Zgłoszenie celne wywozowe - podstawowe informacje

Eksport (wywóz) towarów do państwa trzeciego, czyli państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, wiąże się z obowiązkiem dokonania zgłoszenia celnego oraz objęciem towarów – najczęściej – procedurą wywozu, która pozwala na wyprowadzenie towarów unijnych poza obszar celny Unii.

Uwaga:

Jeśli jest mowa o „urzędzie celnym”, to w naszym kraju – w przypadku wykonywania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego – oznacza „urząd celno-skarbowy” i podległe mu „oddziały celne”.

Zgłoszenie wywozowe

W myśl art. 158 UKC wszystkie towary, które mają być objęte procedurą celną, z wyjątkiem procedury wolnego obszaru celnego, obejmuje się zgłoszeniem celnym właściwym dla danej procedury. Towary unijne zgłoszone do wywozu, podlegają dozorowi celnemu od chwili przyjęcia zgłoszenia, do czasu wyprowadzenia ich z obszaru celnego Unii lub do czasu unieważnienia zgłoszenia celnego.

Obowiązujące przepisy

UKC - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona Dz.U.UE.L. z 2013 r. nr 269, str.1, z późn. zm.);

RD - Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U.UE.L. z 2015 r. nr 343, str. 1, z późn. zm. – zwane: RD);

RW - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U.UE.L. z 2015 r. nr 343, str. 558, z późn. zm. – zwane: RW);

RMRF/1 - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 130, z późn. zm. – zwane: RMRF/1);

Ustawa KAS - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 768, z późn. zm.

Prawo celne - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1169, z późn. zm.)

Przepisy wykonawcze od ustawy KAS i Prawa celnego

Towary unijne, które mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii, zgodnie z art. 269 ust. 1 UKC, zostają objęte procedurą wywozu. Jeżeli towary mają zostać wyprowadzone poza obszar celny Unii w formie więcej niż jednej przesyłki, każda pojedyncza przesyłka zostaje objęta odrębnym zgłoszeniem wywozowym (art. 336 RW).

Przesyłka, to zgodnie z art. 37 pkt 19 RD, produkty, które są:

a) wysłane w tym samym czasie od jednego eksportera do jednego odbiorcy; lub

b) objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy, a w przypadku braku takiego dokumentu - jedną fakturą.

Następujące urzędy celne są właściwe dla objęcia towarów procedurą wywozu (art. 221 ust. 2 RW):

a) urząd celny właściwy dla siedziby eksportera;

b) urząd celny właściwy dla miejsca, gdzie towary są pakowane lub ładowane do transportu wywozowego;

c) inny urząd celny w danym państwie członkowskim właściwy dla danej operacji ze względów administracyjnych.

W myśl art. 69 ust. 1 pkt 1 Prawa celnego w naszym kraju organem celnym, stosownie do swojej właściwości, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego – jako organ pierwszej instancji. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy KAS do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy m.in. obejmowania towarów procedurami celnymi oraz wykonywania innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego.

Zgłoszenia celnego towarów do procedury wywozu w naszym kraju można dokonać we właściwym (zob. art. 221 ust. 2 RW) urzędzie celno-skarbowym (oddziale celnym) – z uwzględnieniem również przepisów RMRF/1, wydanych na podstawie art. 17 Prawa celnego, określających urzędy celno-skarbowe oraz podległe im oddziały celne, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.

Uwaga: Od stycznia 2018 r. KAS rozpoczęła centralizację obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych, co oznacza rozwój Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO). W poszczególnych urzędach celno-skarbowych elektroniczne zgłoszenia składane są do jednego wyznaczonego oddziału celnego. Pozostałe oddziały wyłącznie kontrolują towary oraz obsługują sprawy załatwiane w formie „papierowej”. Ogólnopolska siatka CUDO dostępna jest pod tym adresem

Zgłoszenia celnego można dokonać samemu (eksporter) lub można w tej sprawie ustanowić swojego przedstawiciela celnego. Zgodnie z art. 5 pkt 6 UKC „przedstawiciel celny” oznacza każdą osobę ustanowioną przez inną osobę w celu prowadzenia czynności i załatwiania formalności wymaganych przepisami prawa celnego przed organami celnymi.

Przedstawicielstwo może być bezpośrednie – w tym przypadku przedstawiciel celny działa w imieniu i na rzecz innej osoby, lub pośrednie – w tym przypadku przedstawiciel celny działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby. Zasadą jest, że przedstawiciel celny musi mieć siedziby na obszarze celnym Unii – wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedstawiciel celny występuje na rzecz osoby, która nie musi mieć siedziby na obszarze celnym Unii (art. 18 UKC).

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa celnego nie przewidują dla wywożonych towarów żadnych należności celnych wywozowych.

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa

Hasła tematyczne: eksport, zgłoszenie celne wywozowe

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...