Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

20.02.2020

Sprzedaż potwierdzona paragonem a następnie fakturą – jak skorygować

Nie jest dopuszczalna korekta paragonu fiskalnego poprzez wystawienie do niego faktury korygującej. Sprzedaż wykazana na paragonie, do którego następnie wystawiona została faktura VAT może zostać skorygowana wyłącznie w sposób wcześniej opisany a określony w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, czyli poprzez skorygowanie faktury sprzedaży. Sprzedawca zwrot towaru pierwotnie zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej a następnie udokumentowanego fakturą, powinien wykazać w ewidencji korekt kasowych i wystawić fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. A zatem, gdy z ww. tytułu powstaje obrót zachodzi konieczność jego zaewidencjonowania w kasie fiskalnej. Przepis art. 111 ust. 3a pkt 1 nakazuje sprzedawcy w takiej sytuacji dokonać wydruku paragonu fiskalnego dokumentującego taką transakcję. Wydruk wydawany jest nabywcy.

Zatem, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym sprzedaż na rzecz wymienionej wyżej kategorii nabywców jest paragon fiskalny.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT sprzedawca na żądanie nabywcy obowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą takie transakcje. Warunkiem jest zgłoszenie go w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar (wykonano usługę) lub otrzymano całość lub część zapłaty. Ponieważ ustawodawca dał taką możliwość na porządku dziennym są sytuacje, gdy po otrzymaniu paragonu nabywca zgłasza się do sprzedawcy chcąc wymienić ten dokument sprzedaży na fakturę. Dzieje się tak w przypadku, gdy nabywca prowadzi działalność gospodarczą, ma więc prawo do otrzymania faktury. W takiej sytuacji oryginał paragonu nabywca zwraca sprzedawcy. Ten zaś dołącza go do kopii faktury, której oryginał wydany zostaje nabywcy.

Ewidencja korekt

Czasami zdarzają się sytuacje, że sprzedawca ewidencjonujący sprzedaż w kasie fiskalnej zmuszony jest dokonać korekty sprzedaży. Jej przyczyną może być popełniony błąd lub zwrot towaru. Dla takich przypadków przewidziana została, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, instytucja ewidencji korekt. Stanowi ona podstawę do określenia wysokości podatku należnego z tytułu zaewidencjonowanej przy pomocy kasy fiskalnej sprzedaży. O odnotowane w ewidencji korekt zmiany zmniejsza się dane zawarte w raporcie fiskalnym.

W § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych wskazany został dokładnie sposób dokonania korekty ewidencji w przypadku oczywistej pomyłki. Jej korekta następuje poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji:

  • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość brutto i kwota naliczonego podatku),
  • krótkiego opis przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego, którym udokumentowano sprzedaż obarczoną błędem.

Nieco odmienny sposób postępowania stosujący kasę rejestrującą przyjmuje wobec zwrotów i uznanych reklamacji. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących zwrotów i uznanych reklamacji nie ewidencjonuje się. Na zwolnieniu z tego obowiązku kończy się ingerencja ustawodawcy w urządzenia księgowe podatnika. W praktyce rejestrowanie przez sprzedawców zwrotów i uznanych reklamacji polega na sporządzaniu i przechowywaniu notatek zawierających odpowiednie informacje. Są nimi: wartość brutto czyli z należnym podatkiem VAT, nazwa towaru, data transakcji, data uwzględnienia reklamacji, zwrócona nabywcy kwota uwzględniająca podatek. Przedsiębiorca sam wybiera najdogodniejszy dla siebie sposób dokumentowania reklamacji i zwrotów. Najczęściej jest to zwykły segregator lub teczka.

Konieczna korekta faktury

Jeżeli na żądanie nabywcy sprzedawca wystawił fakturę do sprzedaży pierwotnie potwierdzonej rachunkiem z kasy fiskalnej a zajdą podstawy do korekty, w myśl art. 106j ust. 1 ustawy o VAT sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. Ma to miejsce np. w przypadku dokonania zwrotu towaru przez nabywcę. Elementy, które powinny znaleźć się w fakturze korygującej wskazane zostały w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. Są to m.in.:

  • określenie „faktura korygująca” albo „korekta”,
  • numer kolejny wraz z datą wystawienia,
  • przyczyna korekty,
  • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Dla prawidłowego dokonania korekty bardzo istotne znaczenie ma przepis art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Zgodnie z nim obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w korygowanej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez sprzedawcę, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał fakturę, potwierdzenia otrzymania przez niego faktury korygującej. Jeżeli natomiast do nabywcy potwierdzenie takie dotrze już po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, sprzedawca staje się uprawniony do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie do niego dotarło.

Ustawodawca przewidział sytuacje, w których posiadanie ww. potwierdzenia nie stanowi warunku skutecznego zrealizowania korekty. Mówi o tym art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. W świetle tego przepisu ma to miejsce w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W takim przypadku obniżenie podstawy opodatkowania będzie miało miejsce nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w powołanym wyżej przepisie.

Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru dotyczy jedynie faktur z wykazaną kwotą podatku. Tak więc, gdy nie zawiera ona kwoty podatku, jak przy sprzedaży zwolnionej z VAT, zmniejszenie podstawy opodatkowania dokonywane jest w dacie wystawienia faktury korygującej. Potwierdził to np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 stycznia 2015 r., sygn. IPPP1/443-1286/14-4/EK.

Żaden przepis nie określa limitu korekt jakim może być poddana faktura VAT. Wynika z tego, że jedna faktura może zostać skorygowana kilka, kilkanaście razy.

Podsumowanie

Nie jest dopuszczalna korekta paragonu fiskalnego poprzez wystawienie do niego faktury korygującej. Sprzedaż wykazana na paragonie, do którego następnie wystawiona została faktura VAT może zostać skorygowana wyłącznie w sposób wcześniej opisany a określony w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, czyli poprzez skorygowanie faktury sprzedaży. Sprzedawca zwrot towaru pierwotnie zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej a następnie udokumentowanego fakturą, powinien wykazać w ewidencji korekt kasowych i wystawić fakturę korygującą. Zwrot towaru sprzedawca powinien ująć w ewidencji korekt kasowych w chwili otrzymania potwierdzenia otrzymania odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Pod warunkiem oczywiście, że będzie zobowiązany do posiadania takiego potwierdzenia. Dopiero w takiej sytuacji będzie miał on prawo do uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu jego zwrotu.

Adam Okonkwo

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz