencjonowanie na kasie sprzeday na rzecz firm
     Pytanie podatnika: Czy wystawiajc rachunki dla firm bezporednio po wykonaniu usugi lub rachunki dla firm za klika wykonanych usug w okrelonym czasie, Wnioskodawca ma obowizek wystawienia paragonów fiskalnych za te usugi?
     • 07.03.2014Korekta sprzeday zaewidencjonowanej na kasie i potwierdzonej faktur
      Pytanie podatnika: Zwrot towaru i reklamacje przyjmowane s przez Wnioskodawc na podstawie telefonicznego, mailowego lub osobistego zgoszenia. W zwizku z tym, e do paragonu zostaa wystawiona faktura, korekta sprzeday nastpuje poprzez wystawienie faktury korygujcej. Czy przy sprzeday zarejestrowanej na kasie fiskalnej, do której wystawiona jest faktura a paragon zostaje podczony do egzemplarza faktury pozostajcego u sprzedawcy, ma by prowadzona ewidencja oraz zaczane protokoy z podpisem nabywcy i sprzedawcy dotyczce kas rejestrujcych?
      • 18.02.2014VAT: Zwrot lub reklamacja towaru na podstawie innego dokumentu ni paragon
       Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zagubieniem paragonu fiskalnego przez nabywc dokonujcego zwrotu towaru lub zgaszajcego reklamacj, „dokumentem potwierdzajcym dokonanie sprzeday” moe by: specyfikacja do paragonu z okreleniem daty fiskalizacji, rodzajem towaru, wartociami netto, VAT naleny i brutto, wygenerowana przez system sprzeda obsugujcy jednostk, wydruk z pamici kasy fiskalnej, potwierdzenie dokonania zapaty (dokument KP odbioru gotówki lub potwierdzenia zapaty kart patnicz), karta gwarancyjna wydana z towarem, inny dokument uwiarygodniajcy fakt, e klient towar zamówi, kupi i zapaci za niego Wnioskodawcy?
       • 13.01.2014VAT: Sprzeda towarów przez internet a obowizek wystawienia paragonu
        Pytanie podatnika: Czy w przypadku prowadzenia wspomnianego typu sprzeday oraz sposobu jej dokumentowania Wnioskujcy moe skorzysta ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania na kasie rejestrujcej (fiskalnej) sprzeday asortymentu sklepu internetowego, a co za tym idzie, take z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych?
        • 20.12.2013Obowizek sporzdzania i drukowania raportów fiskalnych dobowych i miesicznych
         Pytanie podatnika: Czy raporty dobowe z kasy rejestrujcej trzeba wykonywa kadego dnia roboczego, czy jedynie w dniach, kiedy nastpuje sprzeda rejestrowana przez kasy fiskalne? Czy trzeba wykonywa raporty miesiczne za miesic, kiedy nie nastpia sprzeda, która podlega zobowizaniu rejestracji poprzez kasy fiskalne?
         • 19.12.2013Kasy rejestrujce: NIP klienta na paragonie a wystawienie faktury
          Pytanie podatnika: Czy sprzedawca ma obowizek umieszczania numeru NIP kontrahenta na kadym paragonie, na którym klient zada? Czy te obowizek umieszczenia NIP na paragonie jest ograniczony tylko do tych przypadków w których dopuszczalne jest wystawienie faktury uproszczonej? Czy moemy odmówi umieszczenia na paragonie NIP klienta i wystawi mu pen faktur VAT?
          • 28.10.2013Sprzeda skadnikw majtku osobistego a dziaalno gospodarcza i VAT
           Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku od towarw i usug dokonywana przez Wnioskodawc sprzeda czci podlega opodatkowaniu, jeeli byy to prywatne transakcje niezwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz?
           • 28.10.2013Kasy fiskalne. Coraz wicej obowizków dla przedsibiorców?
            Interpelacja nr 20462 w sprawie nadmiernych i nieracjonalnych ciarów nakadanych przez Ministerstwo Finansów na przedsibiorców korzystajcych z kas fiskalnych
            • 16.10.2013Kasy fiskalne: Rónice pomidzy raportem dobowym a sum pojedynczych paragonów
             Pytanie podatnika: Jak w przypadku, gdy raport dobowy róni si od sumy pojedynczych paragonów prawidowo ewidencjonowa sprzeda w rejestrze VAT? Czy rónica midzy miesicznym podsumowaniem sprzeday w kasie fiskalnej, a zaewidencjonowan w rejestrze sprzeday VAT sprzeda na podstawie pojedynczych dokumentów jest nadpat lub niedopat podatku VAT? Czy naley wylicza i rozlicza rónice pomidzy pojedynczymi dokumentami, a miesicznym podsumowaniem sprzeday na przykad w zeszycie korekt doczonym do kasy fiskalnej?
             • 16.09.2013Obowizek stosowania kas rejestrujcych
              Pytanie podatnika: Czy w roku 2013 przedsibiorca ma obowizek ewidencjonowa obrót za pomoc kasy fiskalnej czy jest z tego obowizku zwolniony oraz czy wycznie wystawianie faktur za wiadczone usugi najmu jest warunkiem zwolnienia z obowizku ewidencji przy pomocy kasy rejestrujcej?
              • 10.09.2013Obowizek rozliczenia VAT przy bdnym zaprogramowaniu kasy rejestrujcej
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca zainstalowa kas w dniu 1 stycznia 2013 r. Serwisant kasy zafiskalizowa omykowo stawk 23% zamiast stawki zw. na kasie fiskalnej. Wnioskodawca nie zwróci uwagi, e paragony, które nabija na kas fiskaln zawieraj VAT naleny. O pomyce zorientowa si w dniu 11 lutego 2013 r., co natychmiast zgosi serwisantowi, który zmieni stawk i dokona stosownej adnotacji w ksice serwisowej kasy. Czy Wnioskodawca winien rozliczy podatek VAT za miesic stycze i luty 2013 roku i zoy deklaracj VAT-7 za ww. miesice?
               • 06.09.2013Sprzeda przez przedsibiorc majtku prywatnego a VAT
                Z uzasadnienia: Nie mona pomin, e podatnik dokonywa sprzeday przedmiotw tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach dziaalnoci gospodarczej. Takie dziaanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadba o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzeday majtku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale majcych charakter towarw handlowych.
                • 27.08.2013Sprzeda wysykowa a kasy rejestrujce
                 Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zaistniaym stanem faktycznym Wnioskodawcy przysuguje zwolnienie z ewidencjonowania za pomoc kasy realizowanej sprzeday wysykowej?
                 • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
                  Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                  • 07.08.2013Likwidacja zwrotu VAT na materiay budowlane
                   Interpelacja nr 18192 do ministra finansw w sprawie planw zniesienia moliwoci uzyskania zwrotu podatku VAT na materiay budowlane
                   • 26.07.2013Dokumentowanie sprzeday na rzecz osób fizycznych i rolników
                    Pytanie podatnika: Czy prawidowy jest sposób dokumentowania sprzeday dla indywidualnego klienta - wystawiajc mu tylko faktur bez paragonu? Czy konieczne jest wystawianie paragonu do faktury pobraniowej jeeli gotówka w kasie nie istnieje? W którym momencie naley wystawi paragon dla klienta indywidualnego, który otrzyma faktur za pobraniem, jednak gotówka za ten towar znajdzie si w kasie dopiero po kilku dniach? Czy konieczne jest wystawianie paragonu równie dla klientów, którzy zrobili przedpat na konto bankowe?
                    • 19.07.2013wiadczenia na rzecz pracowników a limit zwolnienia z kas
                     Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisów VAT i rozporzdzenia spóka powinna wykazywa jako obrót - na potrzeby VAT i na potrzeby ustalania limitu zwolnie z obowizku instalowania kas fiskalnych - wycznie cen odsprzeday pracownikom wskazanych wiadcze, bez uwzgldniania wartoci dofinansowywanej przez spók jako pracodawc?
                     • 12.07.2013Rejestracja na kasie zaliczki i sprzeday
                      Pytanie podatnika: W jakim momencie i w jakich kwotach naley zarejestrowa zaliczk i sprzeda na kasie fiskalnej, gdy zaliczka za usug od osoby fizycznej wpywa na konto Wnioskodawcy przelewem, a nastpnie nabywca w momencie wykonania usugi paci gotówk, zaznaczajc, e od momentu zaliczki do wykonania usugi moe upyn nawet kilka miesicy?
                      • 04.07.2013Kasy rejestrujce: Ewidencja zwrotów i reklamacji
                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy klient odmówi przyjcia zamówionych towarów jednoczenie odmawiajc dokonania zapaty, Spóka bdzie obowizana do prowadzenie odrbnej ewidencji zwracanych towarów, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujcych z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U. z 2003 r., poz. 363?
                       • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujcych
                        Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowizków zwizanych z kasami fiskalnymi
                        • 27.06.2013Poczstunek w trakcie wycieczki a koszty uzyskania przychodw
                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg zaliczy w koszty organizacji wycieczki (imprezy turystycznej) wydatek na mini poczstunek w autokarze przeznaczony dla uczestnikw wyjazdu?
                         • 25.06.2013Zakoczenie dziaalnoci a waciwo miejscowa urzdu skarbowego w VAT
                          Waciwym miejscowo do wszczcia postpowania wymiarowego w zakresie podatku od towarw i usug w stosunku do osoby fizycznej, ktra zmienia miejsce zamieszkania po zakoczeniu dziaalnoci gospodarczej prowadzonej na terenie objtym zakresem dziaania dwch lub wicej urzdw skarbowych, jest organ podatkowy, ktry - stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug - jest organem waciwym ze wzgldu na miejsce zamieszkania tej osoby w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, z upywem ktrego nastpio zakoczenie przez ni dziaalnoci gospodarczej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 11.06.2013Koszty uzyskania przychodw: Rekonstrukcja. Remont czy ulepszenie?
                           Z uzasadnienia: Rekonstrukcja jest to odtworzenie cakowicie lub czciowo zniszczonych przedmiotw na podstawie zachowanych elementw. Przy rozstrzyganiu czy dane prace dotyczce rodka trwaego stanowi tzw. remont kapitalny czy te rekonstrukcj naley pamita, e ulepszenie charakteryzowa musi wzrost wartoci uytkowej rodkw trwaych w stosunku do wartoci z dnia przyjcia ich do uywania, mierzonej w szczeglnoci okresem uywania, zdolnoci wytwrcz, jakoci produktw uzyskiwanych za pomoc ulepszonych rodkw trwaych i kosztami ich eksploatacji. Jeli w wyniku danych prac odtworzeniowych nastpi wzrost wartoci uytkowej, prace te stanowi bd rekonstrukcj, a wic bd pracami ulepszeniowymi. Jeeli natomiast skutek taki nie wystpi, to bdziemy mieli do czynienia z remontem.
                           • 10.05.2013Zwolnienie z obowizku posiadania kasy w 2013 r. Sprzeda na rzecz osób fizycznych
                            Podatnikami objtymi obowizkiem rejestrowania sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej s ci podatnicy, którzy dokonuj sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych.
                            • 30.04.2013Ustalenie wysokoci przychodu z dziaalnoci gospodarczej
                             Pytanie podatnika: Czy przychodem podatnika podlegajcym opodatkowaniu powinna by cena sprzeday uwidoczniona na paragonie fiskalnym (w czci fiskalnej), czy te kwota faktycznie otrzymana przez podatnika, tj. po udzieleniu bonifikaty?
                             • 18.04.2013Kasy rejestrujce: Stary „zeszyt korekt” a nowa ewidencja zwrotów
                              Pytanie: Jestemy czynnym podatnikiem VAT zobowizanym do prowadzenia ewidencji obrotu za pomoc kasy rejestrujcej. Czy prowadzony do tej pory „zeszyt korekt”, w którym ewidencjonowalimy zwroty towarów powodujce konieczno zmniejszenia sprzeday, któr wczeniej zarejestrowalimy na kasie, moe by równie prowadzony po zmianie przepisów dotyczcych kas rejestrujcych?
                              • 08.04.2013VAT od sprzeday towarw i usug za pomoc karty podarunkowej
                               Pytanie podatnika: Kiedy powstanie obowizek podatkowy w podatku od towarw i usug, w momencie wydania karty podarunkowej czy w momencie zapaty kart podarunkow za towar lub usug?
                               • 04.04.2013Zmiany w VAT: Ograniczenie obowizku stosowania kas fiskalnych
                                Ruch Palikota zoy w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug dotyczcy ograniczenia obowizku stosowania kas rejestrujcych. Zgodnie z tym projektem, zwolnieni z obowizku uywania kas bd wszyscy przedsibiorcy, których roczny obrót nie przekroczy wysokoci 12-krotnoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw w trzecim kwartale poprzedniego roku podatkowego, czyli obecnie ok. 45 tys. z. Ma to wyeliminowa bariery dla prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez najmniejsze firmy.
                                • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w zakresie kas rejestrujcych od 1 kwietnia 2013 r.
                                 Od 1 kwietnia 2013 r. obowizuje rozporzdzenie z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz.U. poz. 363), zwane dalej rozporzdzeniem. Rozporzdzenie to byo poprzedzone rozporzdzeniem z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338, z pón. zm.), zwane dalej rozporzdzeniem 2008.
                                 • 14.02.2013Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczno ponownej zapaty VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy Spóka powinna wystawi faktur w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawi oryginau paragonu, jeli Spóka moe zidentyfikowa dokonan transakcj zarejestrowan uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej za pomoc innych ni paragon dowodów? Jeli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja zostaa zaewidencjonowana uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej i zostaa ujta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spóki, powoduje konieczno ponownej zapaty podatku VAT od tej samej transakcji?
                                  • 07.02.2013Opóniony raport dobowy kasy fiskalnej
                                   Pytanie podatnika: Podatnik dokonuje ewidencji wpat otrzymanych od osób fizycznych nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej przy pomocy kasy fiskalnej. Czasami zdarza si, e paragony (lub faktury do paragonów lub raporty kasy fiskalnej) zawieraj bdne dane, lub pojawia si konieczno ich skorygowania z innego powodu. Jak podatnik powinien postpi w przypadku nie wykonania raportu dobowego kasy fiskalnej w dniu, którego raport dotyczy i wykonania go w innym dniu?
                                   • 27.12.2012Kasy rejestrujce a dwa rodzaje dziaalnoci
                                    Pytanie podatnika: Czy w zwizku z tym, i Wnioskodawca bdzie posiada kas fiskaln, musi wszystkie przychody, zarwno z usug prawnych, jaki i porednictwa w obrocie nieruchomociami ewidencjonowa za pomoc kasy fiskalnej?
                                    • 04.12.2012PIT: Wysoko przychodu po udzieleniu bonifikaty
                                     Pytanie podatnika: Czy dla celw podatku dochodowego od osb fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postaw opodatkowania) jest kwota nalena po uwzgldnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy te podstawa podatkowania powinna by ustalana z pominiciem udzielonych bonifikat?
                                     • 28.11.2012PKPiR: Paragon za przejazd takswk jako dowd poniesienia wydatku
                                      Zagadnienie, czy przejazd takswk moe by dokumentowany w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw paragonem z kasy fiskalnej, czy te konieczne jest posiadanie faktury lub rachunku wystawionego przez takswkarza, budzi cige kontrowersje. Dziay ksigowe podatnikw zwykle twierdz, e paragon jest niewystarczajcym dokumentem. Podatnicy uwaaj natomiast, e skoro ponieli koszt i s w stanie udowodni zwizek przyczynowo-skutkowy np. z osignitym przychodem, to naley ten koszt zaksigowa take na podstawie paragonu.
                                      • 13.11.2012Kasy rejestrujce: Zwolnienie z obowizku ewidencjonowania sprzeday
                                       Pytanie podatnika: Czy w kontynuowanej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej moe on skorzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujcej, i pozosta przy ewidencji wiadczonych usug za pomoc wystawianych faktur?
                                       • 07.09.2012Podatki 2013: Kasy fiskalne. Niszy limit obrotw sposobem na naduycia?
                                        Interpelacja nr 7681 do ministra finansw w sprawie prac nad rozporzdzeniem obniajcym limit obrotw przy wprowadzaniu kas fiskalnych do 20 tys. z
                                        • 10.08.2012Kasy fiskalne: Sprzeda usug dodatkowych i towarw w takswce
                                         Pytanie podatnika: Czy mona ewidencjonowa na kasie fiskalnej dedykowanej (podczenie taksometru) do sprzeday usug taxi dodatkowe usugi zwizane z przewozem tj. podstawienie samochodu typu VAN lub przewz dziecka do szkoy, a take sprzeda towarw w taxi np. woda mineralna, sodycze, bilety do kin?
                                         • 30.07.2012Obowizek w VAT przy wymianie pienidzy na punkty
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w postaci sklepu internetowego. Wnioskodawca ma zamiar sprzedawa towary (usugi) poprzez tzw. wymian na punkty. W celu dokonania zakupw klient najpierw wymieni pienidze na punkty, za ktre nastpnie bdzie uprawniony do zakupu towarw (usug). Czy w momencie wydania punktw uprawniajcych klientw Wnioskodawcy do dokonywania zakupw w sklepie internetowym powstanie obowizek podatkowy w podatku od towarw i usug?
                                          • 27.03.2012Przechowywanie kopii faktur papierowych w formie elektronicznej
                                           Pytanie podatnika: Czy spka moe przechowywa kopie wystawionych faktur VAT w oryginalnej elektronicznej formie, bez koniecznoci ich drukowania, jeli orygina faktury VAT nadal bdzie drukowany i przekazywany kontrahentowi w formie papierowej?
                                           • 05.12.2011Raporty miesiczne i dobowe w przypadku braku sprzeday
                                            Pytanie podatnika: Czy raporty dobowe z kasy rejestrujcej naley sporzdza kadego dnia roboczego, czy tylko w dniach, w ktrych wystpuje sprzeda ewidencjonowana przy pomocy kasy fiskalnej? Czy naley sporzdza raporty miesiczne za miesic, w ktrym nie wystpia sprzeda podlegajca obowizkowi ewidencjonowania w kasie rejestrujcej?
                                            • 07.11.2011Dwie faktury do jednego paragonu
                                             Pytanie podatnika: Czy Spka moe wystawi dwie faktury na rnych nabywcw (osob fizyczn i firm) do jednego paragonu dokumentujcego sprzeda okularw? Faktury cznie bd zgodne z paragonem w zakresie podstawy stawki podatku kwoty podatku oraz kwoty brutto do zapaty. Ponadto na kadej fakturze bdzie widoczny numer paragonu i numer zlecenia, na podstawie ktrego wykonano okulary i kopie obu faktur bd podpite do paragonu. Jeli tak, to czy moe wystawia faktury wychodzc od kwoty brutto danej przez klienta w zwizku z wysokoci refundacji przez jego pracodawc?
                                             • 30.08.2011Kasy fiskalne – ewidencjonowanie rabatw i bonifikat
                                              Pytanie podatnika: Czy fakt, i Wnioskodawca nie pomniejsza obrotu o warto udzielonych bonifikat jest postpowaniem prawidowym?
                                              • 15.07.2011Kasy fiskalne w spadku
                                               W przypadku przejcia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez jednego ze spadkobiercw po zmarym podatniku nie jest konieczna wymiana kas rejestrujcych. Kontynuowanie dziaalnoci gospodarczej wymaga natomiast dokonanie zgoszenia rejestracyjnego przed dniem dokonania sprzeday we wasnym imieniu i na wasny rachunek. Z tym te dniem powinna nastpi wymiana pamici fiskalnych kas rejestrujcych uywanych do prowadzenia ewidencji sprzeday.
                                               • 30.06.2011WSA: Za faktura nie wyklucza wydatku z kosztw
                                                Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu mona uzna rwnie wydatek, ktry zosta udokumentowany nierzetelnym lub wadliwym dowodem ksigowym, jeeli w toku postpowania podatkowego podatnik wykae, e operacja gospodarcza opisana w tym dowodzie faktycznie wystpia oraz, e ponis jej koszt.
                                                • 11.04.2011WSA: Podatnik zwolniony z VAT rwnie musi mie kas fiskaln
                                                 Rezultatem wykadni gramatycznej, systemowej wewntrznej, celowociowej i historycznej art. 111 ust. 1 i ust. 5 ustawy o VAT jest konstatacja, i obowizkiem prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrujcej obcieni s nie tylko podatnicy czynni, ale take zwolnieni od podatku od towarw i usug ze wzgldu na przedmiot transakcji lub podmiot dokonujcy czynnoci (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).
                                                 • 04.04.2011Faktura nie moe zastpi kasy fiskalnej
                                                  Pytanie podatnika: Czy Zainteresowany jest zobowizany do prowadzenia ewidencji obrotu kwot podatku przy pomocy kas rejestrujcych, w odniesieniu do sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolnikw ryczatowych, nie objtej zwolnieniem zgodnie z Rozporzdzeniem, w sytuacji kadorazowego udokumentowania sprzeday, we wskazanym zakresie, faktur VAT?
                                                  • 02.03.2011Podr subowa musi by dokadnie udokumentowana
                                                   Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatkw na przejazdy takswkami, rodkami transportu publicznego, opaty parkingowe, opaty za przejazd autostrad patn i usugi gastronomiczne ponoszone w zwizku z podr subow pracownikw na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie biecych zada powierzonych przez Spk, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatkw z zaczonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapaty i/lub owiadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia ksigowania (dekretacja) moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] nastpna strona »